Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.09.28.
Iktatószám:13559/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31.; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: AntalEva@mnv.hu
Fax: + 36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_s8waxh/index.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület, VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945); dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159)
Telefon: +36 14578040
E-mail: anita.mirko@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés
Tárgya: „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31. sz. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó teljeskörű tervezői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31.; Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elvégzendő feladatok rövid ism.:
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
A 312/2012 (XI.8.) Korm. r., valamint az építész kamara és a mérnöki kamara vonatkozó előírásai szerint, az összes szakági tervet (építészet, gépészet, statika, elektromos, közmű, út- és térburkolat, kertészet stb.) is tartalmazó engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a hatályban lévő jogszabályok által előírt és a Megrendelővel egyeztetett, valamint szerződésben kikötött formában és tartalommal. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Minden tervfejezet tartalmazza a beépítendő építési anyagokra vonatkozó elvárt műszaki teljesítményt az alábbi felsorolás szerint:
o Épület felmérése, pontosított adatok digitalizálása
o Engedélyezési terv előkészítése 1:100-as léptékben a megrendelő által biztosított koncepció terv alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval. (megrendelői döntés előkészítése érdekében), épülettanúsítás (elsődlegesen BREAM vagy LEED) szükségességének vizsgálata a felsorolt szabványok szerint, megrendelői döntéshez szükséges alapadatok elkészítése
o építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása;
o BIM Model készítése LOD300 részletezettséggel
o Részvétel engedélyezési eljárást megelőző hatósági, szakhatósági és szolgáltatói egyeztetéseinek lebonyolításában
Az építési engedélyezési tervdoknak a teljes, kulcsrakész kivitelezés beszerzéses tendereztetéséhez a vonatkozó jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal kell rendelkeznie árazatlan és árazott költségvetéssel. Az engedélyes tervdokumentációban minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a terv engedélyezéséhez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
1:50 léptékű tervek szükség szerinti részletekkel, műszaki leírások a 306/2011 (XII.23.) Korm. R. szerint. A megfelelő műszaki tartalmon túl a szakági és építészeti tervek (formátuma, rajzpecsétje, számozása stb.) a Megrendelővel egyeztetett módon, a szakágak oldaláról is egységesen kell történjen. Az engedéllyel rendelkező terv alapján minden olyan szakági munkarészt el kell készíteni a kapcsolódó rendelet szerinti részletességgel, mely a kivitelezéshez és megértéséhez szükséges. A műszaki tartalomban szereplő, de a jóváhagyott terv szempontjából nem releváns szakágak elhagyhatóak.
- Tervezői művezetés:
A Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, max. 50 mérnöknap erejéig.
- Egyéb feladatok:
• a kivitelezés, megvalósítás során a tervezői művezetési feladatok ellátása;
• Tanúsítás
• a Megrendelő által lefolytatni tervezett kiv. közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő kérdések nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését.
• A kivitelezésre irányuló közbesz. eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetését. (kivéve megvalósulási terv)
Nettó alapter.:
• alagsor (pince) 400 m2
• földszint 300 m2
• első emelet 282 m2
• második emelet 253 m2
Hasznos terület összesen: 1235 m2
Telek területe: 5486 m2
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a kivitelezési vállalkozási szerződéshez kapcsolódó Projekt fizikai zárásának napjáig köteles ellátni. A tervezési irányokat és a részletes feladatleírást a ML tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
2 2.1. A felhívás III.1.3. M.2)1 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember projektszintű szakmai többlet tapasztalata (db projekt) (max 10 db) 15
3 2.2. A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember projektszintű szakmai többlettapasztalata (db projekt) (max 10 db) 15
4 2.3. Alkalmassági minimumkövetelmények körén kívüli többletszakember (BIM menedzser) projekt specifikus (legalább LOD300-as tervek készítését tartalmazó) szakmai tapasztalata (db projekt) (max 5 db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre. Az értékelés során az adható pontszám: 0 - 10, ahol 10 pont a legjobb érték.
Ajánlatkérő az értékelés során az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a 2. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
• Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
• A benyújtandó nyilatkozatoknak / igazolásoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)).
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket;
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tervezési feladatok ellátása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 65.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg (P1).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
A 321/2015. (X. 30.) K.r. (továbbiakban K.r.) 21. § (3) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a K.r. 22. § (1) bek alapján kell igazolnia, legalább az alábbi tartalommal:
• a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
• a szolgáltatás mennyisége;
• az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;
• a teljesítés helye;
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2)
A K.r. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (továbbiakban: AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás (AF) feladásától visszafelé számított 36 hónapban, legalább LOD 300 részletezettségű BIM modell készítését is tartalmazó teljesített szerződésből származó legalább 2 referenciával az alábbiak szerint:
- legalább egyik referencia legalább 900m2-es közhasználatú* épületre vonatkozóan teljesített.
- legalább egyik referencia felújítási vagy átalakítási feladatokhoz kapcsolódóan építészetre, épületgépészetre és épületvillamosságra egyaránt vonatkozóan teljesített.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a)a)bek).
M2)
Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
M2.1.) legalább egy fő építész tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel továbbá legalább 5 év vezető tervezői szakmai tapasztalattal és ezen belül legalább 1 db közhasználatú épület* felújítása során szerzett vezető tervezői tapasztalattal rendelkezik
M2.2.) legalább egy fő épületvillamossági tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel továbbá legalább 5 év vezető tervezői szakmai tapasztalattal és ezen belül legalább 1 db közhasználatú épület* felújítása során szerzett vezető tervezői tapasztalattal rendelkezik.

M2.3.) legalább egy fő épületgépészeti tervező szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítéssel továbbá legalább 5 év vezető tervezői szakmai tapasztalattal és ezen belül legalább 1 db közhasználatú* épület felújítása során szerzett vezető tervezői tapasztalattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
* Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
M2.1) szakember: „É”
M2.2) szakember: „V”
M2.3) szakember: „G”
Fenti követelményeknek - M1) - M2) - a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési, teljesítés elmaradása miatti kötbér:, teljesítési, jótállási biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
A számla benyújtása és kiegyenlítése során a 2003. évi XCII tv (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a tervező, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A KD a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és a teljes körűen kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolnia kell az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege: 1.000.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-01501542 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. További információk a Közbeszerzési Dokumentációban (továbbiakban „KD”) találhatók
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne:
Időpontja: 2017. október 06. napja 10.00 óra, gyülekezés helyszíne: Budapest, XII. kerület Mátyás Király út 31.
A beléptetéshez Ajánlatkérőnél előzetesen jelentkezni szükséges e-mail-en vagy faxon Mirkó Anitánál. (e-mail: anita.mirko@chsh.hu, telefon: +36 14578040, fax: +36 14578041) A beléptetéshez szükséges a cégnév, a bejáráson résztvevők neve és személyigazolvány száma.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot Ft-ban kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
8. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10. Nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosításokat (tervezési) kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
11. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. .A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bek. szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya a jelen beszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló. Az új építési beruházás beszerzésének feltételei a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei.
13. A IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 nap értendő.
14. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
15. A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és v.r., továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
16. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaznak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák