Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/146
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.21.
Iktatószám:11799/2017
CPV Kód:34927100-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU120;HU311, HU312, HU313;HU231, HU232, HU233;HU211, HU212, HU213;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„SULLER” Kereskedelmi és Szállítási Kft.;DYNAMIC ÚT Kft.;SULLER Kft.;DYNAMIC ÚT Kft;SULLER Kft.;DYNAMIC ÚT Kft;SULLER Kft.;DYNAMIC ÚT Kft;SULLER Kft.;DYNAMIC ÚT Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Útszóró só beszerzés 2017”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása Ajánlatkérő kijelölt telephelyeire, 18 hónap határozott időtartamra kötött adásvételi keretszerződés szerint, az Ajánlati felhívásban megjelölt részek tekintetében, legfeljebb a részenként megjelölt nettó keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4453514020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Közép-Magyarország (Pest megye)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi
régió (Pest megye) mérnökségei. A területileg érintett mérnökségek pontos címeit a
Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közép-magyarországi régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb
nettó 738 107 100 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 32.022 tonna (tájékoztató mennyiség)
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes
Ajánlattevőnek.
Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT
08.03.11. (ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak
alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A teljesítés kezdő időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 20 naptári nap. Az első feltöltési
időszak teljesítési határideje 2017. szeptember 30., mely határidőn belül szállítandó só
mennyiség: 14.850 tonna.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő magyarországi fedett tárolóhelyének és a régióba tartozó (adott rész szerinti) mérnökségek teljes közúti távolsága kilométerben, a Hu-Go rendszer szerint meghatározva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötés időpontjában legalább 5500 tonna, magyarországi fedett tárolóhelyen elhelyezett,
útszórásra alkalmas só tulajdonjogával rendelkezik vagy fog rendelkezni. A tárgyi feltétel
teljesülése a szerződés megkötésének feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017- Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak
-magyarországi régió (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) mérnökségei,a
Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszórósó szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Észak-magyarországi régióba tartózó mérnökségei részére nettó
legfeljebb 1.502.995.000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 65.000 tonna (Tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméke az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglalt mértékben , tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes
Ajánlattevőnek.
Az útszóró sónem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT
08.03.11. (ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak
alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A teljesítés kezdő időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 20 naptári nap. Az első feltöltési
időszak teljesítési határideje 2017. szeptember 30., mely határidőn belül szállítandó só
mennyiség: 16.850 tonna.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő magyarországi fedett tárolóhelyének és a régióba tartozó (adott rész szerinti) mérnökségek teljes közúti távolsága kilométerben, a Hu-Go rendszer szerint meghatározva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy a szerződéskötés időpontjában
legalább 9000 tonna, magyarországi fedett tárolóhelyen elhelyezett, útszórásra alkalmas só
tulajdonjogával rendelkezik vagy fog rendelkezni. A tárgyi feltétel teljesülése a szerződés
megkötésének feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Dél-Dunántúl (Somogy, Baranya, Tolna megyék)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Dél-dunántúli régió (Somogy, Baranya, Tolna megyék) mérnökségei, a Közbeszerzési
dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Dél-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
641.923.920 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 27.017tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
9
függvényében. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglalt mértékben tapadásgátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes
Ajánlattevőnek.
Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT
08.03.11. (ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak
alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A teljesítés kezdő időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 20 naptári nap. Az első feltöltési
időszak teljesítési határideje 2017. szeptember 30., mely határidőn belül szállítandó só
mennyiség: 10.225 tonna.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő magyarországi fedett tárolóhelyének és a régióba tartozó (adott rész szerinti) mérnökségek teljes közúti távolsága kilométerben, a Hu-Go rendszer szerint meghatározva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötés időpontjában legalább 4000 tonna, magyarországi fedett tárolóhelyen)elhelyezett,
útszórásra alkalmas só tulajdonjogával rendelkezik vagy fog rendelkezni. A tárgyi feltétel
teljesülése a szerződés megkötésének feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017- Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212, HU213 A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Közép-dunántúli régió (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék) mérnökségei, a
Közbeszerzési dokumentáció (műszaki leírás, specifikáció) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt Közép-dunántúli régióba tartózó mérnökségei részére legfeljebb nettó
1.543.938.000 HUF keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 65 560 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történő lerakodása
Ajánlattevő feladata. A terméket az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglalt mértékben tapadásgátlógátló anyaggal bekeverve szükséges leszállítania nyertes
Ajánlattevőnek.
11
A szórósó nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT 08.03.11.
(ÚT 2-2.401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c. Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME)
foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az ÚME 4.1. pontjában foglaltak
alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás, adás-vételi keretszerződés tervezet) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó Ft/tonna) kéri megadni.
A teljesítés kezdő időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 20 naptári nap. Az első feltöltési
időszak teljesítési határideje 2017. szeptember 30., mely határidőn belül szállítandó só
mennyiség: 24.475 tonna.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő magyarországi fedett tárolóhelyének és a régióba tartozó (adott rész szerinti) mérnökségek teljes közúti távolsága kilométerben, a Hu-Go rendszer szerint meghatározva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötés időpontjában legalább 9000 tonna, magyarországi fedett tárolóhelyen elhelyezett, útszórásra alkalmas só tulajdonjogával rendelkezik vagy fog rendelkezni. A tárgyi feltétel
teljesülése a szerződés megkötésének feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Észak-Magyarországi régió, silózható só
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktár (3877 Tornyosnémeti, külterület hrsz. 0105).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása (adás-vétele) és fuvarozása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktárába, legfeljebb nettó 26.550.000 HUF
keretösszeg erejéig.
Szállítandó mennyiség: 900 tonna (tájékoztató mennyiség).
A szállítandó só Ajánlatkérő általi megrendelésére legfeljebb a megadott keretösszeg erejéig
kerül sor, Ajánlatkérő ténylegesen jelentkező beszerzési igényeinek (eseti megrendelések)
függvényében. Az első szállítmány megrendelésére 2017. július 1. napját követően kerül sor.
Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás.
A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a só sósilóba történő szivattyúzása
Ajánlattevő feladata. A terméket, az e-ÚT 08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) Útügyi Műszaki Előírásban
(ÚME) foglalt mértékben, tapadásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes
Ajánlattevőnek.
Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzőiben meg kell felelnie az e-ÚT
08.03.11. (ÚT 2-2401:2010) „Szórósó. Technikai nátrium klorid” c.Útügyi Műszaki Előírásban (ÚME)
foglaltaknak, azonban Ajánlatkérő a sóminőség tekintetében az UME 4.1. pontjában foglaltak
alapján, más minőségi megfelelőség értékelési szempontrendszert is alkalmaz, az ajánlatkérési
dokumentumok (Műszaki leírás) szerint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni.
A részletes információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő magyarországi fedett tárolóhelyének a Magyar Közút Nonprofit Zrt. központi sósiló raktárától mért teljes közúti távolsága kilométerben, a Hu-Go rendszer szerint meghatározva 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 048 - 087785
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000209/001/00 Rész száma: 1 Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Közép-Magyarország (Pest megye)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „SULLER” Kereskedelmi és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 37.
Város: Magy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4556
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kistályai u. 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 738107100
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 738107100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000209/002/00 Rész száma: 2 Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017- Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 37.
Város: Magy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4556
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kistályai u. 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1502995000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1502995000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000209/003/00 Rész száma: 3 Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Dél-Dunántúl (Somogy, Baranya, Tolna megyék)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 37.
Város: Magy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4556
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kistályai u. 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 641923920
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 641923920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000209/004/00 Rész száma: 4 Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017- Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megyék)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 37.
Város: Magy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4556
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kistályai u. 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1543938000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1543938000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KB-2017/0000209/005/00 Rész száma: 5 Elnevezés: Útszóró só beszerzés 2017-Észak-Magyarországi régió, silózható só
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULLER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Attila u. 37.
Város: Magy
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4556
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kistályai u. 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26550000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők neve, címe, adószáma 1.-5. rész tekintetében:
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.rész tekintetében:
Neve: Solinwest Agro Kft.
Címe: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 10
Adószáma: 12103193-2-13
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Neve: Magyar Plastiroute Kft.
Címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.
Adószáma:10359264-2-13
Neve: EASTERN SALT TRADE KFT.
Címe: 4644 Mándok Jókai utca 045/3.
Adószáma: 24955186-2-15
Neve: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.
Adószáma: 13956437-2-41
2.rész tekintetében:
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Neve: Bacsó István egyéni vállalkozó
Címe: 4600 Kisvárda, Mártírok út 16.
Adószáma: 51402163-2-35
Neve: EASTERN SALT TRADE KFT.
Címe: 4644 Mándok Jókai utca 045/3.
Adószáma: 24955186-2-15
Neve: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.
Adószáma: 13956437-2-41
3.rész tekintetében:
Neve: Solinwest Agro Kft.
Címe: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 10
Adószáma: 12103193-2-13
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Neve: Magyar Plastiroute Kft.
Címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.
Adószáma:10359264-2-13
Neve: EASTERN SALT TRADE KFT.
Címe: 4644 Mándok Jókai utca 045/3.
Adószáma: 24955186-2-15
Neve: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.
Adószáma: 13956437-2-41
4. rész tekintetében:
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Neve: Magyar Plastiroute Kft.
Címe: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.
Adószáma:10359264-2-13
Neve: EASTERN SALT TRADE KFT.
Címe: 4644 Mándok Jókai utca 045/3.
Adószáma: 24955186-2-15
Neve: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.
Adószáma: 13956437-2-41
5.rész tekintetében:
SULLER Kft. - DYNAMIC ÚT Kft. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: SULLER Kft.
címe: 4556 Magy, József Attila u. 37.
adószáma: 10604540-2-15
Ajánlattevő neve2: DYNAMIC ÚT Kft.
címe: 3300 Eger, Kistályai u. 18.
adószáma: 12943968-4-10
Neve: TRMX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 1024 Budapest, Ady Endre u. 19/A.
Adószáma: 13956437-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)