Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.28.
Iktatószám:11965/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:3300 Eger, Markot Ferenc utca 1-3. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály;2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28. Vaszary Kolos Kórház Pszichiátriai részleg;9021 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. Petz Aladár Megyei Oktatókórház Pszichiátriai és Addiktológia Osztály;5700 Gyula, Semmelweis utca 1. Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Pszichiátriai Osztály;6000 Kecskemét, Balaton utca 17. Bács-Kiskun Megyei Kórház - Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály;3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Akut Pszichiátriai részleg;4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Jósa András Oktatókórház Felnőtt Pszichiátriai Osztály;8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály;7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztály;9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály;8200 Veszprém, Kórház utca 1. Csolnoky Ferenc Kórház;8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1. Zala Megyei Szent Rafael Kórház Pszichiátriai Osztály
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.aeek.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. (BBT Irodaház)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83. (BBT Irodaház)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” projekt keretén belül 12 rész tekintetében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Eger
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Markot Ferenc utca 1-3. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Pszichiátriai és Addiktológiai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:
- felmérési tervek (szükség szerint ),
- részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,
- előkészítő műszaki vizsgálatok
- vázlatterv elkészítése,
- organizációs terv készítése,
- az összes szükséges technológia terv elkészítése,
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata (1) A tervdokumentációk készítésében szükséges szakági tervezők bevonása, közöttük (1/a) egyeztetések koordinálása, (1/b) tervezési feladatok összehangolása. (2) Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:
- az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,
- árazott és árazatlan formában.
(3) Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A Tervező köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.
Továbbá a Tervező feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
A tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
- szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,
- kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,
- kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
- részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
Tervezői művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.
A tervezői művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától (építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig) terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig (tervezetten: 2019. május 31.), a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Maximálisan megrendelhető mérnöknap: 2
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen jelen műszaki leírás mellékletét képező tervezési programban kerültek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 3300 Eger, Markot Ferenc u. 1-3. Bejárat
2017.08.28. 11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése azért történt, hogy a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítható legyen.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Esztergom
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28. Vaszary Kolos Kórház Pszichiátriai részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:előkészítő műszaki vizsgálatok,a tervezési területnek a feladat elvégzéséhez szükséges felmérése,tervezés során szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása,engedélyes terv elkészítése,kivitelezési terv elkészítése,szükséges technológia tervek elkészítése,árazott,árazatlan költségvetés elkészítése,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés.A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 312/2012.(XI.8.)Korm.rendelet, a 191/2009(IX.15.)Korm.rendelet, a 322/2015(X.30.)Korm.rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbesz eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.A tervezési díj magában foglalja az engedélyezési folyamat lebonyolítását(illetékeket, eljárási díjakat is).A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a T-i közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági tervezők bevonása, közöttük(1/1)egyeztetések koordinálása,(1/2)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek az engedélyes és kiviteli terveket az Ak-nak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsMrend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembe-vételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni.A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns)
T-i művezetés:T rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő T-i kérdések tisztázására.A T-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjátólaz építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséigterjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten:2019.május 31. 1mérnöknap=8órás órányi tényleges munkavégzés.Részletek: műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 : A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár (nettó Ft)Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:2500 Esztergom,Petőfi Sándor utca 26-28.4-es épület,Kórház üzemeltetési osztály-I. emelet 2017.08.29. 10:00 óra
II.2.6. kitöltése a kiadó felé történő megküldése okán.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Győr
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9021 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. Petz Aladár Megyei Oktatókórház Pszichiátriai és Addiktológia Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:
felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatokvázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009(IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015(X.30.)Korm.rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági tervezők bevonása, közöttük (1/a) egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására(a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).
A T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a60/2003.(X.20)ESzCsMrend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.
Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában(amennyiben releváns).
T-i művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A T-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig) terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.T-i művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Mx.17 mérnöknap.Részletek műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám:10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:9021 Győr,Vasvári Pál utca 2-4.,C2 épület központi aula 2017.08.30. 11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Gyula
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek (szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatokvázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2) Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására(a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek a kiviteli terveket az AK-nak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsMrend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy T rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő t-i kérdések tisztázására.T-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a T-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max 5 mérnöknak.Részletek: műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár(nettó Ft) Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám:10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:5700 Gyula, Semmelweis utca 1.,Pszichitáriai épület bejárat/aula
2017.08.30. 10:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Kecskemét
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Balaton utca 17. Bács-Kiskun Megyei Kórház - Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek (szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása,közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2) Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek a kiviteli terveket az Ak-neak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20) ESzCsMrend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni.A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy T rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő t-i kérdések tisztázására.
A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max mérnöknap: 13. Részletek: Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 6000 Kecskemét, Balaton utca 17., Pszichiátria épület főbejárata
2017.08.30. 10:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Miskolc
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Akut Pszichiátriai részleg
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes At feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek ( szükség szerint ),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban.A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbesz eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása, (1/b) tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására(a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).A T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.A T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá T feladatát képezi-amennyiben szükséges-a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T- művezetés:
A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy T rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától (építési munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A t-i művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra.1 mérnöknap alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Max mérnöknap: 16 részletek: műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.; Pszichiátriai központ, aula
2017.08.30. 11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Nyíregyháza
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Jósa András Oktatókórház Felnőtt Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tti közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max mérnöknap: 7. Részletek: Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2.  15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3.  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár(nettó Ft) Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár(nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám:10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart,melynek helyszíne és időpontja: 400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.SZTK nyaktag épület,földszint - aula
2017.08.28.10:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Székesfehérvár
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 16. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés(szükség szerint),az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban).A t-ket a vonatkozó jsz-eknek megfelelően, különösen a312/2012.(XI. 8.)Korm. rend.,a 191/2009(IX.15.)Korm.rend.,a322/2015(X.30.)Korm.rend., továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbesz elj.-ban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.A t-i díj magában foglalja az engedélyezési folyamat lebonyolítását(illetékek, eljárási díjak is).A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz elj-ra, és a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a t-i közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz eljárás során.T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b) t-i feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dok.-k elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek az engedélyes és kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rendeletben megfogalmazott minimumfeltételek figyelembe-vételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá T feladatát képezi-amennyiben szükséges-a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).T-i művezetés:A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A t-i művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra.1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért AK, nem számít bele az oda-vissza utazás, max 15 mérnöknap.Részletek:műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár(nettó Ft) Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár(nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám:10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.;Igazgatóság - földszint,kistárgyaló
2017.08.29.11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Szekszárd
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek(bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)A tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).A Tervező-nek a kiviteli terveket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20) ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi-amennyiben szükséges-a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max mérnöknap: 16. Részletek: Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7., Főporta
2017.08.28. 10:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Szombathely
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek(bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)A tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek a kiviteli terveket az AK-nak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában(amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért AK, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max mérnöknap: 17. Részletek: Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám:10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:9700 Szombathely, 11-es Huszár út 130.; Pszichiátriai épület bejárata
2017.09.01. 10:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Veszprém
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Kórház utca 1. Csolnoky Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatok,vázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés(szükség szerint),az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek(bontás és építés minden szakágban).A t-ket a vonatkozó jsz-nak megfelelően, különösen a 312/2012.(XI. 8.)Korm. rend.,a 191/2009(IX.15.)Korm. rend.,a 322/2015(X.30.)Korm.rend, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.A tervezési díj magában foglalja az engedélyezési folyamat lebonyolítását (illetékek, eljárási díjak is).A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a t-i közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz eljárás során.
T feladata(1)a tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása,közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2)Az elkészített kiviteli t-hez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal: az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek az engedélyes és kiviteli t-ket az AKnak a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003.(X.20)ESzCsM rende. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembe-vételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában(amennyiben releváns)
T-i művezetés:A t-i művez. az építői-i kiv. kezdő napjától az építőipari kiv.-i tevékenység befejezéséig terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019.05.31.),a fizikai bef. időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művez.-t szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A t-i művez. mérnöknapban kerül elszámolásra.1 mérnöknapalatt 8órányi tényleges munkavégzést ért AK, nem számít bele az oda-vissza utazás, max 28 mérnöknap.Részletek műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 40
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 10
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 8200 Veszprém, Kórház utca 1. D. épület, I. em., 104-es iroda előtt
2017.09.01. 11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 projekt keretén belül - Zalaegerszeg
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek utca 1. Zala Megyei Szent Rafael Kórház Pszichiátriai Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és az ahhoz kapcsolódóan szükséges feladatok elvégzése, különösen:felmérési tervek(szükség szerint),részletes tervezési program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével,előkészítő műszaki vizsgálatokvázlatterv elkészítése,organizációs terv készítése,az összes szükséges technológia terv elkészítése,kiviteli tervek(bontás és építés minden szakágban).A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.A kiviteli terv díja magában foglalja a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.T feladata(1)A tervdokumentációk készítésében szükséges szakági T-k bevonása, közöttük(1/a)egyeztetések koordinálása,(1/b)tervezési feladatok összehangolása.(2) Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott tételes költségvetés elkészítése az alábbi tartalommal:az épület átalakításának tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti megbontásban kell megadni tervkötetenként főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban,árazott és árazatlan formában.(3)T köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására a keletkezendő dokumentumok tárolására (a tervkezelő adatbázis/rendszer célja a dokumentumok elektronikus úton történő továbbításának elkerülése).T-nek a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények, valamint a 60/2003. (X.20) ESzCsM rend. megfogalmazott minimumfeltételek figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a T-t terhelik.T köteles a kiviteli tervekhez helyiségkönyvet készíteni. A munkákkal érintett összes helyiségre vonatkozóan, a bennük végzendő összes munkafázis felsorolásával.Továbbá a T feladatát képezi - amennyiben szükséges - a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.T a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon,kivitelezési munkákkal arányos tervezői művezetés biztosítása,kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése,részvétel a használatbavételi engedélyezés/tudomásul vétel folyamatában (amennyiben releváns).
T-i művezetés:A fenti kiviteli tervrészek nem teljes körűen fedik le a kiviteli tervfázist, így felmerülhet annak szükségessége, hogy a tervező rendelkezésre álljon a kivitelezés folyamán a felmerülő tervezői kérdések tisztázására.A t-i művezetést az építőipari kivitelezés kezdő napjától(építési munkaterület átadása)az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig(átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig)terjedő időszakban kell ellátni, azzal, hogy a szerződés legkésőbb a projekt fizikai befejezésének dátumáig(tervezetten: 2019. május 31.),a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpontig hatályos.T a t-i művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapalatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért AK, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Max mérnöknap: 20. Részletek: Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1. 20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
Ár,mint értékelési szempont az alábbiak szerint:Tervezés ajánlati ár(nettó Ft)Súlyszám:40
Tervezői művezetés ajánlati ár(nettó Ft/mérnöknap)Súlyszám:10
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja:8900 Zalaegerszeg-Pózva,Dr. Jancsó Benedek utca 1.
Pszichiátriai ambulancia, aula
2017.08.31. 11:00 óra
II.2.6. pontban kitöltése a hiredetmény a kiadó hivatal felé továbbítás okán

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani
Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. alapján ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.).
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján előírt Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3),(7) bek., valamint a Kbt. 65. §(6)-(8) bek.-ben foglaltakra.
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,
- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő; a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában, ill. 60. §-ában foglaltaknak megfelelően.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
- szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.
Amennyiben a szakemberek (ahol releváns) rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokkal, abban az esetben a bemutatott szakemberek az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az elérési út megjelenítése nem szükséges.
Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről. Amennyiben az adott szakember a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Igazolási mód: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel minden rész tekintetében külön-külön, azzal, hogy 1 szakember minden rész tekintetében bevonható:
M.1.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.4. legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, vagy szakértővel, aki szakmérnöki képesítéssel és legalább 36 hónapos rehabilitációs szakmérnöki gyakorlattal rendelkezik.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel a 2. rész, a 8. rész, és a 11. rész tekintetében külön-külön, azzal, hogy 1 szakember minden rész tekintetében bevonható:
M.1.5. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A szakemberek között az átfedés megengedett., azaz egy szakember egy rész tekintetében több pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér mértéke: nettó tervezési díj 1 %/naptári nap.Max.szerződés szerinti, nettó ellenszolg. 20 %-a.Ennek elérését követően:Ptk. 6:278. § szerint.Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 10%-a.Meghiúsulási kötbér(Ptk. 6:186.§),mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.Nyertes AT a teljesítés során a 2., 8., és 11. rész tekintetében 3 db részszámlát és 1 végszámlát, az 1.,3-7.,9.,10.,12. rész tekintetében 1 db részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani a KD-ban foglaltak szerint.T-i művezetés esetében teljesítés igazolás kiállítása és számla benyújtása 2 havonta történik.Telj.bizt.:a nettó tervezési díj 5%-a.A bizt.határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról AT-knek nyilatkozniuk kell.Rendelkezésre állási bizt: a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról AT-knek nyilatkozniuk kell.Részletes szab..kat szerz.tervezet tartalmazza.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatás mértéke: 100,000000 %.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/12/01 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Kft. (BBT Irodaház) 1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt.66.§ (5)szerint.2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(AT)nyilatkozatát Kbt.66.§(2)és(4) -re.Kbt.47.§(2)alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt.66.§(2)szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.3.AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§ (6) a)-b) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.4.AK AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M/1.).5.Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.6.AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.7.Értékelés: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára minden részszempont esetében: 0-10 pont. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:1.,2. részszempont esetében AK a fordított arányosítás módszerét, 3-6. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.8.AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös AT vonatkozásában.9.AT köteles-legkésőbb a szerz. köt. időpontjára - a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (tervezői feladatok ellátása) felbizt. szerződést kötni vagy meglévő felbizt. kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felbizt-ra: 1, és 4. rész tekintetében: legalább 10 M Ft/év és 5 M Ft/káresemény, 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 rész tekintetében 50 M Ft/év és 20 M Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítás.AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felbizt-sal legkésőbb a szerz. köt. időpontjára rendelkezni fog.10.Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál AT az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az AT közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.11.AK felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlat eredeti és elektronikus másolati példánya közti esetleges eltérés esetén AK az eredeti példányt tekinti mérvadónak.10.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó József (lajstromszáma: 00480).11.Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Megrendelő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143.§(2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AT-t (Megrendelőt) haladéktalanul értesíti.12.Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§(5),(6), (8), (9)-re.13.Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.14.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.15.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).16.Kbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.17. valamennyi rész tekintetében:AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbesz. eljárást indít, tekintettel arra a körülményre, hogy a fedezet részben áll AK rendelkezésére; Az AF II.2.7. pontjában megadott időtartam magában foglalja a kivitelező kiválasztására irányuló közbesz eljárás lefolytatásának és kivitelezési szerződés teljesítésének időtartamát is.
A szerződéses feladatok a Projekt fizikai befejezésének TSZ rögzített dátumáig, azaz 2019. május 31-ig, a TSZ módosítása esetén a jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig (1.,3.,4.,5.,6.7.,9.,10.,12.rész /jogerős használatba vételi engedély kiadásáig (2.,8.,11.rész)tartanak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák