Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/183
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.10.11.
Iktatószám:13803/2017
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Testnevelési Egyetem
Teljesítés helye:1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.11.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnal Norbert projektvezető
Telefon: +36 203834000
E-mail: hajnal.norbert@tf.hu
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tf.hu/dokumentumok/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retek utca 33-35. IV/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daragó Máté ügyvéd
Telefon: + 36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: + 36 17975601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retek utca 33-35. IV/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daragó Máté ügyvéd
Telefon: + 36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: + 36 17975601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén sport és szabadidős célú városfejlesztés megvalósításához tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 1527/2016. (IX.29.) Kormányhatározat 4. pontjában meghatározott, a Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén sport és szabadidős célú városfejlesztés megvalósításához tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Déli pályaudvar üzemi pályaudvari részén sport és szabadidős célú városfejlesztés megvalósításához tervezési feladatok (tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése) elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a koncepciótervben véglegesített, jóváhagyott épületek, szabadtéri elemek vonatkozásában (apartmanház, jégcsarnok, multifunkciós csarnok, centerpálya, szabadtéri teniszpályák, streetball pálya, futsal pályák, golf gyakorló pályák, gyermek sípálya, falmászó szikla, futókör, extrémsport pálya, játszótér, mélygarázsok személygépkocsik és a buszok részére, támfalak, zajvédő elemek, gyalogos hidak, stb.), a tervezési programban foglalt részletek szerint. A tervező a kivitelezés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.
Tervező elkészíti az alábbi terveket:
-előkészítő műszaki vizsgálatok;
-régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi egyeztetések, szükséges tervek, dokumentációk elkészítése;
-tanulmányterv elkészítése;
-vázlatterv készítése jóváhagyáshoz;
-településképi-, építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át;
-az összes szükséges technológia terv (pld. sporttechnológia, oktatástechnológia stb.) elkészítése;
-bejelentés-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek;
-kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban);
-megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei;
-minden egyéb tervdokumentáció és tervezői művezetés;
a)Az előző pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
b)A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
BONTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK,irányadó bruttó területek:
Vasúti műtárgyak 2384m2
Vizsgáló peron 634m2
Vasúti vágányok, aljakkal 7418 fm
Felsővezeték, csatlakozó szerkezetek 4229 m2
Egyéb bontási munkák 50634 m2

KÁRMENTESÍTÉS, irányadó bruttó területek:
Kármentesítési munkák 50634 m2
KÖZLEKEDÉSI, MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁK, irányadó bruttó területek:
Vasút feletti műtárgyak - hidak, terek 1800 m2
Támfalak 3000 m2
Közlekedési létesítmények 8000 m2
Közműépítés 4000 m2
MEGVALÓSÍTANDÓ LÉTESÍTMÉNYEK, irányadó bruttó területek:
Apartmanház 12800 m2
Jégcsarnok 5947 m2
Multifunkciós csarnok 6611 m2
Tenisz centerpálya és squash pályák 6159 m2
Szabadtéri teniszpályák 2000 m2
Szabadtéri streetball pálya, futsal pályák 1000 m2
Golf gyakorló pályák 1200 m2
Gyermek sípálya 1000 m2
Falmászó szikla 500 m2
Falmászó központ 600 m2
Futókör 1600 m2
Extrémsport pálya 900 m2
Lakóépület részeként készült mélygarázs személygépkocsik részére (40 férőhely): 2532 m2
Sportlétesítmény részeként készült mélygarázs személygépkocsik részére (180 férőhely): 6175 m2
Mélygarázs személygépkocsik részére (78 férőhely): 1891 m2
Felszín alatti busz parkoló-mélygarázs (42 férőhely): 6798 m2
Étterem, büfé 900 m2
Játszótér 1800 m2
Megvalósítandó összesen (felújítás + új építés) irányadó terület: 60406 m2
Sportági csarnokok esetében minden csarnokhoz, valamint az adott épületben közvetlenül kapcsolódik öltöző, iroda, szertár.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 20
2 Építészeti - műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv 35
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései. Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,
- ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját.
P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 800.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (épület teljes körű építészeti tervezési feladatok ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, és igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, és az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként/részvételre jelentkezőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők/részvételre jelentkezők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő/részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő/részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített
A) legalább 1 db, legalább 1500 m2 hasznos alapterületű sport- vagy azzal egyenértékű létesítmény teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe. Sportlétesítménnyel egyenértékű az az épület, vagy épületegyüttes, amelyben sporttevékenység folytatható, illetve ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, vizes blokkok, lelátók, szertárak) találhatók.)
B) legalább 1 db, olyan épület teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek mélygarázsának hasznos alapterülete legalább 6000 m2 volt. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe.)
C) legalább 1 db, olyan lakóépület teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynél a lakóépület hasznos alapterülete legalább 8000 m2 volt. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe.)
Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) 2 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) K.r. (továbbiakban K.r.) 1. mell. I./2. rész, 2. pont szerinti (É) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez és vezető tervező cím nyilvántartásba vételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek
B) 2 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 2. pont szerinti (É) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 26. pont szerinti (T) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 28. pont szerinti (G) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez és vezető tervező cím nyilvántartásba vételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek
E) 2 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 28. pont szerinti (G) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
F) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 29. pont szerinti (V) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez és vezető tervező cím nyilvántartásba vételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek
G) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 29. pont szerinti (V) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
H) 2 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 5. pont szerint (K) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek
I) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a K.r. 1. mell. I./2. rész, 26. pont szerinti (T) jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez és vezető tervező cím nyilvántartásba vételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) K.r. szerinti képzettség
Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal, illetve szakmai címmel rendelkezzenek:
A) érvényes É jogosultsággal és vezető tervező címmel
B) érvényes É jogosultsággal
C) érvényes T jogosultsággal
D) érvényes G jogosultsággal és vezető tervező címmel
E) érvényes G jogosultsággal
F) érvényes V jogosultsággal és vezető tervező címmel
G) érvényes V jogosultsággal
H) érvényes K jogosultsággal
I) érvényes T jogosultsággal és vezető tervező címmel
At.-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - az alkalmasság körében megjelölt - pozícióra ajánlja meg, továbbá, hogy szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog, valamint, hogy az 1. számú minőségi értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok vonatkozásában.
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
Ajánlatkérő az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít, amely felhasználásának részletes szabályait a KD tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, részletes fizetési feltételeket a
dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/01/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Retek utca 33-35. IV/3.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bek alapján kerül megindításra. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (5) bek alapján, amennyiben a 1527/2016 (IX.29.) sz. K.hat. 4. pontjában megjelölt feladat megvalósításához szükséges forrás nem kerül biztosításra, továbbá amennyiben a Magyar Állam nem ad hozzájárulást a tervezési feladat megvalósításához, az AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött szerződés hatályba lépésének feltétele a beruházás megvalósításához szükséges, a 1527/2016 (IX.29.) sz. K.hat. 4. pontjában megjelölt feladat megvalósításához szükséges forrás biztosítása AK részére, továbbá a Magyar Állam hozzájárulása a tervezési feladat megvalósításához.
2. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:
− mértéke: 5 000 000 HUF, amit az ajánlattételi határidő lejártáig „Tervezés - ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az AK 10032000-00334679-00000000 sz. számlájára kell befizetni vagy átutalni,
− az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető,
− az ajánlat érvénytelen, ha az AT a biztosítékot az AK által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre
− az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

3.Az ajánlatok benyújtására von. formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.
4. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlati határidő napján 10:00 óráig. A KD átvétele esetén a gazdasági szereplőknek a dokumentumokban található regisztrációs lap cégszerűen aláírt megküldésével meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. A dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a regisztrációs lap megküldésével.
5. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
6. AK az alk köv-ket (III.1.2. P1.-P2., III.1.3. M1. - M2.) a minősített at-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. Értékelés: pontszám: 1-100 pont. Módszerek: ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében pontkiosztás. Részletesen a KD-ban meghatározva. 
8. Az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalom: AT neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,
− a Kbt. 66. § (6) bek szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 66. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
− a Kbt. 67. § (4) bek szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
− szakmai ajánlatot a KD-ban meghatározottak szerint
9. Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 180.000.000,- Ft/év és 90.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az AK részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Faksz: Dr. Daragó Máté, lajstromszám: 00102
12. További információkat a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák