Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/142
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.25.
Iktatószám:12309/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye:A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ épülete - 121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:külügy, külpolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szendrey Sándor Gábor
Telefon: +36 14581982
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000380052018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000380052018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MKTTK kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000380052018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MKTTK kivitelezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MKTTK kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ épülete - 121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ épületének (121069 Moszkva, Povarszkaja 21., Oroszország) teljeskörű felújítása és funkcióváltása kapcsán az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése.
Az ingatlan adatai:
A felújítás a teljes épületegyüttesre terjed ki, a fejlesztésbe bevonni tervezett nettó alapterület összesen (hasznos alapterület): 2.415 m2. A telek területe ~1.680 m2. Az épület műemlék (restaurátori munkálatokkal is kell számolni).
a) Festőrestaurátor kivitelezésében oldalfalak és mennyezet festése, mennyezeti stukkódísszel (festés helyreállítás): 1 015 m2
Festőrestaurátor kivitelezésében oldalfalak és mennyezet festése, mennyezeti és oldalfali stukkódísz (festés helyreállítás): 447 m2
Festőrestaurátor kivitelezésében szakipari munkaként belső térben mennyezeten és oldalfalon (festés helyreállítás): 1407 m2
Festőrestaurátor kivitelezésében szakipari munkaként homlokzaton (festés helyreállítás): 1700 m2
b) fém restaurálás (lépcsőkorlátok) 61 m2
fém restaurálás (1 db csillár, 180 db ablakpánt, 120 db ajtópánt, 4 db kilincs és zár, 2 db falikar) 307 db
c) fa restaurálás: 93 m2
d) kő restaurálás: 870 m2
e) aranyozás 20 m2
A felújítás és átalakítás célja a moszkvai Külképviselet politikai részlegének, és a nagyköveti rezidencia elhelyezése és a reprezentációs igények kielégítésére az érintett fő-, és melléképületben.
Főépület területe Melléképületek területe Összes terület
Pince 541,0 0,0 541,0
Földszint 477,7 456,8 934,5
1. emelet 525,8 228,7 754,5
2. emelet 0,0 92,4 92,4
3. emelet 0,0 92,6 92,6
Összesen 1544,5 870,5 2415,0
A feladat rövid leírása:
1. A tenderterv alapján engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentáció készítése magyar és orosz nyelven a magyar és az orosz jogszabályok figyelembevételével egy helyi orosz tervezőcég bevonásával. Az engedélyezési-, és kiviteli tervek adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező a KKM által jóváhagyott orosz tervezőcég végezheti. Szükség szerint szabályozási terv módosításával. Az engedélyezéssel kapcsolatos költségek, illetékek megfizetésével.
2. Az engedélyezési terv alapján kiviteli szintű tervdokumentáció készítése magyar-orosz nyelven, kiviteli tervek készítése (magyar és a helyi tervező bevonásával)
3. Kivitelezés (a kivitelezés során generál és szakági tervezői/szakértői művezetéssel, megvalósulási dokumentáció készítése).
4. Használatbavételi engedély megszerzése (helyi műszaki ellenőr, helyi tervező bevonásával)
A részletes feladatokat a kbdok műszaki leírása tartalmazza.
Az eljárások során figyelembe veendő biztonsági szempontokat és követelményeket is a műszaki leírása tartalmazza.
Tartalékkeretet mértéke a vállalkozói díj összegének 10%-a.
A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Organizáció minősége  15
2 2. Teljesítési határidő (munkanap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 495
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Telj.határidő:az építési engedélyre vonatkozó hiány-és hibamentes kérelem benyújtására és a kivitelezésre vállalt időtartam összege, engedélyezés 70munkanap, jogerő 40mnap, 20 mnap kiviteli terv befejezése, kivitelezés határideje: az ép.eng.jogerőre emelkedésétől számított 365 munkanap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) és a 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkező szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetes igazolás: a gazdasági szereplő arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül.
Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleget és az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye valamelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha a jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – a jelentkező alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 1000 millió Ft-ot.
P2) az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés kivitelezés) árbevétele mindösszesen nem éri el a 1000 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb építési beruházás kivitelezési munkáinak és műemlékkel kapcsolatban megrendelt építési beruházás kivitelezési és/vagy rekonstrukciós munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• az épület fényképét,
• az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
M3) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. c) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
M4) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. f) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket a jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben
A) Az alkalmasságot igazoló székhelyétől eltérő országban teljesített, összesen minimum 1800 m2 alapterületű, sikeres műszaki átadással lezárt, építési beruházás kivitelezési és/vagy rekonstrukciós referenciával.
B) olyan referenciával, amely tartalmazta legalább az alábbi munkákat:
a) Festőrestaurátor (festés helyreállítás - kültéren, beltérben, stukkódísszel): 3000 m2
b) fém restaurálás: 40 m2
c) fa restaurálás: 65 m2
d) kő restaurálás: 600 m2
e) aranyozás: 10 m2
Egy referenciával több alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.
Az M1) A) és B) pontban szereplő alkalmassági feltételek összesen legfeljebb 3 darab referenciával teljesíthetők.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő Magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos.
B) 1 fő Épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos.
C) 1 fő Épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos.
D) 1 fő műemlékvédelmi szakmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező műemléki épületkutató szakemberrel, aki minimum 3 év műemléki épületkutató szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.
M3) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbéralap (ka): teljes vállalkozói díj (tvd) összege.Kötbér: kb
Késedelmi kb: teljes ka 0,3 %/nap.Max.összege ka 15%-a
Hibás teljesítési kb: késedelmi kb-rel azonos mértékű.Max.összege ka 5%-a
Meghiúsulási kb: ka 5%-a
Jótállás: jogszab-ban előírt jótállási időtartamon felül további 24 hónap jótállás
Teljesítési bizt: tvd 5 %-a
Jótállási bizt: tvd 5 %-a
Biztosíték:Kbt.134.§(6)bek a) pontja szerint
Megrendelő (M) Kbt.135.§(1)bek alapján a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről (teljig) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó (V) teljesítésétől vagy az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyil-ik.
Díj kifiz teljig kiállítását követően benyújtott számla alapján, Ptk.6:130.§(1)-(2)bek megfelelően, szla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással.
Amennyiben V telj-hez alváll-t vesz igénybe, M díjat 322/2015.Kr.32/A.-32/B.§.szerint teljesíti.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft.Részletes feltételeket kbdok.tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK Kbt.35.§(8)bek. alapján a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) A jelentkezések felbontásának időpontja:2018.aug.21.10:30, hely: https://ekr.gov.hu . A bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.KR.15.§szerint. A jelentkezés elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000380052018)
3) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési (vb) eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vb kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha vb nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni kell.
5) Csatolni kell Kbt.66.§(5) és (6)bek. szerinti nyil-ot. Kbt.66.§(6)bek. esetén a nemleges nyil-ot is csatolni kell.
6) Értékelés módszere: ár esetén a fordított arányosítás, minőségre vonatkozó részszempontok esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás. A képleteket és a módszer ismertetését a kbdok tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 1-10.
7) AK a szerz. teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának felt-eit és ennek igazolását a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a fh III.1.2) és III.1.3) valamennyi köv-ét.
8) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
9) Közös jelentkezés esetén csatolni kell a felelősségvállalásról szóló nyil-ot kbdok II. fejezet 4.11. szerint.
10) 322/2015.KR.26.§szerint a nyertes AT-nek min. évi 500 millióFt és min. 150 millióFt/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni.
11) AK szerződéskötési felt-ként írja elő az alábbi minőségirányítási rendszerrel való rendelkezést: OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, jelentkező által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírása.
12) AK Kbt.53.§(6)bek szerint jár el.
13) AK Kbt.75.§(2)bek e)pontját nem alkalmazza.
14) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
15) Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt.85.§(2)bek. d)pontja, azaz az AK a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszab-ban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással. AK a műszaki tartalomról és a szerződéses felt-ekről tárgyalni kíván.
16) A IV.2.6) pontban a 2 hónap 60 naptári napot jelent.
17) Kbt.40.§-ára tekintettel az elj. a ME által üzemeltetett EKR igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017.KR alkalmazásával.
18) AK az elj. dok-ait a 424/2017.KR szerint csak az EKR-ben regisztrált jelentkező részére biztosítja.
19) EKR-ben továbbított dok-okkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott köv-ekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyil-okkal kapcs.előírásokat a 424/2017.KR.10-13.§-ai tartalmaz.
20) EKR használatával kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
21) Nem szab. kérdések esetén a 2015.évi CXLIII.tv. szerint kell eljárni.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/08/21 10:30
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák