Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/192
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.10.25.
Iktatószám:14417/2017
CPV Kód:45212210-1
Ajánlatkérő:Magyar Labdarúgó Szövetség
Teljesítés helye:Budapest közigazgatási területe;Budapest közigazgatási területe;Budapest közigazgatási területe;Budapest közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK24096
Postai cím: Kánai út 2/D.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vígh László infrastruktúra igazgató, projektvezető
Telefon: +36 15779500
E-mail: bpp@mlsz.hu
Fax: +36 115779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mlsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.jarai.hu/bemutatkozas/ugyvedek/dr-vajda-gabor.html (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vajda Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeréna út 5/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Balázs
Telefon: +36 12400677
E-mail: iroda@vajdagabor.hu
Fax: +36 14301616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Vajda Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeréna út 5/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Balázs
Telefon: +36 12400677
E-mail: iroda@vajdagabor.hu
Fax: +36 14301616
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében élő- és műfüves sportpályák tervezése és/ vagy építése, valamint öltőző épületek tervezési és/vagy kivitelezési munkáinak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212210-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében élő- és műfüves sportpályák tervezése és/ vagy építése, valamint öltőző épületek tervezési és/vagy kivitelezési munkáinak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ÉLŐFÜVES NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYÁK TERVEZÉSE ÉS/VAGY ÉPÍTÉSE
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
További tárgyak:45212221-1
45212210-1
45236110-4
71320000-7
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest közigazgatási területén belül új, egyenként 68×105 (74×113) m-es élőfüves labdarúgó pályák kiviteli és/vagy engedélyes terveinek elkészítése a rendelkezésre álló mintaterv adaptálásával és/vagy a pályák kivitelezési munkálatainak ellátása. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” és ”minta beruházás” szerinti tervezési és/vagy építési munkákat rendeli meg az eljárás 2. részében a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint.
A minta beruházás szerinti, egy adott pályára vonatkozó mennyiségi adatok:
- Földmunka (8362 m2)
- Pálya alépítmény kialakítása (7140 m2)
- Pályaburkolat, gyepszőnyeg terítése (8362 m2)
- a pályához kapcsolódóan új öntöző tartály építése (100 m3 alatti térfogat méretben, nem engedélyköteles építési tevékenység)
Ajánlatkérő a konkrét beruházásokat az eljárás 2. része szerinti eljárás eredményeként rendeli meg a közbeszerzési dokumentumok szerinti keretösszeg terhére. A konkrét beruházás és a minta beruházás közötti esetleges eltéréseket (adott helyszínre adaptálás) Ajánlatkérő az eljárás 2. része szerinti verseny újranyitás keretében adja meg.
Ajánlatkérő tervezés alatt a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” adott helyszínre történő adaptálását (szükség esetén engedélyes tervdokumentáció készítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, valamint szükség szerint kiviteli terv készítése) érti. Ajánlatkérő kivitelezés alatt az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, vagy amennyiben a közbeszerezési eljárás 2. részében megrendelésre kerül tervezés is, az ajánlattevő által elkészített engedélyes és/vagy kiviteli terv szerinti kivitelezési munkálatot érti.
Ajánlatkérő a keretösszeg semmilyen mértékű lehívására nem vállal kötelezettséget.
A minta beruházás részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
A pályának az ajánlatkérő infrastruktúra szabályzata szerinti, H kategóriás feltételeknek meg kell felelnie. A Szabályzat elérhető: http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2015/07/ISZ_2015_1_201507071.pdf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti műszaki vezető szakember (MV-É) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 20 hónap) 15
2 A szakmai ajánlat értékelése az ajánlattételi útmutatóba foglaltak szerint (pontkiosztás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 27.§ (3) bek. alapján a 14/2016. (V.25.) MvM r. 6.§ (7) bek. alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs-00356
Ajánlatkérő a Kbt. 104.§ (3)(4)(5) bek. és a 75.§(2) bek. e) pontot alkalmazza. Az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma:3.

II.2.1)
Elnevezés: MŰFÜVES NEMZETKÖZI LABDARUGÓPÁLYÁK TERVEZÉSE ÉS/VAGY ÉPÍTÉSE
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
További tárgyak:45212210-1
45212221-1
45236100-1
45236110-4
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest közigazgatási területén belül új, egyenként 68×105 (74×113) m-es műfüves labdarúgó pályák kiviteli és/vagy engedélyes terveinek elkészítése a rendelkezésre álló mintaterv adaptálásával és/vagy a pályák kivitelezési munkálatainak ellátása. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” és ”minta beruházás” szerinti tervezési és/vagy építési munkákat rendeli meg az eljárás 2. részében a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint.
A minta beruházás szerinti, egy adott pályára vonatkozó mennyiségi adatok:
- Földmunka (8362 m2)
- Pálya alépítmény kialakítása (7140 m2)
- Pályaburkolat, gyepszőnyeg terítése (8362 m2)
- Pályavilágítás kiépítése.
Ajánlatkérő a konkrét beruházásokat az eljárás 2. része szerinti eljárás eredményeként rendeli meg a közbeszerzési dokumentumok szerinti keretösszeg terhére. A konkrét beruházás és a minta beruházás közötti esetleges eltéréseket (adott helyszínre adaptálás) Ajánlatkérő az eljárás 2. része szerinti verseny újranyitás keretében adja meg.
Ajánlatkérő tervezés alatt a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” adott helyszínre történő adaptálását (szükség esetén engedélyes tervdokumentáció készítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, valamint szükség szerint kiviteli terv készítése) érti. Ajánlatkérő kivitelezés alatt az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, vagy amennyiben a közbeszerezési eljárás 2. részében megrendelésre kerül tervezés is, az ajánlattevő által elkészített engedélyes és/vagy kiviteli terv szerinti kivitelezési munkálatot érti.
Ajánlatkérő a keretösszeg semmilyen mértékű lehívására nem vállal kötelezettséget.
A minta beruházás részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
A pályának az ajánlatkérő infrastruktúra szabályzata szerinti, H kategóriás feltételeknek meg kell felelnie.A Szabályzat elérhető: http://igazgatosagok.mlsz.hu/wp-content/uploads/sites/6/2015/07/ISZ_2015_1_201507071.pdf
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti műszaki vezető szakember (MV-É) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 20 hónap) 15
2 A szakmai ajánlat értékelése az ajánlattételi útmutatóba foglaltak szerint (pontkiosztás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 3600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 27.§ (3) bek. alapján a 14/2016. (V.25.) MvM r. 6.§ (7) bek. alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs-00356
Ajánlatkérő a Kbt. 104.§ (3)(4)(5) bek. és a 75.§(2) bek. e) pontot alkalmazza. Az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3.

II.2.1)
Elnevezés: 4 BLOKKOS ÖLTÖZŐÉPÜLETEK TERVEZÉSE ÉS/VAGY KIVITELEZÉSE
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
További tárgyak:45212210-1
45212221-1
45210000-2
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. és 2. rész szerinti ”minta beruházás” alapján létesítendő élő- és műfüves sportpályákhoz legfeljebb 4 blokkos öltöző épületek kiviteli és/vagy engedélyes terveinek elkészítése a rendelkezésre álló mintaterv adaptálásával és/vagy az öltöző-épületek kivitelezési munkálatainak ellátása.
Ajánlatkérő tervezés alatt a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” adott helyszínre történő adaptálását (szükség esetén engedélyes tervdokumentáció készítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, valamint szükség szerint kiviteli terv készítése) érti. Ajánlatkérő kivitelezés alatt az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, vagy amennyiben a közbeszerezési eljárás 2. részében megrendelésre kerül tervezés is, az ajánlattevő által elkészített engedélyes és/vagy kiviteli terv szerinti kivitelezési munkálatot érti, amely irányulhat a minta beruházás szerinti új öltöző épület építésére és adott esetben egy már meglévő - minta beruházás szerinti - felújítására.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” és ”minta beruházás” szerinti tervezési és/vagy építési munkákat rendeli meg az eljárás 2. részében a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint.
1 db 4 blokkos - minta beruházás szerinti - szilikát szerkezetű öltöző épület (265 m2) főbb adatai:
- labdarugók részére 4 db öltöző + 4 db vizesblokk
- 2 db játékvezetői öltöző (egyben az egyik edzői, a másik büfé öltöző is)
- az öltöző épülethez szükséges belső raktár és egyéb kiszolgáló helyiségek
- büfé
- közösségi WC és akadálymentes WC
- pályakarbantartáshoz géptároló külső tároló
- gépjármű parkolók és kerékpár tárolók kialakítása,
Ajánlatkérő a konkrét beruházásokat az eljárás 2. része szerinti eljárás eredményeként rendeli meg a közbeszerzési dokumentumok szerinti keretösszeg terhére. A konkrét beruházás és a minta beruházás közötti esetleges eltéréseket (adott helyszínre adaptálás) Ajánlatkérő az eljárás 2. része szerinti verseny újranyitás keretében adja meg.
Ajánlatkérő a keretösszeg semmilyen mértékű lehívására nem vállal kötelezettséget.
A minta beruházás részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti műszaki vezető szakember (MV-É) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 20 hónap) 15
2 A szakmai ajánlat értékelése az ajánlattételi útmutatóba foglaltak szerint (pontkiosztás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 27.§ (3) bek. alapján a 14/2016. (V.25.) MvM r. 6.§ (7) bek. alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs-00356
Ajánlatkérő a Kbt. 104.§ (3)(4)(5) bek. és a 75.§(2) bek. e) pontot alkalmazza. Az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3.

II.2.1)
Elnevezés: 6 BLOKKOS ÖLTÖZŐÉPÜLETEK TERVEZÉSE ÉS/VAGY KIVITELEZÉSE
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
További tárgyak:45212221-1
45210000-2
71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. és 2. rész szerinti ”minta beruházás” alapján létesítendő élő- és műfüves sportpályákhoz legfeljebb 6 blokkos öltöző épületek kiviteli és/vagy engedélyes terveinek elkészítése a rendelkezésre álló mintaterv adaptálásával és/vagy az öltöző-épületek kivitelezési munkálatainak ellátása.
Ajánlatkérő tervezés alatt a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” adott helyszínre történő adaptálását (szükség esetén engedélyes tervdokumentáció készítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, valamint szükség szerint kiviteli terv készítése) érti. Ajánlatkérő kivitelezés alatt az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, vagy amennyiben a közbeszerezési eljárás 2. részében megrendelésre kerül tervezés is, az ajánlattevő által elkészített engedélyes és/vagy kiviteli terv szerinti kivitelezési munkálatot érti, amely irányulhat a minta beruházás szerinti új öltöző épület építésére és adott esetben egy már meglévő - minta beruházás szerinti állapotra történő - felújítására.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott ”mintaterv” és ”minta beruházás” szerinti tervezési és/vagy építési munkákat rendeli meg az eljárás 2. részében a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerint.
1 db - 6 blokkos - minta beruházás szerinti - szilikát szerkezetű öltöző épület (345 m2) főbb adatai:
- labdarugók részére 6 db öltöző + 6 db vizesblokk
- 2 db játékvezetői öltöző (egyben az egyik edzői, a másik büfé öltöző is)
- az öltöző épülethez szükséges belső raktár és egyéb kiszolgáló helyiségek
- büfé
- közösségi WC és akadálymentes WC
- pályakarbantartáshoz géptároló külső tároló
- gépjármű parkolók és kerékpár tárolók kialakítása,
Ajánlatkérő a konkrét beruházásokat az eljárás 2. része szerinti eljárás eredményeként rendeli meg a közbeszerzési dokumentumok szerinti keretösszeg terhére. A konkrét beruházás és a minta beruházás közötti esetleges eltéréseket (adott helyszínre adaptálás) Ajánlatkérő az eljárás 2. része szerinti verseny újranyitás keretében adja meg.
Ajánlatkérő a keretösszeg semmilyen mértékű lehívására nem vállal kötelezettséget.
A minta beruházás részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. pont szerinti műszaki vezető szakember (MV-É) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapban meghatározva (max. 20 hónap) 15
2 A szakmai ajánlat értékelése az ajánlattételi útmutatóba foglaltak szerint (pontkiosztás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 27.§ (3) bek. alapján a 14/2016. (V.25.) MvM r. 6.§ (7) bek. alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs-00356
Ajánlatkérő a Kbt. 104.§ (3)(4)(5) bek. és a 75.§(2) bek. e) pontot alkalmazza. Az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszáma: 3.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-4. rész: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1) bek.)
Előzetes igazolás: a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) 1.§ (1) bek. szerint. (EEKD) Ajánlattevő az alkalmasságot igazoló alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az Ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint jár el a keretszám szerinti ajánlattevő kapcsán. Ajánlatkérő a Kr. 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.
Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. Ajánlattevőnek a 62.§ (1) bek. kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett Ajánlattevő a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (4) bek. és a Kr. 12. §, 13-16. §. alkalmazza.
SZ/1) Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZ/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai nyilvántartásában, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti feltételnek a közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel az SZ.2) követelménynek. A feltétel igazolására akkor vehető igénybe más gazdasági szereplő kapacitása, ha az adott gazdasági szereplő valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont szerinti feltételnek a közös ajánlattevők közül egynek meg kell felelnie az SZ/1) követelményben foglaltaknak.
Igazolás: Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. Ajánlatkérő EEKD-ban elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1)
Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.
Ajánlatkérő a Kr. 26. § (1) bek. a) alapján a (2)-(3) alkalmazza.
AK a Kr.21.§ (1) bek. kapcsán a 21.§ (2) bek., valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-4. részek vonatkozásában:
P/1) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) részéről csatolandó valamennyi pénzügyi intézménytől származó,valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), az alábbi adatokat:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- a pénzforgalmi számláján/számláin a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e.(Kr. 19. § (1) bek. a) pont).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bek. és az 5. §-ben foglaltaknak megfelelően az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek azzal, hogy az Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1-4. részek vonatkozásában:
P/1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzügyi intézményének igazolása alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltak értelmében ajánlatkérő az alábbiakat érti: ajánlattevő a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti 1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely másszervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1) bek és az 5.§-ban foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek azzal, hogy az AK elfogadja a gazdasági szereplők (GSZ) egyszerű nyilatkozatát, az alk. követelmények előzetes igazolása kapcsán. Az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az AK felhívása alapján a Kr. 1.§(2)bek-nek és 21-22.§ foglaltaknak megfelelően.
1-4.részek:
M/1)AT a Kr.21.§(2)bek a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző 5 évben(60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb feladataira vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a Kr.22.§(3) bek szerinti módon. Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés tárgyát, mennyiségét - az alk. minimumkövetelmény szerinti tartalommal - a teljesítés helyét és idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hó és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett. Az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alk. igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben a referencia munkát AT közös ajánlattevőként teljesítette, a ref. ig. a Kr. 22.§(5) bek foglaltak az irányadóak. AK a Kr. 21.§(2a) bek foglaltak szerint 5 év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M/2) AT a Kr. 21.§(2) bek b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szk), akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandó:
-a szk ismertetésére vonatkozó nyilatkozat
-a szk szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt önéletrajza
-végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok
-más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása
- a szk által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. A szk jogosultságát AK ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is, ezért az önéletrajzban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.Ha szk nem szerepel a nyilv.,a jogosultságot igazoló dok. benyújtása szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan Ajánlattevő:1.rész: ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 5 évben (60 hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétellel zárult), szerződésszerűen teljesített, legalább 1 darab, az 1. rész szerinti nagyméretű élőfüves, az Ajánlatkérőnek a felhívás feladásának napján hatályos infrastruktúra szabályzata szerinti, legalább H kategóriás feltételeket teljesítő labdarúgó pálya teljes körű kivitelezése tárgyú referenciával.
-2.rész: ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 5 évben (60 hónapban) befejezett (műszaki átadás-átvétellel zárult), szerződésszerűen teljesített, legalább 1 darab, a 2. rész szerinti nagyméretű műfüves, és játékra alkalmas világítással rendelkező, az Ajánlatkérőnek a felhívás feladásának napján hatályos infrastruktúra szabályzata szerinti, legalább H kategóriás feltételeket teljesítő labdarúgó pálya teljes körű kivitelezése tárgyú referenciával.
Az 1. és a 2. rész kapcsán 322/2015.(X.30.) Kr.23.§(1)(2)bek. alapján AK egyenértékűnek tekinti a referenciát, ha az az AK infrastruktúra szabályzata szerinti H kategória előírásainak megfelel.
- 3.és 4.rész: ha nem rendelkezik legalább 1 darab, a 3.rész esetében: min 198 m2, a 4.rész esetében: min 250 m2 alapterületű, szilikát szerkezetű, Étv. 2. § 10. pontja szerinti épület tervezése és építése vagy kizárólag építése tárgyú tevékenységre vonatkozó, igazolt referenciával. A 3. és 4.rész kapcsán 322/2015.(X.30.) Kr 23.§(1)(2)bek. alapján AK egyenértékűnek tekinti a referenciát, ha min 6 ill. 4 különálló helyiség, min 4 ill. 6 vizesblokk, közösségi és akadálymentes WC volt az épületben, amelyhez parkoló és kerékpár tároló is tartozott
M/2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
1. rész:
M/2.1. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti MV-É szakterületi jogosultsággal és legalább 2 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti É (építészeti tervezési terület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
2. rész:
M/2.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti MV-É szakterületi jogosultsággal és legalább 2 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.4. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti É (építészeti tervezési terület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
3-4. rész:
M/2.5. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti MV-É szakterületi jogosultsággal és legalább 2 év felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.6. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti É (építészeti tervezési terület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.7. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti T (szakági műszaki tervezési terület, tartószerkezeti tervezési szakterület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.8. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti G (szakági műszaki tervezési terület, építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M/2.9. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti V (szakági műszaki tervezési terület, építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultsággal és legalább 2 év tervezési gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-nek megfelelően van lehetőség. Ugyanaz a szakember több rész tekintetében is megjelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, meghiúsulási, szerződésszegési kötbér; teljesítési, jótállási; biztosíték.
Vállalt jótállási idő a verseny-újranyitási eljárásokban értékelési részszempont. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme magyar HUF. Tartalékkeret 5%, a szerződéstervezet szerint. A kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/A. § alapján átutalással. Részszámlázás, finanszírozás módja, előleg igénybevételének szabálya a szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Vajda Ügyvédi Iroda (1025 Budapest, Szeréna út 5/3., tárgyaló)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
2.AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
3.AK az alk. feltételeit és igazolását a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 28.§(3) bek képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:P/1.M/1.M/2
4.Értékelési szempont: a Kbt. 76.§(2)c).
5.Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2)és(4)bek. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(2) bek szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7.AK a Kbt. 39.§(1)bek alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi (ftp:\\vajdagabor.hu) azon GSZ-k részére, akik az eljárás iránti érdeklődésüket az iroda@vajdagabor.hu e-mail címen jelzik. (meg kell adni: név, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail cím), amelyet követően a felhasználói nevet és a jelszót az AK megküldi az érdeklődő GSZ részére.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(4),(6) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében is. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő köteles feltüntetni a 68.§(4) szerinti információkat.
9.Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó.
10.AT a Kbt. 56.§-a alapján írásban, telefax útján vagy e-mail útján (.pdf formátumban és .doc formátumban) biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. AK kéri AT-t, hogy a faxon megküldött kérdéseit .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
11.Minden, a felhívás III.1.2. P/1. pontja szerinti alk. feltétel igazolásában részt vevő AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
12.AK a Kbt. 105.§(4) bek alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározottak szerint.
13.Fordítás: Kbt.47.§(2)bek
14.Irányadó jog: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
15.Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alk igazolásába bevont GSZ cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
16.A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.
17.Felelősségbiztosítás: A keretmegállapodás második szakaszában kerül meghatározásra
18.A szerződéskötés feltétele, hogy az M/2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
19.Szakmai ajánlat benyújtása a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák