Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/180
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.10.06.
Iktatószám:14135/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Eger, Vár köz 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Habis László polgármester
Telefon: +36 36523707
E-mail: habis.laszlo@ph.eger.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/kozbeszerzesi-eljarasok/c/MVPtervezes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kázmér út 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Cséza Anita
Telefon: +36 14062259
E-mail: cseza.anita@cseza.hu
Fax: +36 17002034
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó I. tér 2. fsz. 14. szoba
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bori Attila
Telefon: +36 36523707
E-mail: Bori.Attila@ph.eger.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló projekthez kapcsolódó tervezési, engedélyeztetés, tervezői művezetési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Vár köz 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az az egri vár állagmegóvó felújítása” nevű állami támogatásból megvalósuló 4.809.000.000,- Ft összegű projekt megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési és tervezői művezetési feladatainak ellátása a mindenkori Támogatói Okiratok tartalmának megfelelő műszaki tartalom tekintetében.
A projekt jelenleg tervezett rövid tartalma az 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat szerint:
- a vár középkori főtere és a Provizori palota rekonstrukciója,
- a középkori székesegyház részleges rekonstrukciója és környezetének megújítása,
- a vár északi bástya-rendszerének, valamint a Gótikus-palota és környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-bástya, Tömlöc-bástya),
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A fenti feladatok keretében restaurátori, és műemléki rekonstrukciós, valamint várfal rekonstrukciós/restaurátori feladatokhoz szükséges tervezés megvalósítására is sor kerül.
A hivatkozott Korm. határozatban ugyan szerepel, de nem tervezési feladat:
- az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal utca),
- az egri vár részét képező Zárkándy-bástya helyreállítása, állagmegóvása.
A projekt tervezett összköltsége: bruttó 4.809.000.000,- Ft, melyből a jelen műszaki tartalommal a tervezett kivitelezői költség bruttó: 3.500.000.000,- Ft.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 2018. december 31.
Vonatozó jogszabályok:
1. 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
2. 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat.
A Támogatói Okirat megkötésére még nem került sor. Mindezekre tekintettel a szerződés a Támogatói Okirat hatálybalépésével egy időben lép hatályba.
A nyertes ajánlattevő a fent megadott a projekt tervezett összköltsége szerinti keretösszegen belüli műszaki tartalomváltozásra hivatkozással szerződésmódosításra, illetőleg többlet díjigényre nem jogosult. A tervezői feladatok tekintetében irányadó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tervezőre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 7.§ és 10.§ előírásai.
A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány szakmai tapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A vállalkozási szerződés rendelkezésre állási ideje (tervezői művezetés ideje) változhat, a projekt megvalósítására vonatkozó jóváhagyott Vállalkozási szerződés befejezési határidejéhez igazodóan, mely tekintetében a jelen szerződés tervezői művezetésre vonatkozó rendelkezései automatikusan meghosszabbodnak, amelyre vonatkozó többletköltség elszámolására nyertes ajánlattevő nem jogosult.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek., valamint 63. §(1)bek.a)-d) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek.b)pont alapján jár el.
A kizáró okok előzetes igazolása:
Az ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§(1)bek. alapján a 4-7.§-nak megfelelően kitöltött,megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)bek., valamint a Kbt.63.§(1)bek.a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt EEKD nyilatkozatot is be kell nyújtani (321/2015.(X.30.)Kr.15.§(1)bek.).
Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.67.§(4)bek. és 321/2015.(X.30.)Kr.15.§(2)bek. szerinti nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek.alapján hívja fel az ajánlattevőket igazolásra.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§(2)bek.-nek megfelelően,a Kr.III.Fejezetében(8-16.§)foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolni,hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtására, illetve a kizáró okok ajánlatkérő által történő ellenőrzésére Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a 321/2015.(X.30.)Kr.8-9.§-ai, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a 321/2015.(X.30.)Kr.10.-11.§-ai irányadók.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015.(X.30.)Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Közös ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015 Kr. 3.§ (3) bek.
A 321/2015.(X.30.)Kr.12.§-ának fennállása esetén az ajánlatkérő a 12.§-ban meghatározott igazolást elfogadja.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük, a nyilatkozatokon szerepeljen a jelen eljárás elnevezése.
Irányadó: Kbt.64.§(1)-(2)bek.
K.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K.1. pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt.65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.2.§(1)bek.alapján, a c). pont szerint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával a Kbt.67.§(1)bek.szerinti EEKD benyújtásával, igazolások benyújtása az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására.
P.1. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (műemléki tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr.19.§ (1) bek. c) pont).
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények tekintetében irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3), (7) bek. előírásai is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (műemléki tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 120.000.000,-Ft-ot.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak. Irányadó a Kbt. 65.§ (7) bekezdése, valamint a 321/2015 Kr. 3.§ (3) bekezdése. Ajánlatkérő mindezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésére valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
Lezárt üzleti év alatt Ajánlatkérő a beszámolóval lezárt üzleti évet érti, amelynek vonatozásában a beszámoló elfogadása minősül a lezárás időpontjának.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás a 321/2015.(X.30.)Kr.2.§ (1)bek.alapján, a c). pont szerint a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával a Kbt.67.§(1)bek.szerinti EEKD benyújtásával, igazolások benyújtása a Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívásra.
M.1. A R. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 22.§ (1)-(2) és (4)-(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően igazolva.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó formátumban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a referencia-munkákat az ajánlattevő nem önállóan teljesítette úgy a Kr. 22.§ (5) bekezdés előírásai az irányadók.
Ha egy szervezet olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, úgy a Kbt. 140.§ (9) bek. irányadó.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.
AK műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
AK a Kr. (3b) bekezdésre tekintettel a (3a) bekezdés b) pont tekintetében a hat év teljesítéseinek igazolásakor a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tíz éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2. A R. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezés, végzettség, képzettség, szakképzettség megadásával.
A szakember végzettsége, képzettsége, szakképzettsége a vonatkozó képzettséget, végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél, dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint önéletrajzát, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
AK a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az M2) pontjára megjelölt szakemberek vonatkozásában ajánlattevő ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok: M.2.1. „É”, M.2.2. „T”; M.2.3. „V” M.2.4. „FV-SZ” vagy „FA-12”. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
M.3. A R. 21. § (3) bekezdésének h) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző évre (2016) vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatást;
M.4. AT csatolja az MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási tanúsítványt - vagy a 321/2015.(X.30.) K.r. 24.§ (3) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentumot.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) és (3b) bek, 21/A§, 22. § (1)-(2) és (4)-(5) bek, és 24. § (1) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított hat évben teljesített legalább 1 db olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely legalább nettó 2 500 000 000 Ft beruházási értékű műemléki épületen elvégzett tervezési feladat volt, amely építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta. Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, épületgépészet, épületvillamosság.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész 2 pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a képzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő tervezői jogosultság is elfogadott) továbbá legalább 36 hónap műemlék épület építésével/felújításával kapcsolatos vezető tervezői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész 26. pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a képzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (T kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő tervezői jogosultság is elfogadott) továbbá legalább 36 hónap műemlék épület építésével/felújításával kapcsolatos tervezői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő tervezővel, aki - a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész 29 pont D pontjában meghatározott végzettséggel és E pont szerinti a képzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (V kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő tervezői jogosultság is elfogadott) továbbá legalább 36 hónap műemlék épület építésével/felújításával kapcsolatos tervezői gyakorlattal rendelkezik.
M.2.4. legalább 1 fő faanyagvédelmi szakértővel, aki a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott FV-SZ vagy FA-12 tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (ld.: Magyar Mérnöki Kamara előírása: http://efa.mmk.hu/tanusitas/faipar előírások) továbbá legalább 36 hónap műemlék épület építésével/felújításával kapcsolatos faanyagvédelmi szakértői gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióba is jelölhető.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző évben (2016) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 10 főt és vezető tisztségviselőinek létszáma az 1 főt.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási tanúsítvánnyal - vagy a 321/2015. (X.30.) K.r. 24.§ (3) bekezdése szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentummal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén az M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Irányadó a Kbt. 65.§ (7) bekezdése, továbbá a 321/2015 Kr. 3.§ (3) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vállalkozási díj 100%-ban támogatásból kerül finanszírozásra az egri vár állagmegóvó felújítása elnevezésű MVP projekt keretében. AK előleget nem biztosít. A nyertes AT a szolgáltatás igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után jogosult számla benyújtására. Az AT a számla mellé köteles csatolni az AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. AK a dokumentációban meghatározottak szerint biztosít részszámlázási lehetőséget.
Kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint. Irányadó Art. 36/A. §-a. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint. Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (8) bekezdései.
Késedelmi-, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint; Rendelkezésre állási biztosíték: a teljes nettó megbízási díj 5%-a. AT erre vonatkozóan az ajánlatban a Kbt. 134.§ (5) bek. alapján nyilatkozni köteles. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., emeleti II. sz tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1)- (4), és (6) bekezdések az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 700 000 HUF. A befizetés helye: bármely bankfiók az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12033007-00102883-00100003 A befizetés igazolásának módja:befizetési,illetőleg készpénz-átutalási igazolással.
2. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Kr.28.§(3)bek.-ben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapította meg a P1. és M1., M2. és M.3. alkalmassági feltételeket, igazolásokat.
3. A Kbt. 53.§ (5) bek. alapján amennyiben a Kbt. 53.§ (1) bek.ben foglalt határidőt követően sem kerül sor a projektre vonatkozó Támogatói Okirat módosítás aláírására, AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK alkalmazza a Kbt. 135.§ (12) bekezdését is.
4. Személyesen ajánlatot leadni csak munkanapokon 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatnak 10:00 óráig be kell érkeznie.
5. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló sem közös AT esetében.
6. Az ajánlatban benyújtandók (a dokumentációban részletezett tartalommal):Kbt.66.§(4)bek.,(6)bek.a),b)pontjai szerinti nyilatkozatok(nemleges tartalommal is), 66.§ (5)bek.szerinti felolvasólap (68.§(4)bek.szerinti tartalommal), ajánlattevő Kbt.65.§(7)bek.szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is), kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén az erőforrások rendelkezésre állását igazoló Kbt.65.§(7)bek.második mondata szerinti dokumentum, ajánlatok egyezőségére vonatkozó nyilatkozat, aláírási jogosultság igazolása, közös ajánlattevők Kbt.35.§(2)bek. szerinti nyilatkozat. Benyújtandó a Kbt. 66.§(2) bek. nyilatkozat a Kbt. 47.§ (2) bek.nek megfelelően.
7. AK alkalmazza: Kbt.81.§(4),(5)bek.,65.§(7)bek.,tájékoztatás Kbt.73.§(4)bek.szerint a dokumentációban.
8. AK tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel arra, hogy egy egységes beruházás teljeskörű tervezési és a tervező által ellátandó engedélyeztetési, illetve tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozik, mely feladatok egymástól el nem választhatóak.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
10. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
11. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
12. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban a 2 hónap alatt 60 napot ért.
13. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Cséza Anita, Lajstromszám: 00249; dr. Cséza Anita Ügyvédi Iroda, 1121 Budapest, Kázmér út 58., Tel: +3614062259, Fax:+3617002034, cseza.anita@cseza.hu
14. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára 350 millió forint/év és 100 millió forint/kár értékben tervezői tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni a 322/2015.Kr.11.§ szerint.
15. A II.2.7. pontban található 2017.12.01. kezdési dátum a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
16. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 65.§ (10) bekezdésére tekintettel, hogy a vezető tervezői (M.2.1. szerinti szakember) feladatait maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el.
17. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. Kbt. 71. § (6) al., ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp, AK újabb hp-t nem rendel el.
18. AK a Kbt. 76.§ (2) c) pont szerinti értékelési szempontot alkalmazza, ahol az ajánlati ár tekintetében az egyenes arányosítás módszere, míg a minőség értékelési szempont tekintetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra. Az adható pontszám alsó és felső határa:1-100
19. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására vonatkozóan szakmai ajánlatot kell benyújtani az dok.ban előírtak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdések
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák