Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13616/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.;Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.;Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.;Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000386652018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000386652018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gedói,Gyertyámos,Tarjáni,Makkosházi Óvoda tervezés
Hivatkozási szám: EKR000386652018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Átalányáras vállalkozási szerződés(ek) keretében "Szeged, Gedói Óvoda, Gyertyámos Utcai Óvoda, Tarjáni Óvoda és Makkosházi Óvoda korszerűsítéséhez kiviteli tervdokumentáció elkészítése négy részajánlati körben"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gedói Óvoda kiviteli terveinek elkészítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladattal érintett intézmény:
I. részajánlati kör: Szeged, Gedói Óvoda korszerűsítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése
Épület adatai: Szegedi ÓVI Gedói Óvodája
6723 Szeged, Gáspár Zoltán u. 7/D, hrsz.: 15786/40
férőhelyek száma: 200 fő
alapterület: 1318 m2
A végleges kiviteli tervdokumentációkat 5 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kiviteli terveknek szakági bontásban az alábbi munkafejezeteket kell különösen tartalmaznia:
- építészet, statika különösen:
o Az épület teljes homlokzatának hőszigetelése és homlokzati képének kialakítása, megtervezése
o zárófödém hő- és vízszigetelésének megtervezése
o nyílászáró cserék megtervezése
o belső burkolatok felújításának lehetőségei, megtervezése, egyeztetve a Megrendelővel
o statikai szakvélemény az épület állagáról és a gépészeti, valamint elektromos átalakítások kapcsán felmerülő igények felülvizsgálata, ebből fakadó tervezési feladatok elvégzése
o az épület felmérési terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, az esetlegesen elvégezhető feltárások elvégzésével
o nyilatkozat beszerzése az ügyben eljáró építési hatóságtól, arról, hogy a tervezett beavatkozás nem építési engedély köteles építési tevékenység
- tűzvédelem: a meglévő tűzjelző és tűzoltó hálózatok, valamint füstmentesítő rendszerek, illetve életvédelmi rendszerek tűzvédelmi felülvizsgálata, megtervezése, a megtervezett tűzjelző rendszer engedélyeztetése a tűzvédelmi hatósággal (amennyiben releváns)
- épületgépészet, különösen:
o hőtechnikai, légtechnikai és vízhálózati alapszámítások elvégzése
o teljes körű épületenergetikai számítások, mind a meglévő, mind a megvalósítandó állapotra, energetikai besorolással
o hőtermelő rendszer felülvizsgálata, korszerűsítésének, cseréjének megtervezése
o a vizesblokkok felújítása, ivóvíz ellátó, illetve csapadék és szennyvíz elvezető rendszer felújításának megtervezése
o légtechnikai rendszer korszerűsítésének megtervezése
o várható energiafogyasztások és energia megtakarítások számítása
o az épület meglévő csatornahálózata terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, szükség esetén kamerás csatornavizsgálat elvégzésével
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- elektromos szakág, különösen
o teljes erősáramú rendszer felülvizsgálata, megtervezése
o világítás korszerűsítés, vészvilágítás felülvizsgálata, megtervezése
o erőátvitellel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése
o villám-, érintés- és túlfeszültség elleni védelem megtervezése
o felújított épületgépészeti rendszerek villamos energia ellátásának megtervezése
o fotovoltaikus napelemek telepítésnek megtervezése (a tervezett elektromos fogyasztás méretékéig), az illetékes hatóságokkal és a villamos energia szolgáltatóval történő egyeztetésekkel, csatlakozási dokumentáció elkészítése
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- akadálymentesítési tervfejezet
o projektarányos akadálymentesítés megtervezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/2 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 25
2 Az alkalmasság körében bemutatott szakember mellett a szakemberek növelése érdekében további 1 fő, G szakterületen M/2 b) pontnál rögzített feltételeknek megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16, TOP-6.2.1-16
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).
A felhívás II.2.7) pontja kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítési határidő az ajánlatkérési dokumentációban került pontosan meghatározásra.

II.2.1)
Elnevezés: Gyertyámos U. Óvoda kiviteli terveinek elkészítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladattal érintett intézmény:
II. részajánlati kör: Szeged, Gyertyámos Utcai Óvoda korszerűsítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése
Épület adatai: Szegedi ÓVI Gyertyámos Utcai Óvodája
6722 Szeged, Gyertyámos u. 5–7., hrsz.: 3326
férőhelyek száma: 100 fő
alapterület: 519 m2
A végleges kiviteli tervdokumentációkat 5 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kiviteli terveknek szakági bontásban az alábbi munkafejezeteket kell különösen tartalmaznia:
- építészet, statika különösen:
o Az épület teljes homlokzatának hőszigetelése és homlokzati képének kialakítása, megtervezése
o zárófödém hő- és vízszigetelésének megtervezése
o nyílászáró cserék megtervezése
o belső burkolatok felújításának lehetőségei, megtervezése, egyeztetve a Megrendelővel
o statikai szakvélemény az épület állagáról és a gépészeti, valamint elektromos átalakítások kapcsán felmerülő igények felülvizsgálata, ebből fakadó tervezési feladatok elvégzése
o az épület felmérési terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, az esetlegesen elvégezhető feltárások elvégzésével
o nyilatkozat beszerzése az ügyben eljáró építési hatóságtól, arról, hogy a tervezett beavatkozás nem építési engedély köteles építési tevékenység
- tűzvédelem: a meglévő tűzjelző és tűzoltó hálózatok, valamint füstmentesítő rendszerek, illetve életvédelmi rendszerek tűzvédelmi felülvizsgálata, megtervezése, a megtervezett tűzjelző rendszer engedélyeztetése a tűzvédelmi hatósággal (amennyiben releváns)
- épületgépészet, különösen:
o hőtechnikai, légtechnikai és vízhálózati alapszámítások elvégzése
o teljes körű épületenergetikai számítások, mind a meglévő, mind a megvalósítandó állapotra, energetikai besorolással
o hőtermelő rendszer felülvizsgálata, korszerűsítésének, cseréjének megtervezése
o a vizesblokkok felújítása, ivóvíz ellátó, illetve csapadék és szennyvíz elvezető rendszer felújításának megtervezése
o légtechnikai rendszer korszerűsítésének megtervezése
o várható energiafogyasztások és energia megtakarítások számítása
o az épület meglévő csatornahálózata terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, szükség esetén kamerás csatornavizsgálat elvégzésével
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- elektromos szakág, különösen
o teljes erősáramú rendszer felülvizsgálata, megtervezése
o világítás korszerűsítés, vészvilágítás felülvizsgálata, megtervezése
o erőátvitellel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése
o villám-, érintés- és túlfeszültség elleni védelem megtervezése
o felújított épületgépészeti rendszerek villamos energia ellátásának megtervezése
o fotovoltaikus napelemek telepítésnek megtervezése (a tervezett elektromos fogyasztás méretékéig), az illetékes hatóságokkal és a villamos energia szolgáltatóval történő egyeztetésekkel, csatlakozási dokumentáció elkészítése
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- akadálymentesítési tervfejezet
o projektarányos akadálymentesítés megtervezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/2 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 25
2 Az alkalmasság körében bemutatott szakember mellett a szakemberek növelése érdekében további 1 fő, G szakterületen M/2 b) pontnál rögzített feltételeknek megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).
A felhívás II.2.7) pontja kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítési határidő az ajánlatkérési dokumentációban került pontosan meghatározásra.

II.2.1)
Elnevezés: Tarjáni Óvoda kiviteli terveinek elkészítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladattal érintett intézmények:
III. részajánlati kör: Szeged, Tarjáni Óvoda korszerűsítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése
Épület adatai: Szegedi ÓVI Tarjáni Óvodája
6723 Szeged, Bölcsőde u. 1., hrsz.: 15461/34
férőhelyek száma: 100 fő
alapterület: 840 m2
A végleges kiviteli tervdokumentációkat 5 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kiviteli terveknek szakági bontásban az alábbi munkafejezeteket kell különösen tartalmaznia:
- építészet, statika különösen:
o Az épület teljes homlokzatának hőszigetelése és homlokzati képének kialakítása, megtervezése
o zárófödém hő- és vízszigetelésének megtervezése
o nyílászáró cserék megtervezése
o belső burkolatok felújításának lehetőségei, megtervezése, egyeztetve a Megrendelővel
o statikai szakvélemény az épület állagáról és a gépészeti, valamint elektromos átalakítások kapcsán felmerülő igények felülvizsgálata, ebből fakadó tervezési feladatok elvégzése
o az épület felmérési terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, az esetlegesen elvégezhető feltárások elvégzésével
o nyilatkozat beszerzése az ügyben eljáró építési hatóságtól, arról, hogy a tervezett beavatkozás nem építési engedély köteles építési tevékenység
- tűzvédelem: a meglévő tűzjelző és tűzoltó hálózatok, valamint füstmentesítő rendszerek, illetve életvédelmi rendszerek tűzvédelmi felülvizsgálata, megtervezése, a megtervezett tűzjelző rendszer engedélyeztetése a tűzvédelmi hatósággal (amennyiben releváns)
- épületgépészet, különösen:
o hőtechnikai, légtechnikai és vízhálózati alapszámítások elvégzése
o teljes körű épületenergetikai számítások, mind a meglévő, mind a megvalósítandó állapotra, energetikai besorolással
o hőtermelő rendszer felülvizsgálata, korszerűsítésének, cseréjének megtervezése
o a vizesblokkok felújítása, ivóvíz ellátó, illetve csapadék és szennyvíz elvezető rendszer felújításának megtervezése
o légtechnikai rendszer korszerűsítésének megtervezése
o várható energiafogyasztások és energia megtakarítások számítása
o az épület meglévő csatornahálózata terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, szükség esetén kamerás csatornavizsgálat elvégzésével
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- elektromos szakág, különösen
o teljes erősáramú rendszer felülvizsgálata, megtervezése
o világítás korszerűsítés, vészvilágítás felülvizsgálata, megtervezése
o erőátvitellel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése
o villám-, érintés- és túlfeszültség elleni védelem megtervezése
o felújított épületgépészeti rendszerek villamos energia ellátásának megtervezése
o fotovoltaikus napelemek telepítésnek megtervezése (a tervezett elektromos fogyasztás méretékéig), az illetékes hatóságokkal és a villamos energia szolgáltatóval történő egyeztetésekkel, csatlakozási dokumentáció elkészítése
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- akadálymentesítési tervfejezet
o projektarányos akadálymentesítés megtervezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/2 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 25
2 Az alkalmasság körében bemutatott szakember mellett a szakemberek növelése érdekében további 1 fő, G szakterületen M/2 b) pontnál rögzített feltételeknek megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16, TOP-6.2.1-16
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).
A felhívás II.2.7) pontja kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítési határidő az ajánlatkérési dokumentációban került pontosan meghatározásra.

II.2.1)
Elnevezés: Makkosházi Óvoda kiviteli terveinek elkészítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladattal érintett intézmények:
IV. részajánlati kör: Szeged, Makkosházi Óvoda korszerűsítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése
Épület adatai: Szegedi ÓVI Makkosházi Óvodája
6723 Szeged, Agyagos u. 20., hrsz.: 15866/99
férőhelyek száma: 100 fő
alapterület: 722 m2
A végleges kiviteli tervdokumentációkat 5 példányban papír alapon, nyomtatott formában, 1 példányban elektronikus formában dwg és pdf állományokban, valamint a Tervező által a szerződés teljesítése során létrehozott dokumentumokat szerkeszthető formában is át kell adni a teljesítési határidőre Ajánlatkérő részére a műszaki dokumentációban részletezett szempontok szerint.
Nyertes ajánlattevő köteles minden szakági terv mellé tervezői árazott és árazatlan költségvetést és részletes – xls (Excel) formátumú – méret- és mennyiség-kimutatást készíteni.
A kiviteli terveknek szakági bontásban az alábbi munkafejezeteket kell különösen tartalmaznia:
- építészet, statika különösen:
o Az épület teljes homlokzatának hőszigetelése és homlokzati képének kialakítása, megtervezése
o zárófödém hő- és vízszigetelésének megtervezése
o nyílászáró cserék megtervezése
o belső burkolatok felújításának lehetőségei, megtervezése, egyeztetve a Megrendelővel
o statikai szakvélemény az épület állagáról és a gépészeti, valamint elektromos átalakítások kapcsán felmerülő igények felülvizsgálata, ebből fakadó tervezési feladatok elvégzése
o az épület felmérési terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, az esetlegesen elvégezhető feltárások elvégzésével
o nyilatkozat beszerzése az ügyben eljáró építési hatóságtól, arról, hogy a tervezett beavatkozás nem építési engedély köteles építési tevékenység
- tűzvédelem: a meglévő tűzjelző és tűzoltó hálózatok, valamint füstmentesítő rendszerek, illetve életvédelmi rendszerek tűzvédelmi felülvizsgálata, megtervezése, a megtervezett tűzjelző rendszer engedélyeztetése a tűzvédelmi hatósággal (amennyiben releváns)
- épületgépészet, különösen:
o hőtechnikai, légtechnikai és vízhálózati alapszámítások elvégzése
o teljes körű épületenergetikai számítások, mind a meglévő, mind a megvalósítandó állapotra, energetikai besorolással
o hőtermelő rendszer felülvizsgálata, korszerűsítésének, cseréjének megtervezése
o a vizesblokkok felújítása, ivóvíz ellátó, illetve csapadék és szennyvíz elvezető rendszer felújításának megtervezése
o légtechnikai rendszer korszerűsítésének megtervezése
o várható energiafogyasztások és energia megtakarítások számítása
o az épület meglévő csatornahálózata terveinek elkészítése a fellelhető tervtári anyagok felhasználásával, szükség esetén kamerás csatornavizsgálat elvégzésével
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- elektromos szakág, különösen
o teljes erősáramú rendszer felülvizsgálata, megtervezése
o világítás korszerűsítés, vészvilágítás felülvizsgálata, megtervezése
o erőátvitellel kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése
o villám-, érintés- és túlfeszültség elleni védelem megtervezése
o felújított épületgépészeti rendszerek villamos energia ellátásának megtervezése
o fotovoltaikus napelemek telepítésnek megtervezése (a tervezett elektromos fogyasztás méretékéig), az illetékes hatóságokkal és a villamos energia szolgáltatóval történő egyeztetésekkel, csatlakozási dokumentáció elkészítése
o az esetlegesen felmerülő hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelőtől kapott meghatalmazás alapján
- akadálymentesítési tervfejezet
o projektarányos akadálymentesítés megtervezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmasság körében M/2 b) pontnál bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje tervezési munkák kapcsán (minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 25
2 Az alkalmasság körében bemutatott szakember mellett a szakemberek növelése érdekében további 1 fő, G szakterületen M/2 b) pontnál rögzített feltételeknek megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját (Kbt. 75. § (6) bek.).
A felhívás II.2.7) pontja kapcsán Ajánlatkérő rögzíti, hogy a teljesítési határidő az ajánlatkérési dokumentációban került pontosan meghatározásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k)és
Alvállalkozó(k), adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kizáró okokat a dokumentáció részletezi.
— Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Mind a 4 részajánlati kör vonatkozásában:
Előzetes igazolás: Kbt.67.§(1)bek. alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása szükséges. A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet. 2.§ (5)bekezdése alapján előzetes igazolásra Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében részletes adatok megadását.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI.mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, nyilvántartást vezetőszerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat(beleértve EEKD-t)közös ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó teszi meg - 424/2017.Korm.rendelet13.§ (2),figyelemmel a 13.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mind a 4 részajánlati kör vonatkozásában: Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtószervezetek tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívás esetén:
M/1: Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározottaknak megfelelő tervezési munkáit 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3) a)/.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásai (amelyből megállapítható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés), a szolgáltatás mennyisége, a teljesítés ideje(kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelem! A követelményt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) a) és b) pontjaiban foglaltak alapján a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben,ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21. § (3a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált hároméves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Továbbá Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 21/A. § előírása értelmében köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy adott esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyzőhatározat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mind a 4 részajánlati kör vonatkozásában:
M/1: Az Ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett legalább 1 db tervezési munkára vonatkozó referenciával, mely tartalmazott teljesített építészeti, épületgépészeti és épület elektromos tervezési munkarészeket.
M/2: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É kódú (Építészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 2 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
b) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez,kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány, vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány, vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel,
Vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy épületgépész mérnökvégzettséggel rendelkező szakemberrel.
c) legalább 1 fő 12 hónap gyakorlati idővel rendelkező rehabilitációs környezettervezői szakmérnök végzettségű szakemberrel.
A fenti 3 alpont vonatkozásában felhívjuk a figyelmet, hogy egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő.
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője,úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az a) és b) pont kapcsán bemutatott szakemberek tekintetében a névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám megadását) is elfogadja ajánlatkérő a minimumkövetelmények igazolásaként.
Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn,nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mind a 4 rész tekintetében:Nyertes AT 1 db végszámlázásra jogosult.Végszámla benyújtása: a 100%-os teljesítést és AK által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően a nyertes AT a vállalkozási díj 100%-ának megfelelő végszámla benyújtására jogosult.Az elvégzett feladatok ellenértékét AK a leigazolt teljesítést követően teljesíti.AK 48 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő,amely a szerződésszerű teljesítést követő napon kezdődik.Késedelmi kötbér:nettó szerződéses ár 0,5%/nap, max.15%-a; meghiúsulási kötbér:nettó szerződéses ár 20%-a. Ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit, szerződés biztosítékait (kötbér) a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.A beruházás európai uniós támogatásból, negatív támogatói döntés esetén saját forrásból valósul meg. A finanszírozás 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, utófinanszírozás keretében.Fizetési folyamat: A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek irányadó.Kbt.135.§(1),(6) bek is alkalmazandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t,melynek teljesítéséhez Ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni,és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt. 66.§ (6)).Nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
2.Ajánlatban korábban nem szereplő gazd.-i szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hp. elrendelésére van mód.
3.Értékelés során adható pontszám alsó,felső határa:0-10.Értékelési módszer:
1.részszempont:Ajánlatkérő (AK) számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,a többi ajánlat pontértéke a
legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve,a KH 2016.12.21. napján közzétett,a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dok.-ban részletezett képlet /P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin/ szerint.
2. részszempont:A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap.A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a KH 2016.12.21. napján közzétett útmutatója alapján a dok-ban részletezett képlet (P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin) szerint.
3. részszempont:AK abszolút értékelési módszert alkalmaz, a további szakember biztosítása esetén a maximális pontszámot,nem biztosítása esetén a minimális pontszámot kapja az ajánlat.
4.AK térítésmentesen,teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbesz.dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu címen.A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
5.Csatolandó AT-nek a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6.Ajánlathoz csatolandó az AT-(k), az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
7.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,és érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás. Változásbejegyzés hiányában nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
8.Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Tapasztó Magdolna(lajstromszám:00498)
9.Alkalmassági feltételek,igazolási módjuk a minősített AT-i jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.AT-(k) számára a teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozása kizárt.
11. Nyertes AT-nek szakmai (tervezői) felelősségbiztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint.
"A" biztosítási szerz. követelményei:Kártérítési limit: min 10.000.000,- Ft/kár és min 20.000.000,- Ft/év.Önrészesedés: max 100.000,- Ft/káresemény."B" biztosítási szerz. követelményei: Kártérítési limit: min 15.000.000,- Ft/kár és min 30.000.000,- Ft/év.Önrészesedés: max 200.000,- Ft/káresemény.
12.AK a felhívás IV.2.6) pontjában 1 hónapban meghatározott ajánlati kötöttség időtartamán 30 napot ért.
13.Az ajánlat elkészítése során, amennyiben vmely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektr.űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Azon dok.-ok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektr.űrlap,AK a papír alapú dokumentum egyszerű elektr.,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a 424/2017.Korm.r. előírásainak figyelembevételével.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák