Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.05.
Iktatószám:11734/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:BKK Rumbach Center Irodaház (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000800642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közterületek rekonstrukciója,fejlesztése-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000800642019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Széchenyi lánchídhoz és a budai Váralagúthoz kapcsolódó közterületek rekonstrukciója és fejlesztése” projekt tervezési munkái.
Részajánlattétel kizárásnak indokai: A megtervezni kívánt létesítmény az 1221/2019 (IV.23.) Korm.határozat alapján egységes koncepció részeként kell megtervezésre kerüljön, ebből kifolyólag a tervezés nem bontható részajánlati körökre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közterületek rekonstrukciója,fejlesztése-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: BKK Rumbach Center Irodaház (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db Engedélyezési- és Kiviteli Terv tervdokumentáció (17000 m2 köztér, 700 m közút)
1 db Megvalósíthatósági Tanulmány (500 m közút)
Tervező feladatát a 191/2009.Kr., a 312/2012.Kr., a 2015. évi CXLIII. tv foglaltaknak, valamint a 322/2015.Kr., a 219/2004. Kr., 161/2017.Kr., a 275/2013.Kr. előírásainak megfelelően köteles ellátni. A terveknek a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak, és a MÉK Útmutató az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi és formai követelményeiről és az MMK - Építési engedélyezési és építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és forma követelményei című szabályzatában foglaltaknak kell megfelelni.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

A II.2.5.) Értékelési szempontok teljes leírása:
1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata / Súlyszám: 5
1.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/1) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata közúti tervezésre és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó munkákban (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2,5
1.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő, az alkalmassági követelmény (M2/3) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata az általános építmények teljes körű építészeti tervezésére vonatkozó munkákban (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 2,5
Ár – Nettó ajánlati ár / Súlyszám:5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. (M2/1) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata közúti tervezésre és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó munkákban (min0,max36hó) 2,5
2 1.2. (M2/3) tekintetében bemutatott tervező szakember többlettapasztalata az általános építmények teljes körű építészeti tervezésére vonatkozó munkákban (min0,max36hó) 2,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatálya az opciós tételek között meghatározott (Ajánlatkérő által lehívott) feladatok maradéktalan teljesítéséig meghosszabbodik.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: • Vigadó téri gyalogos pódium szakértői vizsgálati tanulmány (1 db szakértői vizsgálat, 2000 m2 köztér)
• József Attila utca engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (1 db engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (500 m közút).
Ajánlatkérő jogosult az opciós munkákat részben lehívni a szerződés teljesítése során bármikor. Az opció teljesítésére vonatkozó határidőket a szerződés tervezete tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7.) pontban megadott szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől kezdődik.
A részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza.
A II.2.7) pontban a 300 nap nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő. A teljesítés valós időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 300 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás: Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát benyújtani a részletes információk megadása nélkül. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).(Kbt. 67. § (1) bekezdés, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés)
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:Azon Ajánlattevők, akiket Ajánlatkérő az igazolások benyújtására szólít fel, az alábbi módon kötelesek alátámasztani az alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 69. § (4), valamint (6) bekezdéseire is.
P/1. A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (köztér felújítására és/vagy új köztér kialakítására vonatkozó tervezés és/vagy urbanisztikai tervezés és/vagy tájépítészeti tervezés és/vagy közlekedési létesítménytervezés) származó ¬ általános forgalmi adó nélkül számított ¬ árbevételéről, szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a nem teljes üzleti évet egy évnek tekinti.
A 321/2015. (X. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett, az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából - (köztér felújítására és/vagy új köztér kialakítására vonatkozó tervezés és/vagy urbanisztikai tervezés és/vagy tájépítészeti tervezés és/vagy közlekedési létesítménytervezés) - származó -általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 100.000.000,- HUF -ot.


III.1.3.) Műszaki, ill. szakmai alkalmasság
Alkalmasság minimumkövetelményei folytatása:
- M/2/3. legalább 1 fő felsőfokú okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 2 év (24 hónap) az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítása tárgyban szerzett szakmai gyakorlattal (Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 2. pontja /É/)
- M/2/4. legalább 1 fő felsőfokú táj-és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, vagy okleveles tájépítész mérnök, vagy okleveles tájépítész végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 2 év (24 hónap) terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése tárgyban szerzett szakmai gyakorlattal (Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 5. pontja /K/),
- M/2/5. legalább 1 fő felsőfokú okleveles szerkezet-építőmérnök, okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (Korm. rend. 1. sz. mell. II.2. rész 12. pontja /SZÉS1/), vagy legalább 1 fő felsőfokú okleveles szerkezet-építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá híd- és különleges szerkezetek szakértési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (Korm. rend. 1. sz. mell. II.2. rész 22. pontja /SZÉS12/),
- M/2/6. legalább 1 fő felsőfokú okleveles mérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik rehabilitációs környezettervező szakmérnök végzettséggel.
A szakemberek közötti átfedés az M/2/1 és M/2/2 alkalmassági követelményre bemutatott szakemberek között és az M/2/4 és M/2/6 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között megengedett, tehát az M/2/1 és M/2/2 alkalmassági követelményekre bemutatható egyazon szakember és az M/2/4 és M/2/6 alkalmassági követelményekre bemutatható egyazon szakember. Az M/2/3 és az M/2/5 alkalmassági követelményre, olyan szakemberek mutathatók be, mely szakemberek a többi előírt alkalmassági követelményre nem kerülnek bemutatásra. Fentiek alapján a szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmények minimum 4 szakember bemutatásával teljesíthetőek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
— a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek).
— ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
— a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá,
— kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését.(321/2015. (X.30.)Kr. 21.§ (3) bek. b) pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt), a közbeszerzés tárgyával – (köztér felújítására és/vagy új köztér kialakítására vonatkozó tervezés és/vagy urbanisztikai tervezés és/vagy tájépítészeti tervezés és/vagy közlekedési létesítménytervezés) – azonos referenciával/referenciákkal, mely(ek) esetén sor került legalább
M1/1
min. 1 db, összesen min. 8.000 m2 közterület és/vagy köztér komplex átépítésére és/vagy rendezésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére.
M1/2
min. 1 db min. négyágú városi környezetben tervezett közúti csomópont komplex (közműtervezést is tartalmazó) engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek elkészítésére,
M1/3
min. 1 db műemléki környezetbe elvégzett közlekedési létesítmény tervezése, amelyhez kapcsolódóan Örökségvédelmi munkarész készült az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás megkéréséhez (hivatkozva a „93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” 1. melléklet 2.2.2. pontjára)
Az M1/1, M1/2 és M1/3 pontokban megjelölt referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattevő akár 1 db referenciával is igazolhatja az alkalmassági feltételeknek való megfelelést, a fenti alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés legfeljebb 3 referenciával teljesíthető.
Városi környezet: Az ajánlatkérő a városi környezet alatt a megyei jogú városi jogállású település vagy Budapest közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi tömegközlekedéssel is érintett.
Műemléki környezet: 2001. évi LXIV. tv. 39 § (2) bekezdése szerint meghatározott terület.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §].
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013. Korm. rendelet szerinti alábbi jogosultsággal rendelkező szakemberekkel
- M/2/1. legalább 1 fő felsőfokú közlekedés-építőmérnöki vagy közlekedés-építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki legalább 5 év (60 hónap) közúti tervezésre és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik (Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 8. pontja /KÉ-K/ vagy Korm. rend. 1. sz. mell. I.2. rész 8/A. pontja /KÉ-KK/) és
- M/2/2. legalább 1 fő felsőfokú okleveles közlekedés építőmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik legalább 5 év (60 hónap) közlekedési vizsgálat, helyzetelemzés, értékelés, közlekedési és a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges szakági munkarész és javaslat készítése tárgyban szerzett szakmai gyakorlattal (Korm. rend. 1. sz. mell. I. rész 4. pontja /TKö/) és (folytatás a III.1.2. pontban)

A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés fedezete az 1221/2019.(IV.23.)Kormányhat. alapján megkötésre kerülő Megvalósítási Megállapodás alapján kerül biztosításra.Az ellenszolg. teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla(szla) alapján a szla kézhezvételétől 30 napon belül, a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.-ben, a Kbt. 135. §(1),(5)-(6) bek.-ben foglaltak.Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.Irányadó: Áht,Ávr,Áfa tv.8rész, és1végszla: 10%-10%-10%-15%-15%-10%-10%-10%-10%.Opciós tétel: Vigadó téri gyalogos pódium szakértői vizsgálati tanulmány 1 db szla:100 %,József Attila u. eng. és kiv. terveinek elkészítése:3 rész és 1végszla:30%-30%-20%-20%.Előleg nem biztosított.Kötbér,biztosíték:a)késedelmi: adott feladatra eső nettó(továbbiakban:nt.)váll.díj napi0,5 % (max.20%);hibás telj.:adott feladatra eső nt.váll.díj 20%; meghiúsulási nt.váll.díj 20%b) teljesítési bizt.(ntváll.díj 5%) c) jótállás:teljig kiállításától 24 hó Részletek:szerződésterv.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatok benyújtása: KD szerint, EKR rendszerben.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (4) és (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra,
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is),
- folyamatban lévő vált.bejegyzésre (nemleges is csatolandó)
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges
- az ESPD-t (kitöltve),
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot
AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok. Ajánlati kötöttség 1 hónap=30 nap. Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők. Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
— adható pontsz.: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti,
— alk. módszerek: ár szempontnál ford. arányosítás, minőségi szempontoknál egyenes arányosítás.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bujdoso Arnold (00184).
AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: min. 50.000.000, - Ft/év és min. 5.000.000,- Ft/káresemény összegű, a szerződés hatálybalépésének időpontjától a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatálybalépéséig kiterjeszti tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-ra. A biztosítást az utolsó számlához tartozó teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított 5 évig fenn kell tartani.
- Az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (3) bekezdés b) pont valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (2) pontja alapján az ajánlattevő személyi állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként csatolni szükséges az adott értékelési részszempontra bemutatott szakember részletes szakmai önéletrajzát (a közbeszerzési dokumentumban kiadott minta szerinti minimális tartalommal).
Az ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételhez köti. Amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárás teljes fedezetének jóváhagyása nem történik meg, vagy az igényelt fedezet összegének csak részbeni jóváhagyása történik meg, abban az esetben az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás fedezetének rendelkezésre nem állását - az igényeltnél kisebb összegben történő rendelkezésre állást - olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
III.2.1. pont folytatása:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák