Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.15.
Iktatószám: 13276/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb, 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329808242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 206632580
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584672021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584672021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE KKT összekötő folyosó energiahatékonysági fejl
Hivatkozási szám: EKR000584672021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SE Külső Klinikai Tömb területén a Neurológiai Klinika - Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – Urológiai Klinika –Szolgáltatási Igazgatóság összekötő folyosó energiahatékonysági fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SE KKT összekötő folyosó energiahatékonysági fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb, 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezi a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömbjén belül a Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Urológiai Klinika és a Szolgáltatási Igazgatóság épületei közötti összekötő folyosó energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzése az Előzetes tervezési program, valamint az Általános tervezési és műszaki követelmények megnevezésű dokumentumokban foglaltak szerint.
Elvégzendő tervezési feladatok:
- Homlokzati nyílászáró csere;
- Szekunder oldali fűtés korszerűsítése, csőhálózat és hőleadó cseréje (szabályozhatókra);
- Általános világítás korszerű LED-es fényforrásokra való cseréje;
- Fűtési hőenergia mérésének megvalósítása;
- Napkollektorok, napelemek elhelyezése;
- Energiamenedzsment.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a felmérési tervek elkészítése és a végleges tervezési program összeállítása, a megvalósításhoz szükséges engedélyek, hatósági/szakhatósági hozzájárulások beszerzése (pl. településképi bejelentési eljárás lefolytatása, határozat beszerzése), kivitelezési dokumentáció elkészítése és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó energetikai számítások elvégzése az Általános tervezési és műszaki követelményeknél nevesített jogszabályok előírásainak betartásával.
A megvalósítás helyszíne: 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2. (hrsz: 36177/1)
A folyosó jellemzői:
alapterület: nettó 712 m2, belmagasság: kb. 3 m, hossza: 142 m
Ajánlatkérő a tervezési feladat elvégzéséhez nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a meglévő állapotra vonatkozó energetikai számításokat, valamint a támogatási szerződés mellékletét képező, fejlesztéssel elérni kívánt értékeket.
A tervezett állapotra vonatkozó igazoló energetikai számítás elkészítése nyertes ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésekor a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja a beruházás támogatási szerződésben rögzített költségkeretéről.
Teljesítési határidők:
- felmérési terv és végleges, ajánlatkérő által jóváhagyott tervezési program elkészítése: a szerz. hatályba lépésétől számított 15 nap;
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése: a tervezési program jóváhagyásától számított 60 nap;
- kivitelezési dokumentáció: az engedély beszerzésétől számított 60 ap.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
Azon minőségi részszempont esetében, ahol a nagyobb érték a kedvezőbb, ajánlatkérő a szélső értékkel korrigált arányosítással számítja ki a pontszámot. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pont sz. szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min.0 db-max.5 db) 10
2 M2.2) pont sz. szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min.0 db-max.5 db) 15
3 M2.3) pont sz. szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben szerzett szakmai gyakorlata (min.0 db-max.5db) 10
4 M2.4) pont sz. szakember energetikai korszerűsítés tárgyú engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció készítésben és/vagy energetikai tanúsításban szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP ÉFK, a támogatás pályázati felhívása még nem jelent meg
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: Nettó tervezési díj (HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követőmeghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1)A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában a nyilvántartásban szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. alapján, így nem szükséges dokumentumok benyújtása, amennyiben a nyilvántartásban szereplés megállapítható.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében benyújtandó az engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni

Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciák legalább az alábbi tartalommal:
• a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M/2.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak [M2.1)-M2.4)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- a jogosultság megléte esetén a jogosultság megszerzésének időpontja,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell:
1. Valamennyi szakember tekintetében: Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember tervezői jogosultságát/kamarai tanúsítását igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben a szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát.
2.Valamennyi szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését, melynek az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkező szakemberek esetében a minőségi értékelési részszempontra adott ajánlati elemet kell alátámasztania, a kamarai nyilvántartással nem rendelkező szakemberek esetében pedig a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat meglétét és az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott többlettapasztalatot.
A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen, míg a többlettapasztalat ettől jól elkülöníthető módon, az értékelési szempontnál előírt tervezési feladatok ismertetésével támasztható alá.
3. Valamennyi szakember tekintetében: A szakember által aláírt nyilatkozat arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat bemutatása során az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a minőségi értékelési szempontokra adott ajánlat nem nulla, abban az esetben a szakmai önéletrajzok teljeskörűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) már az ajánlattal együtt benyújtandók. Az értékelési szempontokra adott ajánlat alátámasztására szolgáló szakmai tapasztalat és az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott szakmai gyakorlat között átfedés nem engedélyezett, azaz az értékelés körében bemutatott többlettapasztalat nem eshet az alkalmasság igazolására bemutatott időtartamba.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, összesen min. nettó 500 m2 alapterületű épület megvalósítására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére irányuló, energetikai méretezést is magában foglaló tervezési feladatok ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával vagy referencia munkákkal.
A referenciakövetelmény max. 5 db szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott É jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott G jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott V jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VII. részében meghatározott TÉ jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ennek megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel. A gyakorlati időt a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése rögzíti.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: naponta a késedelmesen teljesített feladatra eső tervezési díjrészlet 1 %-a, de maximum a késedelmes teljesítéssel érintett feladatra eső tervezési díjrészlet 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: naptári naponta a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső tervezési díjrészlet 1 %-a, de maximum a hibás teljesítéssel érintett feladatra eső tervezési díjrészlet 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 30%-a.
Jótállás: 60 hónap. A jótállási idő alatt az alábbi feladatok ellátása:
Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
További információt a tervezési szerződés tervezete tartalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ra.
Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a fenti ütemezésnek megfelelően biztosítja a részszámlázási lehetőséget az alábbiak szerint:
- felmérési terv és végleges tervezési program elkészítése: a tervezési díj 10 %-a;
- a szükséges engedélyek, hozzájárulások, településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat megszerzése: a tervezési díj 40 %-a;
- kivitelezési dokumentáció: a tervezési díj 50 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
- Felolvasólap,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban is elegendő),
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján
-Nyilatk. folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásól (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában,
-Nyilatkozat üzleti titokról,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására;
A közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat.
2. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
3. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
4. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
5.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
7. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent a folyamatba épített ellenőrzés miatt.
8. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
9. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
10. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
11. A felhívás III.1.3) M2.1)-M2.4) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
13. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a minőségi értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A szakmai önéletrajzok teljeskörűen az ajánlattal együtt benyújtandók.
14. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Az energetikai korszerűsítés tervezésekor a pályázati felhívásban és a Támogatási Szerződésben vállalt indikátoroknak való megfelelés a kiemelt cél, mely az egyes szakági tervezők munkájának összehangolása nélkül nem valósítható meg. Tervező a munkája során köteles a teljes épületre vonatkozó energetikai számítások elvégzésére, mely részekre nem bontható.
15. Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös Ajánlattevőnek) a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 11.§-a alapján a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 8 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 2 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
16. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles SZÉS6 jogosultsággal rendelkező energetikai szakértőt bevonni az energetikai számítások elvégzésébe. A „SZÉS6” szakértelmet – a jogosultság megléte esetén - a felhívás III.1.3) M2. pontja szerinti szakemberek is elláthatják.
17. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzéshez szükséges forrást uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésből kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a forrás biztosítására irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A VI.3) pont folytatása:
18. Amennyiben a közbeszerzési eljárás befejezéséig nem születik döntés a támogatásról, úgy Ajánlatkérő hirdet nyertest, amennyiben annak feltételei fennállnak és aláírásra kerülhet a szerződés. A szerződés hatályba lépésének napja azonban a jelen szerződésre vonatkozó uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10. nap. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének napjáról ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a tervezési szerződés az aláírást követő 6 hónapon belül nem lép hatályba, a szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor.
19. FAKSZ neve: Gredics Éva, lajstromszám: 01291, Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086
20. A II.2.7) pontban megadott 135 nap alatt naptári nap értendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák