Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/100
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória száma 11; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében); Hódmezővásárhely
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma:2007.09.03.
Iktatószám:13600/2007
CPV Kód:74.14.18.00-7; 74.11.00.00-3; 74.14.00.00-2; 74.14.11.00-0; 74.21.00.00-4; 74.23.00.00-0; 74.23.14.00-1
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hódmezővásárhely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉSZ-KER Kft. Postai cím: Muskotály u. 11.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (13600/2007)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
polgármesteri hivatal városfejlesztési és üzemeltetési iroda
Telefon: 06-62/530-166
Fax: 06-62/530-132
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): –
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tanácsadói (energetikai és közbeszerzési szakértői) szolgáltatások közpénzek ésszerű felhasználásához
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
a) Építési beruházás: –
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: X
Szolgáltatási kategória száma 11
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Évente 100 db – 30% különféle tárgyú (köz)beszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás, valamint évente legalább 3 db – 1 db energetikai tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó energetikai-mérnöki és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás igénybevétele. Az ajánlattevő feladata a helyben központosított beszerzések koordinálása is.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet
Fő tárgy:
74.14.18.00-7
Kiegészítő tárgy(ak):
74.11.00.00-3
74.14.00.00-2
74.14.11.00-0
74.21.00.00-4
74.23.00.00-0
74.23.14.00-1
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 129 600 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén:
Nyílt: –
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: X
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben)
Az ajánlatkérő 2007. május 1-jétől kezdődően létrehozta a helyben központosított közbeszerzés szervezeti hátterét. A beszerzések előkészítése és megindítása 2007. június második felétől esedékes. Ezáltal a lehető leghamarabb szükséges a beszerzések koordinálásához és lebonyolításához, valamint a közösségi értékhatárt meghaladó beszerzésekhez a (hivatalos közbeszerzési) tanácsadó igénybevétele. Energetika tárgyában azért szükséges megfelelő szakemberháttér biztosítása, mivel a korábbi kedvezőtlen villamos energia szabadpiaci árak kedvező irányban mozdultak el, ezért az ajánlatkérő a lehető leghamarabb ismételten megpróbál kilépni a villamos energia liberalizált piacára.

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: –
a következő részszempontok alapján: –

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: X
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: 2007/S 115-141932
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: 1
Megnevezése: Megbízási szerződés

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2007/07/30 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 1

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Muskotály u. 11.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1/248-3819
Fax: 06-1/248-3819
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 50 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 129 600 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
129 600 000 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
129 600 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 
V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: – 
Nem: X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: –
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert): –

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: – 
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: –

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja 2007. július 20-án 10.00 óra.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: mikrovállalkozásnak minősül.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: ÉSZ-KER Kft., Magyarország, 1118 Budapest, Muskotály u. 11.
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/08/29 (év/hó/nap)