Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/18
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
Eljárás fajtája:Építési beruházás
Közzététel dátuma:2016.02.12.
Iktatószám:1381/2016
CPV Kód:45233110-3;45233210-4;45233310-5;45233144-0;71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:C-S-K-K 2009" Konzorcium
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés módosításáról
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_______
KÉ nyilvántartási szám______________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: C-S-K-K 2009" Konzorcium
Postai cím: Kórház u. 6-12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Védelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
  Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
  Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]
  Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
  Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közötti szakasz kivitelezési
munkáinak elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Építési koncesszió
A teljesítés helye
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
NUTS-kód HU323
b)
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
  Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza - 49. sz. főút (234+238-268+000 km.sz.) közöttiszakasz kivitelezési munkáinak elvégzésére.
Főbb műszaki paraméterek.
Kiépítés jellege: 2x2 forgalmi sávos aszfalt burkolatú autópálya.
Tervezési osztályba sorolása: K.I.A. síkvidéki autópálya (tervezési sebesség: 130 km/h).
Hossza: 33,8 km (234+238 - 268+000 km sz. között).
Jellemző keresztmetszeti kialakítása.
Koronaszélesség: 26,00 m.
Forgalmi sáv/útpálya szélessége: 3,75 m/7,50 m.
Leállósáv szélessége: 3,00 m.
Burkolatszélesség: 2x11,00 m.
Belső elválasztó sáv szélessége: 3,00 m.
Különszintű csomópontok száma: 3 db.
Műtárgyak száma: 23 db.
Felüljáró: 7 db (2 db közúti felüljáró, 1 db vadátjáró, 2 db vízfolyás felüljáró, 2 db vízfolyás és vadátjáró).
Aluljáró: 16 db (14 db közúti aluljáró, 2 db vadátjáró).
Főbb útépítési mennyiségek.
Bevágás: 1 712 000 m³.
Töltés: 4 000 000 m³.
Főpálya aszfaltburkolat: 918 000 m².
Országos közutak aszfaltburkolat: 49 000 m².
Egyéb utak aszfaltburkolat: 45 000 m².
Egyéb építmények.
Egyszerű pihenőhelyek száma: 1 db.
Komplex pihenőhelyek száma: 1 db.
Csapadék víztározók száma: 26 db.
Környezetvédelmi létesítmények:
Zajárnyékoló fal hossza: 3,1 km.
Közművek (kiváltás/szabványosítás/létesítés).
Hírközlési vezeték: 4 db.
Nagyfeszültségű vezeték: 1 db.
Középfeszültségű vezeték: 9 db.
Kisfeszültségű vezeték: 7 db.
Vízvezeték: 12 db.
Csatornavezeték: 2 db.
Öntözővezeték: 2 db.
Szénhidrogén-vezeték: 7 db.
Bányaüzemi hírközlő kábel: 1 db.
Nagynyomású gázvezeték: 5 db.
ÜHK eszközök: 7 db.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233110-3
További tárgyak:45233210-4
45233310-5
45233144-0
71320000-7
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 34583372826
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val  
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/06/29 (év/hó/nap)
befejezés 2013/04/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
  Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
  Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
  Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat  
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2009/09/30 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 188 - 270533
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/10/05 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20491 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2010/08/14 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 157 - 242119
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/08/16 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17258 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Szerződéses Ár a 2. sz. Szerződés Módosítás alapján (nettó): 34 583 372 826,- Ft
A 2.3-2.14 pontok alatt felsorolt változtatások és követelések
értéke (nettó): 2 518 800 851,- Ft
Módosított Szerződéses Ár (nettó) 37 102 173 677,- Ft
IV.1.3) A módosítás indoka:
2. A módosítás előzményei, indoka
2.1. A Felek a szerződést eddig három alkalommal módosították - 2011. december 15-én (1. sz. módosítás), 2012. június 28-án (2. sz. módosítás) és 2013.01.28-án (3. sz. módosítás).
2.2. Jelen Szerződés Módosítás a projekt megvalósítása során felmerült változtatásoknak és/vagy pótmunkáknak a FŐBER-OVIBER Konzorcium (továbbiakban: Mérnök) által elfogadásra javasolt, és a Megrendelő által jóváhagyott - korábbi szerződés módosítás során még nem rendezett - részét kezeli. A jelen 4. sz. Szerződés Módosításra minden esetben a Kbt. 303. §-ban foglalt esemény beállta okán került sor.

2.3. VK-0002/b Régészeti feltárások elhúzódása miatt a Megvalósulási idő meghosszabbítása kapcsán felmerült költségigény
A projekt megvalósítására a Megrendelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt és a Vállalkozó C.S.K.K. 2009 Konzorcium között létrejött Vállalkozási Szerződés 2010. június 29-i aláírását követően a Vállalkozó megkezdte a kivitelezési munkákat. A Megrendelő megbízásából a projekt területén folyó előzetes régészeti feltárások elhúzódása miatt a munkaterület egyes részein a Vállalkozó hosszabb ideig nem tudta a munkákat a tervezett ütemben végezni. Az akadályoztatásra tekintettel a Vállalkozó a Szerződéses Feltételek 13.3 pontja alapján Vállalkozói követelést nyújtott be a Megvalósítási Idő meghosszabbítására, valamint a felmerülő többletköltségek megtérítésére. A Mérnök javaslata alapján a Megrendelő a Vállalkozó Megvalósítási Idő 2012.11.30-ig történő meghosszabbítására vonatkozó igényét elfogadta, az ezt rögzítő 1. sz. Szerződés Módosítást Felek 2011. december 15-én írták alá. Az 1. sz. szerződésmódosítást a Közreműködő Szervezet 2012.03.20-án ellenjegyezte.
Felek az 1. sz. Szerződés Módosítás 4.1 pontjában rögzítették, hogy „..az 1. sz. szerződés módosítás miatt felmerülő és igazolt költségeinek megállapítására egy későbbi szerződésmódosítás keretében fognak rendelkezni.”
Jelen követelés az 1. sz. Szerződés Módosításban ismertetett VK-0002/b sz. Vállalkozói követelés pénzügyi elszámolását foglalja magában. A követelés kizárólag az akadályoztatással összefüggésben felmerült többletköltségek elszámolására irányul. A pénzügyi elszámolás jogalapja megegyezik az 1. sz. Szerződés Módosításban a határidő módosítás indokait alátámasztó jogalappal.
A szerződés azon pontjai, amelyek a megvalósítás során a Vállalkozó érdekkörén kívül felmerülő akadályoztatások esetén szükséges intézkedésekről rendelkeznek, előírják (lásd SZF 13.3 Munkaterület használatba adásának elmulasztása; 14.2 Előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek; 14.7 Régészeti leletek; 15.4 A Mérnök dönt a pótlólagos vizsgálatokról c. pontjait), hogy a Vállalkozó igénye alapján a Mérnöknek javaslatot kell tennie a Megrendelő részére
„a) a határidő hosszabbítás mértékére vonatkozóan, amennyiben ez a Vállalkozót a 20.3. cikkely alapján a Mérnök szakmai megítélése szerint megilleti, és
b) azon igazolt költségek összegére vonatkozóan, amely a Vállalkozónál keletkezett az ilyen körülmények felmerülése folytán, és amelynek megtérítésére a Vállalkozó a Mérnök szakmai megítélése szerint jogosult”.
A Vállalkozónak a késedelemmel összefüggésben többletköltségei keletkeztek, amelyek megfizetésére a ’VK-0002 Megvalósítási Idő meghosszabbítása és a felmerült többletköltségek megtérítése a munkaterület biztosításának késedelme miatt’ jogcímen benyújtott Vállalkozói Követelésben a Szerződéses Feltételek vonatkozó 13.3, és 20.3 alcikkelyeire hivatkozva bejelentette igényét.
Az 1. sz. Szerződés Módosítás az akadályoztatás miatti határidő hosszabbítást rendezte. Az ezzel összefüggő többletköltségek elszámolására külön követelésben kerül sor, a már elfogadott VK-002 sz. Vállalkozói követelés jogalapjára hivatkozva. Az időarányos költségeket a Vállalkozó a projekt eredeti befejezési határidejétől (2011. december 15.) a módosított befejezési határidőig (2012. november 30.) számította ki.
A Vállalkozó költségtérítési igénye kiterjedt:
- a Beárazott Mennyiségkimutatásban szereplő időarányos Általános tételekre;
- a Vállalkozói szervezet munkahelyi általános költségének azon részére, amely nem szerepel a projektirányítási költségek között;
- árváltozások megfizetésére a szerződéses határidő után elvégzett munkák tekintetében;
- Egyéb, organizációs jellegű többletköltségek megtérítésére (ideiglenes szállítóutak karbantartása; Régészeti munkák miatti többletszállítás; Keverőtelepek rendelkezésre állása; Bedolgozó gépláncok rendelkezésre állása; M3/403 csp. Régészeti akadályoztatás; Munkaterület parlagfű mentesítése az időhosszabbítás alatt; Téliesítés)
megtérítésére.
A Mérnök értékelése, kiegészítése és felterjesztése alapján a Megrendelő a Vállalkozó költségtérítési igényét - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Projektek Főosztály KTPF/619-13/2015-NFM ikt. sz. levele szerinti módosítás és a minőségbiztosítás során történt pontosítást követően - nettó 2 158 971 629 Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.

2.4 VK-0007 Régészeti feltárások helyreállítása.
A Szerződéses Feltételek 14.1 pontja rögzíti, hogy „a munkaterületen található régészeti lelőhelyek feltárása során keletkező régészeti árkok visszatöltése a terep adottságainak minősül, amennyiben az ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárás során megadta az erre vonatkozó adatokat, vagy amennyiben ezek a Munkaterületen a Közbeszerzési eljárás során szemmel is láthatóak voltak.” Az ajánlatkérés idején a Vállalkozó az akkor hozzáférhető ismeretek (tervek, illetve helyszíni szemle) alapján kalkulálta a ’terepadottságnak’ minősülő régészeti feltárási helyek helyreállítását.
Az előzetes régészeti feltárások során a régészek a projekt számos, korábban előre nem látott részén végeztek régészeti szondázást, illetve feltárást. A lelőhelyeken a terület-előkészítő földmunkát a régészek elvégezték, de a geotechnikai szakvéleményben foglaltakkal ellentétben a kitermelt fedőréteget nem osztályozták. Így a Vállalkozónak nem állt rendelkezésére a tenderterv kalkulált humusz, kezeléssel alkalmassá tehető fedőréteg, valamint földmű-építésre alkalmas anyag. A régészek által letermelt felület meghaladta az autópálya kivitelezéséhez szükséges szerkezeti méreteket, ezért a többlet töltésmennyiséget előre nem látható módon anyagnyerő-helyről kellett pótolni. A régészeti feltárás során lefejtett fedőréteg a nyomvonalban került elhelyezésre, melyet a Vállalkozónak lerakóhelyre kellett elszállítania. Mindezek olyan, a szerződéskötéskor előre nem látott feladatokat eredményeztek, amelyek a fentebb hivatkozott szerződéses feltétel értelmében pótmunkának minősülnek, amelynek megfizetésére a Vállalkozó jogosult.
A Vállalkozó részletes felméréseken alapuló elszámolást tartalmazó VK-0007 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 149 923 542,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0007 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-19654/2013 ikt. sz., 2013.11.13-án kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.5. VK-0009 Ismeretlen vízvezeték a 238+088 km. szelvényben.
A Vállalkozó a munkavégzés során a fenti helyszínen egy az ajánlati terven nem jelölt, ismeretlen vízvezetéket talált. Mivel a vezeték tulajdonosát nem sikerült felderíteni, továbbá a helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy a vezeték használaton kívül van, a Vállalkozó a vezetéket elbontotta, a csatlakozó végeket lezárta.
A szerződéskötés alapját képező dokumentációban nem szereplő, és a helyszíni bejáráskor nem látható vízvezeték elbontása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0009 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyás alapján a Megrendelő nettó 89 125,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0009 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.6. VK-0011 Épületbontás 4926 j. országos közút korrekciójánál.
Az Ajánlati Dokumentáció tartalmazta az M3 gyorsforgalmi út építése során elbontandó építményekről készült dokumentációt és Mennyiségkimutatást. A Vállalkozó ezek alapján készítette el ajánlatát. A kivitelezés megkezdése után, a 4926. j. országos közút korrekciós nyomvonalának kitűzése alapján a Vállalkozó talált a Magy 092/7 hrsz.-ú ingatlanon egy olyan építményt, ami a terveken, illetve a Mennyiségkimutatásban sem szerepelt. Az építmény elbontása elengedhetetlenül szükséges volt a 4926 j. út korrekciójának megépítése érdekében.
A terveken nem szereplő épület elbontása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0011 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 547 040,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0011 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.7. VK-0024 Invitel Zrt. (Fibernet Zrt.) tulajdonú hírközlési kábel kiváltása az M3 gyorsforgalmi út 258+550 és 257+850 km szelvényeiben
A Vállalkozó az M3 autópálya kivitelezése során, szállítóút profilozás közben, „Híradástechnikai kábel” feliratú jelzőszalagot talált, amely a 4K02 j. földúttal együtt keresztezi a főpályát. A kábel nem szerepel a Megrendelő által átadott ajánlati tervek részét képező Közműgenplánban, és a tervdokumentáció egyéb helyén sem volt említve.
A hírközlési kábel az Invitel Zrt. tulajdonában/üzemeltetésében van. A kábel nyomvonalának bemérése után kiderült, hogy a 258+550 és 257+850 km szelvény környezetében metszi az M3 autópálya nyomvonalát. Ezen keresztezéseknél a kábel kiváltását, védelembe helyezését meg kellett tervezni és a kiváltást el kellett végezni. Az ismeretlen hírközlési kábel kiváltása szükségszerű volt az M3 autópálya továbbépítése szempontjából.
A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0024 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 18 988 654,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0024 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.8. VK-028 A Magyar Telekom Nyrt. hírközlési kábelének kiváltása az M3 autópálya és a 4105 j. út keresztezésénél
A Vállalkozó a kivitelezés során a 4105 sz. út keresztezésénél, gépi tuskóirtási munkák végzése közben egy - a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő - hírközlési kábelt elszakított. A szolgáltató a vezetéket lakossági bejelentés alapján helyreállította. A vezeték nem szerepelt a Megrendelő által szolgáltatott engedélyezési és ajánlati terveken, és egyéb helyen sem tartalmazta azt a szerződés, továbbá az ajánlatadáskor végzett helyszíni szemlén sem volt látható. A kábel kiváltását, védelembe helyezését meg kellett tervezni és a kiváltást el kellett végezni.
Az ismeretlen hírközlési kábel kiváltása szükségszerű volt az M3 autópálya továbbépítése szempontjából.

A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0028 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 4 875 545,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0028 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.9. VK-0041 Ismeretlen vízvezeték az M3 ap. és a 4105 j. út keresztezésénél.
A Vállalkozó 2011. augusztus 16-án az M3 autópálya és a 4105 sz. út keresztezésénél gépi földmunkák végzése közben egy - a Fejértó Szövetkezet tulajdonában lévő - ivóvíz vezetéket elszakított. Ez a vezeték nem szerepelt a Megrendelő által szolgáltatott engedélyezési és ajánlati terveken, továbbá az ajánlatadáskor végzett helyszíni szemlén sem volt látható. A vízvezeték kiváltását, védelembe helyezését a Vállalkozónak kellett megtervezni és a kiváltást elvégezni.
Az ismeretlen vízvezeték kiváltása szükségszerű volt az M3 autópálya továbbépítése szempontjából.
A terveken nem szereplő ismeretlen közművek kiváltása pótmunkának minősül, amelynek megfizetésére a Vállalkozó a szerződéses áron felül jogosult.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0041 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 2 791 154,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
A VK-0041 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.10. VK-0051 ÜHK Központ - határidő módosítás költségigény
Az Üzemi Hírközlés felépítménye a szerződés értelmében az újonnan épülő Ófehértói Mérnökségi Telepre kerül bekötésre. A mérnökségi telep építése külön közbeszerzés keretében valósult meg.
Az Ófehértói Mérnökségi Telep közbeszerzési eljárása jelen projekttel párhuzamosan történt. A telep megvalósításnak elhúzódása az üzemi hírközlés felépítményi munkáinak szerződésszerű befejezését és beüzemelését a 2012. november 30-i befejezési határidőre lehetetlenné tette.
Vállalkozó 2012. november 20-án Vállalkozói Követelést nyújtott be a megvalósítási Idő meghosszabbítása és a többletköltségek megtérítése tárgyában az Üzemi Hírközlési Rendszer Ófehértói Autópálya Mérnökség telepére történő bekötésének késedelme miatt, amelyet a külön közbeszerzés keretében megvalósuló mérnökségi telep megvalósításának elhúzódása okozott.
A Mérnök véleményezése alapján a Megrendelő elfogadta a Vállalkozó időhosszabbításra vonatkozó igényét, így Felek a 2012. november 30-án aláírt 3. sz. szerződés módosítással a projekt befejezési határidejét 2013. április 30-ra módosították. A többletköltségek megtérítése tekintetében Felek abban állapodtak meg, hogy az elszámolást a végleges átadást követően készítik el.
A projekt - üzemi hírközlés felépítményi munkáival nem érintett - projektelemei a tervezett határidőre elkészültek, így a műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. január 7-én lezárult. A Megrendelő kérelmére a Nemzeti Közlekedési Hatóság az autópálya-szakaszt 2013. január 16-án koronaélen belül ideiglenesen forgalomba helyezte.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását rögzítő jegyzőkönyvben a Megrendelő NIF a következőket írta elő: „..a Mérnök nyilatkozata alapján a tárgyi létesítményeket a Vállalkozótól átvesszük. Az ÁAK Zrt jelen műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor tett nyilatkozata szerinti létesítményeket az ÁAK Zrt. részére fenntartásra és üzemeltetésre átadjuk. A további létesítményeket, létesítményrészeket üzemeltetésre és fenntartásra az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás lezárásáig a Vállalkozó részére visszaadjuk.”
A fenti rendelkezés értelmében a koronaélen kívüli munkarészek fenntartása, üzemeltetése továbbra is a Vállalkozóra hárult, annak ellenére, hogy a műszaki átadás lezárult. Mivel az elkészült munkák őrzésének, fenntartásának a kötelezettsége a műszaki átadás lezárásakor a Vállalkozóról a Megrendelőre (illetve tőle az Üzemeltetőre) száll át, a Vállalkozó az elrendelt pótlólagos üzemeltetést és fenntartást költségei megtérítése ellenében vállalta.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. szeptember 30-án kelt UVH/UH/456/82/2013 sz. határozatával adta ki a projekt ideiglenes forgalomba helyezési engedélyét. Ezzel a Vállalkozó üzemeltetési és fenntartási feladatai megszűntek, és a többletköltségek elszámolása lehetségessé vált.
A Vállalkozó ebben követelésben számolja el a megvalósítási idő 2012. december 1 - 2013. április 30. közötti időszakra terjedő meghosszabbításából, továbbá az elkészült projekt egyes elemeinek 2013. január 7 - 2013. szeptember 30. közötti időszak alatti üzemeltetéséből és fenntartásából adódó többletköltségeire vonatkozó igényét.
A Vállalkozó költségtérítési igénye kiterjed:
- a Beárazott Mennyiségkimutatásban szereplő időarányos Általános tételekre;
- a Vállalkozói szervezet munkahelyi általános költségének azon részére, amely nem szerepel a projektirányítási költségek között;
- Egyéb, fenntartás jellegű többletköltségek megtérítésére (Rézsű és árok javítás forgalomterelése, Visszaadott építmények őrzés-védelme)
megtérítésére.
A Mérnök értékelése, kiegészítése és felterjesztése alapján a Megrendelő a Vállalkozó költségtérítési igényét - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Projektek Főosztály KTPF/619-13/2015-NFM ikt. sz. levele szerinti módosítás után- nettó 215 297 736,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.

2.11. VK-0056 Közúti visszatartó rendszer - Acélszalag vezetőkorlát módosítása
Az Ajánlati Dokumentáció a projekt egyes szakaszain különböző fajta visszatartó elemeket tartalmazott az elválasztósávban: a 234+238 - 252+650 km között acél szalagkorlát, míg a 252+650 - 268+000 km közötti szakaszon vasbeton terelőfal építését irányozta elő. A Vállalkozó ennek megfelelően tette meg ajánlatát, és a szerződés ennek alapján került aláírásra.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szerződés aláírása után, 2011.04.15-én kelt NFM 8018/1/2011 sz. levelében elrendelte, hogy az előkészítés alatti és forgalomtechnikai kivitelezés előtt álló autópálya szakaszokon, ott ahol forgalomnagyság azt egyértelműen nem igazolja, (azaz az M0 és annak 50 km-es környékén kívül) beton elválasztó elemek helyett acél szalagkorlátok kerüljenek beépítésre az elválasztó sávban. A Megrendelő 2011.05.11-én kelt K-7489/2011.sz. levelével továbbította a minisztérium rendelkezését, és kérte a vasbeton elválasztó elemek acélszalag korláttal történő kiváltására vonatkozó változtatási kérelem kidolgozását.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2012.10.27-én kelt UVH/UH/729/8/2012. sz. határozatában a minisztérium rendelkezésével összhangban előírta, hogy a 252+650 - 268+000 km. közötti szakaszon az eredetileg tervezett vasbeton terelőfal helyett H2W5 típusú acélszalag vezetőkorlátot kell elhelyezni az elválasztósávban. Ezzel a változtatást a Hatóság is megerősítette. A hatósági előírás alapján nem keresztgerendás korlátot kell az elválasztósávba beépíteni.
A minisztérium módosító rendelkezésével érintett 3., 4. tervezési szakaszon a vb. terelőfal helyett sikerült hazai gyártású korlátot találni, a dunaújvárosi DAK-H2D-S típusú korlát kielégíti az előírt követelményeket, és amely hazai gyártású, DAK-H2D-S típusú szalagkorlát H2 visszatartási fokozatú, W5 hatástartományú, nem keresztgerendás kivitelű és megfelel az NKH előírásainak.
A 2., 3. tervezési szakaszon az elválasztósávban betervezett H2 visszatartási fokozatú, W5 hatástartományú korlát keresztgerendás kivitelben hazai gyártásból nem elérhető. A Vállalkozó a Tenderterveknek megfelelő korlátokat (amely tartalmaz keresztgerendás korlátot is) csak több külföldi gyártó termékeiből tudta összeállítani, melyet az ÁAK a 2012.07.10-én kelt M3/1252/2012 sz. közútkezelői nyilatkozatában elutasított. „Gazdaságossági és forgalombiztonsági szempontokat figyelembe véve kezelői / üzemeltetői követelmény az autópálya teljes épülő szakaszán egységes szalagkorlát rendszer alkalmazása (útpálya külső oldalán, elválasztósávan, hidakon, üzemi átjárókban).”… „..A benyújtott dokumentációban szereplő korlát típusok /gyártmányok fenti elvárásoknak nem felelnek meg, ezért azokat kezelői/üzemeltetői szempontból nem áll módunkban elfogadni.” További problémát jelentett, hogy a külföldi gyártó által készített keresztgerendás H2,W5 korlát és a DAK-H2D-S korlát közötti átmenetre nincs gyártmány, illetve törésteszt, így a különböző típusú korlátok összekötése nem volt megoldható.
A fentiek alapján a 2.,3., tervezési szakaszon is - megegyezően a 4. tervezési szakasszal - az elválasztósávban egységes kivitelű, keresztgerendát nem tartalmazó H2 visszatartási fokozatú W5 hatástartományú szalagkorlátot kellett a Vállalkozónak megépítenie, a minisztérium 2011.04.15-i levelével, valamint a NKH 2012.10.27-i határozatával összhangban .
A módosított megoldás szerint a korábbi vb terelőfal teljes egészében törlésre került a főpályán, és helyette DAK-H2D-S acélszalag vezetőkorlát épült meg. Ugyancsak DAK-H2D-S vezetőkorlát került elhelyezésre az 1., 2. tervezési szakaszon a korábbi keresztgerendás korlát helyett, az üzemeltetői igénynek megfelelően egységesítve ezzel a teljes szakaszon az elválasztósáv korlátjait.
A Változtatás oka a Megrendelő és a Vállalkozó érdekkörén kívül, a szerződés megkötése után merült fel. A változtatást a felügyeleti szerv rendelte el, és az illetékes hatóság határozatban megerősítette. A módosítás a Szerződéses Feltételek 18.1(a) pontjában leírt változtatásnak minősül, amelyet a Vállalkozó a SZF 18.4 pontja szerint számol el.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0056 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő mínusz nettó 71 343 078,- Ft+ÁFA összeggel (a szerződéses ár csökkentésével) jóváhagyta.
A VK-0056 sz. Változtatási Kérelemben szereplő összeget a Közreműködő Szervezet KIKSZ-K-20981/2013 ikt. sz., 2013.11.29-én kelt levelében KÖZOP forrás terhére elszámolható költségnek ítélte.

2.12. VK-0057 Műszaki átadás-átvétel során NKH által elrendelt pótmunkák
A szerződés alapján a Vállalkozó a Megrendelő által átadott (vagy a Vállalkozó által megtervezett), a Mérnök által jóváhagyott kiviteli tervek alapján köteles a projekt megépítésére.
Az elkészült projekt műszaki átadása, valamint ideiglenes forgalomba helyezése során a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti és Hajózási Hivatala, a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya, - mint a forgalomba helyezés kapcsán illetékes Hatóságok - helyszíni szemléket tartottak az Üzemeltetők (Állami Autópálya Kezelő Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt) bevonásával. A helyszíni szemléken a Hatóságok az (ideiglenes vagy végleges) forgalomba helyezés feltételeként pótlólagos feladatok elvégzését szabták meg. A Hatósági rendelkezés végrehajtása a Felek számára kötelező volt, annak figyelmen kívül hagyása az ideiglenes ill. a végleges forgalomba helyezést meghiúsította volna.
A Vállalkozó - azon Hatósági elrendelések megvalósítási költségének a tekintetében, amelyek nem képezték a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét - Változtatási Kérelmet nyújtott be a Mérnök útján a Megrendelő felé.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti és Hajózási Hivatala az UVH/UH/729/8/2012. számú az M3 autópálya Nyíregyháza - Vásárosnamény (234+238-280+250 km sz.) közötti szakaszára vonatkozó KU/KF/85/61/2008. számú építési engedélytől való 2. számú eltérési engedélyében fedvényterv készítését írta elő a 49. sz. csomópont térségében kialakítandó ideiglenes végcsomópontra. A fedvénytervben rögzített feladatok elvégzése szintén az ideiglenes és a végleges forgalomba helyezés feltétele volt.
A Szerződéses Feltételek 18.1 pontja szerint a Változtatás fogalma:
„A Szerződés alkalmazása szempontjából Változtatás a Projektelem valamely - a Szerződésben rögzített - méretének, mennyiségének vagy jellemzőjének megváltoztatása, amely Szerződésben nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely Szerződés szerinti munka elhagyásával jár, és amelynek
- oka
a) olyan jogszabályváltozás, vagy a Projektelem tervezése vagy megvalósítása szempontjából hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság azonnal alkalmazandó és kötelező rendelkezése a Projektelem tervezése vagy megvalósítása vonatkozásában, vagy
b) a tervezés vagy a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűség, ideértve a vis maior események következtében szükséges változtatásokat is, és
- amelynek figyelmen kívül hagyása a Projektelem rendeltetésszerű használatát meghiúsítaná, és
- amelyeket a Mérnök elrendelt..”
A fenti a) pont szempontjából kötelezőnek minősül a hatóság rendelkezése, amennyiben figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges - a Befejezési Igazolás kiadásának feltételeként megszabott - tevékenységek megvalósítását, engedélyek megszerzését, így különösen a végleges forgalomba helyezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzését. A fenti Hatósági elrendelések megfelelnek a Szerződéses Feltételek 18.1 pontja szerinti változtatás fogalmának, ezért ez megalapozza a Vállalkozó jogát a Változtatási Kérelem benyújtására.
A Vállalkozó elszámolását tartalmazó VK-0057 sz. Változtatási Kérelmet a Mérnök felülvizsgálata és jóváhagyása alapján a Megrendelő nettó 38 659 504,- Ft+ÁFA összeggel jóváhagyta.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A módosítás tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/02/09 (év/hó/nap)