Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12566/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739;Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000660792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvár tervezés és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000660792019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat érintő, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési, tervezői művezetés és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kaposi Mór Kórház tervezés és tervezői művezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32.) területén található kb. 3300 m2 alapterületű (korábban konyhaüzemként működő) épület (hrsz.: 739) felújításának, funkcióváltással egészségügyi szakellátók szállójává történő átépítésének vonatkozásában a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján új közbenső födém (egy plusz lakószint) kialakításával 4132,20 m2-en nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiakban felsorolt főbb feladatok:
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geotechnikai jelentés
- rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján komplett kivitelezési tervdokumentáció készítése minden szakágban (tervlapok, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés - utóbbiak TERC ÖN költségvetés készítő program használatával)
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során;
- tervezői művezetés;
- részvétel a használatbavételi engedély megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 45 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
2. rész III.1.3) pont folyt:
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés
- tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor meg kell adni benne a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot,
- időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor meg kell adni benne a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a jelen pontban előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság végzettség/gyakorlat egyéb dokumentum nélkül is az érvényes jogosultsággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok/tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód –a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap)  10
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2.d) pontjában meghatározott T szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.
Az ÁEEK meghatalmazott AK, a szerződést kötő fél a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház is

II.2.1)
Elnevezés: Kaposi Mór Kórház műszaki ellenőr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Nyertes AT emellett köteles:
a kivitelezés ütemezésének megfelelően, a műszaki ellenőri feladat teljes körű ellátásához szükséges gyakorisággal, a kivitelezési helyszínen megjelenni, különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze,
az előgyártásban készülő szerkezetek gyártóművi helyszínen történő ellenőrzésére,
személyesen megjelenni az építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések során,
ellenőrizni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett hulladék kezelését a kivitelező fővállalkozó az építési vállalkozási szerződés szerint végezze, és jogszabály szerint dokumentálja,
részt venni az épületgépészeti, épületvillamossági rendszerek próbaüzemén,
előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást, hiba és hiányjegyzék felvétele, hibajavítások leellenőrzése, jegyzőkönyvezése,
előkészíteni és lefolytatni a használatbavételi eljárást,
műszaki ellenőri jelentésbe foglalva átadni a kivitelező fővállalkozótól az építési vállalkozási szerződés szerint megkövetelt dokumentumokat az építési vállalkozási szerződés teljesítése során és a kivitelezés befejezésekor,
előkészíteni és lefolytatni a szerződés szerinti garanciális bejárásokat, hiba és hiányjegyzék felvétele, hibajavítások leellenőrzése, jegyzőkönyvezése,
műszaki ellenőri nyilatkozatok és a teljesítés igazolás kiadását megelőzően a kivitelező teljesítés kimutatásának elfogadására javaslattétel, a Projekt jelentéstételi időszakában bekövetkezett változások előrehaladását igazoló dokumentumok átadására AK-nek,
együttműködni a közműkiváltással érintett közművek üzemeltetőinek műszaki szakembereivel,
hatósági, szakhatósági ellenőrzéseken való részvétel azok során AK képviselete,
kivitelezői szerződés módosítási igény esetén a módosítással kapcsolatos műszaki-szakmai tanácsadás AK részére.
Nyertes AT, mint szakértő feladatai a tervezési időszak és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások vonatkozásában:
A tervezés időszakában (kiviteli tervdokumentáció készítése) folyamatos részvétel (beleértve a helyszíni illetve a megbízó hivatalos helyiségeiben tartandó egyeztetéseket), a tervező által készített dokumentációk, tervek ellenőrzése, írásos véleményezése, a tervező által elvégzett javítások, pótlások, kiegészítések újra ellenőrzése, írásos véleményezése mindhárom szakág (építész, épületgépész és épület elektromosság) vonatkozásában a hiánymentes állapot eléréséig, jóváhagyásig (tervezői teljesítés igazolást alátámasztó tevékenység), AK érdekében szakmai javaslattétel
A tervezés időszakában műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldásokra javaslattétel
A kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés szempontjaiból releváns észrevételek jelzése AK részére
A kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése során műszak-szakmai feltételrendszer és kiírás felülvizsgálata, véleményezése, javaslatok összeállítása, AK kérése esetén rövid összefoglaló műszaki leírás készítése a közbeszerzési dokumentumokba, illetve az eljárások lefolytatása során részvétel.
A közbeszerzés mennyisége:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32.) területén található kb. 3300 m2 alapterületű (korábban konyhaüzemként működő) épület (hrsz.: 739) felújítása, funkcióváltással egészségügyi szakellátók szállójává történő átépítése a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján új közbenső födém (egy plusz lakószint) kialakításával 4132,20 m2-en.
AT feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, a pontos mennyiségi adatok részletesen a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.e) pontjában meghatározott ME-É (korlátozás nélküli) szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min:0,max.:36 hónap 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.f) pontjában meghatározott ME-G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M/2.g) pontjában meghatározott ME-V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.
Az ÁEEK meghatalmazott AK, a szerződést kötő a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azon AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja AK.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges AT (közös AT) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában. AT-nek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).
AK a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Építész Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mek.hu) alapján vizsgálja. Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben a 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással nem rendelkezik, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem tudja igazolni a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi részben AT-nek (közös ajánlattevőknek) csatolni szükséges valamennyi, - élő és a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az AT (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,
- a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),
- volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban).
AT-nek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és arról, hogy az ajánlatban csatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezetett fizetési számlát az eljárást megindító felhívás feladása napján és más számlával nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napján, szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a számlája megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését.
A fennálló számlák tekintetében a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5. pontja!) nem régebbi keltezésű, a megszűnt számlák tekintetében a számla megszűnését követő keltezésű nyilatkozatot fogad el Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A minősített AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Valamennyi részben alkalmatlan az AT (közös ajánlattevők), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha AT (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65 § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
III.2.2) pont folyt: A szerződés finanszírozása EU által biztosított támogatásból és hazai költségvetési forrásból, utófinanszírozással történik.
Szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, hibás teljesítés szankcionálása; meghiúsulási kötbér
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Teljesítési biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani.
Jótállás: A szakhatósági eljárások lezárultától (illetve építési engedély köteles tevékenység esetén használatba vételi engedély kiadásától) számított 36. hónap utolsó napjáig (Ptk. 6:171. §)
Rendelkezésre állási biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani a Teljesítési Biztosíték hatályának lejártával egyidejűleg.
A mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján AT (közös AT) részéről csatolandó az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (1.rész: tervezési és tervezői művezetési szolg, 2.rész: magasépítési létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri tev) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám);
- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását;
- a szolgáltatás mennyiségét (alapterület);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési határidő év/hónap/nap bontásban);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor meg kell adni benne a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján valamennyi részben azon szakemberek megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket AT (közös ajánlattevők) be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlathoz az AK 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására csatolandó
- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
- iskolai oklevél/diploma,
- rendelkezésre állási nyilatkozata. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1., M/2.pontokban az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az AK a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa” szakaszának kitöltésével, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített AT-k a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Az 1. részben alkalmatlan az AT (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési és tervezői művezetési szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely referenciában foglalt és a szolgáltatással érintett építmény(ek) alapterülete elérte vagy meghaladta a 3.000 m2-t,
A 2. részben alkalmatlan az AT (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó referenciával, mely referenciában foglalt és a szolgáltatással érintett építmény(ek) alapterülete elérte vagy meghaladta a 1.800 m2-t.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés több referenciával is teljesíthető!
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.
M/2. Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevők),
ha nem rendelkezik az 1. részben:
a) legalább 1 fő építész tervezővel, aki rendelkezik:
- É szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és
- legalább az É szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
b) legalább 1 fő építménygépész tervezővel, aki rendelkezik
- G építmények gépészeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább G szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal
c) legalább 1 fő építményvillamossági tervezővel, aki rendelkezik
- V építményvillamossági tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább a V szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
d) legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik
- T tartószerkezeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki vagy azzal egyenértékű végzettséggel és
- legalább a T szakterületi tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
Alkalmatlan az AT (közös ajánlattevők),
ha nem rendelkezik a 2. részben:
e) legalább 1 fő ME-É. (korlátozás nélkül) műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
f) legalább 1 fő ME-G műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
g) legalább 1 fő ME-V műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
AK az M/2. a)-g) alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti AK a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. Az adott szakembernek a szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján meg kell felelnie az adott tervezési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
+1. rész II.2.4) pontban!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX.15.) Kr., 266/2013. (VII.11.) Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. rész: A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján AT a szerződéses ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. Előleg-visszafizetési Biztosíték mértéke a Szerződéses ellenérték 10%-a és az igényelt előleg közötti különbözet. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyikében kell nyújtani.
A 2. rész tekintetében: AK előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Mindkettő részben:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Részszámlák benyújtása a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135. § (1), (5), (6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül. Irányadó az Áfatv., az Áht., a nemzeti vagyonról szóló tv., a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet. +2. rész III.1.2) pontban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK az AF-t kiegészítő közbeszerzési dokumentumok az EKR-en keresztül elérhetőek.
2.AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az AF I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton az AK-től.
3.A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (P/1. pont, M/1.-M/2. pontok).
4.Az ajánlatok értékelési szempontja:
1. rész: ajánlati ár (nettó HUF), 50; ezen belül
tervezési díj (nettó HUF), súlyszám: 45;
tervezői művezetés díja/ 1 mérnöknap (nettó HUF), súlyszám: 5;
Valamennyi rész: többlet szakmai tapasztalat (egész hónapban)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. az ajánlati ár: fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016/147. szám; 2016.12.21.).
2 tizedesjegyre történik a kerekítés;
az 1. részben a 2-5., a 2. részben a 2-4. értékelési részszempontok esetében egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016/147. szám; 2016.1221.). AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 36 hónapban határozza meg jelen részszempontok azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb (még nagyobb értékű) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad.
Az értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját a kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
5.Az ajánlathoz csatolni kell:
-felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal (EKR űrlap),
-AT eredeti nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint (EKR űrlap);
-AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (nemleges nyilatkozatot is);
-AT EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében (EKR űrlap);
-a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontok) (EKR űrlap);
-amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD-ot (EKR űrlap);
-AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR űrlap);
-amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is);
-AT nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette;
-AT, közös ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát aláírás mintáját;
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokiratba foglalt meghatalmazást.
-AT-nek (közös AT-nek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§, EKR űrlap).
6.Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az AF-t kiegészítő dokumentáció írja elő.
7.AK az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
+ld.VI.4.3. pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI. 3) pont folyt:
8.) AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
9.) AT valamennyi részben köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 12.000.000,- Ft/kár és minimum 20.000.000,- Ft/év kártérítési limitű, tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. AT-nek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
10.) AT felelőssége, hogy az AF III.1.3) pont M/2. pontjaiban meghatározott szakemberek a szerződés megkötésének időpontjában megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultságuk a kamarai névjegyzékben és nyilvántartásban is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. Amennyiben megállapítható, hogy az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberek az előírt jogosultsággal a szerződés megkötésének időpontjában nem rendelkeznek, és nem szerepelnek a kamarai névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, úgy AK a szerződéskötést meghiúsultnak tekinti és jogosulttá válik a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján arra, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kössön, feltéve, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
11.)Valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
12.)A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, valamint a megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
13.)FAKSZ: Dr. Varga Dóra Katalin (lajstromszám: 00155)
14.)Kbt. 35.§ (8)-(9):AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
15.)AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16.)A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. AK tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az AT tájékoztatást kaphat.
17.)Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Megrendelő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AK-t (Megrendelőt) haladéktalanul értesíti.
18.)AT tevékenysége során köteles a felújítandó, átalakítandó épületre vonatkozó esetlegesen felmerülő szerzői jogi hozzájárulásokat beszerzi.
19.)Az AF II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: Jelen Szerződés a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, 2021. december 31. napjáig, de legkésőbb a szakhatósági eljárások lezárásáig hatályos. Az egyes részteljesítési hi-k, vmint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződéstervezetben. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szerződés időtartama (kezdő és befejező időpontja) tervezetten került meghatározásra, a szerződés hatálybalépésének dátuma a közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében alakul. Ha az eljárás lefolytatása a tervezetthez képest elhúzódik, a szerződés kezdete az összegezés kiküldéséhez és a moratóriumhoz igazodik. A teljesítés kezdő időpontja az eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat.
20.)IV.2.6. pont: 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
21.)Egy mérnöknap (munkanap): 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzés, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák