Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/152
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.08.
Iktatószám:14071/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közalapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30367872
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
Telefon: +36 13742670
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortenelem.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000907262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közalapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Múzeumi őrzés-védelem
Hivatkozási szám: EKR000907262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Terror Háza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Múzeumi őrzés-védelem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Terror Haza Múzeum és az előtte lévő két műtárgy (vasfüggöny emlékmű és berlini fal darabja) és az időszaki kiállítások 24 órás, folyamatos őrzés-védelmi feladatainak (portaszolgálat és élőerős őrzés-védelmi feladatok) ellátása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
FAKSZ: Zágoniné Dabi Annamária, lajtstromszám: 00325
AK-nek nem áll módjában a jelen Felhívásban részletesen kifejteni minden feltételrendszert a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért AK a közbeszerzési dokumentumokban (KD) határozza meg a Felhívásban nem szereplő kritériumokat.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet (közös)ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek(AK) a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bek., vmint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17.§ szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Felhívás III.2.1.pontja:2005. évi CXXXIII. tv. 22/2006. (IV. 25.) BM rend.,116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Felhívás III.1.4. pontban kifejtve
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt.135.§(1)bek. alapján havonta igazolás, a számla kézhezvételétől számított 30napon belül, átutalással kifizetés. Egyebekben a Kbt. 135.§(1)(5)(6)bek. az irányadó. M. alkalmasság: Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább 1 db, legalább 24 hónapos folyamatosan teljesített, portaszolgálattal és élőerős őrzés-védelmi feladatokkal érintett, időszaki kiállítások őrzésével egybekötött múzeumőrzési szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, amely PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és tűzjelzőrendszer rendszer felügyeletére és kezelésére is kiterjedt.M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 fő PC alapú kamerás megfigyelő rendszer és tűzjelzőrendszer rendszer felügyeletére és kezelésére is kiterjedő múzeum őrzés-védelmében és portaszolgálata ellátásában, legalább 24 hónap/fő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.Pénzügyi alkalmasság:VI.3. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
Ár szempont :
1.Nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra), Súlyszám: 60
Minőségi szempont :
2. M.2. pontban előírt szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap/fő) Súlyszám:20
3. Értékelés kifejtése a VI.3. pont 20. pontjában és a KD-ban. Súlyszám:20
A módszer(ek) meghatározása :A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. Pontkiosztás módszere 1. részszempont: fordított arányosítás 2. részszempont:egyenes arányosítás 3. részszempont:pontozás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Pénzügyi alkalmasság: P.1. Alkalmatlan AT, ha P.1. pü-i intézmény nyilatkozat alapján a számláján sorban állás fordult elő a megelőző 2évben P.2. ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában objektumvédelemre vonatkozó min. 250MFt/év, 250MFt/káresemény, szakmai felelősségbiztosítással.Igazolás:P1: pü-i intézmény nyilatkozat, P2: biztosítási kötvény másolata, M1:referencia igazolás vagy nyilatkozat, M2:önéletrajz. Részletesen kifejtve a KD-ban.
2. Alkalmazandó az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (e- KR rendelet) foglaltakra. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-KR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
3. Ajánlatkérő (AK) az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kieg. tájékoztatás, Hiánypótlás (Kbt.71.§(6) szerinti esetben nem kerül sor hiánypótlásra), Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, 4. Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata: Kbt. 81.§ (4)bek. AK a Kbt. 39.§ (1)bek. alapján biztosítja a KD-t, fordításra, különböző devizák forintra történő átváltására, illetve a szerződés megerősítésére, finanszírozási illetve teljesítési feltételekre vonatkozó előírásokat a KD, annak részeként kiadásra kerülő szerződés tervezet, tartalmazza.
5. AK előleget nem fizet.
6. AK előírja közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás egyszerű másolatban történő benyújtását.
7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.
8. AK jelen eljárás tekintetében ajánlati biztosítékot ír elő: az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000 Ft, mely az AK MÁK 10032000-00282558-00000000 számú számlájára történő befizetéssel teljesíthető.
9. Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbbak.
10. Fogalmak (különösen a III.2.2) pontban): AT:ajánlattevő,R.: referencia, AF: eljárást megindító felhívás, M.1. (M.1.-M.2.): műszaki-szakmai alkalmassági feltételek, P.1.-P.2.: pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek,KD: közbeszerzési dokumentum, AK: ajánlatkérő, Kbt.: 2015. évi CXLIII. tv.
11. Ajánlati kötöttség határideje: 30 nap.
12.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
14. AK nem teszi lehetővé és nem teszi kötelezővé a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35. § (9) bek.).
15. Ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2), (6) bek. szerint, adott esetben-a Kbt.65.§(7)-(8) bek. szerinti nyilatkozatokat továbbá az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló igazolást.
16.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
17.AT többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
18. Az felbontásának ideje és helye:Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR automatikusan végzi két órával az ajánlattételi határidő lejártát követően úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Bontás helye: EKR
19. Az AF terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a KD-ben foglaltakkal együttesen értelmezendők.
20. 3.értékelési szempont: a) A személy- és vagyonőrök megbízhatóságának,személyiségének és szakmai
felkészültségének felmérésére alkalmazott módszerek. b) A személy- és vagyonőrök szolgálatba állítása előtti felkészítésekor hogyan és milyen módszerekkel biztosítja azt, hogy a feladatát, a helyszínt teljes körűen ismerje
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)