Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/145
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.07.30.
Iktatószám: 14324/2019
CPV Kód: 45221250-9
Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kunszentmárton közigazgatási területe. A Kossuth úti lakótelep és Széchenyi lakótelep környezete, a Dani Margit Sportcsarnok és József Attila Könyvtár intézményegység melletti zöldterület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszentmárton Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22667515
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Kunszentmárton
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wenner-Várkonyi Attila László
Telefon: +36 56560524
E-mail: polgarmester@kunszph.hu
Fax: +36 56461158
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmarton.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunszentmarton.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kunszentmárton Zöld város TOP-2.1.2. II.eljárás
Hivatkozási szám: EKR000592862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kunszentmárton "Zöld város" TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának, jellegének, valamint az építéssel érintett munkaterület nagysága és elhelyezkedése alapján megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A tárgyi beruházás során kizárólag mélyépítési tevékenység valósul meg (tájépítészet, vízépítés, útépítés). A munkaterület fókuszpontja a Kossuth úti lakótelep és Széchenyi lakótelep környezete, valamint a Dani Margit Sportcsarnok és József Attila Könyvtár intézményegység melletti zöldterület (Erzsébet liget), mely területek a város azonos részén, egymás közelében helyezkednek el, egy jól körülhatárolható építési területet alkotva. Az érintett építési terület arányaiban nem nagy kiterjedésű: összesen 799.550,74 m2. A beruházás építési tevékenységei kizárólag a város fentiekben lehatárolt területén valósulnak meg, egyes munkaterületek egymás közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A tervezett kivitelezés jellegéből adódóan nem osztható, kizárólag mélyépítési feladatok megvalósítása történik. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése, a különböző munkaterületek átadása egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban, tekintettel a földrajzilag összefüggő területet alkotó teljes építési területre, valamint az építési területen belüli a különböző munkaterületek egymáshoz viszonyított közelségére. A beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési
feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint
esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
A szerződés tárgyát képező építési tevékenységek, részben engedélyköteles, részben nem engedélyköteles tevékenységek. Az építési tevékenységek közül Vízjogi engedély alapján végezhető építési tevékenység: a Széchenyi lakótelep G, H épületektől délre elterülő területen, illetve a Kossuth úti lakótelepen tervezett csapadék és belvíz elvezető rendszer kivitelezési munkálatai, a közbeszerzési dokumentumokban (kiviteli tervdok., tételes költségvetés, vízjogi létesítési engedély ) foglaltak szerint. A beruházás tájépítészeti és útépítési munkálatai nem engedélyköteles építési tevékenységek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 243938147 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kunszetmárton Zöldváros TOP-2.1.2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak: 45232452-5
45233228-3
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Kunszentmárton közigazgatási területe. A Kossuth úti lakótelep és Széchenyi lakótelep környezete, a Dani Margit Sportcsarnok és József Attila Könyvtár intézményegység melletti zöldterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére
vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A kivitelezési munkával
kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott
követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési
munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a továbbiakban: Létesítmény.
Tervezett létesítmények:
- parkolók felújítása, új parkolók kialakítása összesen 304 m2;
- 4 db aszfaltburkolatú gépkocsibehajtó létesítése;
- járdaburkolatok kialakítása: meglévő kitaposott gyalogos ösvények térburkolatot kapnak; szilárd burkolatú gyalogjárda készül;
- belterületi út kialakítása;
- csapadékvíz elvezetés kialakítása: egy vízgyűjtő- és elvezető árok 155 m hosszan, mely a Széchenyi lakótelep esetében bekötésre kerül a Táncsics Mihály úti csapadékvíz elvezető csatorna rendszerbe;
- kialakításra kerül egy salakos, 1,50 m széles futókör, melynek teljes hossza 1,015 km;
- helyi termelői piac: 3 egységből álló, mini piac, térkő burkolaton; fedett kialakítással, padokkal, szemetessel;
- 2 db kutyafuttató: 5-5 db játszó elem (kutyalétrák, ugróelem, libikóka, ugró kapu) kerül elhelyezésre, és a gazdik pihenését szolgáló padok, kerékpártároló, szemetesek, ivókút;
- 5 db "nyugalom sziget": A szigetek kör alaprajzúak, középen elhelyezett dombon évelő virágágyások, illetve évelő örökzöldek telepítése tervezett;
-3. db új játszótér;
-3 db. utcai fitnesz: ütéscsillapító burkolatra kerülő kültéri fitnesz elemek (2-2 elem szigetenként);
- kerékpáros park 5000 m2. területen;
- kresz park: 1,2 m sávszélességű aszfalt burkolattal ellátott kerékpáros út;
-ugrató domb;
- 43 m hosszú kerékpáros tereppálya.
- Reprezentatív fasor kialakítása a Kossuth Lajos utcán a Táncsics utca és a Jókai Mór utca közötti 110 m hosszú szakaszon;
- heterogén növényzet kialakítása "zöldfüggöny" telepítése a Kossuth úton a Vásár utca és a Táncsics utca között 60 m hosszan.
- az eszközlista szerinti eszközök beszerzése és telepítése
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
jogosult megkezdeni. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése,
engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi
eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Nyertes Ajánlattevő, az átadás-átvételi eljárás során, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles Ajánlatkérő részére átadni. Az átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és
átadása a Megrendelőnek szintén nyertes ajánlattevő feladatait képezi. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki
tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli
szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek. Nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az AF. II.2.5) pont Értékelési szp. 1. minőségi
rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, mélyépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akinek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
folyamatosan biztosítani kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jelen közbeszerzési eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő szakember mélyépítési kivitelezési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (db projekt)(min. 0 db - max.3 db) 15
2 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 3. A kötelezően előírt követelményen túli, további hátrányos helyzetű munkavállaló(k) munkaviszony keretében történő alkalmazása, legalább 1 hónap időtartamban (fő) min: 0 fő - max:3 fő 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kunszetmárton Zöldváros TOP-2.1.2.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
E-mail: profiter.kft@gmail.com
Telefon: +36 708814894
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 243980320
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 243938147
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profiter Machine Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40033857
Postai cím: Madách Tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547216

Hivatalos név: Makor Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31450953
Postai cím: Sugár Utca 27.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11771959216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges