Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/147
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.01.
Iktatószám: 13208/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Pécs Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán
Telefon: +36 14694427
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248992018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000248992018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécsi Katasztrófav. Kir. és Hiv. Tűz. P. építése
Hivatkozási szám: EKR000248992018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése és meglévő épület átalakítása 2 ütemben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” a Pécs, Engel János u. 1. sz. (35317/1 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület részbeni bontásával/átalakításával és új laktanyaépület építésével.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécsi Kat.Véd. Kir. építése, épület átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111100-9
45216121-8
45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Pécs Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.) alatti laktanyaépületben működik.
A közbeszerzés tárgya szerinti beruházás egymás utáni 2 ütemben valósul meg a fenti ingatlanon.
- az 1. ütemben az új laktanyaépület felépítésére kerül sor, (hasznos alapterület: 4425,29 m2)
- a 2. ütemben a szerkezetileg már meglévő épületrész átalakítása valósul meg. 4871 m2 alapterületű épületrész teljesen, az alagsor (1896,81 m2) pedig szerkezetig kerül elbontásra. Az újonnan kialakuló épület hasznos alapterülete 6322,10 m2 lesz.
A kivitelezés tartalmazza a szükséges elektromos, gépészeti, gyengeáramos (tűzjelző, hangosítás, strukturált hálózat, vagyonvédelmi és beléptető rendszer, CCTV, épületautomatikai), kertészeti, útépítési és forgalomtechnikai munkákat. A feladat része a tűzoltótechnológia beszerzése, beszerelése és üzembe helyezése is.
Az 1. ütemben megépülő új laktanyaépületben került elhelyezésre 10 db (2db hosszú és 8 db rövid) új szerállás. Az új épület udvarszint + földszint+ 2 emelet szintbeépítésű. Ebben az épületben került elhelyezésre a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irodái (udvarszint), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (I-II. em.), valamint a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyiségei (földszint+I. emelet).
A 2. ütemben átalakításra/részben lebontásra kerülő régi laktanyaépület udvarszintjén 9 db szerállás kerül kialakításra, a hozzátartozó raktárhelyiségekkel, a legénység számára kialakított konditeremmel és öltözőkkel, vizesblokkokkal, szertárral, valamint a közmunkások számára kiépített öltözőkkel, vizesblokkokkal, teakonyha-pihenővel. Szintén ebben az épületszárnyban került elhelyezésre az aggregátor helyiség és elektromos főkapcsoló, valamint mindkettő épületszárny fűtési és használati melegvíz energiáját biztosító távhő központ, valamint 2 db műhely helyiség.
Felvonulási kérdések: A nyertes ajánlattevőnek mind a tervezett anyagmozgatás, mind a kivitelezési munkálatokhoz szükséges technológiai területek lehatárolásánál, mind pedig felvonulási irodakonténerek telepítésnél, figyelembe kell vennie, hogy a régi laktanyaépületnek, benne a szerállásoknak az 1. ütem szerinti kivitelezés ideje alatt is – párhuzamosan az 1. ütem szerinti munkálatokkal - üzemszerűen működnie kell.
Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban. 10
2 M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban. 10
3 M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban]  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 780
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00013
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) alkalmazza. A Kbt. 27.§(3) alapján a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromsz: dr. Magyar Balázs 00356. A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1))
Előzetes igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint (EEKD). AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.
Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK az EKR r. 13.§(1)-(4) alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.
AK a Kr.21.§ (1) bek. kapcsán a 21.§ (2a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.
Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
SZ/1. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-nek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Előzetese igazolás módja: EEKD nyilatkozat.
Utólagos igazolás: az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem magyarországi letelepedésű GSZ-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy bontása) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
AT a gazd. és pénzügyi, alk. ig. kapcsán a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 19.§ alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő csak akkor nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése és/vagy bontása) teljes nettó árbevétele nem éri el az 1.500.000.000 forintot.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az utólagos igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. Az utólagos igazolás AT nyilatkozata alapján történik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 22.§ (3) szerint módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,
valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy
e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.
M/2. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra be kell nyújtania azon szakemberekről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatukat.
A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható.
A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6),(7), (9) és (11) bekezdése is.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M1) és M/2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M1) és M/2) pontban meghatározott dokumentum benyújtása helyett.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.
Egy szakember több alk. feltételre is jelölhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az AT a szerz. teljesítésére, ha a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívásra nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen
M/1.1. legalább 1 db olyan, a jelen felhívás szerinti épület fogalomnak megfelelő épület, jelen felhívás szerinti építés fogalomnak megfelelő építésére vonatkozó referenciát, ahol a jelen felhívás szerinti építéssel érintett épület OTÉK szerinti hasznos alapterülete legalább 4700 m2 volt.
M/1.2. legalább 1 db olyan a jelen felhívás szerinti épület fogalomnak megfelelő épület bontására vonatkozó referenciát, ahol a bontással érintett épület OTÉK szerinti hasznos alapterülete legalább 3600 m2 volt.
A két alk. követelmény legfeljebb két szerződésből is teljesíthető.
Műszaki egyenértékűség kapcsán AK rögzíti, hogy ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalom szerinti épületet érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését és a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi a referencia tárgyát, hanem a bővítéssel, átalakítással együtt végezték.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be a Kbt. 69.§(4)bek. szerinti felhívásra az alábbi szakembereket:
M2.1. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Kr. (Kr) 1.sz. mell. IV. Felelős műszaki vezetés fejezet (IV. FMV) 1. rész 2. pontja „Építési szakterület MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M2.2. Legalább 1 fő szakember, a Kr. 1.sz. mell. (IV. FMV) 2. rész 5. pontja „Építési szakterület MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M2.3. Legalább 1 fő szakember, a Kr. 1.sz. mell. (IV. FMV) 2. rész 3. pontja „Építési szakterület MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) AT kötelezettsége és felelőssége. Ha a 321-es Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. Az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alk. ig. irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. köv. az AT-k bármely más szervezet,személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kap. rendelk. bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér; teljesítési és jólteljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték, jótállási kötelezettség. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme magyar HUF. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő nap. A jótállási idő az Étv. szerinti épületek esetében a 181/2003. (XI.15.) korm. r. 3.§ (1) bek. szerint, míg az épületnek nem minősülő műtárgyak esetében legalább 24 hónap.
Részszámlázás (10 rész szla a szerz. tervezet szerinti teljesítés arányában), finanszírozás módja (szállítói), előleg igénybevételének szabálya a szerződéstervezet szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B. § és a 272/2014. Kr. rendelkezései az irányadóak.
A finanszírozás módja: szállítói. Támogatási intenzitás: 100,000000%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR r. 15. § (2)-(5) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az AK és a GSZ-k között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
2. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR r. szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.
5. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
6. A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
7. AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
8. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§(3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: P/1, M/1, M/2
9. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c)
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) szerint, erre az EKR űrlapot biztosít.
12. AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (kd), a GSZ-k számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. A Felolvasólap EKR űrlap. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom alapján is kitöltendő.
14.AK a Kbt. 53.§(6) alkalmazza, támogatási igényt nyújtott be, amely alapján a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 sz. projektben támogatási szerződéssel rendelkezik, amely azonban csak az előkészítésre terjed ki, melynek nem része a jelen felhívás szerinti beruházás. A TSZ módosítása szükséges, melynek feltétele, hogy az IH a Projektdokumentációt és a Megvalósíthatósági Tanulmányt elfogadja.
15. A nyertes AT a kivitelezési munkák tekintetében a 322/2015.(X.30.) 26. § szerint felelősségbiztosítást köteles kötni. A nyertes AT köteles az általa megkötött felelősségbiztosítás hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően a műszaki átadás–átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, minimum 200.000.000,- Ft/ káresemény és 500.000.000,- Ft /kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítással kapcsolatos részletes előírásokat a szerződés tervezet tartalmazza.
16. Helyszíni bejárás ideje: 2018.08.16. 11:00 óra, helye: Pécs Engel János József u. 1. szám.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A felhívás VI.3. pontjának folytatása: Az értékelési szempontok kapcsán adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-100. Az értékelés módszere: ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium értékelési részszempontok: egyenes arányosítás.
A felhívás II.2.5. pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat 36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.
Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt szakember(ek)ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági feltételre vonatkozó bemutatása esetén Ajánlatkérő a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen megjelölt.)
AK a Kbt. 61.§(4) bek figyelemmel megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt. A beruházás 1 helyszínen valósul meg, műszakilag és funkcionálisan is egységet képez, így az ép.munka egymásra épülő munkafolyamatokat feltételez. AT feladata, hogy a jogerős ép. eng. és a kivitelezési tervdok. alapján végezze el a kivitelezést. A beruházás ideje alatt a tűzoltóság folyamatos működését biztosítani kell. A beruházás az eng. alapján oszthatatlan szolgáltatásnak minősül, így az új épülettel az építmény még nem alkalmas a végleges haszn. eng. kiadására, az csak a teljes megvalósítás esetén teljesíthető. Az 1. ütemben több olyan egység, gépészeti megoldás kerül beépítésre az új épületben, amelyek a 2. ütemben elkészülő épületrészeket is kiszolgálják, a rákötésük azonban csak a 2. ütem kivitelezése során történhet meg. A felelősségi körök elhatárolása és a jótállási igények érdekében szükséges, hogy az 1. ütem szerinti megoldásokat a 2. ütem során ua a vállalkozó helyezze üzembe. A kialakítás és a rákötés során olyan megoldásokat, anyagokat kell beépíteni, amelyek egymással kompatibilisek, részajánlat esetén pedig előfordulhat, hogy az egyes GSZ-k egyenértékű, de egymással nem kompatibilis megoldásokat ajánlanak. Ez pedig garanciális és működésbeli problémákat is magában hordozhat, különösen a tűzivíz rendszer nyomásfokozója, az iszapfogó, a folyadékhűtő, a komplett hűtési-fűtési automatika, az elektromos főelosztó berendezés, a villámvédelmi rendszer, az aggregátor és a szünetmentes rendszer, a napelemes rendszer, a riadó rendszer és a tűzoltó technológia tekintetében. A munkák a speciális organizációs feltételekre tekintettel a jótállási igények tekintetében is összekapcsolódnak, hiszen a 2. ütem nem megfelelő organizációja és kivitelezése az 1. ütem kapcsán jótállási igények lehetnek, amelyek elhatárolása különböző vállalkozások esetén rendkívüli nehézséggel járna.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák