Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13126/2018
CPV Kód:92360000-2
Ajánlatkérő:Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nuvu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit Kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Rendezvényszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31040495
Postai cím: Bem Rkp 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pándi Márk
Telefon: +36 308456801
E-mail: pandi.mark@hungarofest.hu
Fax: +36 308456801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Rendezvényszervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tűzijáték - 2018. augusztus 20.
Hivatkozási szám: EKR000183372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92360000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
(100mm-es kalibernél kisebb, de legalább 75mm kaliberű bombák száma)x0,75³+(125mm-es kalibernél kisebb, de legalább 100mm kaliberű bombák száma)+(150mm-es kalibernél kisebb, de legalább 125mm kaliberű bombák száma)x1,25³+(200mm-es kalibernél kisebb de legalább 150mm-es kaliberű bombák száma)x1,5³+(200mm vagy annál nagyobb kaliberű bombák száma)x2,0³
A tűzijátékban felhasználandó összes tűzijáték termék 100mm-es kaliberű bombákra vetített mennyiségének a fenti képlet szerinti mutatószám szerint meg kell haladni a 4500-t.
A 150mm-es vagy annál nagyobb bombák fenti képlet szerinti értékének meg kell haladni a képlet szerinti teljes érték 25%-át.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 174814000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzijáték - 2018. augusztus 20.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92360000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kiírás nem határozza meg konkrétan az alkalmazandó termékek körét, de a mennyiség tekintetében egy konkrét irányszámot ad. A mennyiség tekintetében a kis kaliberű termékek körét korlátozza, és meghatározza a legnagyobb termékek minimális arányát.
1. Tűzijáték rövid leírása:
Tűzijáték időtartama minimum 23 maximum 26 perc
A pályázó feladata a szervezők által kijelölt alkotói csapattal együttműködésben egy zenei kompozíció összeállítása és a pirotechnikai dramaturgiával történő összehangolása. A folyamatban szereplő szakemberek tiszteltdíja a pályázat teljes költségvetésének részét kellképezze (szakemberek, pirotechnikai dramaturgia irányítója és a zenei alkotóteam dinamikai összehangolása, az alkotói folyamat irányítása).
2. Tűzijáték helyszínek:
Budapest:
A pályázó kilövési helyszínek tekintetében választhatja a budapesti belváros Margit és Lánchíd vagy a Lánchíd és Erzsébet híd közötti Duna-szakasz bármelyik pontját, melyhez ajánlatkérő ajánlattevő választása szerint összesen minimum 3 db 80 méteres (és adott esetben további 1 db 40 méteres) uszályt, valamint legfeljebb 3 pontont biztosít. Kilövési helyszín lehet még a Gellért-hegy, a gellérthegyi víztározó teteje, a pl- Citadella, és az érintett Duna hidak bármelyike. Ugyanakkor értékelési szempont a prioritásként kezelt biztonságos lebonyolítás feltételeinek megteremtésén túl a gyors és gördülékeny kivitelezés is.
Ajánlattevő feladata, hogy a fenti tűzijáték helyszíneken belül minél több kilövési pont alkalmazására törekedjen, a tűzijáték iparban elérhető legmodernebb technológiák alkalmazásával
Az ajánlatkérőként szereplő – és a lebonyolítóként tevékenykedő - Hungarofest Kft. biztosítja a rendezvény koordinációs biztosítását, egyéb – a tömegrendezvényben érintett más területek – biztosítását és logisztikai működtetését, A tűzijáték, mint tömegrendezvény biztonsági és nem pirotechnikai műszaki feladatait. A rendezvény operatív szempontból az Operatív Törzs vezetésével kerül lebonyolításra.
3. Tartalmi megkötések:
A tűzijáték zenei, tartalmi és látványi megjelenésének illeszkednie kell a nemzeti ünnep méltóságához. Minőségében (alkalmazott tűzijáték anyagok) és látványában (művészeti értékében) illeszkedjen az évtizedes hagyománnyá vált illuminációk sorába.
II. Biztosítási feladatok
III. Kommunikációs feladatok
IV. Elvárások a pályázattal kapcsolatban
A hatályos jogszabályok alapján szükséges, hogy a tűzijátékhoz használt robbanóeszközök szállítása, telepítése a lehető legmagasabb fokú biztonsági intézkedések alapján történjen. Elvárás, hogy a telepítéstől a vetőcsövek leszerelésig folyamatos szakértői és őrzési biztosítás legyen.
Telepítési helyszínenként legalább 1db és további 1db tartalék (összesen 2db) EXII-es vagy EXIII-as jármű .Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 100 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 75 mm kaliberű bombák száma 4
2 125 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 100 mm kaliberű bombák száma  6
3 150 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 125 mm kaliberű bombák száma 6
4 200 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 150 mm kaliberű bombák száma  6
5 200 mm-es vagy annál nagyobb kaliberű bombák száma 8
6 2018. augusztus 20-ai tűzijáték biztonsági intézkedéseinek kidolgozottsága, megalapozottsága, kivitelezés gördülékenysége  4
7 2018. augusztus 20-ai tűzijáték megvalósítási terveinek kidolgozottsága, megalapozottsága, újdonságok, új technológiák alkalmazása  4
8 ] 2018. augusztus 20-ai tűzijáték utómunkálatainak terveinek kidolgozottsága, megalapozottsága 4
9 2018. augusztus 20-i tűzijáték kommunikációs háttéranyag kidolgozottsága, teljeskörűsége, szakszerűsége  3
10 2018 augusztus 20-ai tűzijáték megajánlott helyszíneinek száma  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár a szervezés tekintetében(ne Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7.ponthoz: A szerződés megkötésének napjától számítva 2018. szeptember 15-ig. A tűzijáték kezdetének várható időpontja: 2018. augusztus 20., 21:00 és 21:30 között

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolításának bizto
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nuvu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40677574
Postai cím: Késmárk Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nuvu.hu
Telefon: +36 1 4088885
Internetcím(ek): (URL) www.pirotechnikus.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13900106-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 174814000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nuvu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40677574
Postai cím: Késmárk Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13900106242

Hivatalos név: Leskovics Pirotechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70839612
Postai cím: Külterület
Város: Sarkad
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537714204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges