Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.28.
Iktatószám: 11628/2016
CPV Kód: 45221100-3
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország- Komárom, Szlovákia-Komárno
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedés infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, Sós Anett
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
Hivatalos név: Slovenská správa ciest
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 826
Ország: SK
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail: info@ssc.sk
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/o2tLimGxdOnHi1o (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. III. emelet titkárság
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, Sós Anett
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedés infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, SK010 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország- Komárom, Szlovákia-Komárno
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Komárom - Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
A Komárom és Komárno között tervezett hídon átvezető útszakasz a magyar oldali 1. sz. főutat köti össze a szlovák oldali 63. sz. főúttal.
Jelen közbeszerzés tárgya a 600 m hosszú, egy pilonos, ferdekábeles Duna-híd megépítése.
A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren található.
A támaszok kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányában a magyar oldal felöl a szlovák oldal irányába a következő.
Alépítmény jele - Nyílás száma - Alépítmény elnevezése - Fesztáv (m)
1. hídfő - partélen elhelyezve
1. - parti nyílás - 66
2. pillér - mederpillér a kisvíz határán
2. - fő (hajózó) medernyílás - 252
3. pillér - mederpillér a hajózóút mellett
3. - medernyílás - 120
4. pillér - mederpillér a partél közelében
4. - ártéri nyílás a védőgát felett - 96
5. pillér - parti pillér a védett oldalon
5. - parti nyílás csatorna és út felett - 66
6. hídfő - csatlakozó út töltés lezárása
Fesztávok össz-hossza - 600.
A középső főnyílásokat egy egypilonos ferdekábeles tartószerkezet hidalja át, melyhez mindkét oldalon folytatólagos gerendaként csatlakozik egy-egy parti nyílás.
A pilon aszimmetrikus elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló, keresztirányban a híd fölé hajló acél pilon. Magassága a pálya felett: 94,5 m.
A merevítőtartó ortotróp acél, két főtartós nyitott keresztmetszetű gerenda. A gerinclemez magassága 2,5 m.
A kábelkötések 24 m-ként vannak kiosztva.
A híd alaprajzilag egyenesben fekszik. A közúti pálya 15 000 m függőleges domború lekerekítésben van.
A híd teljes szélessége 20,4 m. A kocsipálya 11,5 m a korlátok között. A befolyási oldalon 1,8 m széles kétnyomú gyalogjárda, a kifolyási oldalon 2,5 m széles kétnyomú kerékpárút van átvezetve. A függesztő kábelek bekötésére mindkét oldalon 0,95-0,95 m széles hely áll rendelkezésre.
A híd alapozása:
# 1.- 4. támaszok alatt 1,5 m átmérőjű 15-17,5 m hosszú fúrt cölöpök
# 5. támasz alatt 1,0 m átmérőjű 12 m hosszú fúrt cölöpök
# 6. támasz alatt síkalapozás
Merevítő tartó súlya: cca 4 500 t.
Pilon súlya: cca 2 070 t.
Kábelek súlya: cca 300 t.
A hídon a kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás lesz. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítása, légiakadály jelzőfény, hajózási jelzőfény, üzemi belső világítás kiépítésére sor kerül.
Közművek közül jelenleg csak csapadékvíz elvezető csövek épülnek meg.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
Jótállás: a projekt átvételétől számított 60 hónap
Szavatosság: a projekt átvételétől számított 96 hónap.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, melyre tekintettel a szerződés a pénzügyi fedezetet biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2 a) pont szerinti követelmény igazolására projektvezető pozícióra bemutatott szakember hídépítés és/vagy acélhíd építés területén szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) 15
2 3. Az M2 b) pont szerinti követelmény igazolására hídépítési felelős műszaki vezető pozícióra bemutatott szakember hídépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) 15
3 4. Az M2 c) pont szerinti követelmény igazolására útépítési felelős műszaki vezető pozícióra bemutatott szakember útépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) 15
4 5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 2014-EU-TMC-0485-W
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 1-100 pont. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás, 5. részszempont: közvetlen pontkiosztás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba (321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (1) bek. a) pontja).
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. (1997. évi LXXVIIII. törvény) szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja) (322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés).
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételnek a közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel [Kbt. 65. § (6)]. A feltétel igazolásához akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Igazolás: Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1)].
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdés].
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bekezdés szerinti alkalmassági követelmény igazolása kapcsán a Kr. 21. § (2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében rögzítettek szerint jár el.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. (X.30.) Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 15.§ (2) és 17.§ (2) bekezdés szerint. A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (4)]. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlattételi felhívás feladását megelőző két évben volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (út- és/vagy hídépítés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján jár el.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül legalább egy gazdasági szereplőnek a P1 minimumkövetelmény tekintetében önállóan meg kell felelnie, míg közös ajánlattevők a P2 alkalmassági feltételnek együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző kettő évben 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. Sorba állítás fogalmán Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pontjában foglaltakat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (út- és/vagy hídépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 20 milliárd forintot.
Ajánlatkérő a három lezárt üzleti évvel nem rendelkező ajánlattevők esetében is irányadónak tekinti a fenti összegeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában (szerződést kötő másik fél által adott igazolással), mely tartalmazza az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél megnevezése
• építési beruházás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható legyen
• teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel dátumát)
• teljesítés helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A Kbt. 140. § (9) bekezdése irányadó.
M2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:
• a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést;
• a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
• végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok;
• a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
M3. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pont alapján Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását az alábbiak szerint:
• összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus, nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét;
• a felsorolt eszközökkel való rendelkezés jogát igazolni kell, tulajdonjog esetén a nyilvántartási számot kell feltüntetni, bérlet esetén a szerződés, vagy kötelező erejű szándéknyilatkozat mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti tárgyi eszköz karton.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4)-(5), valamint a 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1, M2, M3 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan út és/vagy hídépítésre vonatkozó referenciával, amely víz (folyó vagy állóvíz) feletti, közúton megvalósított, minimum 350 m összhosszúságú, acél felszerkezetű híd építését tartalmazza, melynek víz (folyó- vagy állóvíz) feletti legalább egy támaszköze minimum 175 méter.
Ajánlatkérő csak azt a szerződést fogadja el az előírt időtartamon belül teljesítettnek, melynek befejezési időpontja az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított nyolc éven belül esik.
Az M1. alkalmasági feltételnek legfeljebb 2 szerződéssel lehet megfelelni.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész, 2. pont szerinti MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint hídépítés és/vagy acélhíd építés területén minimum 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal és az elmúlt 10 évben projektvezetőként részt vett legalább egy acélszerkezetű híd építésében.
b) 1 fő szakember hídépítési felelős műszaki vezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész, 2. pont szerinti MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint hídépítési területen szerzett 3 éves (36 hónap) szakmai gyakorlattal és az elmúlt 10 évben részt vett legalább 1 folyó feletti acél felszerkezetű híd építésében.
c) 1 fő szakember útépítési felelős műszaki vezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész, 2. pont szerinti MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint útépítési területen szerzett 3 éves (36 hónap) szakmai gyakorlattal.
A szakemberek között átfedés nem megengedett, egy szakemberrel egy alkalmassági követelménynek lehet megfelelni.
Az M2. b) és c) alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán ajánlatkérő rögzíti, hogy a „felelős műszaki vezetői pozíció” kizárólag a pozíció megnevezéseként szerepel, nem pedig ajánlattételi szakaszban igazolandó jogosultságra vonatkozó előírás.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:
a) összesen legalább 180 tonna emelőkapacitású úszódaruval és a működtetéshez szükséges érvényes hatósági (hajózási) engedéllyel,
b) legalább 5 darab, darabonként minimum 800 tonna teherbírású, vízi szállításra alkalmas eszközzel és a működtetéshez szükséges érvényes hatósági (hajózási) engedéllyel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint teljesíti.
A részszámlázás biztosított, a számlák kifizetése utófinanszírozással történik. Szállítói előleg: a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű. A finanszírozás tervezett forrása: EU forrás 85% + költségvetési forrás 15%, CEF forrás felhasználása mellett. NIF Zrt. és az SSC, mint Megbízók 50%-50% arányban finanszírozzák a szerződést. Az ajánlattétel, a szerződés devizaneme: euro. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/01/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, 1134 Budapest, Váci út 45. III. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Elérési útvonal: https://webdav.nif.hu/index.php/s/o2tLimGxdOnHi1o.
Jelszó:komarom
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása (közös ajánlattétel esetén elegendő 1 ajánlattevőnek visszaigazolni) a letöltött közbeszerzési dokumentumok között kiadott visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek való megküldésével faxon (+361/789-6943) és/vagy e-mailen (titkarsag@eszker.eu). A nyilatkozatot javasolt haladéktalanul a lebonyolító rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy a kiegészítő tájékoztatást és egyéb értesítéseket ajánlatkérő a letöltőnek megküldhesse. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata, hogy amennyiben nem küldi vissza a nyilatkozatot, úgy ajánlatkérő nem tudja részére megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és egyéb értesítéseket, mely esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia fenti webhelyről a felmerülő eljárási cselekményekről.
2. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
3. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 160.000 EUR. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
4. Késedelmi (0,5%/naptári nap), hibás teljesítési (15%) és meghiúsulási (20%) kötbér, teljesítési (5%), jótállási (5%) és szállítói előleg visszafizetési biztosíték. A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.
5. Legalább 1.000.000,- EUR/káresemény, 2.000.000,- EUR/év mértékű építési-szerelési tevékenységekre vonatkozó felelősségbiztosítás, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.
6. A részajánlattétel nem biztosított, mert az elvégzendő kivitelezés munkanemei szakmailag egymással összefüggnek, továbbá a munkaterület jellege és a szorított kivitelezési határidő nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen jelen a projekt végrehajtása során, közös munkaszervezés és a felelősségi kör kialakítása nem megoldható.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
9. Hiánypótlás és felvilágosítás a Kbt. 71. § alapján. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
11. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra (P1-P2, M1-M3).
12. Közös ajánlatkérők: A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság a Slovenská správa ciest (SSC) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást, a szerződés megrendelői a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság és a Slovenská správa ciest (SSC) lesznek. A Kbt. 30. § (1) bekezdése alapján a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság és a Slovenská správa ciest (SSC) a közös ajánlatkérők, közöttük létrejött nemzetközi megállapodásban meghatározott felelősségi kör szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés megvalósítására a magyar szerződő fél (Magyarország) jogszabályait alkalmazzák.
13.A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Nemes Krisztina, lajstromszáma: 00124.
14. A felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok kapcsán a rövidített elnevezés került feltüntetésre, tekintettel a karakterkorlátra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák