Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/128
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.05.
Iktatószám: 12085/2019
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.;LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Agócs Kiss János
Telefon: +36 206707313
E-mail: agocs-kiss.janos@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 14591500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőgyes-Schöpf-Merei összevont tervezés
Hivatkozási szám: EKR000975342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Semmelweis XXI. Fejlesztési projekt” keretében, a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításával kapcsolatos generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 748750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervező feladata a 1092 Budapest,Hőgyes Endre utca 5-9. sz.alatti,36868 hrsz. jelenlegi Hőgyes Tömb és az 1092 Budapest,Bakáts tér 10. sz.alatti,36873/0/A/1,36873/0/B/1,36873/0/C/1 hrsz.volt Schöpf-Merei Kórház ingatlanokon Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum teljes körű tervezése.
A Hőgyes Tömbben az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik:Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,Gyógyszerészeti Int.,Gyógyszerészi Kémiai Int.,és a Szerves Vegytani Int. A Gyógyszerhatástani Int. a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben,a Farmakognóziai Int. a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet.A megvalósuló létesítmény mind a 6 intézménynek helyet adna.A közelmúltban az Egyetem megkapta a Schöpf-Merei Kórház ingatlanának kezelési jogát.Ugyanezen az ingatlanon található a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működő Nyugdíjas Háza.Folyamatban van az ingatlan Egyetemi kezelésbe történő adása.A Nyugdíjas Ház által elfoglalt épület- és kertrész szintén a tervezési területhez tartozik.
A századfordulón épült Hőgyes Tömbben teljes átfogó felújítási munka nem történt a közelmúltban.A víz- csatorna-,hűtési- és fűtési-,erős és gyengeáramú rendszerek elavultak.A szellőzési és hűtési rendszerek nem központi,hanem egyedi kialakításúak.Az épületszerkezetek kornak megfelelő hagyományos szerkezetek.A volt Schöpf-Merei Kórház állapotát meghatározza a majdnem egyévtizedes lakatlanság,amely során a vagyonkezelő szervezetek a minimális, az állapotfenntartáshoz szükséges javítási munkákat végezték el.
Hőgyes 7-9 udvarszint 2,7m-el magasabb,mint a hátsó Schöf-Merei zöldterület.A Hőgyes 5 teljes udvartere és A és F épülete részben alá van pincézve.A tégla boltozatú pince jó állapotú.Kb.350-400 m2 alapterületű,kb 3m széles és 2,5m magas alagútrendszer.
Az intézetek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg:elméleti oktatás,gyakorlati oktatás,kutatás.Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását.Az épület optimális felhasználása üzemeltetése miatt bizonyos rendeltetésű helyiségek közös használatúra vannak tervezve:aula,büfé,közösségi rekreációs területek,edző terem,nagy előadótermek, szemináriumi termek, nyelvi laborok,számítógépes termek,központi könyvtár-olvasóterem,NMR laboratórium,bioanalitikai laboratórium,fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium,irodák,gazdasági irodák,tanulmányi osztály,hallgatói önkormányzat,vizes blokkok,mélygarázs-gépjármű tároló,közös anyag- és eszközraktárak,hulladéktárolók,épületüzemeltetési műszaki és egyéb helyiségek. Intézményenként megtalálhatók egy szemináriumi terem,egy tárgyaló-vizsgáztató-értekezleti helyiség,oktató laboratóriumok,kutató laboratóriumok-kutató szobák,kézi raktárak,mosogató helyiségek,hulladék helyiségek,öltözők,vizesblokkok,igazgatói szobák,egyéb helyiségek.A felszín alatti mélygarázsban találhatóak a telken belüli gépjármű parkolók.Ugyancsak a felszín alatt célszerű az anyagbeszállításhoz és a hulladékkezeléshez szükséges közös helyiségeket elhelyezni.Az anyagbeszállítás,a késztermék,illetve hulladék elszállítás vertikálisan teherlifteken történne.Az intézmények egy csoportban egy szinten kerülnének elhelyezésre.A laboratóriumok későbbi flexibilitásának biztosítása érdekében a helyiségek felett,födém alatt szerelőszintek épülnek meg,amelyekre a közös függőleges strangokból történnek a leágazások.
A területek méretei becsült számok.A koncepcióterv elfogadásáig módosításokat mind a tervező, mind a megrendelő kezdeményezhet.
Gyógyszerhatástani Int.:1 514 m2
Farmakognózia:2 040 m2
Gyógyszerészi Kémiai Int.:1 513 m2
Gyógyszerészeti Int.:2 133 m2
Szerves Vegytani Int.:1 780 m2
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.:2 307 m2
Közös terek:5 735 m2
Mindösszesen:17 022 m2
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
-

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569580
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56858282
Postai cím: Ezerjó Út 10
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11480796
Postai cím: Németvölgyi Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: gergely@limaeurope.hu
Telefon: +36 301955414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 748750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
(Nyertes) Ajánlattevő neve: LIMA Design Kft. - TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. Közös Ajánlattevő
Ajánlattevő címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. ; 9011 Győr, Ezerjó út 10.
Adószáma: 25038772-2-43 ; 24084794-2-08
Ajánlattevő neve: Global Terv Kft.
Ajánlattevő címe: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.
Adószáma: 14541744-2-41
Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.
Ajánlattevő címe: 1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószáma: 26295464-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)