Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Iktatószám: 12168/2019
CPV Kód: 45233000-9
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye: HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt K ft.;Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +361 7849913
E-mail: iroda@pozderka.hu
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak: 45111230-9
45111240-2
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112400-9
45112450-4
45112700-2
45233200-1
45233300-2
45233128-2
45111290-7
45221110-6
45221200-4
45223000-6
45232330-4
45223300-9
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232120-9
45232450-1
45234111-7
45234140-9
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló
fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése
céljából.
Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés
tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
- közművezetékek
- előkészítő- és föl dmunkák;
- útépítés és egyéb pályaszer kezet építés;
- vízépítés;
- híd- és mű tárgyépítés;
- vasút és kötöttpályás v illamos pálya építés;
növénytelepítés
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg mértékéig jogosult egyedi szerződés megkötésére,
melynek mértéke: nettó 14.884.500.000,- forint.
A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a
finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:
• handlingcourse (Handling pálya)
• ruralroad (Offroad pálya)
• motorway (Országúti szak asz)
• breaking platform (Fékfelület)
• smart city zone (Smart City Zó na) alépítményei és útszerkezetei
• dynamic platform (Járműdinamikai felület) két felső aszfaltréteg
• egyéb dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szak asz, Aquaplaning medence)
• Oválpálya előkészítő földmunkái
Főbb tervezett műszaki tartalom é s mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés
előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):
- 10,3 km 2x1 és 3,6 km 2x2 sávos út építése új nyomvonalon, párhuzamos és keresz tező szervizút hálózattal,
- 4 db új híd műtárgy
- 6 db körforgalmi csom ópont építése
- 45000 m3 bitumenes kötőanyagú pá lyaszerkezeti réteg
- 11400 m2 kőburkolat építése
- útépítéshez kapcsolódó csapa dékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy két oldali árokkal 13,9 km hosszon
- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 997 000 m2 területén
- szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése
A fentiek szerinti műszaki tartalom várhatóan három db egyedi szerződés keretében kerül megvalósításra.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 239 - 495467

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150 .
Város: Tiszaké cske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye so r 3.
Város: Zalaka ros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14884500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás módosítására 2019. június 27. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak: 45111230-9
45111240-2
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112400-9
45112450-4
45112700-2
45233200-1
45233300-2
45233128-2
45111290-7
45221110-6
45221200-4
45223000-6
45232330-4
45223300-9
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232120-9
45232450-1
45234111-7
45234140-9
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számon nyilvántartott terület.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló
fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése
céljából.
Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás
közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés
tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
- közművezetékek
- előkészítő- és föl dmunkák;
- útépítés és egyéb pályaszer kezet építés;
- vízépítés;
- híd- és mű tárgyépítés;
- vasút és kötöttpályás v illamos pálya építés;
növénytelepítés
A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a
finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:
• handlingcourse (Handling pálya)
• ruralroad (Offroad pálya)
• motorway (Országúti szak asz)
• breaking platform (Fékfelület)
• smart city zone (Smart City Zó na) alépítményei és útszerkezetei
• dynamic platform (Járműdinamikai felület) két felső aszfaltréteg
• egyéb dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szak asz, Aquaplaning medence)
• Oválpálya előkészítő földmunkái
Főbb tervezett műszaki tartalom é s mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés
előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):
- 10,3 km 2x1 és 3,6 km 2x2 sávos út építése új nyomvonalon, párhuzamos és keresz tező szervizút hálózattal,
- 4 db új híd műtárgy
- 6 db körforgalmi csom ópont építése
- 45000 m3 bitumenes kötőanyagú pá lyaszerkezeti réteg
- 11400 m2 kőburkolat építése
- útépítéshez kapcsolódó csapa dékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy két oldali árokkal 13,9 km hosszon
- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 997 000 m2 területén
- szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése
A fentiek szerinti műszaki tartalom várhatóan három db egyedi szerződés keretében kerül megvalósításra.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16608041600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt K ft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150 .
Város: Tiszaké cske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Szabadics Közm ű- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye so r 3.
Város: Zalaka ros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítást megelőzően:
III. VÁLLALKOZÁSI DÍJ
1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni. A keretösszeg mértéke: nettó 14.884.500.000,-,- forint.
2. Vállalkozó a jelen megállapodás aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megrendelőt a fentiek szerinti keretösszeg terhére egyedi szerződés megkötésére irányuló kötelezettség nem terheli.
Szerződésmódosítást követően:
III. VÁLLALKOZÁSI DÍJ
1./ „Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni. A keretösszeg mértéke: nettó 14.884.550.000,- forint, melynek megfelelő mértékben történő egyedi szerződés megkötésének kezdeményezésére Megrendelő kötelezettséget vállal a keretmegállapodás időtartama alatt azzal, hogy a jelen keremegállapodás terhére egyedi szerződés összesen legfeljebb nettó 16.608.041.600,- forint mértékben köthető.”
2./ A Szerződés III. 2./ pontja hatályát veszíti.
Jelen módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdés.
Jelen módosítás indoka:
A keretmegállapodással érintett projekt előrehaladásával szükségessé vált a keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg - törvény által megengedett mértékben történő - megemelése. Figyelemmel azonban a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló, a Közbeszerzési Értesítő 2017. évi 81. számában 2017. május 19. napján megjelent útmutatójának II.1. pontjában foglaltakra, valamint arra a körülményre, hogy a Szerződésben eredetileg meghatározott keretösszegnek megfelelő mértékű egyedi szerződések teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet időközben teljes mértékben biztosításra került, Megrendelő kötelezettséget vállal az eredeti keretösszegnek megfelelő mértékű egyedi szerződések megkötésére.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A keretmegállapodás módosítására a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdése alapján kerül sor.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14884550000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16608041600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben