Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/159
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.08.18.
Iktatószám: 14258/2021
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15830731242
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kókai Andrea
Telefon: +36 305441263
E-mail: kokai.andrea@nive.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nive.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nive.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEPTUN-KRÉTA pályakövetési, előrejelző rendszer
Hivatkozási szám: EKR000657002021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez (továbbiakban: KRÉTA) kapcsolódó alábbi rendszermodulok megfelelő felparaméterezését, tesztelését és telepítését szükséges megvalósítani:
• Pályakövetési rendszermodul;
• Munkaerőpiaci előrejelző rendszermodul.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1300000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEPTUN-KRÉTA pályakövetési, előrejelző rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbiakban bemutatásra kerülő rendszermodulok célcsoportja a szakképzésben érintett tanulók (közel 269.000 fő) és pedagógus (nagyságrendileg 32.000 fő).
A pályakövetési rendszer a meghatározott szolgáltatások nyújtásához tervezetten az alábbi komponensekből fog felépülni:
• ETL („extract, transform, load” – adatkiaknázás, átalakítás, betöltés) komponens: A komponens tervezetten a Neptun KRÉTA rendszerek, annak különböző moduljai, illetve a külső adatforrások tekintetében az alábbi technikai szolgáltatásokat fogja biztosítani:
o Integráció külső adatforrásokkal, adatok kinyerése a forrásrendszerekből és áttöltése a pályakövetési rendszerbe,
o Személyi adatgyűjtés (elektronikus kérdőíves) biztosítása,
o Neptun KRÉTA rendszerek adatai, a külső adatforrásokból, és a személyes adatszolgálatásokból kinyert adatok elemzésekhez szükséges átalakítása, anonimizálása, konverziója,
o Az átalakított adatok betöltése a központi adattárba.
• Központi adattár (datalake) komponens: A Neptun KRÉTA rendszer, illetve annak moduljai adatbázisára épülő komponens tervezetten a betöltött adatok tárolását és adatpiacok részére történő rendelkezésre bocsátást fogja biztosítani.
• Adatpiacok: A komponens a részletes tervezés során meghatározásra kerülő rendszer által támogatandó elemzési célokkal és feladatokkal összhangban kialakításra kerülő adatpiacokat, azaz kisebb, adott elemzési célra kialakított adattároló és elemző egységeket fogja magába foglalni.
• Vezetői információs rendszer, dashboard: A komponens a rendszer adatpiacaihoz kapcsolódó felhasználói, elemzési és vezetői információs felületeket fogja magába foglalni, amelyen keresztül a felhasználók a rendszer által biztosított elemzési szolgáltatásokat a jogosultsági beállításaiknak megfelelően igénybe vehetik.
• Adatszolgáltatási funkciók: A komponens elsősorban munkaerőpiaci előrejelző rendszer részére szolgáltatandó adatok előkészítését és átadását fogja biztosítani.
A Munkaerőpiaci előrejelző rendszer a meghatározott szolgáltatások nyújtásához tervezetten az alábbi komponensekből fog felépülni:
• ETL („extract, transform, load” – adatkiaknázás, átalakítás, betöltés) komponens: A komponens tervezetten a Neptun KRÉTA rendszerek, annak különböző moduljai, illetve a külső adatforrások tekintetében az alábbi technikai szolgáltatásokat fogja biztosítani:
o Integráció külső adatforrásokkal, adatok kinyerése a forrásrendszerekből és áttöltése a munkaerőpiaci előrejelző rendszerbe
o Opcionális elemzői adatfeltöltési szolgáltatás, felület biztosítása
o Neptun KRÉTA rendszerek adatai és a külső adatforrásokból kinyert adatok elemzésekhez szükséges átalakítása, munkaerőpiaci keresleti és kínálati adatok egymással történő megfeleltetésének, összevezetésének biztosítása, ehhez szükséges konverziók végrehajtása
o Az átalakított adatok betöltése a központi adattárba
• Központi adattár (datalake) komponens: A Neptun KRÉTA rendszerek adatbázisára épülő komponens tervezetten a betöltött adatok tárolását és adatpiacok részére történő rendelkezésre bocsátást fogja biztosítani.
• Adatpiacok: A komponens a részletes tervezés során meghatározásra kerülő, rendszer által támogatandó elemzési célokkal és feladatokkal összhangban kialakított adatpiacokat, azaz kisebb, adott elemzési célra kialakításra kerülő adattároló és elemző egységeket fogja magába foglalni.
• Dashboard: A komponens a rendszer adatpiacaihoz kapcsolódó felhasználói, elemzési és vezetői információs felületeket fogja magába foglalni, amelyen keresztül a felhasználók a rendszer által biztosított elemzési és előrejelzési szolgáltatásokat a jogosultsági beállításának megfelelően vehetik majd igénybe.
Nyertes Ajánlattevő feladata a jelen műszaki leírás tárgyát képező rendszermodulok megfelelő paraméterezése, szállítása és üzemeltetésre való átadása.
A Nyertes Ajánlattevő által paraméterezendő és bevezetendő rendszermodulok működtetéséhez az Ajánlatkérő biztosítja a szükséges hardver infrastruktúrát és licenceket.
Részletek a Műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A II.1.5. ponttal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba és 2021. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre jön létre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 131 - 348739
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25707144243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1300000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Címe: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószáma: 25707144-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A fentiekre, valamint a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel megállapítható, hogy:
a) Neptun KRÉTA rendszerre, annak moduljaira és a Szakképzési és felnőttképzési pályakövetési, valamint munkaerőpiaci előrejelző rendszer kialakítására vonatkozó, előzőekben bemutatott kizárólagos jogokra tekintettel az eKRÉTA Informatikai Zrt.-vel megkötni kívánt szerződés tekintetében fennáll, hogy a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
b) Bár nem törvényi feltétel, de az NSZFH rögzíti, hogy – hivatkozva a tisztelt KÚRIA 2015-ös Kfv.III.37.158/2015 számú jogerős ítéletére (https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_12168_2015/) – a rendszer és „más tanulmányi rendszer nem kompatibilis”, továbbá azt is, hogy kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő. Fontos kiemelni, hogy a rendszer egyedi jellege abból is adódik, hogy a KRÉTA rendszer a fenntartói működést kiemelten támogatja megfelelő jogosultsági szintek beállítása mellett, így a hazai piacon lévő más IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerek területén egyedülálló funkcionalitásokkal rendelkezik.
c) Az NSZFH által bevezetett és használt Neptun KRÉTA rendszer, illetve a Szakképzési és felnőttképzési pályakövetési, valamint munkaerőpiaci előrejelző rendszer kialakítása tekintetében az NSZFH számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mivel a KÚRIA is – hivatkozott ítéletében – megállapította, hogy nincs más kompatibilis tanulmányi rendszer és az NSZFH-nak, illetve az NSZFH által fenntartott szakképzési intézményeknek szükségük van a Neptun KRÉTA rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra feladataik ellátásához, így egy teljesen új rendszer kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás ellehetetlenítené az NSZFH és intézményei munkáját, feladat ellátását.
d) A fentiekből következően az is egyértelműen megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az ajánlatkérő.