Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.18.
Iktatószám:11972/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heim Pál Gyermekkórház
Teljesítés helye:1089 Budapest, Üllői út 86.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Gyermekkórház
Nemzeti azonosítószám: AK02968
Postai cím: Üllői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert gazdasági igazgató
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpal.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.kozbeszerzes.hu / Heim Pál Gyermekkórház / Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nedwed Mária
Telefon: +36 12691844
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász u. 32. I. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Nedwed Mária
Telefon: +36 12691844
E-mail: maria.nedwed@drnedwed.hu
Fax: +36 13540529
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a meglévő engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek elkészítése, továbbá az alábbi kivitelezési tevékenységek:
zsaluzás, állványozás, munkagödör kiemelés, 50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése, betonacél szerelése, közműalagút építése, monolit vasbeton szerkezetek készítése, falazás, vakolás belső térben, vakolás külső térben, gipszkarton szerkezetek építése, szálcement homlokzatburkolat, belső burkolatok készítése, homlokzati nyílászárók elhelyezése, belső nyílászárók elhelyezése, üveg előtető, diszperziós belső festés, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő és vízszigetelése, talajnedvesség elleni szigetelés, piperetakarítás, aszfaltozás, kapcsolódó villamos és gépészeti munkálatok
A megépítésre kerülő épület 3 szintes, 2107,21 m2 nettó hasznos alapterületű.
Földszint: nettó hasznos alapterület: 524,79 m2, bruttó szintterület: 642,57 m2.
1. emelet: nettó hasznos alapterület: 534,70 m2, bruttó szintterület: 642,57 m2.
2. emelet: nettó hasznos alapterület: 537,29 m2, bruttó szintterület: 642,57 m2.
3. emelet: nettó hasznos alapterület: 510,43 m2, bruttó szintterület: 642,57 m2.
Összesen: nettó hasznos alapterület: 2.107,21 m2, bruttó szintterület: 2570,28 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, azonban a feladatok egymásra épülése és komplexitása miatt, továbbá a vállalkozói felelősség érvényesítése érdekében, az organizációs szempontokat is figyelembe véve a részajánlattétel lehetősége kizárt. Nyertes ajánlattevő köteles a kiviteli tervek és annak alapján a kivitelezés „kulcsrakész” elvégzésére. Ez mind térben, mind időben feszített munkavégzést, pontos organizációt igényel, tekintettel arra, hogy az épületnek 2018. december 31. napjáig használatbavételi engedélyt kell szereznie. Mindezen feladatok csak akkor megvalósíthatók, ha nyertes ajánlattevő készíti / készítteti el a kiviteli terveket és kihasználja a szakaszos tervszállításban rejlő előnyöket.
A tárgyi kivitelezésnek 2018. november 30-ig meg kell valósulni, illetve 2018. december 31-ig az épületnek használatbavételi engedélyt kell szerezni, különben a támogatást nem lesz lehívható. A projektet csak úgy lehet nagy biztonsággal megvalósítani, ha a kiviteli tervezést és a kivitelezést azonos vállalkozó tudja végezni és így időbeli megtakarítást eredményez a folyamatos tervszolgáltatásból eredő előnyök kihasználása, időbeli átfedés a kiviteli tervezés és a kivitelezés tekintetében. Ha külön vállalkozó végezné a kiviteli tervezést és a kivitelezést, abban az esetben a projekt megvalósíthatósága szempontjából nagy kockázatot jelentene, hogy a tervezés esetleges csúszása közvetlen kihatással lenne a kivitelezés folyamatára, a kivitelezés csúszása veszélyeztetné a támogatás lehívhatóságát. Ha külön vállalkozó végzi a tervezést és a kivitelezést, abban az esetben a tervezés során szükséges egyeztetések is több időt vennének igénybe. A kiviteli tervek elkészülte után külön eljárás lefolytatása a kivitelezésre nem lehetséges, mert az a projektzárás 2018.12.31-i határidejének betartását nem teszi lehetővé. Külön részajánlattétel biztosítása egy eljáráson belül nem lehetséges, mert a kivitelezés műszaki tartalma a tervezéstől független módon nem határozható meg, hiszen a kiviteli tervezés során elvégzendő tervezési feladatrészek (méretezések és számítások) határozzák meg több részfeladat műszaki megoldását. Továbbá a speciális műszaki megoldásokra vonatkozóan lehetséges, hogy a tervező cégnek, illetve a kivitelező cégnek más irányú tapasztalatai vannak, így ha a tervezést követően a kivitelező cég más jellegű megoldás kidolgozásán kell, hogy dolgozzon, az többlet idő-felhasználást jelent, mint egy általa megtervezett és már a tervfázisban ismert megoldás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Új, közel nulla energetikai kategóriájú épület kiviteli terveinek elkészítése és építése a Heim Pál Gyermekkórház részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45400000-1
45310000-3
45112700-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
zsaluzás 5140 m2
állványozás 1730 m2
munkagödör kiemelés 880 m3
50 cm vtg. vasbeton lemezalap készítése 312,5 m3
betonacél szerelése 50 t
közműalagút építése 1klt
monolit vasbeton szerkezetek készítése 981,8 m3
falazás 77,8 m2
vakolás belső térben 77,8 m2
vakolás külső térben 80,2 m2
gipszkarton szerkezetek építése 3510 m2
szálcement homlokzatburkolat 1495,5 m2
belső burkolatok készítése 2046,9 m2
homlokzati nyílászárók elhelyezése 128 db
belső nyílászárók elhelyezése 136db
üveg előtető 3 db
diszperziós belső festés 4851 m2
homlokzati hőszigetelés 1615 m2
lapostető hő és vízszigetelése 610 m2
talajnedvesség elleni szigetelés 610 m2
piperetakarítás 2128 m2
aszfaltozás 841 m2
villamos munkálatok:
- elemek leszerelése 800 db, alapszerelés bontása: 8000 m,
- kábelárok 80 m, védőcsövezések: 5110 m, kábeltartó szerkezetek: 550 m, kábelezések/vezetékezések: 23949 m,
- elosztók: 11 db, fázisjavító: 1 db, szünetmentes ellátás: 1 db,
- villám- és érintésvédelmi kiépítés: 1 rendszer,
- lámpatestek: 581 db, szerelvények: 889 db,
- hő- és füstelvezető: 1 rendszer,
- telefon és számítógépes hálózat: 1 rendszer,
- Behatolásjelző rendszer: 1 rendszer,
- Tűzjelző rendszer: 1 rendszer
- épületautomatikai és szabályozó: 1 rendszer,
gépészeti munkálatok:
- vízellátás-csatornázási rendszer kiépítése alap- és gerincvezetékek szerelésével, csővezetéki szerelvényekkel, 31 db wc-berendezéssel, 31 db mosdó-berendezéssel, 19 db zuhanyzó berendezéssel, 7 db falikút-berendezéssel, 4 db mosogató-berendezéssel, 8 db vizelde-berendezéssel, 4 db tűzcsappal, vízgépészeti központtal: 1 rendszer,
- hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése (fűtőteljesítmény: 300 kW, hűtőteljesítmény: 300 kW) vezetékhálózat és szerelvények és hőközponti kiépítéssel, tartalék távfűtés ellátással együtt: 1 rendszer,
- légtechnikai rendszer kiépítése légcsatorna és légvezetékek szerelésével, légvezetéki és légbefúvó/technikai szerelvényekkel, 11000 m3/h teljesítményű légkezelő berendezéssel: 1 rendszer.
kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően:
- építészeti kiviteli tervek: helyszínrajz, kitűzési terv, valamennyi épületszint alaprajza, tetőfelülnézet, 5 db metszet a szükséges kiegészítő részmetszetekkel, valamennyi homlokzat terve, asztalos konszignáció, lakatos konszignáció, tűzvédelmi tervek, csomóponti tervek elkészítése és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés a beruházás megvalósításának teljes ideje alatt heti 5 óra.
- tartószerkezeti tervek elkészítése: alapozási tervek, zsaluzási tervek, vasalási tervek, tartószerkezeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, tervezői művezetés öt hónapon keresztül heti 3 óra.
- villamossági tervek: megtervezendő a létesítmény erősáramú (erőátvitel, világítás) és gyengeáramú (hő- és füstelvezetés, telefon- és számítógépes hálózat, tűzjelző, behatolásjelző, épületautomatika) rendszerei és villám- és érintésvédelme: valamennyi szint villamos nyomvonal terve és elrendezési/berendezési terve, fővezetékterv, elosztók tervei, villámvédelmi tervek, hő- és füstmentesítés tervei, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, villamos csatlakozás megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.
- gépészeti tervek: fűtési-hűtési rendszer tervei, vízellátás-csatornázás tervei, légtechnikai tervek: valamennyi épületszint alaprajza és tetőfelülnézet a nyomvonalak és a berendezések helyeinek megtervezésével, függőleges csőtervek készítése, hőközponti tervek a kapcsolási tervezéssel együtt, szabályozás megtervezése, gépészeti méretezésekkel együtt, és a megvalósításhoz szükséges kiegészítő és fedvénytervek elkészítése, műszaki leírások elkészítése, közműcsatlakozások megtervezése, tervezői művezetés nyolc hónapon keresztül heti 3 óra.
- környezetrendezési tervek: átnézeti helyszínrajz, részletes helyszínrajz, lejtésviszonyok és tereprendezés megtervezése, térburkolt felületek rétegtervezése és mintaszelvényeinek megtervezése, forgalomtechnikai tervek, csapadékvíz elvezetés tervezése, kertészeti tervek, tervezői művezetés három hónapon keresztül heti 3 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1.) szakember „közel nulla energiaigényű” és/vagy „fokozottan energiatakarékos” (”A+”) és/vagy „passzív ház” új épület kivitelezésének helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata 20
2 M/2.2.) szakember új épület kivitelezésének helyszíni irányításában szerzett tapasztalata, ahol a fűtés-hűtés külsőlevegő-folyadék üzemű hőszivattyú berendezéssel működő rendszer kiépítésével létesült 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.5-16-2016-00004
II.2.13) További információ
Szakmai értékelési szempontok részletesen:
1.) M/2.1.) szakember „közel nulla energiaigényű” és/vagy „fokozottan energiatakarékos” (”A+”) és/vagy „passzív ház” új épület kivitelezésének helyszíni irányításában (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető és/vagy projektvezető pozícióban a kezdésétől a befejezéséig végzett) szerzett szakmai tapasztalata az épület bruttó szintterületével mérve. (legkedvezőtlenebb: 0 m2, legkedvezőbb mérték: 2100 m2)
2.) M/2.2.) szakember új épület kivitelezésének helyszíni irányításában (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető és/vagy projektvezető pozícióban, a fűtés-hűtési rendszer kezdésétől a befejezéséig végzett) szerzett szakmai tapasztalata, ahol a fűtés-hűtés külsőlevegő-folyadék üzemű hőszivattyú berendezéssel működő rendszer kiépítésével létesült, az épület nettó alapterületével mérve. (legkedvezőtlenebb: 0 m2, legkedvezőbb mérték: 1000 m2)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fenti kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők mindegyike szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
SZ/2. Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők közül a tervezési szolgáltatást végző gazdasági szereplők egyike szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A névjegyzékben szereplés tényéről Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén a releváns (ajánlati felhívás II.1.4.) pontjában felsorolt) építőipari tevékenységet / tervezési szolgáltatást végző közös ajánlattevő csak nyilatkozni köteles az ajánlatban (Kbt. 114. § (2) és 67. § (1)). A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb ajánlattevő(k) esetén Ajánlatkérő a www.mkik.hu, illetve a szakmai kamara által fenntartott oldalon ellenőrzi (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. szerint).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tényéről az ajánlatban elegendő csak nyilatkozni (Kbt. 114. § (2) és 67. § (1)).
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett és nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ában írt módon.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Rendelet 22. § (3) bekezdésében előírt adatokon (azaz az építési beruházás tárgya, mennyisége, a teljesítés kezdési és befejezési ideje és helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túlmenően tartalmaznia kell az elvégzett építési beruházás olyan részletességgel történő leírását, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
M/2. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tényéről az ajánlatban elegendő csak nyilatkozni (Kbt. 114. § (2) és 67. § (1)).
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségüket, végzettségüket, szakmai tapasztalatukat.

Az előírt végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat, gyakorlat igazolására ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt, keltezést is tartalmazó szakmai önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai gyakorlat (projektekben való részvétel, korábbi teljesítések megjelölése azok nevének, idejének - év/hó/nap formátumban - megadásával); továbbá ajánlattevő csatolja a szakember releváns képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t egyszerű másolatban. A szakmai önéletrajznak a jelen ajánlati felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
Az önéletrajzban meg kell jelölni a jogosultságot és nyilvántartási számot, valamint, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. A magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében az önéletrajzban megjelölt jogosultságok érvényességét az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, az igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban az egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Csatolandó továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (szándéknyilatkozat), amelyben a megnevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében közreműködik az ajánlatban szereplő beosztásban, és a közreműködését semmi sem akadályozza.
Csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata, hogy amennyiben valamelyik szakember még nem rendelkezik, akkor nyertesség esetén legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog a meg-felelő kamarai nyilvántartásba vétellel. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az előírt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vételelmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik legalább az ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben befejezett és nyolc éven belül megkezdett legalább 1 db, 1 szerződésen alapuló legalább 3 szinten, legalább összesen 1500 m2 nettó hasznos alapterületen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített magasépítési tevékenység tárgyú referenciával.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
1.) MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettséggel és három év, a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal vagy (ii) építészmérnök, építőmérnök végzettséggel és négy év, a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal;
2.) MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (i) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, végzettséggel és három év, a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal vagy (ii) gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel és négy év, a Korm. r. 11. § szerinti szakirányú szakmai gyakorlattal;
rendelkező szakemberrel.

Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű végzettséget, továbbá az előírt felelős műszaki vezetői kategóriák szerinti érvényes jogosultságot is elfogad.
Az M2. pontra megajánlott szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a nettó ajánlati ár. A kötbér mértéke 0,6 % / késedelmes naptári nap, maximuma 30 naptári napra jutó összeg. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 20 %-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés.
Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegéséért.
Jótállás: 30 hónap.
Jóteljesítési és jótállási biztosíték: A Kbt. 134. § (2) és (3) bekezdés alapján az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj nettó összegének 5-5 %-a, mely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban előírt módokon nyújtható, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül (jóteljesítési biztosíték), illetve az átadás-átvételt követő 15 napon belül (jótállási biztosíték).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a KEHOP-5.2.5-16-2016-00004 azonosítószámú „A Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Bp. Üllői út 86. szám alatti „H” épületének közel 0 energia besorolású épületté alakítása” elnevezésű pályázat finanszírozásából teljesíti. A támogatás mértéke 100 %, a finanszírozás módja utófinanszírozás.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékű előleget biztosít. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján nem kér előleg visszafizetési biztosítékot.
A teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. A részszámlát 30 , 60 és 80 %-os készültségi foknál jogosult nyertes Ajánlattevő benyújtani.
A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be. A végszámla melléklete a teljesítési igazolás eredeti példánya, a műszaki átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv egy eredeti példánya, a Jótállási (garanciális) biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum eredeti példánya, és a felhasznált anyagokra vonatkozó minőségbizonylatok egy példánya.
Az adott számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(2) és (5)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint, átutalással. A számlák fizetési határideje 30 nap, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
A tervezett munka építési engedély köteles, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése során a fordított áfa szabályai alkalmazandók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a nyertes ajánlattevő(k) részére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000.,- Ft
A befizetés helye: Heim Pál Gyermekkórház - 10023002-00317708-30005101 Közlemény: „H” épület biztosíték
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-00317708-30005101
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Utalás esetén az átutalási megbízás másolata, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vállalása esetén a kötelezvény eredeti példánya csatolandó.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Legfeljebb 1 alkalommal.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont között valamennyi szempont esetén.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. és 2. szempont esetén egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
2) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, az alábbi kivételekkel. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben szükséges benyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl. bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti példányban kell becsatolni az ajánlatban.
3) Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
4) A felhívásban szereplő valamennyi alkalmassági előírás és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció) rendelkezésre bocsátásának módja: azajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhető az alábbi elektronikus elérhetőségen: www.kozbeszerzes.hu / Közbeszerzési Adatbázis / Heim Pál Gyermekkórház. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét képező átvételi elismervény kitöltésével és Ajánlatkérő részére történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell.
6) A Kbt. 65. § (7) bekezdésében rögzítettek szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
7) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a változásbejegyzési kérelem és megküldés igazolása (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).
8) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással, amelyben a felelősségbiztosítás minimális összege legalább 100 millió forint káreseményenként és legalább 200 millió forint évente. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben - amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
9) Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, melynek időpontja: 2017. augusztus 29. 10.00 óra.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pont szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Nedwed Mária (103).
12) Annak indoka, hogy az építési beruházás és a kiviteli tervek beszerzése egy eljárásban történik: Ajánlatkérő tárgyi beruházása támogatásból valósul meg. A támogatást az eljárás megindításakor érvényes támogatási szerződés szerint Ajánlatkérő csak akkor kaphatja meg, ha a tárgyi épület 2018. december 31. napjáig használatbavételi engedélyt szerez. A befejezési határidőig rendelkezésre álló időtartam csak akkor elegendő a kivitelezésre, ha a kiviteli terveket a nyertes ajánlattevő készíti vagy készítteti el, kihasználva a szakaszos tervszolgáltatás nyújtotta időelőnyt. A kiviteli tervek elkészítésének költsége elenyésző a teljes beruházás értékéhez képest.
13) Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevőnek) a szerződéskötésig rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001, MSZ 28001 tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű rendszerekkel.
14) A szerződés tervezett teljesítési időtartama 2017. november 1. - 2018. november 30. közé van tervezve. A szerződés kezdetének időpontja az eljárás befejezésétől függően módosulhat. Ajánlatkérőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a teljesítés 2018. november 30. napjáig megtörténjen. Ajánlatkérőnek a tárgyi kivitelezéssel megépítendő épületre 2018. december 31. napjáig használatbavételi engedélyt kell szereznie, ellenkező esetben - jogszabályi változásokra tekintettel - az épület energetikai besorolása megváltozik és Ajánlatkérő az eljárás megindításakor érvényes támogatási szerződés szerint a támogatást nem tudja felhasználni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a jelen felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 365 nap időtartam az eljárás befejezésének tényleges időpontja és ezzel összefüggésben a szerződés megkötésének időpontja miatt a fenti időtartamon túl esik, akkor felkérheti a nyertes ajánlattevőt a szerződés olyan módosítására, amely biztosítja a támogatás felhasználhatóságát. A szerződésmódosításra egyebekben a Kbt. 141. § irányadó.
15) Az ajánlathoz szakmai ajánlat csatolandó, melynek részei: a minőségi értékelési részszempontok tekintetében megjelölt szakemberek értékelési részszempontban megjelölt tartalmú szakmai tapasztalatát és annak értékelés alá eső mennyiségi mérőszámát igazoló szakmai önéletrajzok, árazott tételes költségvetések.
16) Amennyiben ajánlattevő a minőségi értékelési részszempontok tekintetében egy adott értékelési szempontra több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy ezáltal ajánlata többváltozatú ajánlatnak minősül. Ezek alapján a fenti értékelési szempontokra kizárólag egy szakember jelölhető. Ajánlattevőnek ajánlatában egyértelműen fel kell tüntetnie azt a személyt (szakember megnevezése, az érintett értékelési szempont), akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési szempont kapcsán figyelembe kell vennie Ajánlatkérőnek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges