Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12333/2019
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764872019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000764872019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kecskemét – intermodális csp. kapcs. tervezés
Hivatkozási szám: EKR000764872019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kecskemét – intermodális csp. kapcs. tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskemét intermodális csomópont előkészítése, tervkészítési feladatok ellátása:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése
2. Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése
3. Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése
4. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
5. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)
6. Kiviteli terv-dokumentáció készítése
7. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése
8. Tervezői költségbecslés készítése
9. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása
10. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése
11. Kisajátítási terv készítése
12. Szabályozási terv készítése
A tervezési terület a város központi-keleti részén található, elsődlegesen a Vasútállomás épületének helyet adó ingatlan és annak közvetlen környezetében, illetve a Vasútállomáshoz funkcionálisan kapcsolódó területeken.
A tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom: A tervezési feladatként a Kecskemét Intermodális Csomópont a város új közösségi közlekedési középpontját kell megtervezni, amely egyben az ütemezetten átalakuló autóbusz hálózat centruma lesz.
Buszpályaudvar:A Széchenyi téri buszállomás megszüntetésre kerül, a Noszlopy Gáspár parkban található helyi és helyközi buszpályaudvarának elbontását kell megtervezni, így azt új helyszínen a vasútállomás épületéhez közelebb kell kialakítani. Emellett egy új kiegészítő utasforgalmi épületet is meg kell tervezni. A buszpályaudvari részen a gyalogos-kerékpáros felüljáróhoz kapcsolódó, kb. 200m2 utasváró létesítményen túl, a peronokon még több, kisebb méretű (összesen mintegy 100m2-es) „üvegdoboz” fedett-zárt várakozókat kell megtervezni. A buszok tárolásához 21 db helyközi és 16 db helyi járatot kiszolgáló, hátramenet nélkül használható fűrészfog jellegű megállóhelyek kialakítását kell tervezni. A rövidtávú busztároló a meglévő helyszínen felújításra tervezett. A rövidtávú busztárolóhoz kis alapterületű (20-30m2-es) sofőrpihenő épület/helyiséget kell tervezni.
Parkolók:A buszpályaudvartól délre, 200 db férőhelyes új P+R parkolót kell tervezni a körúthoz közelebb, így a két irányú feltáró út a parkoló déli részén történő elvezetését is meg kell tervezni közel 80 m hosszban, a Nagykőrösi út tengelyében. A feltáró út szintbeni kapcsolata a Bethlen körúttal a meglévő Nagykörősi úti csomópont fejlesztésével valósulna meg, amely szintén a tervezési feladat része. Továbbá 25 férőhelyes üzemi parkoló, valamint 3 db K+R és 3 db taxi parkoló, valamint a kerékpárosok kiszolgálása érdekében 200 férőhelyes B+R parkolókapacitást szükséges megtervezni.
Útépítés:A felvételi épület előtt a Kodály Zoltán téri 2x1 sávos út felújítását kell tervezni a Rákóczi úti csomópontig új járdafelületek kiépítésével, továbbá a Kodály Zoltán téri út – Rákóczi út szintbeni csomópontjának átépítését kell megtervezni.
Felüljáró:A projekt keretében tervezendő, mintegy 150méter hosszú vasút feletti kerékpáros és gyalogos közúti felüljáró a Hunyadiváros városrész gyalogos és kerékpáros kapcsolatát biztosítja majd. A legkeskenyebb áthidalandó akadály 8 db vágány, közel 60méter hosszan. A vágányok felett legalább 85méter méter hosszú felüljárót a vasúti vágány mező érintése nélkül, azok felett rátámasztás nélküli műtárgyszerkezetként szükséges megtervezni. A javasolt keresztmetszeti szélessége 7,0 méter, a műtárgy elején és végén további mintegy 65méter hosszúságban a forgalom akadálymentes rámpával történő levezetést kell tervezni a terepszintre, térvilágítás és kamerarendszer kiépítésével.
Karakterszám korlátozás miatt II.2.4) pont folytatása a III.1.2) pontban [Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):]!!!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III.1.3. M/2.1. pont alk. köv. ig. bem. szakember 36 hónap feletti pv-i. többlettap.helyi és/v. orsz. közútépítési beruh. eng. és/vagy kiv. terveinek elk. terén (hó.-ban megadva, max. 36 h.)/  15
2 AF III.1.3. M/2.2. pont alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap)/  10
3 AF III.1.3. M/2.3. pont alk. köv. ig. bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése és/v. híd tervezés területen (hó-ban megadva, max. 36 h.)/  10
4 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember) 10
5 1 fő „É” jogosultsággal rendelkező tervező megajánlása (AF VI.3) 17. pontjának megfelelő szakember) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlatétel kizárva:A feladat több szakágat magába foglaló tervezési és háttértanulmány készítési feladat.A különböző tervdokumentumok és háttértanulmányok egymásra épülnek és egymást egészítik ki.A háttértanulmányok és tervdokumentációk egy vállalkozó által történő készítése kevesebb kockázatot hordoz magában a késésben,amely negatívan befolyásolná a projekt határidőre történő megvalósítását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.-re is). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Ezzel kapcsolatban további irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlattevő élhet az Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [Kr. 1. § (7) bek.]
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása a III.1.2) pontban [Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):]!!!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 150.000.000 Ft értéket.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása:
Igazolási mód: Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában, 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., a Kr. 24. § (1) bek.előírása.

Karakterszám korlátozás miatt II.2.4) pont folytatása:
Felvételi épület: Az átalakításhoz kapcsolódóan az épület külső tömeg megjelenését és fő szerkezeti rendszerét megtartva, a funkciók racionalizálásával egy új több funkciós közlekedési felvételi épületet kell megtervezni. A tervezés során az előzetes tanulmányok alapján a földszinten és az emeleti szinten összesen mintegy 2.050m2 területen kell a funkciókat megtervezni. A tervezett épület műszaki átalakításánál a külső homlokzati felújítását, homlokzat részleges hőszigetelését és nyílászárók és a tető héjazat cseréjét szükséges megtervezni. A belső részeken az utólagos hozzáépítések bontásával és néhol új átjáró részek kialakításával, teljes körű, az épület gépészeti és villamossági rendszerét is magába foglaló műszaki felújítást kell tervezni. Az utasfelvételi épületen belül 180 m2-en a Posta, illetve másik 150-200 m2-en helyi és helyközi buszközlekedési üzemi funkciók elhelyezését is meg kell tervezni.
Posta épület: A vasút feletti kerékpáros és gyalogos közúti felüljáró optimális elhelyezése érdekében a jelenlegi Posta épület elbontását kell megtervezni.
Utastájékoztatás: Az utastájékoztatás fejlesztése során az intermodális csomópont teljes területén, minden szintjén audio és vizuális tájékoztató rendszert kell megtervezni.
A felüljáró tervezése során meg kell vizsgálni, hogy olyan kialakítás lehetőségét, amely nem érinti bontással a Posta épületét.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
PST kód: 1000.10.01., 1000.10.11., 1000.10.12., 1000.10.13., 1000.10.14., 1000.10.15., 1000.10.16., 1000.10.17., 1000.10.18.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot AK a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
Amennyiben az AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.
A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
M/2. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.
Az igazolás módjával kapcsolatban további inf. a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1 nem rendelkezik AF feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó ref./referenciákkal:
M.1/1 legfeljebb 3 db szerződés keretében teljesített
a) vagy olyan eng.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val, amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is,
b) vagy kivit.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val,
Mely(ek)(vagy a)vagy b)) az alábbi tervezési feladatokat is magába foglalta(k):
• min. 1db belterületi közúti csomópont tervezését,
• min. 1500 m2 összterületű közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület és/vagy épületegyüttes építésének és/vagy felújításának tervezése
• min. 150 férőhelyes térszíní parkoló tervezése,
• min. 25 állásos buszpályaudvar tervezése,
• min. 100m hosszúgyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti felüljáró tervezése.
M.1/2 Közösségi közlekedés- vagy intermodális csomópont projekthez kapcsolódó környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatástanulmány készítése tárgyú referenciával, amely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést. és melynek eredményeként a Hatóság határozatot hozott vagy a Környezetvédelmi engedélyt kiadta.
M.1/3. olyan referenciával, amely intelligens utastájékoztató rendszer tervezésére vonatkozik.
M.1/4. olyan referenciával, amely közösségi közlekedésre vagy intermodális csomópontra vonatkozóRészletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére vagy felülvizsgálatára vonatkozik
Az M.1/1. referencia igazolás esetében a legfeljebb három szerződésnek le kell fednie valamennyi felsorolt alkalmassági követelményt. Az M.1/2., M.1/3. és M.1/4. alkalmassági követelmények az M.1.1. pontra benyújtandó szerződéstől független, illetve egymástól független szerződéssel is igazolhatók.
M.2. Alkalmatlan az AT, közös AT, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1 min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
• „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy „KÉ-K” jogosultsággal, ezen felül
• min. 36 hó projektvezetői tapasztalattal helyi és/vagy országos közútépítési beruházások eng. és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén
• valamint, legalább 1 db közösségi közlekedésfejlesztési vagy intermodális csomópont projekt kapcsán eng.terv és/vagy kivit.terv készítésére vonatkozó projektvezetői tapasztalattal, amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is.
(a 3. követelmény az 1. és a 2. követelménnyel átfedésben lehet)
AK előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.2 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
• „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és min. 36 hó általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal vagy „É” jogosultsággal,
• min. 1 db közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésében szerzett gyakorlattal, és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött.
(a 2.követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)
M/2.3 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik.
• „HT” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy „HT” jogosultsággal, ezen felül,
• min. 36 hó általános építmények tervezése és/vagy híd tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal
• valamint, rendelkezik olyan útépítéshez vagy vasútépítéshez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely projekt tartalmazott legalább 100 méter hosszú gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti felüljáró tervezését is.
(a 3.követelmény az 1. és a 2. követelménnyel átfedésben lehet)
Karakterszám korlátozás miatt a III.1.3) pont folytatása a Vl.4.3) pontban!!!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.
297/2009. (XII. 21.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.
Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Jótállási idő: 36 hónap
Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Forrás: hazai forrás, a szerződés utófinanszírozású.
Részszámlázás: 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a nyertes AT
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ATnek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Kormr. (a továbbiakban: EKRr.) 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő Kbt. 41/A. § (4) bek. alapján vizsgálja az EKR-ben elektr.úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítással, a 4-5. szempontok esetén pontszám kiosztással (igen válasz: 10 pont, nem válasz: 0 pont), az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-3. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti valamint a 4. és 5. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont - „KÉ-K” jogosultság
M/2.2. pont - „É” jogosultság
M/2.3. pont - „HT” jogosultság
A felhívás II.2.5. pont 4. minőségi értékelési szempont esetében: „SZKV 1.1-4. szakértői jogosultság
A felhívás II.2.5. pont 5. minőségi értékelési szempont esetében: „É” jogosultság
5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.
9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján
12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
13. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
14. Ajánlati biztosíték nyújtását Ajánlatkérő nem írja elő.
15. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.
Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása a Vl.4.3) [Jogorvoslati kérelmek benyújtása] pontban!!!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.3) pont folytatása:
Az M2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.
Ajánlatkérő „eng.terv” alatt engedélyezési tervet, „épeng” alatt építési engedély(eke)t, „kivit.terv” alatt kiviteli szintű tendertervet, az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokat érti.
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület:
minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben, közösségi közlekedéssel (tömegközlekedéssel) összefüggően utasforgalom valamint utaskiszolgálás történik. (pl: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)
Közösségi közlekedésfejlesztés fogalma alatt AK a következő fogalmat érti valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában: minden olyan tevékenységet, amely a közösségi közlekedésben (tömegközlekedésben), vagy a közösségi- és az egyéni közlekedés között, egy adott közlekedési alágazaton belüli, vagy különböző közlekedési alágazatok közötti infrastruktúra fejlesztését foglal magában.
Intermodális csomópont:
több közlekedési mód összekapcsolására alkalmas, speciális funkciókkal bíró létesítmény, ahol vasúti, közúti gépkocsis, helyi autóbusz, helyközi-távolsági autóbusz, kerékpáros és gyalogos közlekedési elemek találkoznak és a közlekedésben résztvevő szereplők egy sűrűn beépített városi környezetben kialakított helyszínen cserélnek/váltanak közlekedési módot.

Intelligens utastájékoztató rendszer: valós idejű, legfrissebb információt nyújtó rendszer, mely integráltan kezeli a különböző közlekedési módok menetrend információit.
A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása:
16. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.
17. A felhívás II.2.5. pont 4. és 5. minőségi értékelési szempont esetében megajánlott szakemberek tekintetében az alábbi követelményeket írja elő:
4. értékelési szempont:
1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik:
- a 297/2009.(XII.21.) Korm. rend. szerinti SZKV (1.1-4.) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel vagy SZKV (1.1-4.) jogosultsággal és
- min. 36 hó közlekedési projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentációs és/vagy környezeti hatástanulmány készítésében szerzett szakmai gyakorlattal.
5. értékelési szempont:
1 fő tervező, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „É” tervezői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal vagy „É” jogosultsággal l és,
- minimum 1 db helyi védelem alatt álló és/vagy műemléki védettséggel érintett épület vagy épületegyüttes tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.tervkészítésében szerzett gyakorlattal, és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött.
A 4. értékelési szempont tekintetében a III.1.3. M/2. pontban bemutatott szakembereken túlmenően ajánlható meg szakember (eltérő személy), míg az 5. értékelési szempont tekintetében megnevezett szakember és az M/2.2. pont szerinti szakember lehet ugyanaz a személy. A 4. és 5. részszempont bemutatott szakember ugyanaz a személy nem lehet.
18. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: [II.2.14) További információ] pontban
19. FAKSZ: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák