Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/140
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.23.
Iktatószám:12364/2018
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Haparanda Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:6600 Szentes, Ilonapart, 083/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Zöldségféle termesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Haparanda Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24487146
Postai cím: Szerencs Utca 172.
Város: Budape3st
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy József
Telefon: +36 303707539
E-mail: haparandakft@gmail.com
Fax: +36 17907983
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.top-szakerto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000365152018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000365152018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Zöldségféle termesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000365152018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljeskörű ellátása.
Tervezési feladat:
Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése.
Kivitelezési feladat:
Az építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni.
Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00x12,00m
Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlat tételének kizárásának indoka(i Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, melynek indoka: az üvegház megvalósítása mind gazdasági, mind műszaki és működési szempontból egység.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Üvegház kiviteli tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
További tárgyak:44211500-7
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes, Ilonapart, 083/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VP-2-4.1.3.1.-16 azonosítószámú „Kertészet korszerűsítése - üveg - és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” tárgyú pályázat keretében vállalkozási szerződés keretében üvegház tervezési és építési feladatainak teljes körű ellátása az alábbiak szerint:
Tervezési feladat:
Az építendő üvegház a szükséges belső technológiával együtt történő létesítéséhez kivitelei tervek készítése.
Kivitelezési feladat:
Az építtető az ingatlanon üvegházat tervez építeni. Tervezett épület alapterülete talpgerendán belül 22 536,29 m2.
Tervezett épület beépített alapterülete 22 728,00 m2.
Az üvegházban korszerű termesztési feltételek mellett paradicsom termesztését tervezik. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal valósulna meg. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik. Az üvegház raszterméretei: 8,00m x 5,00mm x 8,00x12,00m
Az üvegház oszlopmagassága tartógerendánál: 6,00 m
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Kötelező jótálláson - 24 hónapon - felüli jótállás időtartama technológiára, berendezésekre (24 hónap +.........hónap, de összesen maximum 60 hónap, egész hónapban kifejezve) 10
2 2. Az ajánlati felhívás M/2.1 pontja szerinti szakembernek az alkalmassági követelményként meghatározotton túli, többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva (maximum 24 hónap) 5
3 3. Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti referencia vonatkozásában többlet referencia, m2-ben megadva (maximum 100.000 m2) 25
4 4. Jótállási idő alatt a hiba kijavítása, vagy elhárítása megkezdésének időpontja a hibabejelentésétől számítva (legkedvezőbb megajánlás 2 óra, de legfeljebb 24 óra, egész órában kifejezve)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/12 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP5-4.1.6-4.2.3-17
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja (Kbt. 76. § (2)
bek.c) pont) A vállalkozói díj és a hibaelhárítása megkezdésének időpontja értékelési
részszempontok esetében a pontozás fordított arányosítás, a többlet jótállás, a referencia és a szakmai gyakorlat értékelési részszempontja esetében a pontozás az egyenes arányosítás módszerével történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll. [Kbt. 74. § (1)]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges, saját nyilatkozatként, az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (üvegház építése) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 21/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
Ajánlatkérő a beszámolót, amennyiben elérhető, az ingyenes elektronikus nyilvántartásból ellenőrzi. Ha ott nem található az irat, ajánlattevő köteles azt felhívásra beadni. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés), Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően.
Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) a) pont) amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az előző három lezárt üzleti évben az eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (üvegház építése) - árbevétele nem éri el a nettó 560.000.000,- Forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti (üvegház építése) építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § szerinti felhívásra benyújtandó: Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- az építési beruházás tárgyát,
- valamint mennyiségét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap)
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget, ellenértéket vagy mennyiségi adatot műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.
Az egyenértékűségre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelt 23. § (1) bekezdése az irányadó, és azt az ajánlattevőnek kell igazolnia.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével –az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során:
- az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik összesen legalább 1 db befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt üvegház építése tárgyú kivitelezési munkákra vonatkozó referenciával, amely épület alapterülete elérte legalább a nettó 14.000m2 (tizennégyezer négyzetméter) alapterületet).
Az építési munka kivitelezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint igazolt referenciával.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul vételével jár el.
Az M/1 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is. Az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év: …
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet, IV. fejezet, 1. rész 2. pont szerint meghatározott MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a feladat ellátásához a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet, IV. fejezet, 2. rész 3. pont szerint meghatározott MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
Legalább 2 fő szakember megajánlása szükséges.
Az egyenértékűséget ajánlatkérő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet alapján vizsgálja.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér a tervezés feladat és a kivitelezési feladat ellátása vonatkozásában: nettó vállalkozói díjának 1 %-a naponta, de legfeljebb 20 %- a. A hiba elhárításának, vagy kijavításának az ajánlatban vállalt határidőn túli megkezdése esetén minden késedelmes óra után a hiba kijavítási költsége 20 %-nak megfelelő mértékű kötbér. A jólteljesítési biztosíték: a Kbt. 134.§ (2) és (3) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerint, nettó vállalkozói díj 2%-a. Jótállás: üvegházra, mint építményre 36 hónap, technológiára, illetve berendezésekre 24 hónap (AT többlet vállalása nélkül).
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: AK az ellenszolgáltatás összegét a teljesítési igazolások és a benyújtott részszámlák (1 db előleg számla, 3 db részszámla és 1 db végszámla) alapján egyenlíti ki. A teljesítési igazolás kiállítására Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerinti kerül sor. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a nyertes előleget igényelhet, amelyre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ irányadóak. A vállalkozói díj kifizetése utófinanszírozással átutalással, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése alapján és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31.§-32/A.§ szerint történik. Előleget nettó 5% mértékig biztosít AK.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII.19.) K.r. 14. § (3) bek. szerint nem kell feltüntetni.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempont 4) részszempont és az Ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza; Minőségi 1) – 3) részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: ) Ajánlatkérő összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - új gazdasági szereplő megjelölése esetén további egy alkalommal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése, 114. § (6) bekezdéses, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ésszerű idő AK értelmezésében 3 munkanap. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 2) Ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő nem ír elő. 3) Közös ajánlattételnél a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §(8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében kizárja. 4) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 5) Ajánlattevő köteles a Szerződés aláírásának időpontjától a Szerződéstervezet tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100 000 000 HUF/kár, továbbá 250 000 000 HUF/év összegű a szerződés időtartamáak végéig érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Továbbá ajánlattevőnek rendelkeznie kell összkockázatú építés-szerelésbiztosítás (All Risks típusú) biztosítással is a szerződés időtartamának végéig. 6) AK az eljárás során a kapcsolatot 424/2017. (XII.19.) Kr. szerint tartja az EKR rendszeren keresztül. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését. AK utal arra, hogy a P/1, valamint M/1-2 alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 7) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban csatolni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki adatokat tartalmazó táblázatot kitöltve, és a megvalósításra vonatkozó ütemtervet. A kitöltött műszaki táblázat, a megvalósításra vonatkozó ütemterv szakmai ajánlatnak minősül, így azok ajánlatban történő csatolásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlat részét képező ütemtervnek követnie kell a részszámlákhoz rendelt, %-ban megadott készültségi fokokat. A műszaki adatokat tartalmazó árazatlan költségvetés minden sorára kötelező a műszaki előírásokkal azonos, vagy azokkal egyenértékű ajánlatot tenni, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. 8) Ajánlatkérő a IV.2.5) pont szerinti 2 hónapon 60 napot ért. 9) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. 10.) Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Weisz Gyula, 00940
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges