Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/149
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.08.03.
Iktatószám:13056/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561573
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394462018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000394462018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dél-Pesti Centrumkórház
Hivatkozási szám: EKR000394462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Általános követelmények:
A tervezendő kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvos-szakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.
Törekedni kell betegközpontú, barátságos, a gyógyulást elősegítő kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.
Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.
A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére.
Az betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer,”smart hospital”-megoldások tervezése szükséges.
A tervezési programot, a helyiségprogramot, és az orvos-szakmai programot a mellékletek tartalmazzák.
További információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, építészeti tervezési terület

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás
2. Funkcionális kialakítás
3. Betegközpontú, barátságos környezet
4. Flexibilitás és fejleszthetőség
5. Gazdaságosság
6. Smart Hospital megoldások
További információk a dokumentációban találhatóak.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000,- Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Díjazások mindösszesen: bruttó 75 000 000,- Ft
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Elnök: Füleky Zsolt
Társelnök: Dr. Cserháti Péter
Társelnök: Dr. Vályi-Nagy István
Tag: Tutervai Mátyás
Tag: Benczúr László
Tag: Bálint Imre DLA
Tag: Szűcs Balázs
Tag: Hartvig Lajos DLA
Tag: Czebe Judit
Tag: Horváth Csaba
Tag: Dr. Gerzsenyi Albert
Tag: Dr. Déry Attila Ákos
Póttag: Peschka Alfréd Vilmos

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.
2) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
3) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy vagy egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó– aki/amely:
 a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja (a 310/2015. Korm. rendelet 17 §.(2) bekezdése értelmében a pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el),
 a pályázati kiírásban meghatározott szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) vállalkozik, továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik,
 nyilatkozatával elfogadja, hogy a tervpályázatot követő, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződéskötési és a tervezési szakaszra a tervezési program elemeit Ajánlatkérő pontosíthatja, módosíthatja a közbeszerzési jogszabályok által megengedett mértékben és tartalommal,
 akivel szemben a 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3) bekezdése, a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése, valamint 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 aki megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
 akivel szemben a 310/2015. Korm. rendelet 17. § (3) valamint a 18. § (4) bekezdése és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
4) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
5) A pályamű benyújtásával kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza.
6) A pályaművek minden dokumentuma elektronikusan nyújtandó be a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az I.3) pontban megjelölt címre. A pályamű benyújtásának időpontja az az időpont, amikor a pályamű teljes egészében elektronikusan feltöltésre került.
7) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó az EKR rendszerben jelzi érdeklődését. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.
8) Helyszíni bejárás: A Kiíró 2018. augusztus 8. napján 14:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart. Találkozó: 1097 Budapest, Nagyvárad tér. 1. A szemlén az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a felmerülő kérdéseket kiegészítő tájékoztatás kérésére irányuló kérdésként feltehetik a gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül.
9) A tervpályázati kiírás dokumentációját beszerző Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2018. augusztus 15. napjáig tehetik fel. A határidőben beadott kérdéseket a Kiíró 2018. augusztus 27. napjáig megválaszolja.
10) A bírálóbizottság a titkosságot sértő pályaműveket a tervpályázatból kizárja.
11) A díjazásban és megvételben részesült pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával a szerzői művükre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Schmalz Péter (lajstromszám: 00088).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben