Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/158
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.16.
Iktatószám:12681/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Pécsi Vasutas Sportkör
Teljesítés helye:7622 Pécs, Verseny u. 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sporttevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Vasutas Sportkör
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33943684
Postai cím: Verseny Utca 11
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czerpán István
Telefon: +36 72514900
E-mail: titkarsag@pvsk.hu
Fax: +36 72514900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pvsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404082018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404082018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sporttevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000404082018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PVSK Infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, tervezői művezetés ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7622 Pécs, Verseny u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A PVSK használatában lévő, Pécs, Verseny u. 11. alatti sporttelep (pécsi 19245/2. hrsz.), és a Pécs, Verseny u. 2. (pécsi 19157/4-ből kialakítandó 19157/15. hrsz.) alatti sportcsarnok sportinfrastruktúra fejlesztés során komplex tervezési feladatok ellátása.
A részletes tervezési program a közbeszerzési dokumentumokban található.
1. Az engedélyterv dokumentációja a 312/2012 Korm. rendelet alapján.
2. Közreműködés az engedélyek megszerzésében
3. Kiviteli Tervdokumentáció a 191/2009 Korm. rendelet alapján
A Megrendelő a Kiviteli Tervek Mellékleteként kéri a kivitelezés munkákhoz kapcsolódó Ütemtervet, mely az egyes létesítmények kivitelezését a maximálisan tervezhető párhuzamosságok mellett ütemezi, emellett:
- Sporttechnológiai tervek készítése sportlétesítményenként és sportáganként, külön sportlétesítményenként
- Parkterv készítése a teljes beruházási terület vonatkozásában
- Világítási és kijelző elhelyezési terv készítése sportáganként
- Technológiai terv a beléptetés vonatkozásában (mind a személy, mind a gépjárművek vonatkozásában)
- A média közvetítésekhez kapcsolódó infrastruktúra terv készítése
- Reklámhordozó felületek elhelyezésére vonatkozó terv, mind az elektronikus, mind a megvilágítás nélküli felületek vonatkozásában
- Biztonságtechnikai terv, mind az elektronikus mind a mechanikai berendezések vonatkozásában
- Akusztikai terv készítése a létesítmények használata során jelentkező hangterhelés kezelésére
- Karbantartási és üzemeltetési terv készítése
4. szakértői közreműködés a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során
5. tervezői művezetés.
Tervezéssel érintett fejlesztési területek (beruházási adatok):
Lelátó épület 1850 m2
Labdarúgó nagypálya (105x68) - NB III-as minősítésnek megfelelő méretű labdarúgó pálya (sportpálya)
Labdarúgó kispálya (20x40)
Labdarúgó csarnok (20x40) - kézilabda méretű pályát magában foglaló csarnok
Atlétika csarnok
Meglévő Klubház, irodaépület felújítása
Meglévő PVSK csarnok kosárlabda edzőpálya, ökölvívó terem, Judo terem felújítása 1020 m2
Meglévő irodaépület átalakítása
Belső út, parkolók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Teljesítési határidő (összesen: 150-240 nap)  25
2 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, tapasztalata 25
3 3.1. Megajánlatott tervező rendelkezik sportlétesítmény tervezési tapasztalattal (maximum 6 db) 15
4 3.2. A Megajánlott tervező a jogosultság megszerzésétől számított gyakorlati ideje (0-84 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) bek. szerinti részekre vonatkozó vizsgálat alapján Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja: a feladatok egymásra épülő, egymással szorosan összefüggő tervezési egységet képeznek.
Karakterkorlátozás miatt rövidítések: AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, GSZ=gazdasági szereplő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAP), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és a Kbt. 63. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy a KAP-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel AT-nek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű AT-(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § és 8-9. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) KR.4. és 10-11. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) KR. 1.§ (7)bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 11-14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információka nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmasság követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
P.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - mellékletek nélküli - saját vagy jogelődje éves beszámolóját.
Amennyiben az adatok nyilvános adatbázisban (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) megtalálhatóak, Ajánlatkérő a
pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)
bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek megfelelően csatolnia kell a működési ideje alatti időszakra vonatkozó,
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát.
A minősített ajánlattevők esetén legyenek figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Kbt.65.§(6)bek-e alapján az előírt ALK KÖVnek a közös ATk együttesen is. Megfelelhetnek. Azon KÖVnek, amelyek értelemszerűen kizárólag. Egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége. Értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1). (közös) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafele számított megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli
jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján több mint egy évben az adózott eredménye,
egyéni vállalkozó esetén az SZJA bevallás szerinti vállalkozói osztalékalapja negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés érvényesülése esetén alkalmatlannak minősül az
ajánlattevő, ha az ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működésének ideje
alatt nem érte el a nettó 80 millió Ft. Ajánlatkérő az alábbit érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység
megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak.
Az ajánlattétel során legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésre, illetve a Kbt. 140. § (9)
bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása: az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján (továbbiakban: ESPD). Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem, részletes információkat nem kell megadni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
Az alkalmasság utólagos igazolása: a fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolásokbenyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, e szervezetnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felkérése esetén - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell - a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően igazolva - az eljárást megindító ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, Korm.r. 22. § (2) bek.-re figyelemmel, az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: teljesítés ideje: kezdő-befejező időpontja (év/hó/nap), szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, szolgáltatás tárgya, mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt ALK feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére.
Kbt.65.§(6)bek-e alapján az előírt ALK KÖVnek a közös AT-k együttesen is. Megfelelhetnek. Azon KÖVnek, amelyek értelemszerűen kizárólag. Egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége. Értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell a nyilatkozatot azon szakemberekről, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, továbbá a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) (Közös) AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):
- legalább 1 db, legalább NB III-as minősítésnek megfelelő méretű labdarúgó pálya (sportpálya) tervezésére vonatkozó, valamint - legalább 1 db , min. kézilabda méretű pályát magában foglaló sportcsarnok (fedett sportlétesítmény) tervezésére vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi
figyelembe.
M2.) (Közös) AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel és a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
a) legalább 1 fő É jogosultsággal rendelkező vezető tervezővel.
b) legalább 1 fő G jogosultsággal, és legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező tervezővel
c) legalább 1 fő V jogosultsággal és legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező tervezővel.
Az M2.a. szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem írt elő, azt a 3.2. sz. értékelési szempont keretében értékeli.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő a feladatokkal összhangban 4 részszámlát és egy végszámlát nyújthat be ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)-.
(6) bek.-nek, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját
követő 30 napon belül fizeti meg átutalással az Eladó- szerződő felek személyénél - feltüntetett
Bankszámlájára.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6 :155. § (1)-(2) bek.-ben
meghatározottak szerint késedelmi kamatot felszámítani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Irányadó jog: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási rendeletei.
2. Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani a IV.2.2) pontban megadott időpontig. Az EKR portálon való közzététel elérhetősége: www.ekr.gov.hu. A közbeszerzési eljárás EKR azonosítója: EKR000404082018. Az eljárás iránti érdeklődés jelzése az EKR rendszeren keresztül történik (Érdeklődés jelzése funkció).
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcs. felmerülő összes költs. AT-t terheli.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint, és AK felhívja a figyelmet a 71. § (3 ) és (8) bek.-re.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (6) bek. irányadó.
6. AT ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dok.-ban meghatározott nyilatkozatot, igazolást és dokumentumot.
7. Ha valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
8. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni.
9. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
10. Az ajánlat szakmai részeként csatolni kell az árazott költségvetést.
11. Azon alk. feltétel és előírt igazolási mód, mely a min. ajánlattevők hivatalos jegyz.-be történő felvétel feltételét képező minősítési szemp.-hoz képest szigorúbban került megállapításra: III1.2. pont szerinti P1., és III.1.3. pont szerinti M.1 és M.2. alkalmassági követelmények.
12. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
14. Csatolandó az ajánlatban aláírók aláírási címpéldánya, vagy aláírásmintája.
15. Kieg. táj. a Kbt. 56. §-nak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhető.
16. Pontszámtartomány: 0-100. Az Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a 3.2. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét, a 3.1. értékelési részszempont esetén az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
16. Irányadó idő: Magyarországi helyi idő szerint értendő.
17. A részszempontoknál a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elemek - legkedvezőtlenebb szintje: 2. r.: min. 240 nap, 3.1. r.: min. 0 db, 3.2. r.: min. 0 hónap- legkedvezőbb szintje: 2. r.:150 nap, 3.1. r.: 6 db, .3.2. r.: 60 hónap,
18. FAKSZ: Dr. Komlódi András; lajst.sz.:00228
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdése.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák