Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/119
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.22.
Iktatószám: 12764/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, kutatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tokai Bonita
Telefon: +36 309147518
E-mail: tokai.bonita@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894652022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000894652022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Oktatóterem tervezése a Gyermekklinika részére
Hivatkozási szám: EKR000894652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:
A Pécsi Tudományegyetem „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” megnevezésű pályázatból finanszírozva megterveztette a Gyermekklinika BAET jelű épület részleges felújítását és bővítését. A korábbi közbeszerzési eljárás során készült kiviteli terv nem tartalmazza a tantermi rész terveit és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló területeket. A jelen közbeszerzési eljárásban kötött szerződés tárgya a tanterem és kiszolgáló területeinek kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése belső építész tervekkel együtt az engedélyezési tervdokumentáció tartalmának és az építési engedélyhatározatban foglaltaknak megfelelően. Az új épület földszintjén oktató terem, porta, mentős pihenő, gondnoki iroda és a funkciókhoz tartozó kiszolgálóhelyiségek elhelyezése szükséges. Ajánlatkérő a korábbi közbeszerzési eljárás során készült kiviteli terveket mellékelten megküldi, és kéri ezek figyelembe vételét az ajánlattétel során.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
1. Kiviteli tervdokumentáció készítése
2. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
3. A megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: a kivitelezés ideje alatt minden héten 1 alkalommal kooperáción, illetve ezen felül 20 mérnöknap)
A beruházás főbb paraméterei:
- tervezéssel érintett telek helyrajzi száma: 4214; 7623 Pécs, Bajnok u. 7.
- beruházás jellege: új épület
- tervezéssel érintett nettó terület: 310 m2
A tervezés megvalósításához szükséges szakági tervezők köre:
- vezető építész tervező (É)
- épületgépész tervező(G)
- épületvillamossági tervező (V)
- tartószerkezeti tervező (T)

A nyertes ajánlattevő feladata az összes szakági tervezővel együtt kiviteli tervdokumentáció készítése: a komplett kivitelezési tervdokumentációt 5 példányban papíralapon és 1 digitális példányban kell benyújtani .pla és .pdf kiterjesztésű fájlként.
A tervben szereplő minden ábrát, rajzot és szöveges munkarészt szerkeszthető formátumban is mellékelni kell .pla/.dwg/.jpg/.doc formátumban, az alkalmazott software-nek megfelelő kiterjesztésben.
A kiviteli tervet általában 1:50, 1:20, 1:10 méretarányban, a szükséges részletrajzokkal, meghatározásokkal, oly módon kell elkészíteni, hogy a létesítmény megvalósítása egyértelműen elvégezhető legyen.
A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést .xls és .pdf kiterjesztésű fájlként.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges minden hatósági és közműszolgáltatói engedély és nyilatkozat beszerzése.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tervezési feladat stratégiai jellegére és komplexitására, az egymásra épülő tervezési részekre (melyek egymástól el nem választhatók) tekintettel a több szerződésből történő teljesítés nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Oktatóterem tervezése a Gyermekklinika részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:
A Pécsi Tudományegyetem „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” megnevezésű pályázatból finanszírozva megterveztette a Gyermekklinika BAET jelű épület részleges felújítását és bővítését. A korábbi közbeszerzési eljárás során készült kiviteli terv nem tartalmazza a tantermi rész terveit és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló területeket. A jelen közbeszerzési eljárásban kötött szerződés tárgya a tanterem és kiszolgáló területeinek kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése belső építész tervekkel együtt az engedélyezési tervdokumentáció tartalmának és az építési engedélyhatározatban foglaltaknak megfelelően. Az új épület földszintjén oktató terem, porta, mentős pihenő, gondnoki iroda és a funkciókhoz tartozó kiszolgálóhelyiségek elhelyezése szükséges. Ajánlatkérő a korábbi közbeszerzési eljárás során készült kiviteli terveket mellékelten megküldi, és kéri ezek figyelembe vételét az ajánlattétel során.
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
1. Kiviteli tervdokumentáció készítése
2. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
3. A megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: a kivitelezés ideje alatt minden héten 1 alkalommal kooperáción, illetve ezen felül 20 mérnöknap)
A beruházás főbb paraméterei:
- tervezéssel érintett telek helyrajzi száma: 4214; 7623 Pécs, Bajnok u. 7.
- beruházás jellege: új épület
- tervezéssel érintett nettó terület: 310 m2
A tervezés megvalósításához szükséges szakági tervezők köre:
- vezető építész tervező (É)
- épületgépész tervező(G)
- épületvillamossági tervező (V)
- tartószerkezeti tervező (T)

A nyertes ajánlattevő feladata az összes szakági tervezővel együtt kiviteli tervdokumentáció készítése: a komplett kivitelezési tervdokumentációt 5 példányban papíralapon és 1 digitális példányban kell benyújtani .pla és .pdf kiterjesztésű fájlként.
A tervben szereplő minden ábrát, rajzot és szöveges munkarészt szerkeszthető formátumban is mellékelni kell .pla/.dwg/.jpg/.doc formátumban, az alkalmazott software-nek megfelelő kiterjesztésben.
A kiviteli tervet általában 1:50, 1:20, 1:10 méretarányban, a szükséges részletrajzokkal, meghatározásokkal, oly módon kell elkészíteni, hogy a létesítmény megvalósítása egyértelműen elvégezhető legyen.
A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést .xls és .pdf kiterjesztésű fájlként.
A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges minden hatósági és közműszolgáltatói engedély és nyilatkozat beszerzése.
Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3. M2) a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) 25
2 A III.1.3. M2) b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap)  25
3 A III.1.3. M2) c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap)  25
4 A III.1.3. M2) d) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap)  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 100
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pontban meghatározott „Az egyösszegű nettó ajánlati ár” értékelési szempont alszempontjai:
1. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 100
1.1 A tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 95
1.2 Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -az ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rend 8. § (1) bekezdése alapján előírja a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Mérnöki Kamara/ Magyar Építész Kamara) szereplés követelményét, továbbá a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Amennyiben ajánlattevő szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti olyan nyilvántartásban, melyből ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara/ Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül (72 hónap) megkezdett és három éven belül befejezett (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra vonatkozó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve
- a teljesítés, idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik felet (neve, székhelye/címe),
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen),
- a szolgáltatás mennyiségét
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozattal kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltak, azaz a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítésigazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint történik.
M2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján szükséges alkalmasságát igazolnia, azoknak a szakembereknek – különösen a szakági tervezőknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával.
Ajánlattevőnek a szakemberek szakmai önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtania. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell:
- a szakemberek nevét,
- képzettségét,
- a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási számát, és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már rendelkezésre áll).
- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (M2) a)-d) pont szerinti) szakmai tapasztalatának időtartamát,
- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
A fentiek alátámasztására az ajánlatban be kell nyújtani:
- a szakember előírt képzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot Ajánlatkérő egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett, azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál Ajánlatkérő csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti feladatok teljesítése során szerzett többlettapasztalatot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek tárgya legalább 1 db új és/vagy meglévő, középület építésére és/vagy felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítése volt, ahol a tervezési feladat legalább építészeti, gépészeti, villamossági, valamint tartószerkezeti szakágakra vonatkozott.
Az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „É” (Építészeti tervezési terület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel végzettséggel illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „T” (Tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
d) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti – műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel illetve képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
- A kötbér vetítési alapja: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás.
- Mértéke: 1%/naptári nap.
- A késedelmi kötbér maximális mértéke: nettó tervezői díj 0,5%-a.
Meghiúsulási kötbér:
- A kötbér vetítési alapja a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás, mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.
- Mértéke: 30%.
Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 10.000.000.- HUF/kár és minimum 20.000.000.- HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő részére a teljesítés során részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
A szerződéses ellenérték a Kbt. 135. § (5) bekezdésére figyelemmel több részletben kerül kiegyenlítésre:
1. részszámla: a Kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően;
2. részszámla (végszámla): a tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás alapján annak birtokában jogosult számlát kiállítani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint.
A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
A számla ellenértéke saját forrásból kerül kifizetésre.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A módszer az ár esetében fordított arányosítás, a a minőségi értékelési szempontok esetében arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
2. A KD elektronikusan elérhető: http://ekr.gov.hu/
3. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)–(6), 114. § (6) és a KD-ban foglaltak az irányadók.
4.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
5. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 2. §. alapján az EKR-ben történik.
6. A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza. A nyilatkozatok benyújtására irányadó: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11-12.§-aiban, valamint a Kbt. 41/A. §-ában foglaltak. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
7. Ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza.
12. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglalt rendelkezések irányadók.
13. Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján nyilatkozni köteles.
14. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.
16. FAKSZ: Dr. Szabó-Gothard Máté (00952)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges