Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/174
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.09.28.
Iktatószám:13974/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Neszmély Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Neszmély Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15444
Postai cím: Fő út 129.
Város: Neszmély
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2544
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Janovics István polgármester
Telefon: +363451778
E-mail: polgarmesterihivatal@neszmely.hu
Fax: +3634550017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.neszmely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.neszmely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Mennyisége:
A 10. sz. főútról leágazó, Neszmély - Dunaszentmiklós közötti „Melegesi út” felújítási munkái:
1. Meglévő állapot ismertetése:
A jelenleg felújításra kerülő aszfaltburkolatú út 1969-70-ben épült. A 10. sz. főút 66+742 kmsz-nél ágazik le és a 3+756 kmsz-ben a 11136 sz. út végszelvényéhez csatlakozik Dunaszentmiklós lakott területi határánál.
A 2+050 - 2+400 kmsz. között érinti a Hilltop Neszmély Zrt. borászati üzem épületeit. A 0+070 szelvényben keresztezi a Komárom - Esztergom helyi érdekeltségű vasútvonalat.
Az eltelt közel 50 évben a burkolaton összefüggő felújítási munkákat nem végeztek, csak a már járhatatlan szakaszok kátyúzásának nyomai (aszfalt, zúzottkő, építési törmelék) fedezhetőek fel.
A meglévő aszfaltburkolat szélessége 3.85 - 5.5 m között változik. Az útpadka teljes hosszban feltöltődött, szerepét betölteni jelenleg nem tudja.
VÍZELVEZETÉS
A meredek, szerpentines szakaszon a vízelvezető árok beton mederburkolattal készült. A karbantartás hiánya miatt mára teljesen feliszapolódott. A növényzettel, fákkal benőtt árok csak nyomokban fedezhető fel.
MŰTÁRGYAK
A 0+231 kmsz-ben lévő - időszakos vízfolyás feletti - 5 m széles nyílású vasbeton híd szerkezete jó állapotúnak ítélhető meg.
Az út alatt kiépített átereszek az idő folyamán a fenntartás hiánya miatt feliszapolódtak.
FORGALOMTECHNIKA
Az egykor kihelyezett KRESZ táblák elkorrodálódtak, megsérültek.
A vasbeton korlát sok helyen sérült, hiányos, szerepét betölteni jelenlegi állapotában nem képes.
2. A felújítási munkák ismertetése:
ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
A meglévő aszfaltburkolatú út szélességi méreteinek változatlanul hagyása mellett az alábbi beavatkozások készülnek:
- meglévő körülhatárolható egyedi kátyúk melegaszfalttal történő kátyúzása
- teljesen megsemmisült („mozaikosan összerepedt”) pályaszerkezetek bontása, szerkezet cseréje új alap és aszfalt alapréteg építésével
- felgyűrődött aszfaltburkolat profilmarása
- aszfalt kiegyenlítő-erősítő réteg (AC-11 kötő 50/70) beépítése átlag 4.5 cm vastagságban
- aszfalt kopóréteg készítése AC-11 kopó 50/70 j. aszfaltból 4.5 cm vastagságban
- az útpadka szintrenyesése után 1-1 m szélességben zúzottkő nemesített padka készítése
VASÚTI KERESZTEZÉS
A 0+070 kmsz-ben lévő vasúti keresztezésnél a vasút területén beavatkozás nem történik.
VÍZELVEZETÉS
- meglévő burkolt árok takarítása, növényzet eltávolítása, sérült elemek cseréje, betongerenda javítása
- szükséges helyeken új földmű „szikkasztó árok” készítése.
MŰTÁRGYAK
- a 0+231 kmsz-ben lévő vasbeton híd korlátjának festése, pályalemezére teljes szélességben aszfaltréteg felhordása
- a híd alatti meder takarítása, elő-utófenékből a hordalék, növényzet eltakarítása
FORGALOMTECHNIKA
- KRESZ táblák cseréje teljes szakaszon, új táblák kihelyezése.
- Vasbeton korlát bontása után új acél szalagkorlát elhelyezése
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
CPV- kódok:
45233120-6 Közút építése
45233140-2 Közúton folyó munkák
45233142-6 Közútjavítás
45233220-7 Közút burkolása
45000000-7 Építési munkák
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: nettó 229.223.301,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45233142-6
45233140-2
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2544 Neszmély, külterület
Hrsz. 0196, 0156/3, 0154, 0116, 0117
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Mennyisége:
A 10. sz. főútról leágazó, Neszmély - Dunaszentmiklós közötti „Melegesi út” felújítási munkái:
1. Meglévő állapot ismertetése:
A jelenleg felújításra kerülő aszfaltburkolatú út 1969-70-ben épült. A 10. sz. főút 66+742 kmsz-nél ágazik le és a 3+756 kmsz-ben a 11136 sz. út végszelvényéhez csatlakozik Dunaszentmiklós lakott területi határánál.
A 2+050 - 2+400 kmsz. között érinti a Hilltop Neszmély Zrt. borászati üzem épületeit. A 0+070 szelvényben keresztezi a Komárom - Esztergom helyi érdekeltségű vasútvonalat.
Az eltelt közel 50 évben a burkolaton összefüggő felújítási munkákat nem végeztek, csak a már járhatatlan szakaszok kátyúzásának nyomai (aszfalt, zúzottkő, építési törmelék) fedezhetőek fel.
A meglévő aszfaltburkolat szélessége 3.85 - 5.5 m között változik. Az útpadka teljes hosszban feltöltődött, szerepét betölteni jelenleg nem tudja.
VÍZELVEZETÉS
A meredek, szerpentines szakaszon a vízelvezető árok beton mederburkolattal készült. A karbantartás hiánya miatt mára teljesen feliszapolódott. A növényzettel, fákkal benőtt árok csak nyomokban fedezhető fel.
MŰTÁRGYAK
A 0+231 kmsz-ben lévő - időszakos vízfolyás feletti - 5 m széles nyílású vasbeton híd szerkezete jó állapotúnak ítélhető meg.
Az út alatt kiépített átereszek az idő folyamán a fenntartás hiánya miatt feliszapolódtak.
FORGALOMTECHNIKA
Az egykor kihelyezett KRESZ táblák elkorrodálódtak, megsérültek.
A vasbeton korlát sok helyen sérült, hiányos, szerepét betölteni jelenlegi állapotában nem képes.
2. A felújítási munkák ismertetése:
ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA
A meglévő aszfaltburkolatú út szélességi méreteinek változatlanul hagyása mellett az alábbi beavatkozások készülnek:
- meglévő körülhatárolható egyedi kátyúk melegaszfalttal történő kátyúzása
- teljesen megsemmisült („mozaikosan összerepedt”) pályaszerkezetek bontása, szerkezet cseréje új alap és aszfalt alapréteg építésével
- felgyűrődött aszfaltburkolat profilmarása
- aszfalt kiegyenlítő-erősítő réteg (AC-11 kötő 50/70) beépítése átlag 4.5 cm vastagságban
- aszfalt kopóréteg készítése AC-11 kopó 50/70 j. aszfaltból 4.5 cm vastagságban
- az útpadka szintrenyesése után 1-1 m szélességben zúzottkő nemesített padka készítése
VASÚTI KERESZTEZÉS
A 0+070 kmsz-ben lévő vasúti keresztezésnél a vasút területén beavatkozás nem történik.
VÍZELVEZETÉS
- meglévő burkolt árok takarítása, növényzet eltávolítása, sérült elemek cseréje, betongerenda javítása
- szükséges helyeken új földmű „szikkasztó árok” készítése.
MŰTÁRGYAK
- a 0+231 kmsz-ben lévő vasbeton híd korlátjának festése, pályalemezére teljes szélességben aszfaltréteg felhordása
- a híd alatti meder takarítása, elő-utófenékből a hordalék, növényzet eltakarítása
FORGALOMTECHNIKA
- KRESZ táblák cseréje teljes szakaszon, új táblák kihelyezése.
- Vasbeton korlát bontása után új acél szalagkorlát elhelyezése
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
CPV- kódok:
45233120-6 Közút építése
45233140-2 Közúton folyó munkák
45233142-6 Közútjavítás
45233220-7 Közút burkolása
45000000-7 Építési munkák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap, min. 1 %/naptári nap, max. 5 %/naptári nap) 10
2 3. Jótállási idő vállalása (hónapokban, min. 24 hónap, max. 36 hónap) 20
3 4. Ajánlattevő vállalja-e, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti órákban (pihenőidőn kívül) végzi? (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Neszmély-Dunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
E-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Telefon: +36 34470058
Internetcím(ek): (URL) www.gombosfoldgep.hu
Fax: +36 34470062
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: nettó 228.346.000,-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: nettó 229.223.301,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 41. a. ép.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12946284-2-11

Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

Hivatalos név: MARÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egység út 22.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11889733-2-11

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói út 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/07/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges