Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/161
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.09.11.
Iktatószám: 12836/2017
CPV Kód: 79419000-4
Ajánlatkérő: Miniszterelnökség
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRATEGOPOLIS Stratégai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kormányzati igazgatási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosítószám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Anita közbeszerzési osztályvezető
Telefon: +36 17954664
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kormányzati igazgatási tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenysége központi koordinálásának külső szakértői támogatása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenysége központi koordinálásának külső szakértői támogatása vállalkozási szerződés keretében Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltak szerint a felhívás II.2.4) pont 1.2., a 2. és 3.2. alpontok szerinti feladatokat, illetőleg valamennyi feladat szempontjából a projektvezetési,valamint vezető kutatói feladatok ellátását olyan alapvető fontosságú feladatoknak tekinti, amelyek tekintetében elvárja, hogy azokat az ajánlattevő (közös ajánlattevők egyike) végezze el.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 560000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenysége központi koordinálásának külső szakértői támogatása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71620000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Miniszterelnökség központi koordinációs feladatai keretében felügyeli az uniós fejlesztési intézményrendszerműködését a 2014-2020. közötti fejlesztési ciklusban. A támogatási folyamatok tervezett átalakítása igénylia gyakorlati jellegű folyamatos vizsgálatot, monitorozást, kockázatelemzést- és értékelést amelyhez aMiniszterelnökség külső szakértő támogatást vesz igénybe az alábbi tématerületeken:
1. Az uniós források felhasználása és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenysége monitorozásánaktámogatása.
1.1. Monitoring elemzések rendszerének, módszertanának kialakítása.
1.2. Fejlesztéspolitikai monitoring elemzés.
1.3. Rendszerszintű kockázatelemzés és kockázatkezelési javaslatok.
1.4. Projekt, illetve kiírás életciklus vizsgálatok.
Ütemezés:
- monitoring elemzések rendszerének/módszertanának kialakítása esetében egyszeri,
- fejlesztéspolitikai monitoring elemzés/kockázatelemzés és kockázatkezelési javaslatok esetében vizsgálhatóidőszakok (elemzés tárgya): naptári félévenként, összesen legalább 50 db (ezen belül összesen legalább 50 dbfókuszcsoportos felmérés és/vagy interjú lefolytatása),
- életciklus vizsgálatok esetében megrendelés szerint eseti vizsgálat, összesen legalább 10 db,
- elemzések elkészítésének határideje (eltérő megállapodás hiányában) a vonatkozó időszak utolsó napjátkövető 90 naptári napon belül.
Eredmények és időigény:
- monitoring elemzések rendszere/módszertan terjedelme minimum bruttó 200 000 leütés (becsültidőráfordítás 200 szakértői nap),
- fejlesztéspolitikai monitoring elemzések terjedelme minimum bruttó 80 000 leütés elemzésenként (becsültidőráfordítás 75 szakértői nap),
- rendszerszintű kockázatelemzés/kockázatkezelési javaslatok terjedelme minimum bruttó 50 000 leütéselemzésenként (becsült időráfordítás 80 szakér-tői nap),
- projekt/kiírás életciklus vizsgálatok terjedelme minimum bruttó 50 000 leütés elemzésenként (becsültidőráfordítás 80 szakértői nap),
- a monitoring elemzések, rendszerszintű kockázatelemzés/kockázatkezelési ja-vaslatok, életciklusvizsgálatok teljesítéséhez interjúkészítési és/vagy fókusz-csoportos felmérések lefolytatása szükséges.
2. A Nemzeti Reform Program teljesülésének vizsgálata.
Ütemezés:
- vizsgálható időszak: naptári évenként, összesen legalább 2 db,
- elemzések elkészítésének határideje (eltérő megállapodás hiányában) a vonatkozó időszak utolsó napjátkövető 90 naptári napon belül.
Eredmények és időigény:
- elemzés terjedelme elemzésenként mellékletek nélkül legalább bruttó 200 000 leütés (becsült időráfordítás250 szakértői nap),
- az elemzések elkészítéséhez interjúkészítési és/vagy fókuszcsoportos felmérések lefolytatása szükséges.
3. A kormányzat infokommunikációs beavatkozási rendszerének szakmai monitorozása.
3.1. Monitoring rendszer kialakítása.
3.2. Infokommunikációs fejlesztéspolitikai monitoring elemzés.
3.3. Infokommunikációs iparági folyamatokat, trendeket bemutató szakértői elemzés.
Ütemezés:
- monitoring elemzések rendszerének/módszertanának kialakítása esetében egyszeri,
- infokommunikációs fejlesztéspolitikai monitoring elemzés/infokommunikációs iparági folyamatokat, trendeketbemutató szakértői elemzésvizsgálható időszakok (elemzés tárgya): naptári félévek, összesen legalább 6 db.
Eredmények és időigény:
- elemzések elkészítésének határideje (eltérő megállapodás hiányában) a vonatkozó időszak utolsó napjátkövető 90 naptári napon belül,
- monitoring rendszer leírásának terjedelme minimum bruttó 200 000 leütés (becsült időráfordítás 350szakértői nap),
- infokommunikációs fejlesztéspolitikai monitoring elemzés terjedelme minimum bruttó 200 000 leütés (becsültidőráfordítás 150 szakértői nap),
- infokommunikációs iparági folyamatokat/trendeket bemutató szakértői elemzés terjedelme minimum bruttó200 000 leütés (becsült időráfordítás 50 szakértői nap),
- az elemzések elkészítéséhez interjúkészítési és/vagy fókuszcsoportos felmérések lefolytatása szükséges.
Részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Tevékenységre vonatkozó módszertani leírás értékelése 10
2 Projektvezető szakmai tapasztalata (a bemutatott szakember által felügyelt szakpolitikai területek száma) 15
3 Szakértők szakmai (monitoring) tapasztalata (a bemutatott szakemberek általteljesített monitoring jellegű elemzések elkészítésének száma) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban (részvételi felhívásban) és ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban jelzett mennyiségeket olyan indikatív mennyiségnek tekinti, amelyhez képest a nyertes ajánlattevővel (szerződést teljesítő vállalkozóval) kötendő szerződésben eltérő ütemezésben eltérő mennyiségeket is megrendelhet azzal, hogy az eltérő mennyiségek alapján megrendelt összmennyiség nem haladhatja meg az előbbi felhívásokban és közbeszerzési dokumentumokban megjelölt teljes mennyiség 30 százalékkal növelt értékét, előbbiek szerint kerül meghatározásra a szerződés keretösszege.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.6-16-2016-00001 kiemelt projekt (A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál.)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 245 - 447644
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A fejlesztéspolitikai intézményrendszer tevékenysége központi koordinálásának külső szakértői támogatása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRATEGOPOLIS Stratégai elemző és kommunikációs tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hold utca 21. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 560000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 560000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Valószínűsíthető alvállalkozó igénybevétele.
STRATEGOPOLIS Stratégiai elemző és kommunikációs tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Hold utca 21. 3. em.) adószáma: 13704560-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)