Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/22
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.31.
Iktatószám:1365/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Örökség Intézete
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ForLanaFlow Kft.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökségvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Örökség Intézete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61162516
Postai cím: Fiumei Út 16-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 17950006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nori.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nori.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Hivatkozási szám: EKR000834212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető zöldfelületi karbantartási és fenntartási munkinak végzése vállalkozási keretszerződés keretében” 12 hónapos időtartamra. Részletesen az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1362067000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
További tárgyak:77300000-3
77313000-7
98371111-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Örökség Intézete, mint Ajánlatkérő, közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely 55,7 ha alapterületű központi törzstemető (38821/2 hrsz), valamint Salgótarjáni utcai zsidó temető 4,79 ha alapterületű zsidó temető (38821/5 hrsz) teljes zöldfelület fenntartási munkálatait, vállalkozási keretszerződés keretében.
A II.2.6) pontban meghatározott keretösszegre vonatkozóan nincs teljes felhasználási kötelezettsége Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő nem érvényesíthet sem kártérítési, sem bármely egyéb jogcímen igényt Ajánlatkérővel szemben amiatt, hogy Ajánlatkérő a rendelkezésére álló előirányzott keretösszeget 70%-át meghaladó részében nem meríti ki. A keretszerződés tartalmaz munkaterv szerint elvégzendő feladatokat, havi átalánydíjas elszámolású feladatokat, valamint eseti megrendelésekre felhasználható keretösszeget.
A szolgáltatást műemlékvédett történeti kertben kell végezni, amely működő temető. A zöldfelületi és kertépítési munkák több, mint 40 mrd Ft értékű nyilvántartott ingatlan közvetlen környezetében végzendők központi műemlékhez is közvetlenül kapcsolódó területen. A feladat magában foglal:
- több, mint 5.333.334 m2 területen intenzíven és extenzíven fenntartott zöldfelületi munkákat;
- több mint 26667 db olyan fa növényvédelmi munkáit, amelyek közvetlen környezetében műemlékileg védett felépítmények, építmények találhatók;
- több, mint 8,54 mrd Ft értékű fákra, fasorokra, fás szárú növényzetre vonatkozó ápolási munkákat magában foglaló legalább 10667 db fa faápolási és gallyazási munkáit;
- műemlékvédett felépítmények közvetlen környezetében lévő legalább 40 db elhalt fa, tuskók és gyökerek eltávolítása nem hozzáférhető gyökérzet kezelési munkáit, gyökértartósítással;
- évente legalább 48000 db növény ültetését, fenntartását és ápolását egynyári és kétnyári, illetve évelő virágágyásokban;
- legalább 40db nemzeti emlékhelyen kiemelt műemléki környezetben történő protokolláris megemlékezéshez kapcsolódó kertészeti és szakismereti tevékenységeket;
- legalább 1,74 mrd Ft összköltségű építési engedélyhez és örökségvédelmi bejelentéshez kötött (kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (VI.9.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével) felújítási és restaurálási munka közvetlen környezetében végzendő és azzal összefüggő zöldfelület munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésben résztvevő szakemberek összesített többlettapasztalata 15
2 1.1. Tájökológus tudományos fokozat (igen/nem)  3
3 1.2. M.2.1. többlettapasztalat (db)  4
4 1.3. M.2.2. többlettapasztalat (hónap)  4
5 1.4. M.2.3. többlettapasztalat (hónap)  4
6 2. Azonnali intézkedést igénylő esetekre vállalt helyszínre való kiérkezés határideje (óra) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés időbeli hatályának ideje alatt egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát a lejártától számított további 8 hónapra meghosszabbíthatja, valamint ezzel egyidejűleg a 808.423.000,- forint keretösszeget legfeljebb további 553.644.000,- forinttal növelheti.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1)Összesített ajánlati ár(nettó Ft)-25
2)Munkatervben előírt feladatok díja(nettó Ft)-15
3)Havi átalánydíj(nettó Ft)-30

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 525746
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ForLanaFlow Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93264617
Postai cím: Szemlőhegy Utca 25/A fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: forlana@forlana.com
Telefon: +36 209729622
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1362067000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1362067000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
a) az eljárás eredményes,
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 24124429-2-41
c) az ajánlattevő neve, címe és adószáma: ForLanaFlow Kft. (1025 Budapest, Szemlőhegy utca 25/A. fszt. 1.); 24124429-2-41.
Részajánlattételre nem volt lehetőség.
d) az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: -; az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: -
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. Fejezet szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)