Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/158
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.08.16.
Iktatószám:13898/2018
CPV Kód:71221000-3
Ajánlatkérő:Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45828083
Postai cím: Markó utca Utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ortutay Miklós
Telefon: +36 14696709
E-mail: ortutay.miklos@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-bge.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://uni-bge.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000473642018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MÉK Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötpacsirta u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eltér István
Telefon: +36 309416750
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Fax: +36 12037607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000473642018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BGE Központi Könyvtár tervpályázata
Hivatkozási szám: EKR000473642018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem a Buzogány utcai kampusz Kollégium épületében kialakított könyvtár funkcionális bővítését tervezi az ötemeletes kollégium épületéhez csatlakozó, jelenleg földszintes konyha-étterem helyén. A beruházás célja a Központ létrehozásával egy 21. századi elvárásoknak is megfelelő multifunkcionális létesítmény kialakítása, amelyet a magyar és külföldi hallgatók, valamint az oktatók igényeiknek megfelelően használhatnak. A Központnak alkalmasnak kell lennie az oktatási, tanulási, kutatási és kulturális tevékenységek mellett a kikapcsolódásra és feltöltődésre is.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A 266/2013.(VII. 11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység. 1. melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés) követelményeinek,
- karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása,
- funkcionális igények megvalósulása,
- magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása,
- városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatás pozitív eredménye
- az építészeti kialakítás minősége,
- településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban;
a megvalósíthatóság követelményeinek,
- reális időbeli megvalósíthatóság
- a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság,
- gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása,
- reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása;
a környezetvédelmi követelményeinek,
- környezeti feltételekhez való alkalmazkodás,
- kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata,
- alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása;
a közlekedési követelményeinek,
- térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja,
- kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz;
a tervi minőség követelményeinek
- kidolgozottság, részletezettség,
- közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség,
- dokumentációnak való megfelelés
és szempontjainak való megfelelést.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: 0-20, 10.000.000 Ft áll rendelkezésre: 500.000 - 4.500.000 Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a IV.3.1) pontban megadott értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Dr. Dietz Ferenc
Kertész András DLA
Barta Ferenc
Fáy Piros
Takács Viktor
Sándor Zsolt Pál
Eltér István

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.
2) A pályázó az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) való regisztrációt (www.ekr.gov.hu) követően a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja tölteni.
3) A tervpályázat a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a titkosság szabályait betartva, anonim módon, azonosító kód felhasználásával történik.
4) A pályaműveket a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint elektronikus formában az EKR-n keresztül, illetve papíralapon is be kell nyújtania. A papír alapú pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a dokumentációban, illetve a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben –akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
5) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
6) A közreműködő FAKSZ: Kas Gábor (lajstromszám: 00673)
7) A Kiíró jelen eljárást követően a Kbt. 98.§ (5) bekezdése szerinti eljárást fog lefolytatni jelen pályázat nyertesével/nyerteseivel.
(További feltételek a dokumentációban.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelembenyújtásának határideje a Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben