Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Iktatószám: 12435/2019
CPV Kód: 79715000-9
Ajánlatkérő: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Teljesítés helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház telephelyei: Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, Balaton utca 17. Kecskemét, Csabai G. krt. 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit
Telefon: +36 76516741
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76481219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000453792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Járőrözési és vagyonvédelmi feladatok 48 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000453792019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79715000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatónak a Kmét,Nyíri út38.,Kmét,CsabaiG.krt.21.(Központi tömb),Kmét,Balaton u.17. (Honvéd Kórház: Reumatológia és Pszichiátria) alatti telephelyein kell portaszolgálati, parkolóüzemeltetési, járőrözési és vagyonvédelmi feladatokat teljesíteni.
Szolgálati helyek:
Központi tömb
Portaszolgálatot kell biztosítani:
1.I.sz.Főporta Kmét, Nyíri út 38. foly. 24 órában
2.II.sz.Teherporta Kmét,Csabai krt. 21. foly. 24 órában
3.Diagn.Porta (Belsőporta)Kmét,Nyíri út 38. foly. 24 órában
4."A" épület Ambulancia bejárat Kmét,Nyíri út 38. foly.12 órában
Vagyonvédelmi szolgálatot kell biztosítani:
5.Váltásvezető (járőr) Kmét, Nyíri út 38. foly. 24 órában
Honvéd Kórházi telephely
Portaszolgálatot kell biztosítani:
6.I. sz. porta előcsarnok Honvéd Kmét, Balaton u.17. foly. 24 órában
Vagyonvédelmi szolgálatot kell biztosítani:
9.Járőr a Honvéd Kórházban Kmét, Balaton u.17. foly. 24 órában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 395080380 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Járőrözési és vagyonvédelmi feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház telephelyei:
Kecskemét, Nyíri út 38.
Kecskemét, Balaton utca 17.
Kecskemét, Csabai G. krt. 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatónak a Kecskemét, Nyíri út 38., Kecskemét, Balaton u. 17. (Honvéd Kórház: Reumatológia és Pszichiátria), Kecskemét, Csabai G. krt. 21. (Központi tömb) alatti telephelyein kell portaszolgálati, parkolóüzemeltetési, járőrözési és vagyonvédelmi feladatokat teljesíteni.
Szolgálati helyek:
Központi tömb
Portaszolgálatot kell biztosítani:
1. I. sz. Főporta Kecskemét, Nyíri út 38. folyamatosan 24 órában
2. II.sz. Teherporta Kecskemét, Csabai krt. 21. folyamatosan 24 órában
3. Diagnosztikai Porta (Belsőporta) Kecskemét, Nyíri út 38. folyamatosan 24 órában
4. "A" épület Ambulancia bejárat Kecskemét, Nyíri út 38. folyamatosan 12 órában
Vagyonvédelmi szolgálatot kell biztosítani:
5. Váltásvezető (járőr) Kecskemét, Nyíri út 38. folyamatosan 24 órában
Honvéd Kórházi telephely
Portaszolgálatot kell biztosítani:
6. I. sz. porta előcsarnok Honvéd Kecskemét, Balaton u.17. folyamatosan 24 órában
Vagyonvédelmi szolgálatot kell biztosítani:
7. Járőr a honvéd Kórházban Kecskemét, Balaton u.17. folyamatosan 24 órában
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek-re tekintettel az alábbi körülmények miatt zárja ki a részajánlat-tétel lehetőségét:
A portaszolgálati, parkolóüzemeltetési, járőrözési és vagyonvédelmi feladatok ellátására egy komplex, egymással összefüggő feladat. A Nyíri úti és a Csabai G. krt-i telephely csak helyrajzi szám alapján különül el, de egy területen található, a Honvéd kórházi telephely is 500 méteren belül helyezkedik el. Ez indokolja az egyes feladatok folyamatosságának és összefüggő jellege miatti részajánlat tétel kizárását. Az Ajánlatkérő által elvárt színvonalon történő feladatellátás gazdaságos és munkaszervezési szempontból egymástól nem választható el, azaz az egyes részfeladatok egymással összefüggő volta indokolja a részajánlattétel kizárását.
Tervezett óraszám: 4745 óra/hó
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 fő pszichiátriai fekvőbeteg osztályon járőrözési és vagyonvédelmi gyakorlati idő/fő (min.0 hó/fő; max. 24 hó/fő ajánlható) 2,5
2 1 fő szülészeti fekvőbeteg osztályon járőrözési és vagyonvédelmi gyakorlati idő/fő (min.0 hó/fő; max. 24 hó/fő ajánlható) 2,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 395080380 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.,10., 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. § és 8.§-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letepeledett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormr. 4. és 10§-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okok tekintetében a Kbt. 74.§ (1) bek. az irányadó, ajánlattevő a Kbt. 64. §-ban foglaltakat alkalmazhatja. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben ESPD dokumentum alapján a kizáró okok fel nem állásának igazolása tekintetében a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor azzal, hogy az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (3) bekezdése kerül alkalmazásra. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67.§ (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§-a szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a 71.§ (4) bekezdésében foglaltakra Ajánlattevők figyelmét. Ajánlatkérő az elbírálási folyamatban az igazolások tekintetében alkalmazza a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakat. Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm r. 7. § (1)-(2) bek-ben, illetve a 15. § (1)-(2) bekezdésben előírtakat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,
- tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő, a vizsgált időszakban a megszűnt számlák esetében is 30 napot meghaladó, esetleges sorban állásról, illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas, amennyiben a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevő (közös ajánlattevő) határidőre eleget tett fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján és a vizsgált időszakban megszűnt számláján is, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás nem fordult elő.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat vizsgálja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész (alfa) szakaszának kitöltéséra anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát is ki kellene töltenie.
Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Kormr. 7. § (1)-(2) bek-ben előírtakat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (portaszolgálati és/vagy, parkolóüzemeltetési és/vagy, járőrözési és/vagy vagyonvédelmi ) végzésére vonatkozó - szolgáltatásait a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége (teljesített órák száma) feltűntetésével, valamint csatolja ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat, amelyek azt is tartalmazzák, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a referenciaigazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- a nyilatkozatot benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban meghatározva.
M2. Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást nyújtó szakemberek szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzot, bemutató nyilatkozatot, amely nyilatkozat tartalmazza:
- a szakember nevét,
- a szakember szakképzettségét, végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata
- és a szakemberek portaszolgálati és/vagy, parkolóüzemeltetési és/vagy, járőrözési és/vagy vagyonvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlatát
- rendelkezésre állási nyilatkozatát
Ajánlattevő az egységes európai uniós közbeszerzési nyomtatvány benyújtása során alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Kormr. 7. § (1)-(2) bek-ben előírtakat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények M/1.,
M/2. előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész (alfa) szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát is ki kellene töltenie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas Ajánlattevő,
M.1. amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattevő) rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen rendelkezik portaszolgálati és/vagy, parkolóüzemeltetési és/vagy, járőrözési és/vagy vagyonvédelmi feladatok ellátására vonatkozó, referenciával, amely eléri vagy meghaladja a szolgáltatás keretében teljesített 2700 havi óraszámot.
A referencia követelmények több referenciával is teljesíthetőek.
A párhuzamosan teljesített szolgáltatás esetén a referencia összeadódhat.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt személyzeten belül rendelkezik: Legalább 2 fő szakemberrel, akik közül mindegyiknek van legalább középfokú iskolai végzettségel (érettségivel), továbbá rendelkeznie kell vagyonőri képesítéssel vagy azzal egyenértékű képesítéssel, ami megfelel a (2005. évi CXXXIII. törvény a személyi- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 5 § (1) alapján kiadott működési engedélynek) és legalább 18 hónapos portaszolgálati és/vagy, parkolóüzemeltetési és/vagy, járőrözési és/vagy vagyonvédelmi gyakorlattal kell rendelkezniük.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
A nyertes Ajánlattevőnek, ha olyan okból, amelyért felelős bekövetkező hibás vagy nem teljesítés oly módon kerül megállapításra, hogy ha az előírt szolgáltatási helyeken a napi óraszám nem teljesül. Ajánlatkérő ellenőrzi, a kiírásban előírt szolgálati helyeket és amennyiben az ajánlattevő hibájából nem éri el a kiírásban feltüntetett értéket, kötbérrel fogja szankcionálni.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő az elvégzett teljesítést havonta, a Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében, a Ptk.6:168.(1) bek., illetve az egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-sa foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a felhívásban megadott időpontban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül történik.Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt az ajánlattevőknek.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásáról az EKR készít jegyzőkönyvet és az ajánlatkérő az EKR-en keresztül küldi meg azt azajánlattevőknek.
A Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.53.§ 5)bek alapján feltételes közbeszerzést folytat le. Többletfedezet biztosítására fenntartótól forrásigénylés folyamatban. A (4) bekezdéstől eltérően az AK az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha az eljárást megindító felhívásban felhívta a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
2.Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 67. § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
3.Az ajánlatkérő a Kbt. 41.§ (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint.
4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. tartalmazza.
5.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (https://nekszt.hu/) végzi. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon.
6. Helyszíni bejárás időpontja dokumentációban.
7. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolni kell:
a)Az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját -. meghatalmazását a 2006.évi V.törvény 9 §-a alapján.
b)Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan. A Kbt.47.§ (2) bek-ben foglaltak alapján
c)Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozóan.
d)A Kbt.67.§(1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.
e)Ajánlattevő, nyilatkozatát a Kbt.67.§ (4) bek. vonatkozásában. A Kbt.66.§(1) bek. b) pontja alapján Ajánlattevőnek meg kell neveznie az igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
f)Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.
8. Az eljárás lefolytatásában közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Kalmárné Dr. Kőszegfalvi Edit, lajstromszáma: 00391
Folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3)pont folytatása:
9. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2)bek. e)pont szerinti eredménytelenségi okot.
10. Értékelés az alábbiak szerint történik: Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-100-ig. A 2.1 rész szempont: A szolgáltatás teljesítésébe bevont, járőrözési- és/vagy vagyonvédelmi gyakorlattal rendelkező 1 fő, pszichiátriai 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglalt fekvőbeteg osztályon szerzett 0-24 hónap gyakorlati idővel rendelkezik. Súlyszám: 2,5. A 2.2 rész szempont: A szolgáltatás teljesítésébe bevont, járőrözési- és/vagy vagyonvédelmi gyakorlattal rendelkező 1 fő, szülészeti 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglalt fekvőbeteg osztályon szerzett 0-24 hónap gyakorlati idővel rendelkezik. Súlyszám: 2,5. A 2.1, ill. 2.2 bírálati szempont pontozása az egyenes arányosság szabályai szerint történik. (Hatósági útmutató: 2016. évi 147. szám (2016. december 21. )1 számú melléklet relatív értékelési módszer 1./a pontja alapján) Az arányosítás azon módszerét írja le, amikor a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), akinek a 1 fő maximális gyakorlati ideje maximum 24 hó. A pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti, akinek az ajánlata 1 fő minimális gyakorlati ideje minimum 0 hó. A további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.A legnagyobb gyakorlati időt bemutató cég 100 pontot kap, majd az ezt követő összegek arányosan alacsonyabb pontszámot kapnak. A 2.1, illetve 2.2. részszempont szakmai önéletrajzzal igazolható. Az 1. rész szempont, Vizsgált ajánlati ár: Havi nettó ellenszolgáltatási díj, az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke HUF súlyszám: 95 Az 1. bírálati szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik. (Hatósági útmutató: 2016. évi 147. szám (2016.december 21.)1. számú melléklet relatív értékelési módszer 1./ba pontja alapján) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat A módszerek részletes kifejtését a Dokumentáció tartalmazza. 11. Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.2. P1. és III.1.3. M1., M.2. pontokban megadottak szerint. 12. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -,illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény 6:116 § (2) bek-e szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. 13.További információk a Dokumentációban találhatók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák