Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/162
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.23.
Iktatószám:14267/2018
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Oroszország, Mongólia, Kazahsztán, Fehéroroszország, Grúzia, Azerbajdzsán Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Oroszország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65240283
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Varga Szilágyi Szandra
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kereskedohaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kereskedohaz.hu
 
Hivatalos név: Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62340403
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Erzsébet
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kereskedohaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kereskedohaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000509402018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000509402018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda Oroszo
Hivatkozási szám: EKR000509402018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. alapításakor meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi partnerhálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres oroszországi és régióbeli jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Oroszország, Mongólia, Kazahsztán, Fehéroroszország, Grúzia, Azerbajdzsán
Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Oroszország
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1078935000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda OROSZ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
További tárgyak:75120000-3
79320000-3
79340000-9
79950000-8
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Oroszország, Mongólia, Kazahsztán, Fehéroroszország, Grúzia, Azerbajdzsán
Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Oroszország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. alapításakor meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi partnerhálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres oroszországi és régióbeli jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása.
Az Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda – hálózat tevékenységének az alábbi feladatcsoportok köré szervezett elvárásoknak kell megfelelnie:
1.) Működéssel kapcsolatos általános, operatív elvárások
2.) Szakmai tevékenységgel kapcsolatos elvárások
3.) Kiemelt stratégiai feladatok
Ajánlattevő feladata – a tevékenység célja:
Az Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda – hálózat kialakításának elsődleges célja, hogy az MNKH Zrt. (Ajánlatkérő) ország specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. A partner elsődleges feladata, hogy az adott ország tekintetében meghatározásra kerüljenek azok a szektorok, piaci szegmensek, amelyekben a magyar kkv-k versenyképesek lehetnek és ahol exportnövekedés érhető el. Ezzel összefüggésben a partner kiemelt feladata, hogy olyan kapcsolati hálót alakítson ki az adott országban, amely révén lehetőség nyílik a magyar KKV-k releváns technológiáinak, termékeinek bemutatására.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Oroszország, Mongólia, Kazahsztán, Fehéroroszország, Grúzia, Azerbajdzsán.Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Oroszország.
Az ellátandó feladatok a közbeszerzési kiegészítő dokumentumokban és az annak részeként kiadott szerződéstervezetben kerülnek részletezésre.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel:
Ajánlatkérő részen belül a szolgáltatás terjedelmében a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel a tárgyi szolgáltatás oszthatatlanságára.
Késedelmi-, hibás teljesítési- illetve meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott szerződés tervezetben foglaltak szerint kerül alkalmazásra.
Tárgyi közbeszerzési eljárás mennyisége egy darab exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda-hálózat kialakítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - a szakmai leírásban írt Célország-specifikus és az illetékességi terület sajátosságaira is kiterjedő akcióterv tartalma, kidolgozottsága a VI.3 pontban írtak szerint  50
2 - Az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő rendelkezik az illetékességi terület valamelyikén székhellyel vagy telephellyel, vagy fiókteleppel  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1078935000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 73. § (6) c.) pontjában írtakra figyelemmel érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlati felhívás II.2.6) pontjában írt összeg 48-ad részét meghaladja (a becsült érték a Kbt. 17. § [3] b) pontjában foglaltakra figyelemmel került meghatározásra).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető, az Ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ának (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. (Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év (adott esetben: működése ideje szerinti üzleti év/évek) vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi kereskedelem – fogalma VI.3. pontban) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
P.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi kereskedelem – fogalma VI.3. pontban) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen elérte a nettó 210.000.000,- HUF-ot.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az alábbi követelmény irányadó, attól függően, hogy a működése megkezdése óta az ajánlattevő hány üzleti évvel rendelkezik (Ajánlatkérő rögzíti, hogy az üzleti évek számánál az Előtársaság időszaka nem minősül külön üzleti évnek):
-Ha ajánlattevő összesen 1 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi kereskedelem – fogalma VI.3. pontban) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 1 lezárt üzleti évben elérte a nettó 70.000.000,- HUF-ot
-Ha ajánlattevő összesen 2 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évvel rendelkezik: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak akkor minősül, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi kereskedelem – fogalma VI.3. pontban ) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző 2 lezárt üzleti évben összesen elérte a nettó 140.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (6)-(11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 évben teljesített a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra irányuló azaz (célországba irányuló nemzetközi kereskedelmi tevékenység) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
-a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
-referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
-kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
-a referencia tárgyának (a teljesített szolgáltatás) ismertetése továbbá annak megjelölése, hogy mely országból mely a II.2.3. pontban írt teljesítési helyre irányult a nemzetközi kereskedelmi tevékenység;
-a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év – hónap – napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év – hónap – naptól év – hónap - napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
Továbbiakat folytatás lásd lent az alkalmassági előírásnál:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -a mennyiségre vonatkozó adatok (konkrét mennyiség, mértékegységgel, azaz a teljesített nemzetközi kereskedelmi ügyletek felsorolása, azok számának, tárgyának és a nettó HUF értékének megadásával az AF VI.3.9. pont szerint.)
-utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát illetve nem magyarországi székhellyel rendelkező szervezet esetén a referenciát kiállító székhelye szerinti ország bejegyző okiratát köteles másolatban az ajánlattevő az ajánlathoz csatolni.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, szakmai tapasztalatának (ahol releváns) és nyelvtudásának (ahol releváns) ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk - benne a szakmai tapasztalat (iroda vezető és kereskedelmi koordinátor esetében), illetőleg a nyelvtudás (folyékony: anyanyelvi/felsőfokú/tárgyalóképes) megjelölésével - és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával. Az anyanyelvi és a tárgyalóképes nyelvtudás igazolásaként államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum, az államilag elismert felsőfokú nyelvtudás igazolásaként a nyelvvizsga bizonyítvány csatolása szükséges az M2 pontban írtak szerinti nyelvből. A szakemberek ismertetésének tartalmaznia kell, hogy melyik szakembert melyik alkalmassági követelmény tekintetében jelölik meg. [Kbt. 65. § (1) b); K. 21. § (3) b)] A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen, minden kétséget kizáróan kiderüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
A lentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumköv: M.1.Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 1 db, összesen legalább nettó 210.000.000 HUF értékű, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (a célországba irányuló nemzetközi kereskedelmi tevékenység) szolgáltatásra irányuló szerződés teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket:[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)].
-büntetlen előéletű(valamennyi szakemberre igaz)
-minimum 1 (egy) fő irodavezető, aki legalább 10 (tíz) éves export-import kereskedelemi ügyletek lebonyolításában szervezett szakmai tapasztalattal, felsőfokú végzettséggel rendelkezik és orosz nyelven folyékonyan beszél, továbbá
-legalább 2 fő, legalább 3 (három) éves export-import kereskedelmi ügyletek lebonyolításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező kereskedelmi koordinátor továbbá
-legalább 2 fő, legalább 3 (három) éves fuvarozási (szállítmányozási) gyakorlattal rendelkező kereskedelmi koordinátor személy, továbbá
-legalább 1 fő, felsőfokú informatikai szakképesítéssel rendelkező kereskedelmi koordinátor személy, továbbá
A fenti személyek közül legalább 1 főnek folyékony magyar nyelvismerettel és legalább 1 főnek folyékony angol nyelvismerettel kell rendelkeznie. Ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját/számláit Ajánlatkérő a számla/számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő a szolgáltatásellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdései is irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: IV.2.4. ponthoz: Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU, EN.
Az elektronikus bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdéseinek, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
ref-referencia
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
2. A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi címen érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ .
5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján, az EKR-be regisztrált gazdasági szereplők által az „érdeklődés jelzése” gombra történő kattintást követően. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a KD és az EKR rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák.
8. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
9. Árfolyamok:Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Beszámolóból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén ajánlatevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Árbevételnél az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.
10.AIII.1.2) P.1. és a III.1.3) M.1. és M.2. pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11.AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
12.Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. szerinti legjobb ár-érték arány.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (súlyszám: 40). 2. Országspecifikus akcióterv kidolgozottsága (súlyszám:50). 3. Az ajánlattétel időpontjában az illetékességi terület valamelyikén található székhelye vagy telephelye vagy fióktelepe (súlyszám:10)
Az egyes részszempontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: 1.részszempont: relatív értékelés, fordított arányosítás, 2.részszempont:relatív értékelés, egyenes arányosítás. 3. részszempont: pontkiosztás a KD-ben részletezettek szerint.Ajánlatkérő az országspecifikus akcióterv kidolgozottsága részszempont tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározta azokat a szakmai követelményeken alapuló elveket és számítási metódust, amelyek mentén számszerűsít. Ajánlatkérő valamennyi, számszerűsíthető értékkel kifejezhető részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb kettő tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor a kerekítést az előbbiekre figyelemmel kéri elvégezni a kerekítés általános matematikai szabályai szerint. Lásd VI.4.3.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül összesítésre kerülnek.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek.re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
14. Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.
16. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
18. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.
19. Érvénytelen az ajánlat: A Kbt. 73. § (6) c.) pontjában írtakra figyelemmel érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlati felhívás II.2.6) pontjában írt összeg 48-ad részét meghaladja (a becsült érték a Kbt. 17. § [3] b) pontjában foglaltakra figyelemmel került meghatározásra). Érvénytelen az ajánlat továbbá, amennyiben nem tartalmaz szakmai ajánlatot vagy a szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban írt III. fejezetben előírtakra vonatkozóan nem tartalmaz vállalást, vagy a műszaki leírásban előírt minimumkövetelményeket nem teljesíti. Érvénytelen az ajánlat továbbá amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által kiadott szerződéstervezethez véleményeltérést nyújt be.
20. Feltételes közbeszerzés:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: a tulajdonos Külgazdasági és Külügyminisztérium által a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező partneriroda-hálózat működtetését is magába foglaló kötött közszolgáltatási szerződésben biztosított forrás bármilyen okból történő teljes vagy részbeni megvonása.
21. Nemzetközi kereskedelmi tevékenység fogalma: kereskedelmi tevékenység, ahol az áru eladójának és vevőjének, illetve a szolgáltatás megrendelőjének és nyújtójának székhelye különböző államok területén található.
22. Minden időpont tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
23. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k) neve és lajstromszáma: dr. Korossy Emese 00084
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák