Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.07.06.
Iktatószám: 13143/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF BLI MEO 1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő feladatok a művezetéssel érintett helyszínen (Dunakeszi) teljesítendők.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Földesi-Varga Ildikó
Telefon: +36 307684452
E-mail: foldesi.ildiko@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707282022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707282022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Dunakeszi vá. akadálymentesítés tervezés
Hivatkozási szám: EKR000707282022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése a KD II. részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) szerint valamint opcionális jelleggel Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése.
A beruházás célja Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a következők szerint:
- A szigetperon megközelítéséhez szükséges akadálymentes útvonalak kialakítása többek között felvonók telepítésével. A kivitelezés folyamán, továbbá a későbbiekben az akadálymentes liftek karbantartása okán a fenntartható akadálymentes utasközlekedés biztosítása.
- Jelenlegi III. – IV. vágány közti emelt (SK+30 cm) peron helyett, új magas (SK+55) peron kialakítása. Az új peronon taktilis sávok kialakítása, peronbútorok, könnyűszerkezetes utasbeállók MÁV arculati kialakítása a meglévő tervek kiegészítésével.
- Gyalogos-aluljáró felújítása.
- Statikus utastájékoztatási rendszer kialakítása a közelmúltban megvalósult dinamikus utastájékoztató rendszerhez igazodva. Utasforgalmi területek vonatkozásában a meglévő vagyonvédelmi kiviteli terv átdolgozása / kiegészítése szükséges a hatályos vagyonvédelmi utasítás szerint. Utasforgalmi területek vonatkozásában térvilágítás felülvizsgálata és kialakítása.
- Állomás egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az elkészült felmérés, vizsgálat alapján.
- Vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések és hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyek beszerzése, engedélyeztetések lefolytatása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérőnek indoklási kötelezettsége nincs.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunakeszi vá. akadálymentesítés tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Engedélyezési és kiviteli tervek esetében a MÁV Zrt. FBF BLI MEO 1087 Budapest, Könyves Kálmán Kt. 54-60. A tervezői művezetéssel összefüggő feladatok a művezetéssel érintett helyszínen (Dunakeszi) teljesítendők.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése a KD II. részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) szerint valamint opcionális jelleggel Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése.
A beruházás célja az országos jelentőségű vasútvonal mentén elhelyezkedő Dunakeszi vasútállomás utasforgalmi területeinek akadálymentesítésének megtervezése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a következők szerint:
- A szigetperon megközelítéséhez szükséges akadálymentes útvonalak kialakítása 3 db felvonó telepítésével. A kivitelezés folyamán, továbbá a későbbiekben az akadálymentes liftek karbantartása okán a fenntartható akadálymentes utasközlekedés biztosítása.
- Jelenlegi III. – IV. vágány közti emelt (SK+30 cm) peron helyett, új 350 m hosszú, 9 m széles magas (SK+55) peron kialakítása. Az új peronon taktilis sávok kialakítása, peronbútorok, könnyűszerkezetes utasbeállók MÁV arculati kialakítása a meglévő tervek kiegészítésével.
- 1 db vasút alatt áthaladó gyalogos-aluljáró felújítása (3 db lépcsőkar és egy 50 m hosszú, 5 m széles aluljáró felújítása) .
- Statikus utastájékoztatási rendszer kialakítása a közelmúltban megvalósult dinamikus utastájékoztató rendszerhez igazodva. Utasforgalmi területek vonatkozásában a meglévő vagyonvédelmi kiviteli terv átdolgozása / kiegészítése szükséges a hatályos vagyonvédelmi utasítás szerint. Utasforgalmi területek vonatkozásában térvilágítás felülvizsgálata és kialakítása (17 db térvilágítási oszlop).
- Állomásépület egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása az elkészült felmérés, vizsgálat alapján.
- Vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. A tervek elkészítéséhez szükséges egyeztetések, közműegyeztetések és hatályos jogszabályokban, határozatokban, előírásokban, irányelvekben előírt/meghatározott engedélyek beszerzése, engedélyeztetések lefolytatása.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás (tervezési diszpozíció) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. M/2.1.) pontban előírt („KÉ-VA”) szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap)  10
2 4. M/2.2.) pontban előírt („HT”) szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 15
3 5. M/2.3.) pontban előírt (F-T) szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 15
4 6. M/2.4. pontban előírt (rehabilitációs környezettervező) szakember von.-ban az alk. min. köv.-nek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartama (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1+2. Ajánlati ár (lásd: II.2.13) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 40 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő ilyen irányú igénye esetén a tervezői művezetés elvégzése a kivitelezés összetettségét figyelembe véve 0-30 mérnöknap (1 mérnöknap=8 óra) tervezett mennyiségben. Az opcionális tervezői művezetés maximális díja a tervezési díj kevesebb mint 5%-át teszi ki.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.5.) ponthoz:
Ár szempont:
1. Tervezési díj (nettó Ft) súlyszám: 45
2. Opcionális tervezői művezetési díj (Ft/mérnöknap) súlyszám: 5
Értékelési módszer: Az 1-2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét, a 3-6. értékelési részszempontok vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A szerződés hatályba lépésének feltétele a Tervezési szerződéshez szükséges támogatási igény elfogadásáról szóló, vagy a támogatói döntés és/vagy az erre vonatkozó támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló hivatalos értesítés Megrendelő általi igazolt kézhezvétele, de legkésőbb 2023. június 30. napja. A határidő leteltével, a hatályba léptető feltétel bekövetkezésének hiányában megszűnik a Szerződés.
A szerződés a kiviteli terv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított 30. hónap utolsó napjáig hatályos.
Teljesítési határidő/mérföldkövek:
vázlatterv MÁV Zrt-nek történő átadása: a szerződés hatálybalépésétől számított 60 nap
engedélyezési terv MÁV Zrt-nek történő átadása: a vázlatterv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított 45 nap
hatósági engedélyeztetés, tanúsítás: az engedélyezési terv MÁV Zrt. általi jóváhagyásától számított tervezetten 90 nap
kiviteli terv MÁV Zrt-nek történő átadása: a hatósági engedély kiadásától számított 30 nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok.
Az Ajánlattevő továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles igazolni, figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. /EKR rendszerben űrlapként áll rendelkezésre/. Ezen nyilatkozat benyújtására Ajánlatkérő már az Ajánlattételi szakaszban is lehetőséget biztosít a benyújtásra, de nem kötelező. Amennyiben nem kerül csatolásra, akkor Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásként EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos egyéb részletes információkat a KD tartalmaz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§ alapján alkalmas az Ajánlattevő, ha szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmas továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előzetes igazolás mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és 26. § (3) bekezdése alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai értelmében a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, amennyiben az MMK által vezetett nyilvántartásban szereplés tényét az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján nem tudja ellenőrizni ajánlatkérő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi- és gazdasági alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi- és gazdasági alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1.
Előzetes igazolás mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő EKR ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolási mód AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELSZÓLÍTÁSA ESETÉN KELL BENYÚJTANI:
A 321/2015. Korm. rend. 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcím),
• a kontaktszemély neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
• a szerződés tárgya, feladat leírása, azaz az elkészített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tárgya és tartalma (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)
• a teljesítés ideje [a teljesítés kezdete (év, hónap, nap) és vége (év, hónap, nap)],
• a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
• ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen arányban vett részt.
A referencianyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
M/2.
Tekintettel arra, hogy jelen eljárásban a 3., 4., 5. és 6. értékelési szempontok feltételezik valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani az M/2.1-4. alkalmassági követelményeknek való megfelelés alátámasztását is.
A.)
Abban az esetben, ha
- az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek) az ajánlattételkor még nem rendelkezik/rendelkeznek kamarai jogosultsággal,
- továbbá az M/2.4.) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember esetén az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani:
I. Be kell nyújtani a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapot a KD-ban részletezett tartalommal
II. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a KD-ban részletezett tartalommal.
III. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / bizonyítványt igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
IV. Az M/2.1-3. szakemberek vonatkozásában bemutatott szakemberek esetén szakemberenként nyilatkozni szükséges, hogy az adott alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakember legkésőbb az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fog az adott alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott jogosultsággal, valamint, hogy a teljesítésbe bevont szakember a fenti jogosultság tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal rendelkezik majd.
V. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
B.)
Abban az esetben, ha az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek) az ajánlattételkor már rendelkezik/rendelkeznek kamarai jogosultsággal és az értékelési szempontok szerinti többlettapasztalatot a jogosultság megszerzését követő időszakban végzett munkákkal kívánja alátámasztani, illetve
C)
Amennyiben az M/2.1-3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember(ek) az előírt jogosultsággal/jogosultságokkal az ajánlattételkor rendelkezik/rendelkeznek, de az alkalmassági követelményben és az értékelési szempontban előírt jogosultságon felül előírt többlettapasztalatot Ajánlattevő úgy kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság megszerzését megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is, az alábbiak szerint kell az igazolásokat benyújtani:
I. Be kell nyújtani a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó EKR űrlapot a KD-ban részletezett tartalommal
II. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát a KD-ban részletezett tartalommal.
III. Az M/2.1-3. szakemberek vonatkozásában csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bemutatott szakember(ek) az előírt kamarai jogosultság(ok) tekintetében a szerződés teljes időtartama alatt aktív státusszal fog(nak) rendelkezni.
IV. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az önéletrajzok minimálisan elvárt tartalma az A), B) és a C) esetben a KD-ban részletezettek szerint eltér!
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)–(9) bekezdése.
FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK AZ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK UTÁN
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával, mely tartalmazta:
1.) utasforgalmi épület/vagy épület együttes építésének és/vagy felújításának,
2.) vasút alatt átvezető aluljárónak,
3.) vasúti peron(ok) akadálymentes külön szintű elérhetőségének személyfelvonóval történő,
4.) országos jelentőségű vasútvonalon SK+55 cm magas peron,
megtervezését.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek befejezésére az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) került sor, de a teljesítését legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 évben (108 hónapban) megkezdték, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára.
M/2.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel.
M/2.1.) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma 6. pontjában előírt „KÉ-VA" (közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület) tervezési jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel (okleveles közlekedésépítőmérnök, közlekedés-építőmérnök) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 3 vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma 29. pontjában előírt „HT" (hídszerkezeti tervezési szakterület) tervezési jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel/képzettséggel (okleveles szerkezetépítőmérnök (emelt szintű szakirányú kredit-tartalommal)) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges 7 év szakmai gyakorlati idővel.
M/2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 146/2014. (V.5.) Korm.rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti „F-T” (felvonó, mozgólépcső, mozgójárda tervező) jogosultsággal VAGY ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel/végzettséggel (gépészmérnöki vagy okleveles gépészmérnöki, villamosmérnöki vagy okleveles villamosmérnöki, közlekedésmérnöki vagy okleveles közlekedésmérnöki oklevéllel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 5 év tervezői gyakorlattal.
M/2.4) 1 fő, aki rendelkezik rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel.
Az M/2. alkalmassági követelmények szerinti szakemberek tekintetében az átfedés megengedett.

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSI MÓDJAINAK FOLYTATÁSA:
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Amennyiben az előírt alk. köv-nek történő megfeleléshez nem kíván igénybe venni más szervezetet vagy személyt, abban az esetben nemleges nyilatkozat csatolandó.
Az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek igazolása esetén Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével a már az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat szükséges
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás megrendelés azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van.
- utalás az ellenszolgáltatásból történő részesedésre vonatkozó megállapodásra
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A Felek a Tervező nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére – amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, vagy amennyiben a Tervező a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbérek tekintetében az AF II.2.13) pontjában meghatározott teljesítési határidők az irányadóak:
Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a nettó Tervezői díj összegének 0,5 %-a, maximum a nettó Tervezői díj összegének 20%-a
Nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér mértéke a nettó Tervezői díj összegének 20%-a
A késedelmi és a meghiúsulási kötbért együttes alkalmazása esetén a felszámított kötbér összege nem lehet több mint a nettó Tervezői díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Tervezői díj 20%-a
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli.
Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1),(5)-(6); Kbt. 136. §; Ptk.6:130.§(1)-(2), 6:155.§.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít, melyre tekintettel a Tervező az opció nélküli feladatok tekintetében három (3 db) részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1. részszámla: az engedélyezési terv MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően a Tervezői díj 40 %-a,
2. részszámla: a hatósági engedély megszerzését követően a Tervezői díj 10%-a,
3. részszámla: a kiviteli terv MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően a Tervezői díj 50%-a.
Az opcionális tervezői művezetés elszámolása tekintetében Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlákra vonatkozó rendelkezésre.
A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével – a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140.§-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/07/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §(2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő Tervezési szerződés hatályba lépésének feltétele a Tervezési szerződéshez szükséges támogatási igény elfogadásáról szóló, vagy a támogatói döntés és/vagy az erre vonatkozó támogatási szerződés hatályba lépéséről szóló hivatalos értesítés Megrendelő általi igazolt kézhezvétele, de legkésőbb 2023. június 30. napja.. A határidő leteltével, a hatályba léptető feltétel bekövetkezésének hiányában megszűnik a Szerződés.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Értékelési módszer az 1. és a 2. értékelési szempont esetén: fordított arányosítás, 3-6. értékelési szempont (M/2.1-4. szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: AK helyszíni bejárást tart 2022.07.11-én 10.00 órakor. Találkozó helyszíne: Dunakeszi v.állomás felvételi épület előtt. A bejáráson láthatósági mellény viselése kötelező! A bejárással kapcsolatos észrevételeiket az AT-k a helyszín megtekintését követően írásban tehetik meg.
Kérjük T. AT-t, hogy a bejáráson való részvételi szándékát legkésőbb a bejárás időpontját megelőző munkanapon 14 óráig szíveskedjen jelezni az AF I.1. pont szerinti kapcsolattartó felé. Jelzés hiányában a helyszíni bejárás nem feltétlenül kerül megtartásra, hiszen annak megtartása előzetes szervezést igényel.
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017.(XII.19.) Kr.).
2. A Közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: KD) AK a Kbt.39. §(1)bek. alapján elektronikus úton térítésmentesen hozzáférhetővé teszi AT-k szamara az EKR-ben a köv. elérhetőségen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000707282022/reszletek. Az AK nem tud felelősséget vállalni az esetleges kieg. tájékoztatás megküldésére olyan gazd. szereplő számara, aki elektronikus úton letöltötte a KD-t, azonban nem tájékoztatta AK-t a letöltés tényéről.
3. Az ajánlatot az EKR rendszerbe a www.ekr.gov.hu weboldalon kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott címen keresztül (az EKR rendszerben kitöltendő nyilatkozatokat elektronikus űrlap, a további dokumentumokat pdf formátumban).
4. AK a hiánypótlas és a felvilágositás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja es nem alkalmazza a Kbt. 71.§(6) bek-ben előirt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség az AT-t terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
6. AT-nek a Kbt. 66.§(1) bek-e alapján az AF-ban, KD-ban meghatározott tartalmi es formai köv.-eknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
7. AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az alk. min. köv-t szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat.
8. Az eljárás során benyújtandó dok-ok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók.
9. A Kbt.66.§(6)bek. szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kiván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-t. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok teljes listáját a KD tartalmazza.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyarul történik, kommunikáció más nyelven nem fogadható el. AK az idegen nyelvű iratok AT általi fordítását is köteles elfogadni. (Kbt. 47.§(2) bek). Az AT képviseletére jogosult személy az ajánlatban köteles cégszerűen nyilatkozni, hogy a fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az AT a felelős.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás eseteben az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén is csatolandó.
12. Ha az AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(11) bek-ben foglaltakra, mely szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alk. igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd a Kbt.65.§(7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazd. szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazd. szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alk. igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
14. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15. A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
16. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell az AF feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.[Kbt.66. § (2) bek.]
17. Az AF és KD közötti esetleges eltérés esetén az AF-ban foglaltak az irányadók.
18. Amennyiben AT a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Felhívjuk AT figyelmét a Kbt. 44.§(2)-(4) bek-ben foglaltakra. A fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az EKR elkülönített módon kezeli. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az AT valamely adatot a Kbt. 44.§(2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az AK hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy AT ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. fa) pontja alapján érvénytelen. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
19. Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat részletesen a KD tartalmazza.
20. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontig rendelkezni fog a szerződés tárgyára kiterjedő min nettó 20.000.000 Ft/káresemény, és min nettó 45.000.000 Ft/év kárösszegű teljes körű tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel.
21. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyebet a KD tartalmaz.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges