Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/182
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.10.
Iktatószám: 14443/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kétpó Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Profiter Machine Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kétpó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21408
Postai cím: Almásy tér 1.
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keresztes Péter Pál
Telefon: +36 56333294
E-mail: ketpo@ketpo.hu
Fax: +36 56333294
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ketpo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018 pályázat keretén belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018 pályázat keretén belül
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 175196851 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kétpó község csapadékvíz elvezetése a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018 pályázat keretén belül
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45232000-2
45232450-1
45232451-8
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139, 133/2, 46, 205, 172, 174, 173 és 284/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Megvalósuló létesítmény:
Megnevezése: csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukció
Helye: 5411 Kétpó, 049, 074, 1, 285, 338, 337, 138, 263, 136, 139, 133/2, 46, 205, 172, 174,
173 és 284/2 hrsz.
Csapadékvíz befogadója: H-1 jelű belvízcsatorna, valamint a Harangzugi belvízcsatorna
Összesen 4 db vízgyűjtő terület kerül lehatárolásra.
I. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A I. vízgyűjtő terület nagysága 2,0 ha. A CS 1-0-0 jelű csatorna befogadója a Harangzugi-I kettősüzemű belvízcsatorna, a 7+505 cskm szelvényben található áteresz alvízi oldalának közelében.
II. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A II. vízgyűjtő terület nagysága 8,57 ha. A CS 2-0-0 jelű csatorna befogadója a tervezett rekonstrukció során profilozással rendezésre kerülő CS 1-0-0 j. csatorna.
A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút bal oldalán, annak 4+408 km szelvényében található.
A II. sz. vízgyüjtő területéről összegyülekező belvíz és csapadékvíz továbbítására egy új átemelő műtárgy létesítése válik szükségessé. Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van elhelyezve.
A műtárgyban összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (NY-1) keresztül - az országos közutat védőcsőben keresztezve - jut el a CS 1-0-0 j. levezetőbe.
A II. sz. vízgyűjtő terület részét képezi az Almásy tér szabadidőpark. A visszamaradó
csapadékvíz és esetlegesen belvíz gyorsabb eltávolítása érdekében a területen drén szivárgó beépítését irányozták elő. A beépítendő vezeték D110 méretű PE duplafalú perforlált dréncső.
III. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 2,31 ha. A CS 3-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút jobb oldalán, annak 4+061 km szelvényében található.
IV. vízgyűjtő és csapadékvíz csatorna rendszere
A vízgyűjtő terület nagysága 6,71 ha. A CS 4-0-0 jelű csatorna befogadója az Október 6. utcában lévő meglévő H-1 jelű belvízcsatorna. A csatlakozási pont a 4632. sz. országos közút obb oldalán, annak 4+064 km szelvényében található.
A tervezett rendszer főbb műszaki paraméterei:
Csatornák mennyiségi kimutatása

Csatorna azonosító
Teljes
hossz
(m)

Földmedrű
Terméskő
burkolat Előregyártott burkolat Zárt

I40/20
I/40/40
II/60/70 beton KD
EXTRA
60 50 40 30 40
CS 1-0-0 686,00 547,00 122,00 17,00
CS 1-1-0 249,00 211,50 12,50 25,00
CS 1-1-1 20,00 20,00
CS 1-1-2 207,00 207,00
CS 1-1-3 13,00 13,00
CS 1-1-4 4,00 4,00
CS 2-0-0 475,10 318,10 25,00 15,00 117,00
CS 2-0-
0/1 91,30 86,30 5,00

CS 2-1-0 346,00 329,61 16,39
CS 2-2-0 259,50 257,00 2,50
CS 2-3-0 116,50 116,51
CS 3-0-0 855,20 258,00 392,18 27,00 98,00 80,00
CS 4-0-0 1811,60 1747,55 45,00 19,00
Összesen: 5134,20 3109,2 520,9 485,5 392,2 122,00 89,00 12,50 148,00 119,00 133,9
Dréncsövek
Átereszek
Dréncső jele Hossz
(m) Anyag-
minőség Áteresz jele DN200 DN300
acélcső áteresz (m)
SZ 1-0-0 58,00 D110 PE Á1 10
SZ 2-0-0 60,00 D110 PE Á2 8
SZ 3-0-0 47,94 D110 PE Á3 10
SZ 4-0-0 83,54 D110 PE Á4 8
SZ 4-1-0 91,05 D110 PE Á5 8
SZ 4-1-1 20,00 D110 PE Á6 6
SZ 5-0-0 73,47 D110 PE Á7 6
SZ 5-1-0 15,47 D110 PE Á8 6
Összesen: 449,47 Á9 6
Á10 10
Á11 8
Á12 10
Á13 12
Összesen: 62 46
Átemelő
Az átemelő műtárgy az Árpád utca és a Kossuth utca kereszteződésénél van elhelyezve. A műtárgyban összegyülekező csapadékvíz nyomóvezetéken (Ny-1) keresztül - az országos közutat védőcsőben keresztezve - jut el a Cs 1-0-0 j. levezetőbe.
Az átemelő közbenső födém nélkül, előregyártott ROCLA HQ jelű hengeres csőelemekből készül. A csőelemek C50/60-XC4-XF3-XA3 minőségű betonból készülnek.
Külső átmérője: 3,1 m
Belső átmérője: 2,6 m
Üzemi max. térfogat: 6,1 m3
Az átemelő aknába 1+1 szivattyú kerül beépítésre.
A szivattyúk működtetése váltott üzemmódban történik, de csúcsidőben a két szivattyú egyszerre is üzemelhet.
Átemel
ő jele Átemelő
terhelése
l/s Csatlakozó
nyomóvezeték
hossza
(m) Csatlakozó
nyomóvezeték
anyaga Csatlakozó
nyomóvezeték
átmérője Beépítendő
szivattyú típusa Qsziv
munkapont
(l/s)
1. 68,00 25 KPE 225 NP 3102 MT 3~ 462 73,8
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547-2-16
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175196851
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 175196851
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: GEOGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2413/2. hrsz.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10626038-2-16
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 180456101 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GEOGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2413/2. hrsz.
Város: Jászbetrény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10626038-2-16

Hivatalos név: Profiter Machine Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madách tér 8.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14425547-2-16

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges