Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/161
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.22.
Iktatószám:14202/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:LÁEV vasúti pályahálózata és a hozzá tartozó kiszolgáló infrastruktúra.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (2) bekezdés
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
Telefon: +36 46501506
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000450632018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (2) bekezdés
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LÁEV építési beruházások tervezési feladatai
Hivatkozási szám: EKR000450632018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Lillafüredi Állami Erdei Vasút (továbbiakban: LÁEV) fejlesztése tárgyú projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására irányuló építési beruházások tervezési és tervezői művezetési feladatainak ellátása
A LÁEV 760 mm nyomtávolságú keskeny nyomközű vasút.
Vonalhálózata két vasútvonalból áll, melyek:
- 330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna fővonal 14 km
- 331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal 11 km
Egyéb építési helyszínek:
- Miskolc, Diósgyőr-Majláth forgalmi telep (3535 Miskolc, Erdész u. 24.)
- Miskolc, Miskolc-Dorottya utca állomás felvételi épülete (3534 Miskolc, Dorottya utca)
- Miskolc-Garadna, Garadna végállomás környezete (3517 Miskolc-Garadna)
- Miskolc-Lillafüred, Lillafüredi Ökoturisztikai Központ (3517 Miskolc-Lillafüred, állomásépület)
- Miskolc-Lillafüred, Lillafüredi Pisztrángtelep (3517 Miskolc, Pisztrángtelep)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: LÁEV építési beruházások tervezési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: LÁEV vasúti pályahálózata és a hozzá tartozó kiszolgáló infrastruktúra.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projekt megvalósítására irányuló építési beruházások tervezési és tervezői művezetési feladatainak ellátása. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában később lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás. Tervező köteles indokolt esetben a terv Tervező hibájára visszavezethető esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosításra, tervmagyarázatra, helyszíni egyeztetésre, mely alatt nem értünk tervezői művezetést, a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának hiba- és hiánymentes lezárásáig. Tervező köteles teljesíteni a garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettségeit, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítését, valamint részt venni a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson. A projekt megvalósításának határideje a kivitelezést is beleértve 2020. december 31.
Tervező köteles a kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítésében részt venni és a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemben 1 fő bírálóbizottsági tagot delegálni.
1. Vasúti pálya felújításának és nyomvonalkorrekciónak (330. sz. Miskolc-Dorottya utca – Papírgyár – Lillafüred – Garadna fővonal és 331. sz. Papírgyár – Mahóca szárnyvonal) tervezése
- Alépítmény geotechnikai feltárása, szakvélemény és geotechnikai terv készítése
- Nyomvonal és a tervezéssel érintett terület geodéziai felmérése, tervezési alaptérkép készítése
- Felújítási kiviteli terv készítése
- Nyomvonal-korrekciók tervezése
- Meglévő állapot mellett +1 alternatív nyomvonal tervezése az ajánlattételi dokumentációban részletezett helyeken
-A vonalból bontott szakanyagok (sínek, kapcsolószerek, talpfák, stb.) szárnyvonali felújításhoz újrafelhasználható mennyiségének közelítő meghatározása
- Esetlegesen szükséges közműkiváltások tervezése
2. Magasépítészeti munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok
- Garadna végállomási Szabadidőpark kialakítása (tereprendezés, parkolóhelyek kialakítása, térelhatároló kerítések, játszótér, patakon átívelő hidak; múzeum épület, fogadóépület és vizesblokk bővítése)
- Lillafüredi Ökoturisztikai Központ részleges felújítása (vizesblokk bővítése, rámpa felújítása, beléptető rendszer)
- Pisztrángtelep megálló kialakítása
- Diósgyőr-Majláth forgalmi telep felújítása (tereprendezés, üzemigazgatósági épület kialakítása, forgalmi irodaépület bontása és építése, kocsitároló csarnok felújítása és bővítése, javítóműhely karbantartása, felújítása, 2 db egyéb kis épületek karbantartása, 6 db épület vagy építmény bontása)
- Miskolc-Dorottya utca állomás felvételi épületének bővítése, korszerűsítése, parkoló létesítése
- Esetlegesen szükséges közműkiváltások tervezése
A tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5 alkalommal, valamint a kivitelezés lezárásakor egy alkalommal, valamint megbízói igény szerint a munkaterületen tartott kooperációs egyeztetéseken való részvétellel teljesíti.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3) M/2.a pont szerinti szakembernek az előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónapban) 25
2 A III.1.3) M/2.b pont szerinti szakembernek az előírt alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 31 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII.25.) Korm. határozat alapján költségvetési támogatást nyert el a LÁEV fejlesztésére. A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekté nyilvánította.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az ÉSZAKERDŐ Zrt. képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § 10.§ 12. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön EEKD dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD dokumentumot köteles benyújtani.
Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.
Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.
Folytatás a III.1.3) alkalmassági minimumkövetelmények pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi tartalommal:
-a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
-mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
-számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon)
belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie)
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolás benyújtására:
Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
-a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
-mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
-számláján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P2) számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három lezárt üzleti évben összesen elért - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Folytatás a minimumkövetelmények után.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
P/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - teljes árbevétele nem éri el összesen a 50.000.000 HUF-ot.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetésének folytatása:
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésben foglaltakra.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdésére, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdésére is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben, szerződésszerűen teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásait. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szolgáltatásokat veszi figyelembe. A referencia mennyiség több szerződésből is összetevődhet. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21/A. § és 22. §-ára.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a teljesítés helyét,
— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie)
M2) Ajánlattevő a Korm.r.21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
a) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet 2 rész 7. sorában szereplő közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési („KÉ-VA”) részszakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
b) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet 2 rész 2. sorában szereplő építészeti tervezési („É”) szakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzetséggel és 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.
1 szakember csak egy szakirányra vonatkozóan igazolhat jogosultságot.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő Ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.
M2) szerinti, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek a IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie)
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9) és (11), 140.§(9) és a Korm.r.24.§(1) bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyára vonatkozóan vasúti pályaépítéshez, vagy vasúti pályafelújításhoz szükséges kivitelezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó referenciával.
M2)
a) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész 7. sorában szereplő közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési („KÉ-VA”) részszakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
b) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész 2. sorában szereplő építészeti tervezési („É”) szakterület szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és legalább 3 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
A III.1.1) pont folytatása:
Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A hazai gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnöki jogosultság meglétét az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében szereplés igazolásával, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatástárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Részletezve a VI.4.3) pontban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződések és a kifizetések pénzneme: HUF. Az ajánlatkérő a szerződésszerű és igazolt teljesítést követően számlát az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ajánlattevő köteles minden számlájához mellékelni nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Ajánlattevő a tervezői feladatok ellátására vonatkozóan legfeljebb 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a tervezői művezetés tekintetében pedig minden naptári negyedév végén a teljesítés időarányában jogosult számla benyújtására. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a Tervezési szerződéstervezet tartalmazza. A késedelmi kötbér naptári naponként kerül felszámolásra. Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/10/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében a már ismert alvállalkozókat.
2. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz.,2016.12.21.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítást, a minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a
pontszámokat 0-10 között osztja ki.
4. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 11.§-a alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 70 millió Ft/év és min. 7 millió Ft/káresemény mértékű, érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
5. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Takács György 00393
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. Az ajánlathoz csatolandó: Felolvasólap (EKR űrlap) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap. Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat (nemleges is). Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat. Aláíró személy (személyek) aláírási címpéldányának/aláírás mintájának másolati példányát. Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. (adott esetben). Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat (adott esetben).
9. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.
10. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
11. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyában helyszíni bejárást tart 2018. augusztus 29. napján 10:00 órától a LÁEV Miskolc-Dorottya utca állomásról (3534 Miskolc, Dorottya utca) indulva.
13. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a tervezői művezetés átalánydíjára vonatkozóan (nettó + ÁFA + bruttó összegben). A tervezői művezetés a műszaki leírásban részletezett feladatokat (magas-, és mélyépítés) teljes egészében lefedi.
14. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
15. A részajánlattétel kizárásának indokolása: Az egyes feladatok egymásra épülnek, programterv szintű összehangolásuk szükséges, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút átfogó fejlesztése, a kapcsolódó arculat egységes kialakítása, az alkalmazandó anyagok, technológiák biztosítása érdekében a helyszínek teljes körére vonatkozóan homogén műszaki tartalmú terveket szükséges készíteni, ezért az érintett vasúti pálya és a hozzá kapcsolódó magasépítészeti projektelemekre részajánlattétel nem lehetséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A Kbt. 148. § (3), (7) bekezdése szerint.
2. A II.2.4) pont folytatása:
A beruházási feladatokra vonatkozó engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeivel kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírások, különösen
- a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet,
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
- az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet,
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerint kell eljárni, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra.
A tervezési munka az alábbi fő feladatok elvégzését tartalmazza:
- állapotfelmérés (beleértve a szükséges statikai, geodéziai és talajmechanikai vizsgálatokat is), funkcióvizsgálat, felmérési- és vázlatterv,
- engedélyezési szintű tervek elkészítése,
- hatósági engedélyezési- és egyéb eljárások lefolytatása, hatósági engedélyek- és egyéb hozzájárulások megszerzése (ahol és amennyiben szükséges),
- kivitelezési, organizációs és tender tervek elkészítése
- kivitelezési tenderdokumentáció összeállítása (beleértve a tételes költségvetési kiírást és a tervezői költségbecslést is),
- a tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5 alkalommal, valamint a kivitelezés lezárásakor egy alkalommal teljesíti.
- a művezetési alkalmakat az épület vagy építmény jellege, a helyszíni adottságok és a kivitelezés sajátosságai alapján Megrendelővel előzetesen egyeztetve szükséges megválasztania, az alábbi alkalmakat is beleszámítva:
• munkaterület átadás,
• kivitelezés lezárása (műszaki átadás-átvételi eljárás).
- tervezői művezetés - megbízói igény szerint - a munkaterületen tartott kooperációs egyeztetéseken havonta legalább 2 alkalommal való részvétel,
- a kivitelezés előzetesen kalkulált ideje: 2019. október 1. – 2020. december 31.
3. A III.2.1) pont folytatása:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák