Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/127
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.07.05.
Iktatószám:12589/2021
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Apriori Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, 1053 Budapest, Veres Pálné u 12. (hrsz.. 24008)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági Társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Apriori Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27031087241
Postai cím: Zoltán Utca 10.
Város: Budapest, V.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pesti Ivett
Telefon: +36 703943929
E-mail: apriorikft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági Társaság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SCRUTON Közösségi tér kivitel. munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000544322021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a SCRUTON Közösségi tér kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 188280884 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SCRUTON Közösségi tér kivitel. munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45111100-9
45212000-6
45223200-8
45223220-4
45300000-0
45310000-3
45212330-8
45232460-4
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262321-7
45262330-3
45262340-6
45262350-9
45262360-2
45262520-2
45262522-6
45262650-2
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45350000-5
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421146-9
45430000-0
45431000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, 1053 Budapest, Veres Pálné u 12. (hrsz.. 24008)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a SCRUTON Közösségi tér kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A tartószerkezeteket, korábbi fázisban készült megerősítéseket nem érintő bontási előkészítő munkák megtörténtek, amely a padló-és falburkolatokat, álmennyezeteket, aljzatokat, szakági berendezéseket kompletten érinti. A területen további (aljzat) bontások, szerkezeti átalakítások a tartószerkezeti és szakági tervek alapján végezhetők a kiviteli tervdokumentáció szerint.
A tervezett átalakítási munkák az épület külső határoló szerkezeteit lokálisan, a homlokzati portál falnyílásainak üvegezés cseréjét, gazdasági és személyi bejárat portál átalakítását és a szakági rendszerek telepítésének homlokzati/belső udvari elemeinek megtáplálását, installációját illetően érinti.
A belsőépítész tervdokumentáció a szakági tervdokumentációkkal (tartószerkezetek, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, konyhatechnológia) együtt kezelendő.
A terveken megnevezett típusok referenciatermékek melyekkel megegyező minőségű, műszakilag egyenértékű bármely más típus és gyártmány is beépíthető!
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentumok tartalmazzák teljes körűen.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Telj-ben résztv.,266/2013. Korm.rend. szer. MV-É(v azzal egyenért.) jog.-al rendelk. 1fő szakemb-nek,jog. megszerz. köv.,építési-szer-i munk. FMV-ként szerz. szakmai tap. magasép. kiv. során(0-36hó) 15
2 3. Többlet jótállási idő mértéke a kötelező 36 hónap felett (hónapokban megadva, min. 0, max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) - Értékelési szempontok - ponthoz:
A 2. minőségi szempont megnevezése teljes körűen (a felhívás karakterkorlátozására tekintettel):
Megnevezés:
"2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező egy fő szakembernek, a jogosultság megszerzését követően, építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata magasépítési kivitelezés során (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap)"
II.2.7) ponthoz:
A teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételétől számítódik, amelyre a szerződés hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.
Az ajánlatok értékelése:
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. és a 3. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást pozitív, egész számban szükséges megadni.
Amennyiben ajánlattevő a 2. értékelési részszempont tekintetében 0 hónapnál kedvezőbb (több hónap) megajánlást tesz, úgy csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatja, hogy a 2. értékelési részszempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonja be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést). Ebben az esetben Felolvasólap A mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni – hiányzik a szakember neve - nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának vagy hiánynak, így hiánypótlás vagy felvilágosítás nyújtás keretében nem pótolható, illetve javítható (lásd Kbt. 71. § (7) bek. b) pont).
A 2. és a 3. értékelési részszempontok vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.
A 2. értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, Ajánlatkérő a 36 hónapos, vagy annál magasabb megajánlást egyaránt a maximális pontszámmal értékeli. 0 hónapos megajánlás is tehető, 0 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő a minimális pontszámot kapja.
A 3. értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőbb megajánlás 24 hónap, Ajánlatkérő a 24 hónapos, vagy annál magasabb megajánlást egyaránt a maximális pontszámmal értékeli. 0 hónapos megajánlás is tehető, 0 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő a minimális pontszámot kapja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SCRUTON Közösségi tér kivitel. munkáinak elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207798782
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188280884
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355244

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jelen hirdetmény V.2.4) pontjában megadott "A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke" a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján tartalmazza a 10%-os tartalékkeret összegét is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges