Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.21.
Iktatószám: 12771/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Mindszent Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 7., hrsz.: 3/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mindszent Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726762206
Postai cím: Köztársaság Tér 31.
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsótér Károly
Telefon: +36 62527015
E-mail: polgarmester@mindszent.hu
Fax: +36 62527027
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mindszent.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mindszent.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000399962022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000399962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új négy csoportszobás bölcsőde építése Mindszenten
Hivatkozási szám: EKR000399962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elvégzendő feladatok:
A tervezett új épület helyén álló épület bontása 5 db
Az új két szintes bölcsőde épület építése hasznos alapterület 898,45 m2
Térburkolat készítés 1074,98 m2
Füvesítés, növényültetés 510 m2
Hegesztett-hajlított táblás drótkerítés 62,75 fm
Famintás trapézlemez kerítés 3 db kerítéskapuval 161,99 fm
Kerítéskapuval 3 db
Gépjármű parkoló építés, melyből egy akadálymentes 11 db
Konyhatechnológia 1 konyha
Kerti játszóelem 3 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): - Jelen eredménykötelemmel járó építési munkák három különböző szakirányú építési munkát tartalmaznak (magasépítés, út-és térburkolatépítés és parkrendezés), de ezen munkák munkaterületei egybeérnek, az épület az út-és térburkolatépítés és parkrendezés munkaterületén keresztül érhető el. Ezért a munkaterületek nem különíthetőek el egymástól.
- Az egymás munkaterületein való átjárás, a csatlakozási pontok (épület alapzat-környezet, útburkolat szegély – humuszolás) vertikális és horizontális elhelyezkedése miatt a munkaszervezési, munka- és balesetvédelmi, valamint a garanciális felelősségi határok nem szétválaszthatóak. (az épület homlokzati szigetelése a környezetrendezés munkaterület részen áll)
- a különböző építmények különböző munkafázisai egymással időben logikai kapcsolatban vannak, azok külön szerződés kereteiben nem lehetnének összehangolhatók (Pl. az épület melletti térburkolat kőszinten lévő elkészülte szükséges az épület homlokzati szigeteléséhez, vakolásához, ugyanakkor a térburkolat lerakása a színvakolat elkészítését követően esedékes; az út út-és térburkolatépítés szegélyeinek megléte szükséges a parképítés humuszolásának elkészítéséhez stb.)
- Az építési beruházás egy bölcsőde építés, mely szükséges és leválaszthatatlan részei között a műszaki, funkcionális elkülönültség nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új négy csoportszobás bölcsőde építése Mindszenten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak: 39314000-6
45111100-9
45200000-9
45231300-8
45262500-6
45310000-3
45331000-6
45340000-2
45350000-5
45421100-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 7., hrsz.: 3/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
A tervezett új épület helyén álló épület bontása 5 db
Az új két szintes bölcsőde épület építése hasznos alapterület 898,45 m2
Térburkolat készítés 1074,98 m2
Füvesítés, növényültetés 510 m2
Hegesztett-hajlított táblás drótkerítés 62,75 fm
Famintás trapézlemez kerítés 3 db kerítéskapuval 161,99 fm
Kerítéskapuval 3 db
Gépjármű parkoló építés, melyből egy akadálymentes 11 db
Konyhatechnológia 1 konyha
Kerti játszóelem 3 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki dokumentációja, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) 10
2 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M2. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épület építés és/vagy felújítás (korszerűsítés) helyszíni irányításában szerzet 10
3 4. A teljesítésbe bevonásra kerülő M3. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épületen végzett épületgépészeti munkák helyszíni irányításában szerzett szakma 5
4 5. A teljesítésbe bevonásra kerülő M4. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épületen végzett épületvillamossági munkák helyszíni irányításában szerzett sza 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
> folyt. II.2.5) :
3. A teljesítésbe bevonásra kerülő M2. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épület építés és/vagy felújítás (korszerűsítés) helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-3 projekt)
4. A teljesítésbe bevonásra kerülő M3. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épületen végzett épületgépészeti munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-3 projekt)
5. A teljesítésbe bevonásra kerülő M4. alkalmasságot igazoló a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember épületen végzett épületvillamossági munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-3 projekt)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazva a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható (EKR űrlap).
Ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont vonatkozásában a Hatóság által az EKR-ben közzétett nyilvántartásban. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további információk.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap).
7. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
8. Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás > folyt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: > Folyt.: céljára állították ki.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: > Folyt. III.1.3) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 4. pontjában meghatározott) szakirányú építőipari technikusi vagy szakirányú építőipari szakképző iskolai vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M4.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 5. pontjában meghatározott, „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontjában meghatározott) okleveles villamosmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 5. pontjában meghatározott) villamosmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 6. pontjában meghatározott, „MV-ÉV-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjában meghatározott) szakirányú felsőfokú technikus vagy villamosipari technikusi vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2-M4:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe úgy, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M2. vagy M3. vagy M4. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Egy szakember legfeljebb kettő alkalmassági követelményt igazolhat.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap).
Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. (Útmutató ajánlattevőknek – 3. sz. minősítési formanyomtatvány).
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben csupán arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: a felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél (cég) nevét, címét a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét ((kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő alkalmasságként elfogadja azon szerződést is, amennyiben a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M2:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra alapján ajánlattevő köteles az alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint a megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlatban benyújtani. (Útmutató ajánlattevőknek – 4. és 5. sz. minősítési formanyomtatvány):
 Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját kérnénk megadni;
 Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél másolatban történő benyújtásával köteles igazolni a szakember.
M3:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra alapján ajánlattevő köteles az alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint a megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlatban benyújtani. (Útmutató ajánlattevőknek – 6. és 7. sz. minősítési formanyomtatvány):
 Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját kérnénk megadni;
 Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél másolatban történő benyújtásával köteles igazolni a szakember.
M4:
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap), melyben arról nyilatkozik, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra alapján ajánlattevő köteles az alkalmasságát igazoló dokumentumokat, valamint a megajánlott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlatban benyújtani. (Útmutató ajánlattevőknek – 8. és 9. sz. minősítési formanyomtatvány):
 Amennyiben a szakember rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a szakember kamarai számát és a jogosultság megszerzésének első időpontját kérnénk megadni;
 Amennyiben a szakember nem rendelkezik a kért jogosultság valamelyikével, akkor a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kérnénk megadni. Továbbá a végzettség meglétét a végzettséget igazoló oklevél másolatban történő benyújtásával köteles igazolni a szakember.
M2-M4:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M1.
Nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített egy vagy több szerződéssel összesen 600m2 hasznos alapterületű épület(ek) építését tartalmazó építési referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (EKR űrlap)
Amennyiben ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (Útmutató ajánlattevőknek – 4. sz. minősítési formanyomtatvány).
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M2.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 2. pontjában meghatározott) építészmérnök vagy építőmérnök vagy avval egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy
e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-É-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
g) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott) szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskola vagy avval egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M3.
Nem rendelkezik legalább 1 fő építésvezető szakemberrel, aki
a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel, vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirányú vagy avval egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 3. pontjában meghatározott) gépészmérnök épületgépész szakirányú vagy avval egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel, vagy
e) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 4. pontjában meghatározott, „MV-ÉG-R” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy
f) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy
> folyt.: III.1.1) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási kötelezettség:
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. Rendeletben a közhasználatú építményekre vonatkozó rendelkezések szerinti 5 és 10 év.
Késedelmi kötbér:
A teljesítési határidő Vállalkozónak felróható késedelme esetén Vállalkozót az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,5%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg 20%-a mértékű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
Jólteljesítési biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jólteljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2,5%-a az első 5 évig, 6-10. évben 1,25%-a. A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jólteljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 57400255-11144771 számú letéti számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó építési-szerelési (All risk) felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 100.000.000 HUF/év és 50.000.000 HUF/káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő a TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 azonosítószámú támogatási szerződés alapján az Európai Regionális Fejlesztési alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból biztosítja.
A támogatási intenzitás mértéke 100,0%, de maximum az elszámolható költség 100,0% erejéig; amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó szerződéses összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj, sem más költség nem számítható fel.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
A nyertes ajánlattevő havi számlázásra jogosult. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 § bekezdésében foglalt szabályok szerint a benyújtott részszámlák értékének a szerződéses összeg 10%-át kell elérnie, azzal a kitétellel, hogy az első számla értéke nem lehet nagyobb, mint a szerződéses összeg 15%-a. A végszámla értéke a szerződéses összeg legfeljebb 20%-a és legalább 15%-a kell hogy legyen.
Az építési beruházás engedélyköteles, ezért a tevékenységek számlázásakor alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
A Kbt. 27/A. § szerint ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Folyt. > III.1.8)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő vonatkozásában gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé.

> Folyt. III.1.7)
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Ajánlatkérő kiköti a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettséget. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (b) pontjában foglaltak szerint:
 ajánlatkérő elfogadja az előleg visszafizetésének biztosítékaként a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását vagy
 a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
Az előleg a részszámlákban és a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül, mely időpont a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozik.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Felhívom a figyelmét a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezéseire. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. > Folyt. VI.3.9) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Hivatkozva a Kbt. 53. § (6) bekezdésére:
Mivel a becsült érték meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, így várhatóan a legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára is meg fogja haladni a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ekkor kiegészítő támogatás iránti kérelmet fog benyújtani ajánlatkérő a teljes szükséges fedezet biztosítása érdekében. Ennek megfelelően ajánlatkérő a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Fentiek alapján a Szerződés a Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával, illetőleg többletforrás igény felmerülése esetén - a Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napját követően - a teljes szükséges fedezet rendelkezésre állása napját követő első napon lép hatályba. Amennyiben a rendelkezésre álló fedezet a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem áll megrendelő rendelkezésére, akkor a szerződés érvényét veszti. A többlet fedezet rendelkezésre állását megrendelő haladéktalanul köteles jelezni vállalkozó felé.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft
A befizetés helye: 1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 57400255-11144771
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:
az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
 átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés
az átutalás közleményében kérnénk szerepeltetni a közbeszerzés megnevezését: „Új négy csoportszobás bölcsőde építése Mindszenten”.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1-2. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati elem figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 3-5. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült aláírás-mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.
2. Az eljárás eredményeként egy vállalkozási szerződés kerül megkötésre.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
4. Ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1-M4. alkalmassági követelmények vonatkozásában.
5. Az M2-M4. alkalmasság vonatkozásában egy szakember legfeljebb kettő alkalmassági követelményt igazolhat.
6. Az M2. műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő építésirányító szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 2. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű vagy „MV-É-R” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./1. rész 3. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Az M3. műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő építésirányító szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉG” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 3. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű vagy „MV-ÉG-R” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 4. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Az M4. műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő építésirányító szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉV” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 5. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű vagy „MV-ÉV-R” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI./2. rész 6. pont szerint) kategóriás, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságok bármelyikének a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlattevő az ajánlatban bemutatott a teljesítésbe venonásra kerülő szakembereket a jelen közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozói szerződés teljesítésekor a helyszínen az építést irányító szakemberként alkalmaznia köteles. Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonásaként azt fogadja el, ha a szakember a kivitelezés ideje (az adott szakág helyszíni munkavégzése) alatt legalább heti 3-szor megjelenik a munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja.
7. Benyújtandó iratok jegyzéke az Iratjegyzék_nyilatkozatminták dokumentum szerint.
8. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő tartalmi részekből kell állnia:
I. Árazott költségvetések .xls formátumban és a főösszesítő cégszerűen aláírt .pdf formátumban is
II. 1. sz. jegyzék: A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) - kitöltve, cégszerűen aláírva .pdf formátumban, továbbá benyújtandó:
a. Rövid leírás az adott hulladék fajta (EWC kód) építési helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról
b. Befogadó nyilatkozat
c. Hulladékgazdálkodási engedély
d. Keletkezett hulladék mennyiség részletes számítása az 1. számú jegyzékben 1-9 lépésben leírt számítási metódus szerint a költségvetések valamennyi sorának számításba vételével .xls formátumban
9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ezen határidőn túl érkezett kérdéseket és kéréseket nem köteles megválaszolni.
10. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős személy: Kovács Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00324
> Folyt. IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei/Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges