Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/145
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.18.
Iktatószám:11905/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisbér Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GOMBOS FÖLDGÉP Kft.;GOMBOS FÖLDGÉP Kft.;GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisbér Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16875
Postai cím: Széchenyi u. 2.
Város: Kisbér
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2870
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peresztegi László
Telefon: +36 34354666
E-mail: penzugy2@kisber.hu, palyazat@kisber.hu
Fax: +36 34353042
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisber.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisber.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok II., III. és IV. üteme
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész: „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok II. üteme”
2. rész: „Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok III. üteme”
3. rész: "Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok IV. üteme, a Kisbér Desseő és Deák utca csomópont forgalomcsillapító átépítésével”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 134723779 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok II. üteme
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45231100-6
45232130-2
45233161-5
45233290-8
45233294-6
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca
Hrsz. 1465 (Alsó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kisbér Város Önkormányzata 2011 és 2012 években a Deák Ferenc utca teljes hosszát lefedő, korszerűsítési, felújítási terveket készíttetett. A terveket Éplak Tata Kft. készítette, melyek készítésükkel egyidőben 2011/15 és 2012/01 tervszámokon engedélyeztetésre kerültek. Az engedélyek 2015 évben lejártak, de 2016 évben megújításra kerültek. A tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. 2011/15 számú dokumentáció tervezései szakasza Deák Ferenc utca Desseő Gyula utcai csomópontjától az utca kétharmadánál található vasúti átjáróig tartalmazza burkolatának korszerűsítését. A terv szelvényezése a Desseő utcai csomópontban kezdődik a 0+000 szelvénnyel és tart az 1+125 km szelvényig, a vasúti átjáróig.
Megvalósuló műszaki tartalom
A Jelen beruházás keretében az utca korszerűsítéséhez rendelkezésre álló tervek műszaki tartalma, a csatolt méret-mennyiség kimutatás műszaki tartalmának megfelelően, az alábbi munkarészekkel valósul meg.
1. Útépítés
A tervezési szakasz 0+065 - 0+254 hosszán, a meglévő rossz állapotú, a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága miatt nagymértékben kimosódott, változó szélességű zúzott köves stabilizáció helyett, kétoldali süllyesztett szegéllyel határolt aszfalt pályaszerkezetű burkolat épül. A süllyesztett szegély mellett mindkét oldalon nemesített padka tervezett. A tervezési szakasz utolsó 10 méterén sárrázó burkolat épül 20/55 frakciójú osztályozott zúzottkőből. A kiépítési hossz 189 fm, tervezett burkolatszélesség 4,5 m.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevőnek a II. ütemben a Deák Ferenc utcában kizárólag a 0+065 - 0+254 km szelvények közti szakaszra vonatkozóan kell elvégezni az útépítési munkálatokat.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
CPV- kódok:
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231100-6 Csővezeték általános építési munkái
45232130-2 Esővízcsatorna építése
45233161-5 Gyalogút építése
45233290-8 Útjelző tábla szerelése
45233294-6 Közúti jelzések szerelése
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max. 5 %/naptári nap) 15
3 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem) 5
5 6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok III. üteme
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45231100-6
45232130-2
45233161-5
45233290-8
45233294-6
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca
Hrsz. 1465 (Alsó szakasz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kisbér Város Önkormányzata 2011 és 2012 években a Deák Ferenc utca teljes hosszát lefedő, korszerűsítési, felújítási terveket készíttetett. A terveket Éplak Tata Kft. készítette, melyek készítésükkel egyidőben 2011/15 és 2012/01 tervszámokon engedélyeztetésre kerültek. Az engedélyek 2015 évben lejártak, de 2016 évben megújításra kerültek. A tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Bricoll Kft. 2017/002 tervszámú ajánlati tervdokumentációi alapján a KISBÉR DESSEÖ ÉS DEÁK UTCA CSOMÓPONT FORGALOMCSILLAPÍTÓ ÁTÉPÍTÉSE engedélyeztetésre került.
2011/15 számú dokumentáció tervezései szakasza Deák Ferenc utca Desseő Gyula utcai csomópontjától az utca kétharmadánál található vasúti átjáróig tartalmazza az út vízelvezetésének illetve burkolatának korszerűsítését. A terv szelvényezése a Desseő utcai csomópontban kezdődik a 0+000 szelvénnyel és tart az 1+125 km szelvényig, a vasúti átjáróig.
2012/01 számú dokumentáció tervezési szakasza Deák Ferenc utca kétharmadánál található vasúti átjárótól az utca végéig tartalmazza az út vízelvezetésének illetve burkolatának korszerűsítését. A terv szelvényezése a vasúti átjáró után kezdődik a 0+000 szelvénnyel és tart a 0+498 km szelvényig, az utca végéig.
Megvalósuló műszaki tartalom
A Jelen beruházás keretében az utca korszerűsítéséhez rendelkezésre álló tervek műszaki tartalma, a csatolt méret-mennyiség kimutatás műszaki tartalmának megfelelően, az alábbi munkarészekkel valósul meg.
1 2011/15 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei
1.1 Járda rekonstrukció a tervezési szakasz teljes hosszán 2016-ban megvalósult.
1.2 Új Járda építése a Deák Ferenc utca és a horgásztó között 2016-ban megvalósult.
Út korszerűsítés és parkoló építés a Deák Ferenc utca Desseő Gyula utcai csomópont környezetében 2016-ban megvalósult
1.4 Út korszerűsítés építés a Deák Ferenc utcában
A tervezési terület a 0+065 - 1+125 km szelvények között burkolat-megerősítés történik (2. ütemben a 0+065 - 0+254 km, a 3. ütemben a 0+254 - 1+125 km). A beavatkozás során az útburkolat kétoldali szegélyt és két rétegű burkolat megerősítést kap.
Beavatkozási hossz 1.160 fm, tervezett burkolatszélesség 5,5 m.
A korszerűsítés helyszínrajzi kialakítását az 2011/15 R.3/2F és 2011/15 R.3/3F, mintakeresztszelvényét az R.4/1/F-R.4/2/F tervlapokon ábrázoltuk.
1.5. Csapadékvíz elvezetés karbantartása
A tervezési szakasz teljes hosszán medertisztítás tervezett, a kétoldali nyílt árkos csapadékvízelvezető rendszer feliszapolódott szakaszai tisztítást igényelnek.
1.6. Deák Ferenc utca kapubejáróinak korszerűsítése az utca alsó szakaszán
A tervezési szakasz a vasúti átjáróig tart. A meglévő kapubejárók bontása után, ahol szükséges új NA 30 TA beton áteresz kerül elhelyezésre, 2 hídfejjel. 2 oldali kerti szegély között, az ágyazati rétegre, CKT majd aszfalt burkolat kerül, ahol a bejárok hosszúak, zúzott köves burkolat kerül elhelyezésre.
2 2012/01 tervszámú dokumentáció megvalósuló munkarészei 2016-ban megvalósultak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevőnek a III. ütemben a Deák Ferenc utcában kizárólag a 0+254 - 1+125 km szelvények közti szakaszra vonatkozóan kell elvégezni az útépítési munkálatokat.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
CPV- kódok:
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231100-6 Csővezeték általános építési munkái
45232130-2 Esővízcsatorna építése
45233161-5 Gyalogút építése
45233290-8 Útjelző tábla szerelése
45233294-6 Közúti jelzések szerelése
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max. 5 %/naptári nap) 15
3 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem) 5
5 6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok IV. üteme, a Kisbér Desseő és Deák utca csomópont forgalomcsillapító átépítésével
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45231100-6
45232130-2
45233161-5
45233290-8
45233294-6
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca és Desseő utca csomópontja
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kisbér DESSEÖ ÉS DEÁK utca csomópont forgalomcsillapító átépítése a IV. ütemben kerül megépítésre, a Bricoll Kft. 2017/002 tervszámú ajánlati tervdokumentációi alapján.
A meglévő szilárd burkolatok - alapként - lehetőség szerinti felhasználásával kell a tervezett létesítmény kialakítani. Ennek megfelelően a csomópontot egységesen 20 cm-re megemelve, kőburkolatú csomóponti szintemelést került tervezésre. A csomóponti ágak esetében a Deák utca - Desseő Gyula utca DK-i saroklekerekítő ívsugarán kívül mindenhol az ívsugár korrigálva lett. A Deák utca -Desseő utca óvoda felőli ívsugarát a Megbízóval történt egyeztetés alapján (az út melletti aknafedlap miatt) nagyobb, R=14,0 méteres ívsugárral alakítottuk ki, így a fedlap megemelten, teherbíró kivitelben a tervezett útburkolatába esik.
A 20 cm-rel megemelt kőburkolatú csomóponti szintemelésre a csatlakozó csomóponti ágak egységesen 10%-os hosszeséssel, 2,0 m széles rámpával csatlakoznak a meglévő - valamint az Angol kert irányából - a tervezett aszfalt burkolatú út felől.
Az Angol park felőli utca korábbi helyszínrajzi és magassági vonalvezetése miatt nem használható fel az emeltszintű csomópont alapjaként, ezért a 0+003 km szelvény és a 0+030km szelvény között a korábbi leromlott aszfalt burkolatú utat el kell bontani. Az új burkolat 6,0 m szélességben kerül kialakításra, amelyet a szelvényezés szerinti baloldalon kiemelt szegélysor-, a szelvényezés szerinti jobboldalon pedig süllyesztett szegélysor határol.
Tekintettel arra, hogy a tervezett burkolatnak korábban nem volt zárt csapadékvíz-elvezetése a szelvényezés szerinti jobboldalon szikkasztóárkot alakítottunk ki.
Gyalogos kapcsolatok:
A forgalomcsillapító csomóponti szintemelés kialakításával egy időben az útburkolat melletti gyalogutak is megemelésre kerülnek. A szintemelés a gyalogos járdák esetében is a meglévő nyomvonal megtartásával, vagy kismértékű korrigálásával történik. A védtelenül közlekedők biztonsága érdekében, a csomópontban a gyalogos átvezetések vonalában 3,0 m szélességben piros színű kőburkolat került betervezésre. A gyalogos átvezetések vonalában a kiemelt szegélysort 2,0 cm-re le kell süllyeszteni, valamint a gyalogos burkolatokat rámpásan kell csatlakoztatni.
Vízszintes vonalvezetés:
Az átépítésre kerülő csomópontban a csatlakozó utak vízszintes vonalvezetése nem változik, csupán ívkorrekció került alkalmazásra. Kivételt képez ez alól az Angol parki csomóponti ág, ahol a vízszintes és magassági vonalvezetés is módosításra került az alábbiak szerint:
Az út hossza a 0+000 - 0+039,446 szelvények között 39,45 m hosszban:
0+000 - 0+004,27 szelvények között egyenes 4,27 m hosszban,
0+004,27 - 0+021,69 szelvények között R=30,00 m jobb ív 17,43 m hosszban,
0+021,69 - 0+039,44 szelvények között egyenes 17,75 m hosszban.
Magassági vonalvezetés
A fentiekben leírtak alapján a korszerűsítésre kerülő csomópont teljes egészében 20 cm-re megemelésre kerül. Az Angol kert felőli csomóponti ág magassági vonalvezetését az alábbiak szerint kell kialakítani:
0+000 - 0+003,00 szelvények között esik 0,03 %-kal 3,00 m hosszban (meglévő burkolat)
0+003,00 - 0+023,65 szelvények között emelkedik 0,30 %-kal 20,65 m hosszban
0+023,65 - 0+025,65 szelvények között emelkedik 10,00 %-kal 2,00 m hosszban (rámpa)
0+025,65 - 0+030,00 szelvények között emelkedik 0,30 %-kal 4,35 m hosszban
0+030,00 - 0+039,45 szelvények között emelkedik 2,65 %-kal 9,45 m hosszban.
Mintakeresztszelvény
A mintakeresztszelvények a jellemző szelvényben lettek felvéve.
Tervezett sebességcsökkentő csomóponti szintemelés a Desseő Gyula utca tengelyében (M1:100):
A bemutatott metszet a Desseő Gyula utca tengelyében felvett forgalomcsillapító szintemelést mutatja be. A csomóponti szintemelésre vezető rámpák 2,0 m szélesek, külső oldalaikon süllyesztett szegélysor található. A tervezett rámpa keresztesése 10%. A metszet többi szakaszán a meglévő burkolat ( 20 cm-rel megemelt) keresztesése megmarad.
A - A metszet:
A metszet a Desseő Gyula utca keresztmetszetét mutatja be a tervezett gyalogos-átvezetés vonalában.
Az összesen 10,61 m burkolatszélességű megemelt szintű csomóponti felületet mindkét oldalon 2 cm-re lesüllyesztett kiemelt szegélysor határolja. A burkolat jobboldalán 2,91 m szélességű ívkorrekció (burkolatszélesítés) található. A mintaszelvény baloldalán 3,29 m szélességű-, a jobboldalon pedig 2,98 m szélességű gyalogos járda található. A gyalogos járdákat külső oldalukon kerti szegélysor zárja le, amelyet 0,5 m széles padka követ.
Az útburkolat oldalesése 1,1%, a gyalogos járdák oldalesése pedig 2%. A padkák 5%-kal esnek a meglévő terep felé.
Tervezett Angol kert utca a 0+003 - 0+023,65 kmsz. között (0+015 kmsz.):
A 6,0 m burkolatszélességű aszfalt burkolatú utat baloldalon kiemelt szegélysor, míg jobboldalon süllyesztett szegélysor zárja le. A szelvény szélein mindkét oldalon 1,0 m széles padka található. A jobboldali padka mellett 0,4 m mederszélességű szikkasztóárok található.
A mintaszelvényben ábrázoltak szerint a meglévő aszfalt burkolatú utat el kell bontani.
A tervezett út 2,5 %-kal esik a szikkasztóárok felé. A padkák oldalesése 5%.
Tervezett Angol kert utca a 0+023,65 - 0+030 kmsz. között (0+025.65 kmsz.):
A 6,0 m burkolatszélességű díszkő burkolatú utat mindkét oldalon kiemelt szegélysor zárja le.
A szelvény szélein mindkét oldalon 1,0 m széles padka található.
A mintaszelvényben ábrázoltak szerint a meglévő aszfalt burkolatú utat el kell bontani.
A tervezett út 2,5 %-kal esik a jobboldali kiemelt szegélysor felé. A padkák oldalesése 5%.
Pályaszerkezet:
A forgalomcsillapító szintemelés (meglévő burkolaton):
- 8 cm kiselemes beton térkő burkolat
- 3 cm Z0/4 ágyazókő
- 20 cm Ckt útalap
- Meglévő aszfalt burkolatú út
Aszfalt burkolatú út:
- 4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg
- 6 cm AC-22 bitumenes kötőréteg
- 15 cm Ckt útalap
- 20 cm homokos kavics talajjavító, fagyvédő réteg
Díszkő burkolatú út (teljes psz., szélesítés):
- 8 cm kiselemes beton térkő burkolat
- 4 cm Z0/4 ágyazat
- 15 cm Ckt útalap
- 20 cm homokos kavics talajjavító, fagyvédő réteg
Kőburkolatú járda (Meglévő járda megemelése esetén):
- 6 cm kiselemes beton térkő burkolat (meglévő)
- 4 cm Z0/4 ágyazat
- 20 cm Ckt útalap
- 6 cm homokos kavics kiegyenlítő réteg
Kőburkolatú járda (Új járda építése esetén):
- 6 cm kiselemes beton térkő burkolat (meglévő)
- 4 cm Z0/4 ágyazat
- 10 cm Ckt útalap
- 20 cm homokos kavics talajjavító, fagyvédő réteg
Közművek:
A tervezett építés meglevő közműveket megközelítheti, a közműkezelők hozzájárulása az építési munka szükséges, a munkaterület átadásra a közmű kezelőket meg kell hívni. A legnagyobb beavatkozási mélység a meglevő terepszinttől 40 cm!
A felújítandó burkolatban levő fedlapokat az új burkolat szintjére kell emelni, szükség esetén a fedlap cseréjével. A beépítendő fedlap D400 teherbírású öv. (GGG) legyen!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevőnek a IV. ütemben a Kisbér, Desseő és Deák utca csomópont építésre vonatkozóan kell elvégezni az útépítési munkálatokat.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
CPV- kódok:
45000000-7 Építési munkák
45200000-9 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231100-6 Csővezeték általános építési munkái
45232130-2 Esővízcsatorna építése
45233161-5 Gyalogút építése
45233290-8 Útjelző tábla szerelése
45233294-6 Közúti jelzések szerelése
45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 15
2 3. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max. 5 %/naptári nap) 15
3 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy jelen kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja? (igen/nem) 10
4 5. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem) 5
5 6. Ajánlattevő vállalja-e, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós alapokból finanszírozott.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok II. üteme
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: +36 34470058
Internetcím(ek): (URL) www.gombosfoldgep.hu
Fax: +36 34470062
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14566900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14782208
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11

Hivatalos név: VIA VOMITO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kádártai út 27.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978-2-19

Hivatalos név: LANG-SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

Hivatalos név: MARÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egység út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733-2-11

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2. Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok III. üteme
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: +36 34470058
Internetcím(ek): (URL) www.gombosfoldgep.hu
Fax: +36 34470062
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 108661400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110725675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11

Hivatalos név: VIA VOMITO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kádártai út 27.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978-2-19

Hivatalos név: LANG-SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

Hivatalos név: MARÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egység út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733-2-11

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3. Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Kisbér, Deák Ferenc utca út-, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok IV. üteme, a Kisbér Desseő és Deák utca csomópont forgalomcsillapító átépítésével
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: + 36 34470058
Internetcím(ek): (URL) www.gombosfoldgep.hu
Fax: +36 34470062
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10236200
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9215896
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11

Hivatalos név: VIA VOMITO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kádártai út 27.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978-2-19

Hivatalos név: LANG-SZOLG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

Hivatalos név: MARÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egység út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733-2-11

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges