Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2021.07.02.
Iktatószám:12190/2021
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:1037 Budapest Lángliliom utca 4–6. szám, a Kocsis Sándor utca, a Csengőbojt utca és a Bóbita utca által meghatározott területen (Budapest belterület 20023/16, 20023/17 és 20023/18 Hrsz.és 020641/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: 15309178241
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járóka Andrea
Telefon: +36 12252886
E-mail: beszerzes@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000670252021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000670252021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNL Lángliliom utcai létesítményének bővítése II.
Hivatkozási szám: EKR000670252021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai, ingatlanokon található épületek korszerűsítésének és bővítésének megvalósításához szükséges, tanulmány, építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A Lángliliom utcai raktárbázis bővítése egyaránt kiterjed a raktározási kapacitás és az irodai, kutató, közszolgálati funkció bővítésére. Ajánlatkérő a bővítésre elkészített, a Kormány határozatának és rendeletének műszaki és építészeti alapját jelentő tanulmányban megfogalmazott paramétereket és megjelenést, mint társadalmi üzenetet kívánja megvalósítani, ezért az alábbi bővítési elvek maradéktalan teljesítését írja elő:
I. Általános: A levéltári raktár és irodablokk bővítésnek a szükséges, de legkisebb felületen kapcsolódnia kell a meglévő műszaki állapotú raktár és irodai épülethez. A környezettel és a létesítménnyel kapcsolatos illeszkedés, az ütemezhető megvalósítás biztosítása érdekében az intézmény bővítését két és három szintes épületrészekben, blokkokban kell megvalósítani. A blokkok a tartószerkezeti dilatációs egységek mentén kapcsolódhatnak egymáshoz. Az ingatlan elektromos betáplálását biztonsági szempontból redundáns elektromos betáplálású épület-technológia megtervezésével kell megoldani. Az épület védett részén speciális, cca. 250 végpontos, strukturált hálózattal kialakított szerverterem létesül N+1 redundáns gépészeti rendszerekkel.
Korszerűsítés: A harminc éves épület tetőfödém, felülvilágító rendszer és a gazdaságosan megvalósítható energetikai korszerűsítés munkáira terjed ki, összefüggésben az új építésű épületrészekkel.
II. Raktározás: Az igényelt új raktárkapacitás 118. 000 irattári polcfolyóméter (min. 90% tömör, max.10 % nyitott /statikus/ polcos) tervezendő, tömör raktáras és nyitott polcos kialakítással, ütemezhető megvalósítás lehetőségével. Becsült hasznos netto raktárterület 12.640 m2.
A tervezett új épületben 19.900 m2 hasznos alapterületen 14.260 m2 hasznos alapterületű, 90%-ban tömör raktár kerül kiépítésre cca. 12.600 m2 raktárterülettel. A rakrtárba tervezett 118 000 polcfolyóméter a koncentrált állomány miatt speciális igényeket és így tervezési feladatot jelent. A tárolásra kerülő 70.000 db. mikrofilm és a koncentráltan felhalmozott papírtömeg messze túllépi az eddigi tapasztalatok szintjét (cca. 4.000 tonna éghető papír anyag), melynek tűzterhelése (cca. 64 millió MJ) speciális kezelést igényel. A blokkok megkívánt izolációja, az ütemezhető megvalósítás lehetőségének biztosítása, a nagyértékű és pótolhatatlan iratanyag speciális biztonság és vezérléstechnikai konstrukciót igényel. A kisebb (10-30.000 polcfolyóméter) nyomtatott papíralapú dokumentumok tárolására szolgáló létesítményekhez képest a MNL központi létesítményében az alábbi speciális, egyedi rendszerek kidolgozása szükséges:
o nagy tűzterhelésű rendszervédelem
o szakaszolt, oxigénszegény légállapotot biztosító automata oltórendszer
o speciális szakaszhatár átléptetés, dolgozómenekítés és állományvédelem összhangját biztosító rendszer
o kiemelt biztonságtechnikai (tűz, vagyon, beléptetési) rendszer
o nagy méret miatt kialakuló eltérő hő és páraszabályozási rendszer összehangolása speciális klímaszabályozás
o az eltérő hőterhelés következményeinek gazdaságos működtetést biztosító, automata és manuális szabályozásának biztosítása központi épületfelügyeleti és biztonsági rendszerrel
o a telepítési adottságokból következő összehangolt hőtágulással méretezett, dilatált tartószerkezeti rendszer
o a folyamatos feltöltés hatására az eltérő alakváltozások káros hatását kiküszöbölő tartószerkezeti rendszer (max. 1 cm lehajlás, max. L/600 )
o A gazdaságos működtetést biztosító blokk egységekre bontott épületgépészeti (szellőzés, klimatizálás, speciális szűrés és légállapot biztosító) egységek egyedi vezérlése
o a nem modellezhető havária tárolási igény és az általános tárolásra gyakorolt káros hatásának kiküszöbölése (pl. vízkáros anyagok ideiglenes betárolása)
Folytatás a II.2.4) pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MNL Lángliliom utcai létesítményének bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71241000-9
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest Lángliliom utca 4–6. szám, a Kocsis Sándor utca, a Csengőbojt utca és a Bóbita utca által meghatározott területen (Budapest belterület 20023/16, 20023/17 és 20023/18 Hrsz.és 020641/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A II.1.4) A közbeszerzés mennyisége pont folytatása:
A raktározást ütemezhető megvalósítással, 4 blokkban kell kialakítani, melyeket a tűz és füstszakasz, dilatáció méretek szerint több szintes épületrészekben kell megoldani.
A nagy teherbírású födémek vertikális tartószerkezeti elemek kiosztásával illeszkedni kell a mobil polcrendszer méreteihez. A raszterosztás lehetőleg az 1,05 méteres polcostást tegye lehetővé a gördülőpolcok beépítésére előírt max. 1 cm-es födém alakváltozás biztosításával
A zárt tömegű raktárblokkok homlokzat kialakításánál az Előzetes Tervezési Programban megfogalmazott, egyedi kialakítású, energetikai burok (1600 m2) homlokzati elemeket
- Növényzettel telepített fehér mészkő gabion fal
- Egyedi, 12 400 m2 felületű egyedi gyártású, eltérő mintázatú és alakú elemekből álló kéregbeton burkolat
III. Iroda, reprezentatív terek: Az új blokk irodaépületei, közösségi helyiségeit a reprezentatív, többszintes aula köré csoportosítva kell kialakítani. Az aula reprezentatív tér, kiállítások, szakmai és látogatói események fogadótere. A tervezett dolgozói létszám (175 fő) munkaterei 1-4 fős helyiségek. A munkahelyi és reprezentatív közönségforgalmi rész alapterülete: 5.600 m2. Az épület legvédettebb területén cca 100 m2 alapterületű szerverterem alakítandó ki, dedikált, nagypontosságú N+1 redundanciás hűtéssel, N+1 redundanciás szünetmentes áramellátással, optikai informatikai betáplálással, cca. 250 végpontos strukturált hálózattal, komplex elektronikus EMC védelemmel
Az újlétesítményhez tartozó parkolókat részben az irodai blokk alatt, részben a felszínen, az előírásoknak és az előzetes tervezési programnak megfelelő mennyiségben kell biztosítani.
Az épületegyüttes nem pusztán munkahely és raktár, de a magyar kultúra nyomtatott és írott tudástára is. Kutató és kiállítóhely, melynek megfelelő, reprezentatív előkertjét kell kialakítani (Lángliliom és Kocsis utca). A Csengőbolyt és Bóbita utca felé a raktár homlokzatokat részben takaró fásítás szükséges).
Az irodarész megjelenésének illeszkedni kell mind a meglévő, korszerűsített épülethez, mind a raktározási blokkok egyedi gyártású, eltérő mintázatú és alalú elemekből álló kéregbeton burkolattal borított tömbjéhez. Az épület homlokzati megjelenésének tükröznie kell – a tervezési programban megjelenített – értékállóságot, stabil értékrendet, Magyarország legrégebbi közgyűjteményének rangját. A tervezési programban megfogalmazott bejárati zárt tömeg dizájnelem a levéltár több fejlesztésén megjelenő motívum egyedi interpretációja, az ebből kinővő köpenyfal építészeti kialakítása az intézmény breand-je.
Tervezési feladat: Ajánlattevőnek a tervdokumentációt az Előzetes Tervezési Program és az abban dokumentált, az Ajánlatkérő által elfogadott előzetes tanulmány tervek alapján olyan tartalommal és formában kell elkészíteni, amely a hatósági eljárások és a kivitelezés zavartalan lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet követelményeinek, a 322/2015 (X.30.) Kormány rendelet, valamint a területre vonatkozó szabályozási rendelkezéseinek. A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara a kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzat szerinti részletezettséggel, az V. tervosztály, a Magyar Mérnök Kamara szabályzata, valamint a tervezési programban érintett műszaki feladatok megvalósíthatóságát biztosító tervtartalommal, a beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel kell elkészíteni.
Tervezési fázisok: tanulmányterv, engedélyezési tervdokumentáció eljárás szakmai segítése, kiviteli terv 1. fázis (alaptervek), kiviteli terv 2. fázis (pallértervek), kiviteli tervdokumentáció és organizációs terv elkészítése BIM LOD 200-350 részletezettséggel
Ajánlattevő feladatát képezi továbbá, Ajánlatkérő részére történő szakmai tanácsadás, a kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban a Tervekkel kapcsolatban érkezett kiegészítő tájékoztatáskérések Megrendelő által megszabott határidőben történő megválaszolása, a beruházás során felmerülő eltérések tervhibák, terv hiányosságok javítása.
Tervszolgáltatás magyar nyelven, engedélyezési és kiviteli tervfázis 6-6 példány nyomtatott és elektronikus (zárolt és szerkeszthető) elektronikus formátumban, a konzultációs tervet (a konzultáció tárgyának megfelelő) megegyezés szerinti max. 2 nyomtatott és elektronikus példányban kell elkészíteni
Digitális formátumok: rajzok: dwg, vagy pla BIM LOD 200-350 és pdf; műleírások: doc (docx) és pdf ; költségvetések: slo8 (TERC) és xls (xlsx)
A tervezési feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező ELŐZETES TERVEZÉSI PROGRAM,valamint a Tervezési Szerződés tartalmazza.
A fenti dokumentumokban szereplő műszaki tartalomtól eltérő megvalósítás kizárólag a nyertes Ajánlattevő által elkészített alátámasztó tervek/dokumentumok, üzemviteli költségszámítások függvényében, Megrendelői döntés alapján lehetséges.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tervez.
A tervezési munkálatok kötbérterhes véghatárideje: a Tervezési Szerződés hatálybalépésétől számított 259 naptári nap.
A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.
.A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) A felhívás III.M.2.1 pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember, egy épületen belül megvalósított, nyomtatott papír alapú dokumentumok (irat, vagy könyv) polcrendszerű tárolására szolgáló helyiségek tervezésében felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata, melyben az elhelyezésre kerülő polcrendszer mennyisége [a tervezett polcremdszer minimum 75%-ban tömör polcos (gördülő polcos) rendszerű] min 0 pfm - max. 80.000 pfm 40
2 2.) A felhívás III. M 2.2. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember egy épületen belül megvalósított, BIM LOD350 részletezettségű max. 1 cm lehajlású, 8,5 KN/m3 hasznos teher viselésére alkalmas, L/600 mértéknél kisebb alakváltozású födém tervezésében szerzett többlet szakmai gyakorlata [a tervezett épület nettó alapterülete min. 0 m2- maximum 8.000m2 ] 25
3 3.) A felhívás III. M 2.3. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember egy épületen belül megvalósított, nyomtatott papír alapú dokumentum (irat, vagy könyv) polcrendszerű tárolására szolgáló helyiségek épületgépészeti tervezésében felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata, melyben az oxigéncsökkentett légállapotot biztosító tűzvédelemmel ellátott terület (minimum 0 m2- maximum 1.000 m2) 20
4 4.) Szakmai ajánlat: Építészeti - műszaki tervezés szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 0
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 259
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.76.§ (4) bekezdését, mely szerint: "A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alkalmazható úgy is, hogy az abban szereplő ár vagy költség elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az ajánlattevők az egyéb értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással.". A rögzített ajánlati ár 1. 168.867.000.-(HUF) .
2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
3. A II.2.7) ponban szerepló napok száma naptári napban értendő.
4. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tervezési feladatra irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági ésszerűséggel


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás módja: a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: „ESPD” ) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §- ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.
f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani.
i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.). A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság:
Sz1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a Kr.8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Sz1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattevő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben (MÉK - Cégnyilvántartás), illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz1) Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ESPD IV. részének (alfa) szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alkalmassági követelménynek való megfelelésről (Kbt. 67.§). Ajánlatkérő a Kr.2.§ (5) bekezdése alapján nem kéri a részletes információk megadását az ESPD IV. részében, elfogadja az érintett gazdasági szereplő ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát.

A Kr 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó az országos szakmai kamarai névjegyzékében való szereplésre vonatkozó igazolás. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő a benyújtott igazolás vizsgálatával és az online elérhető névjegyzék (MÉK - Cégnyilvántartás) lekérdezésével ellenőrzi, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően szükséges

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kr.5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr.19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (épület tervezése és/vagy áttervezése) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr.19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (épület tervezése és/vagy áttervezése) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a netto 850.000.000,- Forintot.
Ajánlatkérő épület vonatkozásában az alábbiakat érti:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont szerinti megfogalmazott „Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.”
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr.1. § (1) bekezdése alapján ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ben nem kell a részletes adatokat megadni.
c) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
d) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
II. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1) Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés .b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Kr. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a jelen Ajánlati felhívás napját megelőző három év legjelentősebb szolgáltatásait (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett).
A legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; - ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szolgáltatás tárgya és mennyisége az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti részletességgel, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
c) AK felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
e) Az AT-k a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
f) A Kr. 21/A. § értelmében az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciamunkák közös ajánlattevői formában történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az AT saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a közös ajánlattevő tagok egyetemleges kötelezettségvállalására kell hivatkozni, megjelölve, hogy a teljesített mennyiségi adatokból mennyi volt a saját teljesítés aránya, tekintettel a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Irányadó a Kr. 21. § (3) bek. a) pont.

M2) A Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe. Ennek során
a) AT-nek nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben meg kell jelölni a bevonni kívánt szakemberek nevét, végzettségét, azt, hogy az adott szakember a szerződés teljesítésébe milyen jogviszony keretében kerül bevonásra (munkaviszony, vagy alvállalkozói jogviszony), továbbá arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
b) csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, - a szakember végzettsége, - a szakember az előírt műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idejének kezdő és befejező időpontja év és hónap megjelöléssel (csak a dátumokat kell megadni év-hónap megjelöléssel, - a szakember esetleges nyilatkozata az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idején felüli többlet tapasztalatról az egyes projekt adatai, amely a többlet tapasztalatot egyértelműen alátámasztja - a szakember nyilatkozata az esetleges személyes referenciájáról, - a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná, a szakember nyilatkozata arról, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és megértette.
(AK a b) pont szerinti igazolási kötelezettség körében elfogadja az értékeléshez becsatolt –
megfelelő tartalmú - önéletrajzot.)
c1) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és e tevékenység végzésére a jogosultsága legalább 2021.12.31. napjáig érvényes, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ehhez ezen szakembernek a fenti b) pont szerinti önéletrajzában fel kell tüntetni a nyilvántartó kamara nevét és a kamarai nyilvántartási számát. (Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a 2021-es évre vonatkozó igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum és magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.)
Folytatás „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” pontban:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: pont folytatása:c2) amennyiben a bevonni kívánt szakember az ajánlattételkor nem szerepel az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében az előírt építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal, úgy csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét igazoló okiratot.
A bevonni kívánt szakember vonatkozásában a c2) ponthoz:
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. (A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.)
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11), (12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetne
M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján érvényes a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával.
A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek
A fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M 1.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített , legalább 8.000 m2 hasznos alapterületű épület, generál tervezésre vonatkozó referenciával, mely tartalmazott tanulmány-, engedélyezési és kiviteli tervezési fázist is.
Az M1.1. alkalmassági követelmény több referenciával igazolható
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
M.2.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „T” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,

M.2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M3.1. ISO 27001 jelű, vagy ezzel egyenértékű bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.
M3.2. 3M Security Systems Division tevékenységre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.
M 3 pontok esetén az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Fenti követelményeknek - M1) - M3) - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérőebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
Késedelmi kötbér: mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 0,3%-a naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 9%-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 9%-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke a nettó Tervezői Díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a nettó Tervezői Díj 10 (tíz) százaléka
Egyéb szerződésszegési kötbér: Vállalkozót egyéb szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi és – amennyiben az orvosolható – azt a Megrendelő által biztosított póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja. A kötbér mértéke a fentiek szerinti szerződésszegésenként nettó 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 1%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Finanszírozás: 1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat alapján.
Ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
1.részszámla: a nettó tervezési díj 14 (tizennégy) százaléka 2. részszámla: a nettó tervezési díj 27 (huszonhét) százaléka, 3. részszámla: a nettó tervezési díj 5 (öt) százaléka, 4. észszámla: a nettó tervezési díj 18 (tizennyolc) százaléka, 5.részszámla: a nettó tervezési díj 18 (tizennyolc) százaléka, Végszámla: a nettó tervezési díj még fennmaradó 18 (tizennyolc) százaléka.A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1) (5) és (6) bekezdése; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése; 2017. évi CL. törvény 260.§. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet döntött a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről. Az 1991/2020. (XII. 23.) Korm. határozat döntött a Levéltár meglévő épületei korszerűsítésének és bővítésének előkészítéséről. A Korm. határozatban előírt határidő tarthatósága érdekében gyorsított eljárás lefolytatása szükséges.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában
benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2.Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -,valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű
másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri
benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus,
hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1
nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban,
erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A
garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások,nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
13. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
14. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az
ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
15 Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: valamennyi alkalmassági követelmény.
16. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Folyt: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.3) További információk pont folytatása:
17. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében meghatározottakat.
19. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 100.000.000 Ft/esemény, 100.000.000 Ft/év,
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás, kiterjesztve az alvállalkozói teljesítésekre is.
20. A eljárás szakmai ajánlatát képezi a II.2.5) Értékelési szempontok 4. pontja szerinti „SZAKMAI MINŐSÉG TERV”
21. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső
határa: 100 pont. A pontozás módszere:
Minőségi szempontok: 1–3. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti "EGYENES ARÁNYOSÍTÁS" módszere. A 4. értékelési szempont esetén: Az abszolút értékelési módszerek: pontozás; részletes leírása közbeszerzési dokumentumok szerint. Ajánlati ár a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján rögzített 1. 168.867.000.-(HUF összegben.
22. Amennyiben az Ajánlattevő a felolvasólapon az 1-3. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az 1-3. értékelési részszempontokra és az M2.1-M2.3 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett. Egy szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Felolvasólapon is fel kell tüntetni
23. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.
Ajánlati biztosíték összege: 10.000.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő 10032000-01425011-00000000 számú .számú pénzintézeti számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos
igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
24. A felhívás III.1.3) M2.1-M2.3 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
25.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az 1.-3.értékelési résszempontok esetén alkalmazza a Kbt.77. § (1) bekezdésben foglaltakat
26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Róbert Miklós, Lajstromszáma: 00046.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák