Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13270/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK25406
Postai cím: Rákóczi út 42
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Csaba
Telefon: +36 703903757
E-mail: csaba.horvath@kozlekedesimuzeum.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozlekedesimuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.newtransportmuseum.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.newtransportmuseum.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: www.newtransportmuseum.hu (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Közlekedési Múzeum Építészeti Tervpályázat
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Múzeum) Európa egyik legrégebbi alapítású közlekedési múzeuma. 1899 óta, közel 120 éve nemcsak gyűjti, megőrzi, kutatja és kiállítja a magyar műszaki fejlődés, a nemzetközi sikereket is elért magyar közlekedésügy eredményeit, hanem a Múzeum évtizedeken át Magyarország népszerű, évi 150-200.000 látogatót vonzó múzeumai közé tartozott. Városligeti épülete azonban nem volt alkalmas a kiállítás mellett a folyamatosan gyarapodó gyűjtemények és archívumok, a szükséges restaurátorműhelyek és a korszerű múzeumi infrastruktúra elhelyezésére.
A kibővült program a Városligetben már nem volt elhelyezhető, így a lehetséges fejlesztési koncepciók és helyszínek értékelését követően Magyarország Kormánya 2011/2017. (XII. 22.) határozatában a Múzeum számára új központi telephelyet jelölt ki Budapest X. kerületében, Kőbánya nagy múltú ipari negyedében, a Magyar Államvasutak egykori Északi Főműhelyének területén.
Az új helyszín környezetében több város rehabilitációs beruházás zajlik, amelyek közül legjelentősebb a Magyar Állami Operaház Műhelyházának kialakítása, valamint a Népliget - Budapest legnagyobb területű, de kevéssé látogatott városi parkjának - megújítása. Az így létrejövő kulturális-rekreációs negyed egyik fókuszpontja a Múzeum lehet.
Az új helyszín a múzeum kívánalmaihoz illeszkedve kínál megoldást a kiállítás mellett a raktárak, restaurátor műhelyek elhelyezésére, miközben a funkciók köre konferencia- és rendezvényhelyszínnel, valamint oktatási infrastruktúrával bővülhet. Az éves látogatószámot a korábbi számot megduplázva legalább 350.000 főre kívánjuk emelni.
A Múzeum részeként működő Közlekedési Múzeum közlekedési gyűjteményének elhelyezése és új kiállítóhelyének megvalósításához érdekében 2018-ban nyilvános építészeti tervpályázatot hirdet a magyar jogszabályi háttér előírásainak megfelelően. A tervpályázat során a múzeumépítésben és kiállítás tervezésben jártas magyar és nemzetközi irodákat kívánunk megszólítani. A pályázat a fejlesztési ingatlan szorosan vett területén túlmenően javaslatokat vár a kapcsolódó területek fejlesztésére is. A tervpályázatot követően az Ajánlatkérő a nyertes pályázóval hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően tervezési szerződést kíván kötni.
A tervezési terület teljes egészében kiterjed a Budapest 38920/9 helyrajzi számú, a Múzeum elhelyezésére szolgáló ingatlanra, valamint a vasúti megállóhely elhelyezésére kijelölt 38917/2 helyrajzi számú ingatlanra. A két említett telekkel határos, jórészt közterületi besorolású ingatlanok a tervezési programban felsorolt közlekedési létesítmények és közművek elhelyezése miatt kis mértékben érintetté válhatnak, de koncepcionális mélységű átformálásuk nem képezi a pályázat tárgyát.
Ajánlatkérő maximum 12 db B/1 tervlap és maximum 20 oldal A/4 műszaki leírás benyújtását írja elő a tervpályázati dokumentációban részletezettek szerint, tekintettel a tervpályázattal, tervezési programmal érintett terület nagyságára és a tervezési feladat komplexitására összhangban a 310/2015 (X.28.) Korm. rend. 20. § (4) n.) pontjára.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
A részvételi szakaszban, az alkalmasság igazolásához és a rangsoroláshoz nyújtott információk során a beadandó dokumentumokat, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján működtetett tervpályázati honlapon (www.newtransportmuseum.hu) keresztül kell a részvételre jelentkezőknek és közvetlenül felkért részvételre jelentkezőknek feltöltenie.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
A Pályázónak mindösszesen legalább egy, az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő referenciával kell rendelkeznie:
1. szerződésszerűen megvalósított építész tervezői tevékenység az utóbbi 20 évben megvalósult, vagy megvalósulás alatt lévő legalább 8.000 m2 bruttó szintterületű, kulturális, kiállítási vagy múzeum funkciót betöltő épület tervezésére vonatkozóan, mely a tervek alapján megvalósult, vagy a kivitelezés megkezdődött; vagy
2. szerződésszerűen megvalósított építész tervezői tevékenység az utóbbi 20 évben megvalósult, vagy megvalósulás alatt lévő legalább 12.000 m2 bruttó beépített alapterületű, közösségi/közhasználatú funkciót betöltő (kereskedelmi funkciójú épületek kivételével), meglévő épület/épületegyüttes áttervezésére/bővítésére vonatkozóan, mely a tervek alapján megvalósult, vagy a kivitelezés megkezdődött; vagy
3. szerződésszerűen megvalósított építész tervezői tevékenység legalább 15.000 m2 bruttó szintterületű, közlekedési tematikájú bemutatóhely, élménypark vagy épület/épületegyüttes tervezésére vonatkozóan, mely a tervek alapján megvalósult, vagy a kivitelezés megkezdődött; vagy
4. szerződésszerűen megvalósított tervezői tevékenység legalább 50.000 m2 területű ipari vagy barnamezős terület revitalizációjára vonatkozóan, mely innovatív szerkezeti megoldásokat tartalmaz és amely a tervek alapján megvalósult, vagy a kivitelezés megkezdődött; vagy
5. szerződésszerűen megvalósított tervezői tevékenység legalább 1.000 m2 területű, korszerű kiállítás-technikai megoldásokat tartalmazó kiállítás tartalomfejlesztésére és tervezésére vonatkozóan, mely a tervek alapján megvalósult, vagy a kivitelezés megkezdődött.
A referenciákra vonatkozó információkat, nyilatkozatokat a tervpályázati honlapon keresztül, a honlapon megjelöltek szerint szükséges beadni (részvételi adatlap elemeinek megfelelő kitöltésével). Az információk valódiságáért a Pályázó felel.
A közvetlenül felkért pályázóknak elegendő egy, a fenti feltételek valamelyikét mindenben teljesítő referenciát benyújtaniuk.
A rangsorolásba bekerülni kívánó további jelentkezőknek a lehető legtöbb, valamelyik feltételnek megfelelő referencia benyújtása indokolt.
A referenciák tervpályázati honlapon szereplő részvételi adatlap kitöltésével történő megadása mellett csatolni kell pdf formátumban az összes referenciát tartalmazó portfoliót (csak az adatlapon is benyújtott referenciákkal, de azok mindegyikét tartalmazó dokumentumként).
A referenciákról a részvételre jelentkezőnek/konzorciumi partnerének nyilatkoznia kell. A referencia követelményeknek legalább egy konzorciumi tagnak meg kell felelnie. Elfogadhatók a részvételre jelentkező/konzorciumi partnere teljesítésbe bevont tagjának, munkavállalójának személyes referenciái is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hatályos magyar jogszabályok /266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet/ alapján, amennyiben a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráson nyertes Pályázó nem rendelkezik Magyarországon érvényes építészeti tervezői területre vonatkozó jogosultsággal, úgy a szerződés megkötésének előfeltételeként építészeti tervezői jogosultságát magyarországi tevékenység folytatásához (jogi személy vagy természetes személy vonatkozásában) szükséges eljárásban engedélyeztetnie (bejelentés vagy engedélykérelem) kell a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál, vagy magyarországi építész tervezői jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell biztosítania a tervezői jogosultságot.
Folyt. IV.3.1)-ben.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve nem
nevezze meg az adott szakmát:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
Résztvevők száma: 15
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
3H Építésziroda Kft. (Budapest)
Amanda Levete Architects Ltd (London)
Atelier Brückner GmbH (Stuttgart)
Bjarke Ingels Group (Koppenhága)
Caruso St. John Architects (Zürich, London)
CÉH Zrt. + Foster & Partners (Budapest, London)
David Chipperfield Architects (Berlin)
Diller Scofidio + Renfro (New York)
Építész Stúdió Kft. (Budapest)
KÖZTI Zrt. (Budapest)
Lacaton & Vassal Architects (Párizs)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. Építészet és urbanisztika
• épület és környezet, városképi megjelenés
• építészeti minőség és újszerűség,
• tájépítészet: közösségi terek és zöldfelületek,
• funkcionális kapcsolatrendszer, belső és külső kapcsolatok,
• megfogalmazott helyiségprogram teljesítése,
• műemléki szempontok érvényesítése, illeszkedés a környezetbe,
• építészeti innováció és racionalitás egyensúlya.
2. Intézményi vízió és program támogatása
• bemutatandó tárgyak és járművek elhelyezése,
• nemzetközi viszonylatban is értékes múzeum létrehozása,
• történeti és koncepcionális bemutatás,
• kiállítás és épület szerves egysége,
• fenntarthatóság és gazdaságos/racionális működtetés lehetősége,
• bemutatók átalakíthatósága, flexibilitás,
• költségkeret betartása.
3. Múzeumtechnológia és műtárgyvédelmi szempontok
• Bemutatott és raktározott tárgyak védelme, mozgathatósága,
• csoportok és személyek vezetése, útvonalak, útpályák, feliratok, táblák,
• modern múzeumi és bemutatási technológiák alkalmazása.
4. Fenntarthatóság, üzemeltetési szempontok:
• smart megoldások,
• zöld koncepciók, környezetbarát épület és környezet,
• alacsony üzemeltetési költségek, kedvező anyaghasználat, energiatudatosság,
• költséghatékonyság, racionális kialakítás.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
2018/09/24 (éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
EN,HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: Meghívási díj: 30.000,- EUR/érvényes pályázó
Pályázatok díjazása:
1. díj: 80.000,- EUR
Megvétel (3 db) 20.000,- EUR/ megvétel
Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (meghívási és pályázati díjak) 680.000,- EUR
***
Folyt. III.1.10):
A fentiekben felsorolt alkalmassági követelményeket teljesítő - azaz érvényes - (a közvetlenül felkért részvételre jelentkezőkön túli) részvételre jelentkezők rangsorolása az alábbi szempontok szerint történik:
RANGSOROLÁSI SZEMPONTOK/SÚLYSZÁM
A. Az alkalmassági kritériumok bármelyikének megfelelő, benyújtott szakmai referenciamunkák darabszáma/10
B. Az 1. alkalmassági követelménynek megfelelő benyújtott referenciák darabszáma/20
C. A 2. alk. követelménynek megfelelő benyújtott referenciák darabszáma/10
D. A 3. alk. követelménynek megfelelő benyújtott referenciák darabszáma/10
E. A 4. alk. követelménynek megfelelő benyújtott referenciák darabszáma/10
F. Az 5. alk. követelménynek megfelelő benyújtott referenciák darabszáma/10
G. Az alkalmassági követelmények bármelyikéhez benyújtott referencimunkák tervezésében részt vett pályázó, konzorciumi partnere, általa alkalmazott vagy a tervezésbe más jogviszonyban bevont közreműködője által elnyert díjak darabszáma/15
H. Az alkalmassági kritériumok bármelyikének megfelelő benyújtott referenciákkal építészeti pályázaton elnyert díjak darabszáma/15
ÖSSZESEN:100
A rangsorolási szempontokkal és a rangsorolás folyamatával összefüggésben részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmaz.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. Abban az esetben, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát nem tartja megfelelőnek, csökkentheti a díjazásra fordított összeget.
A meghívási díj a pályázati szakasz eredményhirdetését követően a vonatkozó jogszabályban megadott határidőn belül, az első, második és harmadik díjakkal egy időben, minden esetben megfelelően kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat ellenében kerül kifizetésre.
A IV.3.1) pontban szereplő összegek a nettó díjak, a számlákon (egyéb számviteli bizonylaton) a nettó összeget és az adott időpontban Magyarországon érvényes ÁFA szabályozás szerinti ÁFA-t kell feltüntetni.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Vitézy Dávid, elnök
dr. Makovényi Ferenc PhD, társelnök
dr. Baán László, tag
Prof. Enric Batlle PhD, tag
Demeter Nóra DLA, tag
Füleky Zsolt, tag
dr. Fürjes Balázs, tag
Prof. Pedro Gadanho, tag
dr. György István, tag
Z. Halmágyi Judit DLA, tag
Pieter Jonckers, tag
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
Mártonffy Miklós, tag
dr. Pap Sándor, tag
Marcela Steinbachová PhD, tag
Wachsler Tamás, tag
Winkler Nóra, tag
Horváth Csaba, póttag
Szemerey Samu, póttag

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat (pályázati szakasz) a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a tervpályázati dokumentáció tartalmazza. Részvételi jelentkezések és pályaművek kizárólag a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. szerint nyújthatók be. Ajánlatkérő a Kormány rendelet 3. § (1) bekezdés c.) és d.) pontjának alkalmazásával lehetővé teszi és előírja - kizárólag a pályázati szakaszban benyújtandó tervlapok tekintetében - a postai, futár és gyorspostai előírásoknak megfelelően zárt csomagolásban való benyújtást. A papír alapú benyújtás esetében a pályaműveknek a pályázati határidőig be kell érkezniük.
2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény Első része, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet és a 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.
3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
4) Részvételi/pályázati feltételek
I. Tervpályázat részvételi szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt (Jelentkező):
- akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,
- aki azzal, hogy a részvételi jelentkezését benyújtotta a tervpályázat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el.
II. Tervpályázat pályázati szakaszában:
A tervpályázat pályázati szakaszában az a természetes vagy jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt (Pályázó):
- akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn,
- aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,
- a tervpályázat részvételi szakasza szakmai feltételeinek eleget tesz, alkalmasságát az Ajánlatkérő megállapítja és a - közvetlenül meghívott Pályázókon kívül - részvételi szakaszban alkalmazott rangsorolás alapján a pályázati szakaszba meghívásra kerül,
- aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
- aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
- a tervpályázat titkosságát megőrzi;
- elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt (Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályamű elkészítésében is közreműködhetnek),
- aki felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy díjazás vagy megvétel esetén a pályaművét részben vagy egészben felhasználhatja.
Folyt. Vl.4.3)-ben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
***
Folyt. VI.3):
A részvételi szakasz részvételi feltételei tekintetében, érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, a pályázati szakaszba meghívott Pályázó a feltételeknek való megfelelésről nem köteles újra nyilatkozni, amennyiben a részvételi szakaszban tett nyilatkozatai tekintetében változás nem állt be. A Pályázó ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy az előírt feltételeknek a pályázati szakaszban is változatlanul megfelel.
5) A tervpályázat hivatalos nyelvei: a részvételi szakasz és a pályázati szakasz tekintetében: magyar és angol a tervpályázati dokumentáció szerint
Ajánlatkérő más nyelv használatát nem teszi lehetővé.
6) A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, címe, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a részvételi jelentkezés és a pályamű benyújtásának feltétele.
8.) Az Ajánlatkérő és a Jelentkezők/Pályázók közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik.
9.) Pályaművek beérkezésének határideje: 21/01/2019
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben