Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.07.05.
Iktatószám: 12673/2021
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Hajdú-Bihar megye, Debrecen
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368728
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789842021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000789842021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
4.sz.főút Rakovszky-Ótemető-Kassaiút csp.fejleszt.
Hivatkozási szám: EKR000789842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4. sz. főút, Rakovszky u. – Ótemető u. – Kassai út csomópontjának fejlesztése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
4.sz.főút Rakovszky-Ótemető-Kassaiút csp.fejleszt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233125-1
További tárgyak: 45233221-4
45316213-1
45231200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar megye, Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen város belterületén a 4. sz. főúton lévő Debrecen, Rakovszky út – Ótemető úti csomópontban jobbra kanyarodó sáv létesítése 60 m hosszon, valamint a Debrecen, Árpádi téri csomópontban jobbra kanyarodó sávok létesítése összesen 77 m hosszon a helyszínrajzi, magassági és keresztmetszeti kialakítása a létesítmények úttartozékaival és végleges forgalomtechnikai kialakítással, jelzőlámpás forgalomirányítás összehangolással. Az építési szakaszok hossza tehát összesen 137 m.
A csomópontok átépítése a nagyvárosi környezet miatt közművekkel sűrűn behálózott. Az önálló jobbra kanyarodó sávok helyigénye miatt a troli felsővezeték hálózat tartóoszlopait a teljes beavatkozási szakaszon át kell helyezni.
Főbb mennyiségek, feladatok (várhatóan):
- Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés: 430 m3
- Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés: 950 m3
- Jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése és összehangolása
- Meglévő gyalogos átkelőhely áthelyezése
- Troli felsővezeték hálózat kiváltása, oszlopsor áthelyezése
A feladat részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1.M/2.1.pontra bemutatott szakember 36hó feletti,az alk.köv-ként meghat.országos közút építése során projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett többlettapasztalata(min.0hó,max.24hó) 20
2 1.2.M/2.2. pontra bemutatott szakember 36 hó feletti,az alk.köv-ként meghat. orsz. közút ép. során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műsz. vez.ként szerz. többlettap.(0-24hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.5. pont minőségi szempontjainak részletes leírása:
1.1. AF III.1.3. M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott országos közút építése során projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hó)
1.2. AF III.1.3. M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott országos közút építése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként és/vagy felelős műszaki vezetőként szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hó)
A részajánlat tétel kizárásának indoka: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt részajánlatokra bontás nem lehetséges. A fenti mennyiséggel jellemzett fejlesztés során két egymás mellett lévő meglévő csomópont átalakítására és összehangolására kerül sor. A Debrecen, Rakovszky út - Ótemető u. csomópont, valamint a Debrecen, Árpád téri csomópont átalakítása és jelzőlámpás forgalomirányítási rendszerének összehangolása csak egy ütemben végezhető el, nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A nagyvárosi belterületi környezet közműkiváltási feladatok elvégzését is szükségessé teszi, a közműszakaszok kiváltása csak egy ütemben végezhető el.
Karakterkorlát okán a felhívás VI.3.4. pontjának folytatása:
12. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. alapján feltételesen indítja meg. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
13. 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: (Dr. Bucsánszki Szabina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00338).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és (a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdései alapján) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontjában, illetve a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kr. 12. § előírásait irányadónak tekinti.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bek. alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését, valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZT: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:
amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZT: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (közútépítés) szerinti árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Fogalmak a P/1. alkalmassági követelmény vonatkozásában:
- „Közút” alatt az Ajánlatkérő az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:
- „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti.
- „Út építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkákat érti.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bekezdés)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bek. alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek. és a Kr. 19. § (6)-(7) bek. megfelelően irányadó.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján a gazdasági és pénzügyi alk. igazolásához igénybe vett szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (közútépítés) származó árbevétele nem érte el összesen a 450.000.000 Ft-ot.
A P/1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást/igazolásokat. Továbbá, a P.1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.
Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2b) bek-re figyelemmel a 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év (azaz 8 év alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett) legjelentősebb befejezett referenciáinak a szerződést kötő másik féltől származó igazolását.
A referenciákat a Kr. 23.§-a alapján a 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmazni kell:
- a szerződést (szerz.) kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (az alk. minimum-köv-nek megfelelően részletezett tartalommal),
- szerződés teljesítésének idejét (a kezdő és a befejező időpontját év/hónap/nap
pontossággal megjelölve), helyét,
- a műszaki átadás-átvétel idejét (év/hó/nap) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel idejét),
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
A Kr. 22. § (5) bek., valamint a Kbt. 140. § (9) bek. is irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell
- AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható, hogy a szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap)
- a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát,
- a szakképzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (amennyiben releváns),
- a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (2) bek. alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.

A gazdasági szereplő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65.§ (12) bek. alapján az alk. igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 év alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
M/1.1. Legalább 1 db, országos közúthálózat lakott területi szakaszát érintő, legalább 90 m hosszúságú országos közút építése és/vagy legalább 1 db, országos közúthálózat belterületi szakaszát érintő csomópontfejlesztés, ahol legalább 90 m hosszúságú új forgalmi sáv létesül tárgyú, szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó igazolt referenciával.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 8 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:
M/2.1
legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-KÉ szakterületű (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint
- legalább 36 hónap országos közút építése során szerezett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2.2
legalább 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik
- a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint
- legalább 36 hónap országos közút építése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges.
Fogalmak az M/1. és M/2. alkalmassági követelmények vonatkozásában:
„országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. szerinti fogalmat kell érteni.
„Út építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
A „lakott terület” alatt az közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék III. fejezet f) pontja által meghatározott fogalmat kell érteni.
„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, ill. a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában..
„Főépítésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.
„Építésvezető” alatt azt a szakembert kell érteni, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja, vagy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető.
„Felelős műszaki vezető” alatt azt a szakembert érti, aki az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát irányítja.
Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a jogosultság szempontjából releváns szakképzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat - valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.
Az M/2 követelmény körében a fenti fogalmak tartalma vonatkozásában a szakembereknél az önéletrajzban és/vagy a rendelkezésre állási nyilatkozat részeként és/vagy egyéb szakember által megtett nyilatkozatban kérjük, hogy szakember nyilatkozzon, hogy a fenti fogalomnak mindenben megfelelnek.
Az M/1) és az M/2) pontban előírt fogalommeghatározás alkalmassági követelményként értelmezendő.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték:5%
Jótállási biztosíték: 5 %.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
Vetítési alap a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj.
Vállalkozót a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 36 (harminchat) hónap időtartamú jótállás terheli.
Szavatossági idő: 60 hónap
Részleteiben a szerződéstervezetben foglaltak alapján.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi finanszírozás forrása: a hazai költségvetés részét képező „Kiemelt Közúti Projektek” elnevezésű Támogatási Szerződés (ZU860001) keretében.
A szerződés utófinanszírozású.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (3) és (5)-(8) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. A kifizetésre alkalmazandó a 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: ÁFA tv.) is. Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ és 32/B.§ szerint fizeti ki az ellenértéket.
Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, melynek mértéke 2%.
Előleg (kedvezményezetti): 20 %.
Az előleg igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén:
- a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - ÁFA és tartalékkeret nélküli összege - 5%-át meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy
- biztosíték nyújtása nélkül.
A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatát. További részletes feltételek a dokumentációban.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Részszámlázásra lehetőség van a szerződésben meghatározottak szerint.
Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A feltételek részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2021/08/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 8.500.000,-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint, az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az alábbi módokon:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell),
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával (az okirat a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerint),
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel (a Kbt. 41/A. § (2) bek. szerinti formában).
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.
Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 114. § (1)-(4a),(6)-(6a) és (8) bekezdésében foglalt eltérésekkel illetve az alábbiak szerint:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
-az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.
- AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján.
- A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontra vonatkozóan kell nyilatkoznia
- Ajánlatkérő a Kbt.71.§ (4) bek-t az alábbi eltéréssel alkalmazza: „Ha AK megállapítja, hogy az AT az alkalmasság igazolásához olyan gazd. szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k), m) pontjában előírt kizáró okok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazd. szereplő kizárása mellett hiánypótlási felhívás keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazd. szereplő megnevezésére.”
2. A dok-okat AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen az I.3) pontban megjelölt címen, elektr. úton hozzáférhetővé teszi: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.
3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítási szerződés meglétét írja elő min. 120 millió Ft/káresemény és min. 250 millió Ft/év értékben. További részletek a dokumentációban találhatók.
Közös ajánlattétel esetén az előírt biztosítások minden közös ajánlattevő által külön igazolandók.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A szerz. kötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által megnevezett, a felhívás III.1.3) M/2.1. és M/2.2. pontja szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Kr.szerinti „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében érvényes, aktív jogosultsággal szerepeljen.
5.Valamennyi alk. feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
6.AK alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
7.Az ajánlat részeként benyújtandó:
- felolvasólap, elektronikus űrlapként;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat elektronikus űrlapként;
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat;
- adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt. 35.§, 41/A.§ (5) bek, valamint a közbesz. dokumentumok előírásai szerint;
- Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rend. 11. § (4) bek. szerint;
- aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
- Az ajánlat részeként benyújtandó, mint szakmai ajánlat:
• a teljeskörűen beárazott költségvetés cégszerűen aláírt pdf és excel formátumban; valamint
• az 1.1. és 1.2. számú minőségi értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására bemutatott szakember személye (a felolvasólapon rögzített szakmai gyakorlati idő továbbá a szakember személye).
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie.
8. Hiánypótlásra, ill.az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására AK a Kbt. 71.§-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bek.). AK a Kbt.71. § (4) bek.t az alábbi eltéréssel alkalmazza: Ha az AK megállapítja, hogy az AT az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a jelen eljárásban előírt kiz.okok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az AT-t a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.
9.Az EKR használati útmutató: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rend.alapján a NEKSZT Kft.végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kieg.tájékoztatást nem nyújt.
10.A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hird.feladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám-korlátozás)
11.AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges