Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/192
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.10.25.
Iktatószám:14489/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4024 Debrecen, Piac u. 20.;4024 Debrecen, Piac u. 20.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.11.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/onkormanyzati-kozbeszerzesi-informaciok/a-debreceni-nemzetkozi-repuloter-technikai-fejlesztese-projekt-tervezesi-feladatainak-ellatasa (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac u. 20., Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése projekt tervezési feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztése projekt tervezési feladatainak ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SRA védelmi kerítés, valamint az „A”, „C” és a Terminál épületeket összekötő folyosó tervezése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Nemzeti Repülőtér technikai fejlesztése keretében az alábbi tervezési feladatok elvégzése:
1. rész:
- új megközelítőleg 7,45 km hosszú SRA védelmi kerítés tervezése:
A repülőtéren a szigorított védelmi terület (a továbbiakban: SRA) határa változik, ezért annak biztosítására új nyomvonalon, a meglévő kerítésen belül SRA védőkerítés épül. Ennek a létesítését, a Repülőtéri Rend valamint a Védelmi Terv módosításának keretében hagyja jóvá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály (a továbbiakban: légiközlekedési hatóság). Elkészítendő a Repülőtéri Rend és a Védelmi Terv módosításához szükséges jóváhagyási és kiviteli tervdokumentáció.
-az „A”, „C” és a Terminál épületeket összekötő megközelítőleg 50 m hosszú folyosó tervezése:
Az új terminálrész összekötése a meglévő főépülettel. Elkészítendő az összekötő folyosó létesítéséhez szükséges építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció.
A komplett műszaki dokumentációkat
a kerítésre vonatkozó jóváhagyási terv esetén:
- papír alapon 1 példányban, elektronikus formában (pdf/A formátumban) pedig 1 példányban pendrive-on köteles nyertes ajánlattevő leszállítani.
az összekötő folyosóra vonatkozó engedélyes terv esetén:
- papír alapon 8 példányban, elektronikus formában (pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 3 példányban (2 db pendrive-on, 1 pld CD/DVD) köteles nyertes ajánlattevő leszállítani.
a kiviteli tervek (védelmi kerítés és összekötő folyosó) esetén:
- papír alapon 6 példányban, elektronikus formában (pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 3 példányban (2 db pendrive-on, 1 pld CD/DVD) köteles nyertes ajánlattevő leszállítani.
A részletes és teljes feladat-meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy az 1. rész tekintetében megadott időtartam a kiviteli tervek elkészítésének hónapokban megadott időtartama.
A teljesítési határidő:
Feladat (védelmi kerítés) / Nap
Jóváhagyási terv készítése szerződés hatálybalépésétől számítva: 30
Kiviteli terv készítése a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások figyelembe vételével a jóváhagyási terv elfogadásától számítva: 60
Feladat (Terminál épületeket összekötő folyosó) / Nap
Építési engedélyezési terv készítése a szerződés hatálybalépésétől számítva: 30
Kiviteli terv készítése a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások figyelembe vételével az engedély kiadásától számítva: 60
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A KÉ-LK vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e védelmi kerítés tervezésében szerzett tapasztalattal (Nem / Igen) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy jelen eljárásban az ajánlati kötöttség ideje nem 1 hónap, hanem a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 nap.
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.

II.2.1)
Elnevezés: A repülőgépek által használt betonfelületek korszerűsítésének tervezése.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Debreceni Nemzeti Repülőtér technikai fejlesztése keretében az alábbi tervezési feladatok elvégzése.
2. rész:
A repülőgépek által használt betonfelületek (futópálya, guruló út, forgalmi előtér, melyből 205.000 m2 meglévő és 9200m2 újonnan létesítendő táblás betonfelület) korszerűsítése, bővítése:
- futópálya, guruló út, forgalmi előtér korszerűsítésére vonatkozó tervek,
- a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére vonatkozó tervek,
- a betonfelületek korszerűsítését követően, a szükséges jelzések felfestésére vonatkozó tervek.
A munkálatokat a légiközlekedési hatóság felé be kell jelenteni. Elkészítendő a bejelentési eljáráshoz szükséges kiviteli tervdokumentáció, valamint az előzetes Megrendelői véleményezéshez vázlatszintű kiviteli tervdokumentáció.
A vázlatszintű kiviteli terveket papír alapon 1 példányban, elektronikus formában (pdf/A formátumban) pedig 1 példányban pendrive-on köteles nyertes ajánlattevő leszállítani. A komplett kiviteli tervdokumentációt papír alapon 6 példányban, elektronikus formában (pdf/A, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 3 példányban (2 db pendrive-on, 1 pld CD/DVD) köteles nyertes ajánlattevő leszállítani.
A részletes és teljes feladat-meghatározást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában közölt információt akként pontosítja, hogy a 2. rész tekintetében megadott időtartam a kiviteli tervek elkészítésének hónapokban megadott időtartama.
Teljesítési határidő:
Feladat / Nap
Vázlattervi szintű kiviteli terv elkészítése: a szerződés hatálybalépésétől számítva: 30
Kiviteli terv készítése a hatályos jogszabályok, szabványok és előírások figyelembe vételével a vázlattervi szintű kiviteli terv elfogadástól számítva: 60
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A KÉ-LK vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezik-e futópálya és/vagy guruló út tervezésében szerzett tapasztalattal. (Nem / Igen) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Valamennyi rész tekintetében:
I. ajánlatban:
- ajánlattevő az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. § akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően, a becsatolt igazolásoknak, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A fentiekből következően a benyújtott igazolásoknak jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.) M.2) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon és tartalommal kiállított a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 6 évben teljesített (a szerződést kötő másik fél a teljesítésigazolást kiállította) - az alkalmasság minimum követelményei között meghatározott tárgyú - szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni azzal, hogy a referenciaigazolás(ok)ban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 6 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.3) A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a 321 KR. 21. § (3) b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az igazolásban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, hanem elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények M.1.) M.2) M.3) pontban előírt igazolásait.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az 1.sz. részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben legalább 3 km hosszúságú biztonsági (védelmi) kerítés tervezésére vonatkozó referenciával.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a 2.sz. részre történő ajánlattétel esetén az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben legalább 5.000 m2 táblás betonfelület építésének és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó referenciával.
M.3) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére bármely részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel aki
Képzettsége: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-LK” kategóriájú tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 KR. 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 9/A sor E oszlopában meghatározott képzettséggel, vagy érvényes, a 266 KR. szerinti „KÉ-LK” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlata: a 266 KR. szerinti „KÉ-LK” kategóriájú szakági tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266 KR. 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész 9/A sor F oszlopában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266 KR. szerinti „KÉ-LK” kategóriájú tervező (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ugyanazon szakember több részre történő ajánlattétel esetén is biztosíthatja a megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozási feltételek (valamennyi rész tekintetében):
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a teljesítés során részszámla benyújtásra nem jogosult.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A részletes szabályokat lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/11/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
2. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. M.1) M.2) M.3) pontjában meghatározott alkalmassági minimum követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvételhez szükséges feltételeknél szigorúbban határozta meg.
3. Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont valamennyi rész tekintetében. A pontozás módszere (valamennyi rész esetén):
1. minőségi részszempont: A további közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerinti pontozás.
Ár szempont: fordított arányosítás, a további közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
4. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
6. A szerződést megerősítő kötbérek (valamennyi rész tekintetében):
Késedelmi kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 0,5%-a naponta. 15 késedelmes nap elteltével Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani, mely esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes nettó értékének 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 500.000,- Ft/alkalom.
Részletes szabályok a további közbeszerzési dokumentumokban.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése tekintetében.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
9. Felelősségbiztosítás nyertes ajánlattevőtől megkövetelt mértéke:
1. rész: 1 millió Ft/káresemény, 3 millió Ft/kárév.
2. rész: 5 millió Ft/káresemény, 10 millió Ft/kárév.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
11. Az ajánlattal kapcsolatos további követelményeket lásd a további közbeszerzési dokumentumokban.
12. A Kormány a 1382/2015. (VI.12.) számú határozatában a Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött megállapodás végrehajtásáról rendelkezett, melyben nevesítésre került a Debreceni Nemzetközi Repülőtér technikai fejlesztésének támogatása a Kormány részéről. A támogatásról szóló kormányhatározat még nem született meg. A kormányhatározat meghozatalát követően a Modern Városok Program Bizottsága dönt a fejlesztés jóváhagyásáról, melyet követően kerül sor a Támogatói okirat kiállítására. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés akkor lép hatályba, amikor Ajánlatkérő a Támogatói okiratot kézhez vette és a nyertes ajánlattevőt erről tájékoztatta. A szerződés megszűnik, amennyiben a fejlesztés nem kerül támogatásra/jóváhagyásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák