Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/139
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.20.
Iktatószám:11989/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70250875
Postai cím: Fáy Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: drjakabfya@gmail.com
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338732018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338732018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.
Hivatkozási szám: EKR000338732018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Illovszky Stadion tervezése és kivitelezése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45220000-5
45212000-6
45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladat:
1.Északi lelátó mögötti térkő burkolatú sétány
1.370 m2, nehézgépjármű közlekedésére alkalmas térkő burkolat kialakítása, térvilágítással.
2.Külső területrendezés tartalékpálya környezetében
a.1.427m2, nehézgépjármű közlekedésére alkalmas bitumenes burkolatú út építése, vízelvezetéssel.
b.389m2 térkő burkolatú parkoló
c.Öltöző épület elötti 6 db nagy méretű fa kivágása és fa pótlása
d.A tartalékpálya és kézilabda csarnok közötti 1.829m2 terület tereprendezése
e.Tartalékpálya északi oldalán átkötő gyalogos térburkolatú járda készítése, 141m2
3.Tartalékpályához kapcsolódó munkák
a.200 fős (2 soros) kültéri, fedett lelátó építése
b.Tartalékpálya eredményjelző, MLSZ F kategóriára előírt követelmények szerint
c.Tartalékpálya világítás min. 300 lux horizontális megvilágítás, fémhalogén világítótestekkel
4.Stadion sportvilágítás
UEFA 2016 Level B szint és HD TV közvetítés (1 200 lux főkamera-irányú megvilágítási szint) követelményei szerint, LED technológiával.
5.Alpintechnkai kikötési rendszer, tetőszerkezet alá, 650fm
6. RGB Homlokzati díszvilágítás, 630m hosszon
7.Szurkolói területek teljes körű Wifi lefedettsége
8.Stadion eredményjelzők, 2db MLSZ B kategóriára előírt követelmények szerint
9.272 db zár, háromszintű főkulcs-rendszerének kialakítása
10. Engedélyezési, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, 2 példányban, papír és elektronikus formátumban
További információk az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2)a szakértő (MV-É szakterületű FMV) többlet tapasztalata 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.5) pontjában az 1. értékelési szempont az Ár, mely alatt a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó vállalkozói díj értendő a tervezési és kivitelezési munkálatokra. II.1.6. pont: Ajánlatkérő tervezés-kivitelezési munkák megvalósítását várja el a nyertes ajánlattevőtől, amely munkák a természetüknél fogva, valamint a 322/2015. X.30.) Korm. rendelet alapján nem bonthatóak részekre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok igazolása és ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4. § 6-7. § és 8.§, 10.§ 12-16.§ szerint.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti feltétel:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
Az előírt követelménynek való megfelelést, az EEKD kitöltésével kell előzetesen igazolni.
Az Étv szerint kamarai tagság tekintetében a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására.
Tervezési szolgáltatásra vonatkozó követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívására.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a az irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő(AK)321/2015.(X.30)Korm.rend.2.§(5)alapján rögzíti,hogy aP1)-P2)pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja,ha a gazdasági szereplő(Ajánlattevő(AT),kapacitást nyújtó szervezet/személy) az EEKD formanyomtatványa IV.rész α pontjában nyilatkozik(„igennel”kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV.rész B.pontjában feltüntetni.
AK Kbt.69.§(4)szerinti felhívására AT köteles-amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat-alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
P1) Az AK Kbt.69.§szerinti felhívására AT-nek a321/2015. (X.30.) Korm.rend.19.§(1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladását (felhívásVI.5.pontja)megelőző 3(három) lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül).Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha az AT a P1)pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2) Az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.19.§ (1) bek. c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívásVI.5.pontja) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes-általános forgalmi adó nélkül számított-,illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenység)-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015.(X.30.)Korm.r.19.§ (3) és (6) bek.
Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt.65.§ (6)-(8) és (11) bek.is.
A Kbt.65.§(7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt.65.§(8)bek. irányadó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ill. azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre(P1,), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az adózott eredménye a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző utolsó három lezárt üzleti évből legfeljebb csak egy évben volt negatív, valamint amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen a nettó 500.000.000 Ft-ot.
P2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
• a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a három évben összesen a nettó 800.000.000 Ft-ot,
• építőipari kivitelezési tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele elérte a három év átlagában a nettó 500.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján rögzíti, hogy a M1) és M2) pontokban foglaltak előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az EEKD IV. rész C-D. pontját nem kell kitölteni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevő köteles - amennyiben ajánlatához korábban nem csatolta a szükséges dokumentumokat - alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával az alábbiak szerint:
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolásokat, a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal, valamint a fénymérési jegyzőkönyv csatolásával.
Oszthatatlan szolgáltatás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bek. szerint kell eljárni.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az egyéb közbeszerzési dokumentumokban ismertetett tartalommal.
A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell továbbá:
- Magyarországon letelepedett szakember esetében, amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői vagy tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható), amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Magyarországon letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat (csak az [M2)a-M2)c] szakértők esetén). Csatolni kell továbbá szakember aláírt szakmai önéletrajzát az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.
Nem magyarországi letelepedésű M2)a-M2)c pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára érvényes jogosultággal kell rendelkezniük a Magyar Mérnöki vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel ill. a jogosultság igazolásával a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése.
Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései is.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafele számított 5 (öt) évben (befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, a szerződést kötő másik fél által kiállított (321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés) referencia igazolásokkal igazolt alábbi feltételeknek megfelelő referencia munkákat:
a) 1 db olyan labdarúgópálya sport világítási rendszerre vonatkozó referencia munka, amely legalább 800 lux átlagos kamerairányú megvilágítási szintet biztosít;

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
a) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal rendelkezik és akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap magasépítési beruházások kivitelezésében szerzett tapasztalata van;
b) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultsággal rendelkezik, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületvillamossági területen szerzett tapasztalata van;
c) legalább egy fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti „É” szakterületű vagy azzal egyenértékű tervező, aki rendelkezik sportlétesítmény tervezési gyakorlattal.
d) legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi koordinátor, aki építőipari kivitelezéseknek a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi vezetésében legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;
Az M2)a-M2)c pontokban megjelölt szakterületi jogosultság esetén az a szakértői is megfelel az előírásnak, aki a megadott pontban előírt, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra [M2)a-M2)d] jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi rendszert, vagy ezzel egyenértékű rendszerét vagy intézkedését a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkozni kell.
Szerződés biztosítékai: jótállási és teljesítési biztosíték, valamint késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér. További információk a szerződés tervezetében.
Előleg: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (a kivitelezési munkára) 10 %-a
A műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 5 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2013. évi V. törvény 6:130. §, 6:155. §;
b) 2015. évi CXLIII. törvény 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései;
c) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B§-a;
d) 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszerben automatikusan.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR rendszerben automatikusan.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok elektronikus és közvetlen elérésére.
2) Az ajánlatkérő a Kbt.71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2018. 07. 25. 10:00 óra. Találkozás helye: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123.
4) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§ (2), (4) és (6) bekezdések szerint és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot is ki kell tölteni, továbbá csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést, az értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakértőre vonatkozó dokumentumokat, és megvalósítási ütemtervet. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13.§-a előírás.
5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1-100 pont.
Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
8. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
9. Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
10. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással) „all risk” típusú és munkáltatói felelősség biztosítással, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Mértéke: 5.000.000 Ft
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma, Vasas Sport Club FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlája.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint teljesíthető.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló pénzügyi intézménytől származó dokumentum másolatát kell az ajánlathoz csatolni, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyet az ajánlathoz csatolni kell.
12.Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján közli, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes, Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet túlnyomó részével a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a 15/2014. (I.30.) kormányrendelet, és az 1980/2013. (XII.29.) Kormányhatározat szerint, valamint a Vasas Létesítményfejlesztési Program keretében a 1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat szerint, és mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján rendelkezik, azonban a teljes fedezet még nem áll rendelkezésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint. IV.2.6. pont kiegészítése: az ajánlati kötöttség 60 naptári nap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák