Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/166
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.09.18.
Iktatószám:12331/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
Teljesítés helye:1054 Budapest, V. kerület Kálmán Imre u. 20. (a projekt helyszíne), Nyertes ajánlattevő székhelye, valamint minden egyéb, a szolgáltatás ellátásához szükséges helyszín
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK25043
Postai cím: Döbrentei utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánkuty Tamás
Telefon: +36 13754084
E-mail: titkarsag@padebudapest.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 09.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Éva (FAKSZ lajstromszám: 00512)
Telefon: +36 17961013
E-mail: molnar.eva@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 09.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Éva (FAKSZ lajstromszám: 00512)
Telefon: +36 17961013
E-mail: molnar.eva@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pallasalapitvanyok.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest V. Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan oktatási intézmény szerinti funkciójának kialakítása II. üteméhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest V. Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan oktatási intézmény szerinti funkciójának kialakítása II. üteméhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Részajánlattétel kizárásának indokolása: A szolgáltatás lényege, hogy a szakcég tervezői a megrendelői igényeknek megfelelő terveket elkészítik, biztosítják a tervezési folyamatok összhangját. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
Ajánlati biztosíték befizetésének helye: pénzügyi intézmény vagy pénzforgalmi intézmény
Ajánlatkérő számlaszáma: 10300002-10620737-49020012 (MKB Bank)
A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest V. Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlan oktatási intézmény szerinti funkciójának kialakítása II. üteméhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:79932000-6
71321000-4
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, V. kerület Kálmán Imre u. 20. (a projekt helyszíne), Nyertes ajánlattevő székhelye, valamint minden egyéb, a szolgáltatás ellátásához szükséges helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest V. Kálmán Imre utca 20. szám alatti, mintegy 2900 m2 alapterületű ingatlan oktatási intézmény szerinti funkciójának kialakítása II. üteméhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása:
- a beruházás I. üteme során készült engedélyezési terv felülvizsgálata, a módosult megrendelői igényeknek, tervezett változásoknak megfelelően;
- a tervezett változások alapján a módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítése;
- az I. ütem során készült kivitelezési terv és megvalósulási terv felülvizsgálata a módosult megrendelői igényeknek, tervezett változásoknak megfelelően;
- építész és belsőépítész programterv készítése az I. ütemhez képest megváltozott megrendelői igényeknek megfelelően;
- funkcionális és térszerkezeti vázlatterv készítése;
- a szükséges hatósági engedélyeztetési eljárásokhoz (bejelentés - módosított engedélyezés - fennmaradás) szükséges valamennyi terv elkészítése, beleértve a jogerős építési engedélytől való eltérések kezelését, és a műemlékvédelmi egyeztetések lefolytatását;
- az összes szükséges technológiai terv elkészítése;
- valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek, valamint a kamarai előírások és a nemzeti szabványok és irányelvek szerint;
- komplett kiviteli tervdokumentáció készítése (bontás és építés minden szakágban) - építészet, belsőépítészet, tartószerkezet, tűzvédelem, épületgépészet, épületvillamosság, épületautomatika és vezérlés, gyengeáramú rendszerterv, közmű, oktatástechnológia, AV/IT konyhatechnológia, akusztika;
- a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetés készítése;
- árazatlan költségvetési kiírás készítése szakági bontásban, a beépült, ill. elraktározott/letárolt anyagok figyelembe vételével;
- építész és szakági tervezői művezetés a kivitelezés teljes ideje alatt, heti kivitelezési kooperációkon való részvétel generáltervezői, illetve igény esetén szakági tervezői szinten;
- a komplex tervezés tervezésmenedzsmenti feladatainak ellátása;
- a kivitelezési közbeszerzési eljárásban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4. § (1) bek. szerinti szakértelemmel bíró bírálóbizottsági tag delegálása, a kiegészítő tájékoztatás kérés során a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre tervezői válaszok megadása, az eljárás során az esetleges előzetes vitarendezés, jogorvoslat során a műszaki-szakmai kérdések megválaszolása, műszaki-szakmai álláspont megfogalmazása.
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban szerepelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és szakmai tapasztalata 40
2 3. Szakmai ajánlat - Koncepcióterv készítése 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A beszerzési igény, a tárgyának jellege, a szolgáltatás természete (építészeti műszaki tervezői tevékenység), és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, cégszerűen aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.” 3.§ (3) bek.).
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.
A „Kr.” 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Alkalmasság:
A „Kr.” 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az előírt alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. („Kr”) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a „Kr.” 22. § (1) bek. előírásai szerint.
A „Kr.” 21. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ei is.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciá(k)ból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie.
A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 22.§ (5) bek-re!
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik („Kr.” 22.§ (4) bek.)
M.2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és „Kr.” 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető, ha az fennáll és releváns. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság megszerzését és érvényességét igazoló dokumentumot kell egyszerű másolatban benyújtani.
Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
"A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:"-nek folytatása „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):” szakaszban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) legalább 1 db, örökségvédelmi szempontból érintett, legalább nettó 2000 m2 alapterületű közhasználatú épület kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó referenciával, amely belsőépítészeti tervezést is tartalmazott.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 2. pontja szerinti É jelű (Építészeti tervezési terület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2.2. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 2. pontja szerinti É jelű (Építészeti tervezési terület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki legalább 1 db örökségvédelemmel érintett épület tervezésében részt vett;
M.2.3. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 3. pontja szerinti BÉ jelű (Belsőépítészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2.4. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 26. pontja szerinti T jelű (Tartószerkezeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2.5. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 28. pontja szerinti G jelű (Építmények gépészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2.6. min. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I. Tervezés 2. rész 29. pontja szerinti V jelű (Építményvillamossági tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2.7. min. 1 fő szakemberrel, aki felsőfokú mérnök informatikus vagy villamosmérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettségű és aki legalább 36 hónap audiovizuális és információs rendszerek tervezésben szerzett tapasztalattal bír.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
„A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése”-nek folytatása:
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes és hatályos kamarai nyilvántartásba vétellel és jogosultsággal a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak.
A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Közös ajánlattevők M.2. követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, az M.1. követelménynek az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, tekintettel arra, hogy az kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
A szerződéskötés feltétele, hogy az M.2. pontban jogosultsági követelménnyel érintett szakemberek a velük szemben előírt érvényes és hatályos szakmagyakorlási jogosultsággal szerepeljenek az illetékes kamara névjegyzékében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel.
A névjegyzékbe vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést, amennyiben ez utóbbit az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. alapján a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a tervezési feladatok tekintetében egy számla benyújtására jogosult valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően.
A tervezői művezetés ellátása során havonta jogosult számlát benyújtani a nyertes ajánlattevőként szerződő fél.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1) bek. irányadó.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket és részletes fizetési feltételeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződés a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Provital Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. emelet. 9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Az ajánlatban csatolni kell:
- Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
- Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,
- Kbt.66.§ (5) alapján a felolvasólapot.
4. Az M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
5. A jelen eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött,melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani,és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 1 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban előírt módokon.
A biztosíték rendelkezésre bocsátását (teljesítését) igazoló dokumentumot (a dokumentáció részletesen bemutatja) befűzés nélkül kell az ajánlathoz zárt borítékban csatolni.
6. Az eljárás nyertese a szerződés megkötésének időpontjára köteles tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (min. 20 000 000 HUF/kár és min. 65 000 000 HUF/év összeg) kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni.
7. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat: Az 1. szempont alszempontjai (1.1. Tervezési feladatok egyösszegű ajánlati ára (nettó HUF) és 1.2. Tervezői művezetés mérnöknapi díja (nettó HUF/mérnöknap)) esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. szempont alszempontjai esetében az Útm. VI.1.m.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás, a 3. szempont esetében pontozás és VI.1.m.A.1.a) pontja szerinti arányosítás.
A 2. részszempont alszempontjai esetén az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra:
2.1. Az M.2.1. pontra bemutatott szakember É jelű (Építészeti tervezési terület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság birtokában vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túl szerzett építész tervezési tapasztalata - max. 180 hónap
2.2. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember BÉ jelű (Belsőépítészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság birtokában vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túl szerzett belsőépítész tervezési tapasztalata - max. 216 hónap
8. A Kbt. 35. § (8) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
9. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. A szerződés annak hatálybalépésétől a kivitelezés befejezéséig tart, a II.2.7) pont csak tervezett.
11. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
Folytatás a Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Molnár Éva, lajstromszáma: 00512
13. A II.2.7) pontban megadott 9 hónap időtartam valamennyi, így a tervezői művezetési szolgáltatást is magában foglaló időtartam. A tervezési feladatokat legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 30 naptári napon belül kell teljesítenie a nyertesnek.
A II.2.5) Értékelési szempontok pont részletes ismertetése, tekintettel arra, hogy a felhívás II.2.5) pontjában az alszempontok ismertetését a hirdetménykezelő rendszer nem teszi lehetővé:
Minőségi kritérium - Név:
2. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képezettsége és szakmai tapasztalata
2.1. Az M.2.1. pontra bemutatott szakember É jelű (Építészeti tervezési terület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság birtokában vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túl szerzett építész tervezési tapasztalata - Súlyszám: 25
2.2. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember BÉ jelű (Belsőépítészeti tervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezési jogosultság birtokában vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túl szerzett belsőépítész tervezési tapasztalata - Súlyszám:15
3. Szakmai ajánlat - Koncepcióterv készítése - Súlyszám:10
X Ár - Súlyszám:50
1.1. Tervezési feladatok egyösszegű ajánlati ára (nettó HUF) - Súlyszám:40
1.2. Tervezői művezetés mérnöknapi díja (nettó HUF/mérnöknap) - Súlyszám:10
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák