Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/143
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.16.
Iktatószám:11655/2017
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
Telefon: +361 3280630
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kassai Norbert
Telefon: +361 3280630
E-mail: kassai.norbert@nagyeskiss.hu
Fax: +361 3280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyeskiss.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére
Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei (73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112700-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45223700-3
45223710-6
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232450-1
45233000-9
45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
• 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel
• ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:
- meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m széles burkolat, 26,60 m sz. korona)
- meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 m sz. burkolat, ~13,80 m sz. korona)
- Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út)
• Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119. j. út, 3122. j. út)
• Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db
• Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak 11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204)
• Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése), amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m
• Üzemi Hírközlési Központ telepítése
• Várható Közmű keresztezések:
- Hírközlő vezetékek
- Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek
- Ivóvíz-szennyvíz vezetékek
- Szénhidrogén vezetékek
- Egyéb érintett Közmű beavatkozások:
- Közvilágítás
- Üzemi Hírközlés energiaellátás
- Érintésvédelem
- Üzemi Hírközlés
- Növénytelepítési feladatok
- Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével)
- Környezetvédelmi feladatok
- Forgalomtechnikai feladatok
• Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben
• Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan
• További Vállalkozó által végzendő feladatok:
- Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése.
- A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata
- Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz
- Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása
- Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése
- Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval
- Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása
- ÜHK eszközök FIR integrációja
• A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:
- A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése
- Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 - Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4 elválási csomópont).
Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra való bontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre való bontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövid építési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, projektvezetővel mindenben egyenértékű projektvezető helyettes (igen/nem) 5
2 2.2. M.2.1 vagy M.2.2. pontot igazoló szakember, rész vett egyszerű és/vagy komplex pihenőhely építésében (igen/nem) 5
3 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember, részt vett hídfelújítás tárgyú projektben (igen/nem) 5
4 2.4. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
5 2.5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.5),II.2.6) pontok azért kerültek kitöltésre, h a hird. feladható legyen a Kiadóhivatalnak.A Szerz. a p.ü. fedezetét bizt. TSz mód. hatályba lépését követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik a telj.bizt. nyújtásának napján lép hatályba.Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban: EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
NY.1.)
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69. § (11)bekezdései is irányadóak.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri a 10.000.000.000,- Ft-ot. (321/2015. Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra. Közút: 1988. évi I. tv. 32. § (1) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 15.000.000.000,- Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (közútépítés és/vagy felújítás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 10.000.000.000,- Ft-ot
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3), valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5) megfelelően - AK kéri az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bekezdés alapján.
M.1) A Kr.21.(2).a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónapban) befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett referenciák ismertetését. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bek.)
A referenciát a Kr.22.§(3) szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell - a Kr.22. §(3)ra is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) és helye
• építési beruházás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
• közös AT teljesítés esetén az igazolást, vagy nyilatkozatot benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr.22.§(5) szerinti adatok.
A referenciák kapcsán a 322/2015.(X.30.)Kr23.§(1) is irányadó.
M.2) A Kr.21.§(2)b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) -a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) a szakember munkáltatójának (AT határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
M.3) A Kr.21.§(2)h) pontja szerint ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását tartalmazó cégszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AKbt. 65.§(7),(9),(11) bek.-ei,Kbt. 69.§(11) is irányadó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 13 éven (156 hónapon) belül megkezdett, alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciákkal:

M.1.1)
minimum (min.) 1 db, egybefüggően min. 7 km hosszú, min. 2X1 sávos új gyorsforgalmi út építése vagy négynyomúsítása tárgyú referenciával
M.1.2)
min. 1 db, min. 18 m szabadnyílású új közúti felüljáró vagy aluljáró vagy híd építése tárgyú referenciával.
M.1.3)
min. 1 db új építésű, pihenőhely építése tárgyú referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül sor került.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható. Országos közút: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint. Gyorsforgalmi út: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. és 1. sz. mellékletének I. fejezete szerint.
Egyszerű pihenőhely alatt AK olyan pihenőhelyet ért ahol mosdó és egy ezzel összeépített WC áll rendelkezésére, egy szabványosan kialakított parkolóval és hozzájáró úttal együtt.
Komplex pihenőhely alatt AK olyan pihenőhelyet ért amely üzemanyagtöltő-állomás és étterem későbbi kialakítására alkalmas.
M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik minimum az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik
- A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel, valamint
- min. 3 éves (36 hónap) útépítési szakterületen szerzett gyakorlattal
M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik
- A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
- és min. 3 éves (36 hónap) útépítési szakterületen szerzett gyakorlattal
M.2.3.) 1 fő szakember, aki rendelkezik
- A 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
- és min. 3 éves (36 hónap) hídépítési szakterületen szerzett gyakorlattal
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).
M.3) Alkalmatlan AT amennyiben nem rendelkezik a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:
1. legalább 1 db legalább 180 t/h aszfalt beépítésére alkalmas géplánccal (1 db aszfalt finisher, 2 db tömörítő henger, 2 db emulziószóró jármű) és
2. legalább 1 db 80 m3/h hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti alapréteg beépítésére alkalmas géplánccal (1 db finisher, 2 db tömörítő henger, 1 db locsoló kocsi)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: szerződés szerint
Teljesítési/Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5%-a
Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 2 %-a,
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2) bek. szerint 30 napos fiz. határidővel, a Kbt. 135.§ (5)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130. § (1)(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.)Kr.32/A.§-a, a szerződésben foglaltak szerint, tekintettel Art. 36/A.§ra.
Előleg: a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege 10%-a
Az előlegbiztosíték: Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előleg 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték vagy biztosíték nyújtása nélkül szerz-ben foglaltak szerint
Jótállás: 36 hó
Szavatosság: 60 hónap
Az ajánlattétel,a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részleteket a közbeszerzési dok.-okban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/09/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. emelet.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ár és 2.4. min.é.szpont: fordított, a 2.1-2.3., 2.5. min.é.szempont: pontozás. Pontszám alsó és felső határa:0-10. Részletek:további köz.dok.ban.
2.1 ért.szemp. est.ben M.2 alk. köv. keretében bemutatott szakemberek nem ajánlhatók meg.
A 2.2-2.3. ért. szemp. est.ben AK rögzíti, hogy a Kbt.76.§(6)bek.d) pontjára figy. csak az alk. köv. teljesítésén felüli projektek von.ban tehető megajánlás.
A Kbt. 57.§(2)bek.ben foglaltakat AT-nak a további köz.dok.ban foglalt. megf. szükséges igazolnia.
Az ajánlatot 1 papír pldban, zárt csom.ban, és 1 db elektronikus példányban az I.3 pontban meghat. címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújt. az ajánlattételi határidő lejártáig (személyes leadás: h-cs 9-15, p 9-12, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
- AT, adott esetben az alk. ig. részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpld. v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a köt.vállaló személye különböző, a köt.vállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes biz. erejű okiratba foglalt meghat. eredeti v másolati példánya
- AT a Kbt. 66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- AT a Kbt.66.§(4)bek. szerinti nyil.
- AT-nek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
- szakmai ajánlat
- ért. részszemp. vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
- indikatív erőforrásterv és sávos ütemterv
- Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil.
- közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
AK a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja ATk figyelmét, h az alk. feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dokokat a Kbt.47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hp lehetőségét.
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e)pontját.
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Az ajánlati bizt. mértéke 23 000 000.Ft. Teljesíthető-AT választása szerint-átutalással az AK 10300002-20609931-49020322 sz. banksz.ra történő befiz.-el, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Az ajánlati bizt. rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befiz. jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
AK legkésőbb a szerz.kötés időpontjára min. 500.000.000 Ft/év és 100.000.000 Ft/káre. mértékű építési-szerelési bizt. meglétét írja elő.
IV.2.6)pont esetében 2hónap=60nap.
AK tájékoztatja AT-kat, hogy a Kbt.98.§(3)bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbesz. eljárást alkalmazhat, amellyel kapcsolatban AK az alábbiakat rögzíti:
AK fenntartja a jogot, hogy a Kbt.98.§(3)bek. szerinti eljárást folytasson le. A további beszerzés(ek) tárgya a jelen beszerzésben megépített útszakasz és kapcsolódó létesítményei rendeltetésszerű működéséhez szükséges kiegészítő tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházáshoz kapcsolódó feladatok az új eljárás műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárás alapján megkötött szerz.szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak, a jelen szerződéses feltételek szerint
FAKSZ: dr. Pete Judit OO353
A részleteket a további közb.dok tart.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák