Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12058/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye:Olaszország, 00186 Róma, Via Giulia 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Külügy, külpolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sebők Emese
Telefon: +36 14583536
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000846662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000846662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Római Magyar Akadémia tervezése
Hivatkozási szám: EKR000846662019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Római Magyar Akadémia épületegyüttesének teljes körű felújítása céljából restaurálási kiviteli terv, építési engedélyezési- és tender szintű tervdokumentáció készítése, valamint az építési engedély megszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Római Magyar Akadémia tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: IT A teljesítés fő helyszíne: Olaszország, 00186 Róma, Via Giulia 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Római Magyar Akadémia épületegyüttesének teljes körű felújítása céljából restaurálási kiviteli terv, építési engedélyezési- és tender szintű tervdokumentáció készítése, valamint az építési engedély megszerzése.
A feladat magába foglalja a Római Magyar Akadémia Falconieri Palota Palazzo és Palazzina épületek átalakítása és teljes körű felújítása céljából restaurálási kiviteli tervek illetve építési engedélyezési tervek elkészítését, építési engedély megszerzését, valamint tender tervdokumentáció (kiviteli szintű) készítését.
A tervezés a már elkészült építészettörténeti kutatás, koncepció-, felmérési-, és jóváhagyási tervek alapján kezdődhet meg, amelyet ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsájt az ajánlattételi szakasz folyamán.
Azt, hogy az adott épületre milyen konkrét előírás, korlátozás vonatkozik, a helyi önkormányzat rendeletébe foglalt városrendezési és építési szabályzata és szabályozási terve tartalmazza. Műemléki épület esetén a helyi szabályozás kitér a védelem pontos körére, az épületek védendő elemeire (utcaképre, építészeti, iparművészeti értékeire).
Az Ajánlattevő feladata és felelőssége, hogy a tervezés megkezdéséhez szükséges feltételekről, a tervezéssel kapcsolatos egyéb helyi előírásokról, jogszabályokról, körülményről tájékozódjon.
A feladatok:
1. A felmérési-, jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció készítése (melynek része a vázlatterv véglegesítése is) magyar és olasz nyelven, a magyar és olasz jogszabályok figyelembevételével egy helyi olasz tervezőcég bevonásával. Szükség szerint szabályozási terv módosításával.
2. Építési engedély megszerzése
3. Az engedélyezési terv alapján bontási-, és bővített műszaki tartalmú ajánlati tendertervdokumentáció készítése magyar- olasz nyelven (a legfontosabb része a részletes kiviteli szintű árazatlan és árazott költségvetés).
4. A KKM által lefolytatandó design&build beszerzési eljárás során a felmerülő kérdések megválaszolása, konzultáció(k) biztosítása, szükség szerint (kb. 500 munkaóra).
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

Az ingatlan alapadatai:
A telek és a rajta álló épületek, építmények műemléki védelem alatt állnak.
Az ingatlanon álló meglévő két épület közül
- a Falconieri Palota (Palazzo) P+FSZ+4 emelet+Loggia szintszámú épület,
- a Palazzina P+2 emelet+tetőterasz szint
- a két épület egy pinceszinti folyosó köti össze
Telekterület: 2.790 m2
Beépített alapterület:
Falconieri Palota 1.518 m2
Palazzina 344,7m2
Beépített alapterület összesen: 1.862,7 m2
Beépítési százalék: 66,76 %
Összes nettó szintterület:
Falconieri Palota: 6.091,24 m2
Palazzina: 901,74 m2
Tervezett összes új nettó szintterület: a meglévőhöz képest nem változik!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3./M2. pont szerinti személyi állomány többlettapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A megadott tervezett szám egy technikai szám, amely csak a hirdetményminta miatt került megadásra. Ajánlatkérő nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pontban megadott teljesítési határidő (részletesen a szerződésben, műszaki leírásban):
80 m.nap a tervezéshez hiányzó adatok beszerzése, helyszínismeret
60 m.nap végső koncepcióterv
80 m.nap magyar/olasz eng. terv készítés, véleményezés, véglegesítés, beadás
140 m.nap jogerős építési engedély megszerzése
60 m.nap bővített műszaki tartalmú ajánlati tender terv
20 m.nap véglegesítés

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza az eljárás során.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
A kizáró okok előzetes igazolása a 321/2015. KR. 1. § (1) bek. és 3. § szerint az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65 § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR 8. § (1) bek alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást nyújtó szervezetnek –az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) v. egyéb igazolást, v. nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyaro-on letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása az alkalmasság igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Gazdasági szereplőknek nem elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési tevékenység) származó ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 590 M Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó tervezési tevékenység) szerinti szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR. 22. § (1) bek. szerint igazolást vagy nyilatkozatot. A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okirat másolatokkal.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Jelentkező megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Gazdasági szereplőknek nem elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referenciákkal
A) legalább 1 db műemléki védettség alatt álló létesítmény legalább nettó 4500 m2 összes szintterületű felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó tervezési referencia, ahol a beruházás legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) valamint a restaurátori tevékenységekre is kiterjedt, továbbá a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént;
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
M.2) Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel (legalább 9 különböző személy megajánlása szükséges):
M.2.1. Vezető tervező magasépítési szakterület - É (vagy az előírt végzettséggel egyenértékű végzettség) (1 fő),
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
• Szakmai gyakorlat: legalább 24 hónapos építész tervezői feladatok ellátása során szerzett felelős építész tervezői szakmai tapasztalat, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő,
M.2.2 Szakági tervezők és szakértők (8 fő)
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettség) és legalább egyenként 24 hónapos szakági tervezői/szakértői szakmai gyakorlat, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet, illetve 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő az alábbi szakterületeken.
M.2.2.1.Vezető tervező építménygépészeti szakterület - G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M.2.2.2.Vezető tervező építményvillamossági szakterület - V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M2.2.3. Vezető tervező tartószerkezeti szakterület - T (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M2.2.4. Táj- és kertépítész tervező - K (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M.2.2.5. Belsőépítészeti tervező - BÉ (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M.2.2.6. Tűzvédelmi tervező - TUÉ (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M.2.2.7. Szakági építésügyi műszaki szakértő, műemlék építmények műszaki szakértői részszakterület - SZÉS5 (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
M.2.2.8. Műemléki restaurátor szakértő (vagy azzal egyenértékű) (1 fő)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a III.1.3. M2) alkalmassági követelmény esetében a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013; 191/2009; 312/2012; 375/2011,439/2013.KR
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés a Kbt.135.§(1)(5)-(6) bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltak szerint. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
Az ajánlattétel, elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Késedelmi kötbér: nettó tervezési díj 1 %-a/nap, max 25%. 25 nap késedelem után a Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 1 %-a/nap, max 25%. 25 nap késedelem után a Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezési díj 25%-a.
Jótállási biztosíték: nettó Tervezési Díj 5 %-a, a Kbt.134.§(6)bek. a) alapján.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap
Csatolni kell a Kbt.134.§(5) bek. szerinti nyilatkozatot.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közb. dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/08/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha a jelentkezésben nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.
2) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a jelentkező cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az EKR-ben a jelentkezőnek nyilatkozni kell, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
3) A Kbt. 66. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
4) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az ár esetén a fordított arányosítást, a minőségre vonatkozó szempontok esetén egyenes arányosítást. Az értékelési módszerek részletes leírást a közb dok. tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.
5) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
6) AK a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja, melynek részletes indokolását a Vl.4.3) pontja tartalmazza.
7) Közös jelentkezés esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dok. szerint.
8) Csatolni kell a Kbt. 66. § 6) bek. szerinti nyilatkozatot. (A nemleges nyilatkozatot is.)
9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
10) Nyertes AT min. évi 300 millió,- Ft/kár és min. 100 millió Ft káresemény biztosítási összegben köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani.
11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
12) AK a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
13) A kieg.tájkérés és válasz megküldésének határidejeit a Kbt. 56. §-a szabályozza.
14) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85. § (2) b) pontja, mivel a közbeszerzés tárgya tervezést tartalmaz. Ajánlatkérő elvárt igényeinek pontosítása szükséges.
Az ajánlatkérő a tárgyalások során a műszaki tartalom és a szerződéses feltételek tekintetében is egyeztet az ajánlattevőkkel. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdését alkalmazza, azaz fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
15) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
16) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai tartalmazzák.
17) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
18) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
20) A szerződés a teljesítéséhez szükséges forrás rendelkezésre állását követően lép hatályba. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/08/05 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3. folytatása:
AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák