Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/146
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.31.
Iktatószám:12815/2018
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Teljesítés helye:2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75279107
Postai cím: ÁLLOMÁS SÉTÁNY 4.
Város: DUNAKESZI
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eich László
Telefon: +36 27795208
E-mail: laszlo.eich@kk.gov.hu
Fax: +36 27543091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/dunakeszi
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000262482018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000262482018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fóti Szakgimnázium és Gimnázium tervezése
Hivatkozási szám: EKR000262482018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium új iskolaépületének teljes körű tervezési munkálatainak beszerzésére irányul. Az új épület az országosan is kiemelkedő szakmai munkát végző Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium számára biztosítja majd a népi művészeti nevelés-oktatás és a hagyományos gimnáziumi nevelés-oktatás infrastrukturális feltételeit. Az új iskolaépület mindezen túl lehetőséget teremt az intézmény számára új funkció kialakítására, a regionális tudásközpontként történő működésre, valamint a népi értéktár funkció betöltésére, mely a népi kultúra, a népi örökség közkinccsé tételében tölthet be hiánypótló szerepet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fóti Szakgimnázium és Gimnázium tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az intézmény szakgimnáziumi, gimnáziumi feladatainak teljes körű ellátásához a tervezés eredményeként létrejövő iskolaépületnek és a hozzá kapcsolódó kollégium épületnek a következő műszaki tartalommal kell rendelkeznie.
21 osztályterem, 5 szaktanterem (természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, ének-zenei, művészettörténeti), 7 szakmai műhelycsoport (kiadványszerkesztő, rajz, textilműves, festő, kerámia, divattervező, néptánc), 1 színház- és kiállító terem funkciót ellátó aula, 8 csoportterem, 1 könyvtár, tanári szobák, orvosi szoba, kiegészítő helyiségek (irodák, szertárak, raktárak, mosdóhelyiségek), melegítőkonyha, étkező helyiség (150 fős), kollégium (60 fős), B típusú tornaterem, fél tornaterem, erőnléti terem, kiegészítő helyiségek (öltözők, sportszerraktár, lelátó), kültéri sportpálya.
A tervezési feladatok a 1286/5 hrsz-ú 31896 m2 alapterületű fóti ingatlanhoz kapcsolódnak.
Nyertes ajánlattevő feladata a 191/2009. Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentáció elkészítése a fenti paraméterekkel rendelkező létesítmény vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkeznek-e a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a megkötendő szerződés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal? (igen/nem) 20
2 Döntéselőkészítő tanulmány kidolgozottsága 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A beszerzés tárgya szerinti munkák - jellegük, összetettségük, előírt műszaki és minőségbiztosítási paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő azonos időben nem tudna teljesíteni. Ajánlatkérő erre tekintettel nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint kell benyújtani.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint kell benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
Igazolási mód:
AT köteles csatolni annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK felhívja a figyelmet a 322/2011. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére.
Amennyiben az AT szerepel a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti olyan nyilvántartásban, melyből ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására jogosult az igazolás benyújtása helyett megjelölni az igazolást kiváltó nyilvántartás elektronikus elérési útvonalát.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara/Magyar Építész Kamara) névjegyzékében.
Minimumkövetelmény:
Alkalmas AT, ha szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett AT esetén szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (AT) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (AK) felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, AT nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Közös AT esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1.
ATnek be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokra vonatkozó referencianyilatkozatot/igazolást, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme, valamint a kapcsolattartó személy neve és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail címe.
- szolgáltatás tárgyának és mennyiségének ismertetése (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen)
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés év, hónap, nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Közös AT-k által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a referenciát bemutató saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bek. irányadó.
M/2.
ATnek be kell nyújtania azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrzése:
- ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]);
- amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges);
- egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmas AT, ha
M/1.1. tervezőként rendelkezik olyan engedélyezési és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, mely oktatási létesítmény tervezését tartalmazta, amelynek nettó alapterülete legalább 6.000 m2 volt és a tervezési feladat az alábbi szakági tervek elkészítésének mindegyikét tartalmazta:
- építészet,
- tartószerkezet,
- épületgépészet,
- épületvillamosság.
M/1.2. tervezőként részt vett szállás funkciójú épület engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésében
A fenti minimumkövetelményeknek akár ugyanazon, akár több referencia bemutatásával is meg lehet felelni.
Oktatási létesítmény alatt a MSZ 24203 1-5:2012 magyar szabvány vagy ezzel egyenértékű szabvány/előírás szerint megtervezett épület értendő.
Szállás funkciójú épület alatt a MSZ 24203 6:2012 magyar szabvány vagy ezzel egyenértékű szabvány/előírás szerint megtervezett épület értendő.
M/2.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel:
A) legalább egy fő szakember, aki építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele: É]
B) legalább egy fő szakember, aki tartószerkezeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T]
C) legalább egy fő szakember, aki közlekedési építmények gépészeti tervezési szakterület szerinti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G]
D) legalább egy fő szakember, aki építményvillamossági tervezési szakterület szerinti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V].
Ugyanazon szakember kizárólag egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be. Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölni, hogy a megnevezett szakembert melyik alkalmassági követelmény igazolására kívánja bemutatni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt szabályok alapján történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel. A számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseire.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket ajánlatkérő a hirdetmény karakterkorlátozásaira tekintettel a közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/10/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.
2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
4) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.
5) AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
6) AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
7) AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
8) AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 100. Az „Ár” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, a Minőségi kritériumok tekintetében az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszere alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.
9) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 1.500.000 (egymillió-ötszázezer) forint. Az ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt AK 10032000-00336640-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni. Részletek a KD-ban.
11) AK a nyertes AT-(k)től nem követeli meg, továbbá a nyertes AT-(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
13) AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint jár el.
14) FAKSZ: dr. Varga Endre, lajstromszám: 00068
15) Nyertes AT köteles a szerződés hatálya alatt legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosítás fennállását igazoló fedezetigazolás bemutatása a szerződéskötés feltétele.
16) AK a jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként folytatja le. A tárgyi beszerzés pénzügyi fedezetét a 1207/2018 (IV.5.) Korm. határozat biztosítja, azonban a forrás még nem áll AK rendelkezésére. Amennyiben a Korm. határozat által biztosított forrás az ajánlati kötöttség lejártáig sem áll AK rendelkezésére, úgy AK az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
17) A jelen felhívás II.2.7) pontban szereplő „Kezdés” időpontja tájékoztató jellegű, a hirdetmény feladhatósága érdekében került rögzítésre, a tényleges kezdési időpont az eljárás lebonyolításának időigényétől függ.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák