Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/164
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.08.27.
Iktatószám: 14256/2018
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: eKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17644
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Anikó
Telefon: +36 17956476
E-mail: gazdasagivezeto@kk.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2018
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2018”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 439920000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2018
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72266000-7
72267000-4
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell elvégeznie:
1. A KRÉTA Terméktámogatás (support) tárgya:
Az Ajánlatkérő a terméktámogatási szolgáltatás tekintetében, melynek tételes részletei megtalálhatóak a műszaki leírásban, igazodva az oktatási félévek menetéhez 2019.01.31-ig veszi igénybe, mely a 2018/2019-es tanév I. félévének utolsó napja.
• A Megrendelő által biztosított infrastruktúrán futó Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszerhez (továbbiakban KRÉTA) kapcsolódó szolgáltatások: rendszerkövetés, jogszabály és belső szabályzatok követésének biztosítása
• Szoftverfrissítések biztosítása
• Támogatás (support) szolgáltatás biztosítása a műszaki leírásban részletezett tartalommal
• Egyedi igények megvalósításának informatikai szakmai támogatása
• A KRÉTA terméktámogatása valamennyi modul tekintetében értendő:
• A KRÉTA Egyedi modulok bevezetése:
• Projekt nyilvántartó modul bevezetése
A KRÉTA Projekt nyilvántartó modul lehetőséget ad a Klebelsberg Központ, a Tankerületi Központok és azok intézményei részére az uniós vagy hazai forrásból elvégzett projektek alapadatainak nyilvántartására és riportolására.
A KRÉTA Projekt nyilvántartó modul bevezetésének szükséges terméktámogatási folyamatai:
- Szakmai útmutató készítése
- Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központok alkalmazottai részére bemutatók és oktatások
• Ösztöndíj modul bevezetése
A KRÉTA Ösztöndíj modul az EMMI Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programjának koordinálására, illetve adminisztrációjának megkönnyítésére létrejövő funkcionalitás.
A KRÉTA Ösztöndíj modul bevezetésének szükséges terméktámogatási folyamatai:
- Szakmai útmutató készítése
• KRÉTA funkcionalitások bővítése modul bevezetése
A Klebelsberg Központ teljes intézményhálózatában történő KRÉTA, és e-napló moduljának teljes körű bevezetésével párhuzamosan kiegészíteni szükséges a KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modulját, a KRÉTA rendszerben az oktatás speciális területein jelentkező egyedi adminisztrációs feladatokat.
A KRÉTA adminisztrációs funkcióbővítések bevezetésének szükséges terméktámogatási folyamatai:
- Szakmai útmutató készítése
- Tankerületi Központonként intézményi bemutatók és oktatások
- Tankerületi Központok alkalmazottai részére bemutatók és oktatások
2. Tranzakciós szolgáltatások
3. Egyedi igények, paraméterezések megvalósítása (Műszaki megrendelések - 150 óra becslés kerettel)
A feladatok további részletes kifejtését a műszaki leírás tartalmazza.
Fenti feladatok ellátásához rendelkezésre álló keretösszeg nettó 440.000.000,- Ft + ÁFA, amely saját forrásból, és az EMMI által nyújtott támogatásból áll majd rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában a támogatás vonatkozásában ajánlatkérő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti támogatási szerződés még nem jött létre. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárás feltételes, így ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a támogatásra irányuló igénye nem kerül elfogadásra, vagy az az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a támogatás iránti igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre ajánlatkérő a szerződés megkötésére, vagy teljesítésére képtelenné válás okaként hivatkozhat.
Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor, úgy ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bek. alapján, a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének köti ki a támogatás iránti igény elfogadását.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben támogatás iránti igény elfogadására nem kerül sor, a szerződés a felek között nem lép hatályba, az a döntés ajánlatkérő által történő kézhezvételének napjával minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, további joghatás kiváltására nem alkalmas.
(karakterkorlátozás miatt a teljes szöveg a felhívás 5.) pontjában)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 159 - 365543
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Neptun KRÉTA iskolai alaprendszerhez kapcsolódó technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2018
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 48.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 205732930
Internetcím(ek): (URL) www.ekreta.hu
Fax: +36 13866022
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 440000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 439920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § b) pontja szerinti adatok:
Nyertes ajánlattevő:
neve: eKRÉTA Informatikai Zrt.
adószáma: 25707144-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Rendszer használatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma licencszerződést kötött 2015.10.21. napján az SDA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumot, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a Neptun KRÉTA Rendszert illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal - jelenleg Klebelsberg Központ - az SDA Informatika Zrt. 2016.06.24-én írta alá licencszerződést.
2016.07.31-én az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Zrt., aki a Neptun KÉRTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a jövőben kizárólag birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik.
A licencszerződés alapján az intézmény jogosult a Neptun KRÉTA rendszert saját maga terméktámogatási szerződés nélkül annak - licencigazoláson szereplő - verzióját használni, azaz elvileg képes a Neptun KÉRTA tanulmányi rendszert rendeltetésszerűen használni.
A terméktámogatásra és jogszabálykövetésre azonban az ajánlatkérő nem képes, továbbá az ajánlatkérő szükségesnek tartja a bevezetett modulok technikai támogatását és jogszabályi követését. Továbbá ajánlatkérő új egyedi modulokat kíván bevezetni. Ezért szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A közbeszerzése eljárás az egyes modulok bevezetésére, továbbá a bevezetett modulok terméktámogatására, és kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
A tárgyi közbeszerzési eljárás tehát nem használati jogoknak a megszerzésére irányul, hanem annak biztosítására, hogy az ajánlatkérőnek már rendelkezésére álló használati joggal az ajánlatkérő feladatokat láthasson el.
Az Ajánlatkérő álláspontja szerint a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében jogszerűen csak a hirdetmény nélküli eljárás választható a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a megkötött licencszerződés következtében a Neptun KRÉTA rendszerre vonatkozó szolgáltatásokat kell beszereznie, ezért nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényének a kielégítésére, és a kizárólagos jogok következtében nem tud versenyt lefolytatni a beszerzési igénye megvalósítására.