Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/112
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
Közzététel dátuma: 2022.06.13.
Iktatószám: 11724/2022
CPV Kód: 63712200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Koncessziós Iroda
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosítószám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csekő Zsolt
Telefon: +36 18960724
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
A felhasználói oldal címe (URL):
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.
Hivatkozási szám: EKR000645412021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig.
A hálózati elemek tételes bemutatását és megjelölését (alap + kiegészítő mennyiség) a részvételi dokumentumok tartalmazzák. Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hó)
A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei:
1. Tervezés – Tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése a jogszabályok szerinti tartalommal tervezetten 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán.
2. Felújítás (Kezdeti - Koncessziós szintre hozás; lásd KD) – Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása.
3. Építés – Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező) tervezetten 273 km gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony / félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 db-ot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró); Ennek keretében várhatóan 1 db, 90 m
szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése). Főbb mennyiségek tekintetében lásd KD.
4. Műszaki ellenőrzés – Felújítással és építéssel érintett tervezetten 1083 km gyorsforgalmi út 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.
5. Üzemeltetés, karbantartás – Az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek jogszabályok (6/1998. (III.11.) KHVM rendelet) és SLA szintnek megfelelő üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.
6. Finanszírozás – A beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása Ajánlattevő feladata.
7. Egyedi Állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezési munkák, szolgáltatások) a Kbt. előírásaival összhangban.
Kiegészítő (feltételes) mennyiségek / hálózati elemek:
A fentiekben rögzített feladatok ellátása további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elemek tekintetében. (A feltételes mennyiség lehívásának, igénybevételének részletszabályait az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok szabályozzák.) Az előzetes műszaki leírást és műszaki információkat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentuma tartalmazza azzal, hogy a teljeskörű műszaki leírás (műszaki + szakmai információk + elvárások/SLA) és a részletes szerződéses feltételek az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumában kerülnek meghatározásra.
Nyertes Ajánlattevő köteles a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (ingó / ingatlan), készletek tulajdonjogának, illetve használati jogának megszerzésére, ideértve egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat (üzletágátruházás keretében) az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.
A jelen koncessziós beszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Nemzeti Koncessziós Iroda az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklete 5. pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
A becsült koncessziós érték kiszámításának módszere: (ha más koncessziós dokumentumokban nincs meghatározva)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 96,20 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311220-9
További tárgyak: 45233110-3
45233139-3
45233210-4
66120000-7
66122000-1
71240000-2
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe a műszaki leírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (ca. 1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig.
A hálózati elemek tételes bemutatását és megjelölését (alap + kiegészítő mennyiség) a részvételi dokumentumok tartalmazzák.
Elvárt beruházási időszak: 10 év; Indítás: Első beruházási ütem finanszírozásának rendelkezése állása (maximum a szerződéskötést követő 12 hó)
A projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei:
1. Tervezés – Tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli, továbbá organizációs tervek készítése, környezetvédelmi hatástanulmány és engedélyezési dokumentációk összeállítása és megszerzése a jogszabályok szerinti tartalommal tervezetten 545 km gyorsforgalmi út felújítása, építése kapcsán.
2. Felújítás (Kezdeti - Koncessziós szintre hozás; lásd KD) – Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon tervezetten 538 km gyorsforgalmi út felújítása.
3. Építés – Jogszabályi és SLA szintnek megfelelő módon (elsődlegesen 2x2 forgalmi sávos fizikai elválasztással rendelkező) tervezetten 273 km gyorsforgalmi út bővítése, továbbá tervezetten 272 km gyorsforgalmi út kiépítése (elsősorban hajlékony / félmerev pályaszerkezettel) a kapcsolódó műtárgyakkal (100 db-ot meghaladó híd, felüljáró, aluljáró); Ennek keretében várhatóan 1 db, 90 m szabad nyílású várhatóan acél/öszvér szerkezetű folyami híd építése). Főbb mennyiségek tekintetében lásd KD.
4. Műszaki ellenőrzés – Felújítással és építéssel érintett tervezetten 1083 km gyorsforgalmi út 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőrzése a beruházások megfelelőségének biztosítása érdekében.
5. Üzemeltetés, karbantartás – Az üzemeltetésbe vett, továbbá felújított és megépített hálózati elemek jogszabályok (6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet) és SLA szintnek megfelelő üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása összességében 1662 km gyorsforgalmi út kapcsán.
6. Finanszírozás – A beruházási és üzemeltetési program finanszírozásának biztosítása Ajánlattevő feladata.
7. Egyedi Állami elrendelések teljesítése (tervezési, kivitelezéi munkák, szolgáltatások) a Kbt. előírásaival összhangban.
Kiegészítő (feltételes) mennyiségek / hálózati elemek:
A fentiekben rögzített feladatok ellátása további tervezetten 381 km gyorsforgalmi hálózati elemek tekintetében. (A feltételes mennyiség lehívásának, igénybevételének részletszabályait az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumok szabályozzák.)
Az előzetes műszaki leírást és műszaki információkat a részvételi szakasz közbeszerzési dokumentuma tartalmazza azzal, hogy a teljeskörű műszaki leírás (műszaki + szakmai információk + elvárások/SLA) és a részletes szerződéses feltételek az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumában kerülnek meghatározásra.
Nyertes Ajánlattevő köteles a hálózati elemek üzemeltetéséhez szükséges eszközök (ingó / ingatlan), készletek tulajdonjogának, illetve használati jogának megszerzésére, ideértve egyéb szükséges vagyonelemeket és erőforrásokat (üzletágátruházás keretében) az ajánlattételi dokumentációban rögzítettek szerint.
A jelen koncessziós beszerzési eljárás során ajánlatkérőként eljáró Nemzeti Koncessziós Iroda az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. melléklete 5. pontjában foglaltak alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter közreműködőjeként jár el.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 1. Ár (fontossági sorrendben elfoglalt hely: első)
2 1.1. Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre állási díj (RÁD) + rendelkezésre állás alapú szolgáltatási díj (RÁASZD))
3 1.2. Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével)
4 2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások; (fontossági sorrendben elfoglalt hely: második)
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 420 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
  Koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélküli odaítélési eljárás az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D4. mellékletet)
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelés módszere: Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00 – 100,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 100,00 pont a legjobb érték.
A legjobb ár – érték arányt megjelenítő végleges ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a Közbeszerzési Dokumentum 11 pontja alapján:
Ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítással (az 1.1. és az 1.2. alszempontok esetében egyaránt),
a 2. értékelési részszempont esetében pontkiosztás módszerével.
Értékelési részszempontok és súlyszámok:
1. Ár (fontossági sorrendben elfoglalt hely: első)
1.1 Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD), 95
1.2 Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével), 3
2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások; (fontossági sorrendben elfoglalt hely: második), 2
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 113 - 298194
(Az alábbiak közül: Koncessziós hirdetmény; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma: Elnevezés: Gyorsforg.úthál.fejleszt.,felújít.,üzem.,fenntart.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A koncesszió/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A koncesszió jogosultjának neve és címe
 
Hivatalos név: THEMIS Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 18906846143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: KONZUM PE Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 18755561141
Postai cím: Váci Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: OPUS BRIDGE Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 19306720241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: OPUS NEW WAY Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 19306713241
Postai cím: Váci Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@opusglobalalapkezelo.hu
Telefon: +36 204170504
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: VIA Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 19306665143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: CRONUS Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 19306641143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem

Hivatalos név: VESTA Magántőkealap
Nemzeti azonosítószám: 19306706143
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: Koncesszio@MinervaZrt.hu
Telefon: +36 19980672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A koncesszió jogosultja kkv nem
V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A szerződés/rész/ koncesszió eredetileg becsült összértéke:
A koncesszió /rész végleges összértéke: 96,20
Bevétel a felhasználók által fizetett díjakból és bírságokból:
Díjak, kifizetések vagy az ajánlatkérő által biztosított egyéb pénzügyi előnyök:
Pénznem: HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adat:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.; 10229105-2-11)
2. THEMIS Magántőkealap (18906846-1-43); KONZUM PE Magántőkealap (18755561-1-41); OPUS BRIDGE Magántőkealap
(19306720-2-41); OPUS NEW WAY Magántőkealap (19306713-2-41); CRONUS Magántőkealap (19306641-1-43); VESTA
Magántőkealap (19306706-1-43); VIA Magántőkealap (19306665-1-43) mint közös ajánlattevő (vezető tag székhelye: 1126 Budapest Nagy Jenő utca 12.)
A II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) pontban valamint a V.2.4) Információ a koncesszió értékéről és a fő
finanszírozási feltételekről (áfa nélkül) pontban a koncesszió/rész végleges összértékénél a nyertes ajánlattevő által a felolvasólapon vállalt nettó millió HUF/km/év-re vetített koncessziós szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD)) került feltüntetésre, amely: 96,201.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a fent hivatkozott pontokban (II.1.7) és V.2.4.) pont) a rendszer kizárólag 2 tizedesjegyet kezel ezért került ezen pontokban 96,20 rögzítésre.
Jelen eljárás vonatkozásában az eredménytájékoztató hirdetmény ismételt feladására azért kerül sor, mert a korábban feladott és a TED adatbázisban 2022/S 105-294483 számon közzétett hirdetmény a II.1.7.) pontban, valamint az V.2.4) pontban hibásan, rossz helyiértékkel jelent meg, annak ellenére, hogy az ajánlatkérő által helyesen megküldött tartalmat a Közbeszerzési Hatóság a TED adatbázis felé megfelelő tartalommal adta fel. A fentiek alapján jelen hirdetmény tartalmilag helyesbítésnek minősül.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
16 csak építési beruházási koncesszió esetében

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)